Maja pjeć nowych wučomnikow

Dienstag, 16. Oktober 2018 geschrieben von:
Wojerowske předewzaće Figaro eksistuje mjeztym 61 lět. Zawodej bě stajnje wažne dynamiski a kwalifikowany dorost zawěsćić, štož wšak přeco tak lochko njebě. Słaba nahladnosć frizerskeho powołanja je so mjeztym bohudźak zaso polěpšiła, měni jednaćelka Figaro Elke Beyer, kotraž móžeše njedawno pjeć nowych wučomnikow witać. Natalie Rösler z Łutow, Vanessa Emmerich z Kamjeneje pola Rakec, Robert­ Marusch z Delnjeho Wujězda, Laura Schenk z Wojerec a Aziz Habilullah z Af­gha­ni­stana chcedźa w přichodnych lětach rjemjeslnistwo frizera nawuknyć. Prěni raz w stawiznach předewzaća maja tam wučomnika, kiž je ćěkanc. Foto: Silke Richter

Telko skórnikow wot 1946 njebě

Montag, 15. Oktober 2018 geschrieben von:
Pirna/Budyšin (SN). Wo najwjetšim trapjenju skórnika dla wot doby zapisowanja 1946 w sakskich lěsach rěči zawod Sachsenforst. Kaž powěsćernja dpa piše, je aktualnje něhdźe 340 000 kubiknych metrow šmrěkoweho drjewa po­trjeche­nych. To je nětko hižo wjace hač w rekordnym lěće 1947 z 300 000 kubiknymi metrami, a tež wjace hač suma masoweju rozmnoženjow w lětomaj 2003 a 2008, podšmórny Lutz-Florian Otto, referatnik za wuwiće a škit lěsa pola Sachsenforsta w Pirnje. „Kónc njeje wotwidźomny.“ Fachowc skerje z tym liči, zo móhło so po­trjechene mnóstwo hač do nalěta po­dwojić. Wšako njeje skórnik dotal hišće wšudźe dospołnje spóznaty. Njepřihódnu konstelaciju wjacorych faktorow ma Otto za přičinu jeho masoweho rozmnoženja. Škody wichora zańdźenej nazymu a nalěto tworjachu za zymu 2017 pře­trate bruki dobre wuměnjenja. Po tym je wot apryla trajaca suchota spjećowansku móc štomow jara zesłabjała. Wysokich temperaturow dla móžeše so skórnik přez tři generacije a lehnidła potomnikow rozmnožić. Škodowane drjewo dyrbi tuž z lěsa won.

Wulki poskitk do kermuše

Montag, 15. Oktober 2018 geschrieben von:

Syły ludźi žnjowy dźakny swjedźeń w Koćinje wopytało

Koćina (aha/SN). Rjane nazymske wjedro a mjeztym jara woblubowany žnjowy dźakny swjedźeń, kotryž je Koćinski zawod Krabatowy mlokowy swět na ini­cia­tiwu jednaćela Tobiasa Kockerta dźewjety raz do Kulowskeje kermuše wuhotował, je sobotu zaso syły ludźi přiwabił. Wulkej płoninje běštej zaparkowanej z awtami tež ze zdalenišich kónčin Sakskeje a Braniborskeje. Perfektna organizacija z mnohimi pomocnikami zaruči, zo njeje k žanym ćežam dóšło. Wopytowarjow witachu tohorunja ze serbskim napisom pod žnjowej krónu.

Awstričenjo wo škitnych naprawach so wobhonili

Freitag, 12. Oktober 2018 geschrieben von:

Nuknica (SN/BŠe). Zo ma Łužica wulke ćeže z wjelkami, to wědźa tež za mjezami Němskeje. Tele dny přebywaja tu zastupjerjo ze Zwjazka wowčerjow a ratarskeje komory Delnjeje Awstriskeje, zo bychu so wo połoženju we Łužicy wobhonili. „Chcemy z potrjechenymi na jednej runinje rěčeć“, rjekny Daniel Heindl z delnjoawstriskeje ratarskeje komory. Wčera běchu woni na pastwje w Nuknicy, hdźež je jim wowčer Gerat Šmit zhromadnje z Koslowčanku Gabrielu Lebzynej ćeže z rubježnym zwěrjećom rozłožił. Mjez druhim předstajištaj peticiju, kotruž běchu lětsa w januaru sakskemu knježerstwu přepodali. „Njeńdźe nam jenož wo škit wowcow, kotrež k našej kulturnej krajinje słušeja, ale tež wo wěstotu wobydlerjow. Woni dźě chcedźa so dale bjez wobmyslenjow a stracha po krajinje pohibować móc“, Gabriela Lebzyna wu­zběhny.

Komisija dźensa we Łužicy

Donnerstag, 11. Oktober 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Pod oficialnym mjenom „Komisija za rozrost, strukturnu změnu a dźěło“ wobsteji wot junija gremij zwjazkoweho knježerstwa. Tón wuradźuje wo naprawach w štyrjoch němskich brunicowych rewěrach, hdyž njebudźe tam wuhlo hižo wudobywane. Njedawno zetka so komisija, wobstejaca ze zastupjerjow z politiki, hospodarstwa, wobswětowych zwjazkow, regionow a krajow, w saksko-anhaltskej brunicowej kónčinje. Dźensa je Łužica na rjedźe.

Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) a jeho braniborski ­kolega Dietmar Woidke (SPD) stej komisiju dźensa w Běłej Wodźe witałoj a ju na jězbje po rewěrje přewodźałoj. W Ranju (Großräschen) smědźa potrjecheni potom gremijej, kotremuž předsyduje mjez druhim bywši sakski ministerski pre­zident Stanisław Tilich (CDU), swoje ste­jišćo wuswětlić. Předwidźane je, zo so jednaćel Domowiny Marko Kowar kaž tež sobustaw Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a Rady za serbske naležnosće Sakskeje Marko Kliman na internym ­wuradźowanju wobdźělitaj.

„Bolostnu ranu dyrbja wuhojić“

Donnerstag, 11. Oktober 2018 geschrieben von:

Zerzawe błóto z Wochožanskeje brunicoweje jamy wobydlerjow Miłoraza a z wokolnych wsow wulce starosći

Miłoraz (AK/SN). Wjacore sta metrow šěroka je woršta zerzaweho bruneho błóta. Hižo mnohe lěta so wone we wote­wrjenym pódlanskim pasmje Wochožanskeje brunicoweje jamy wotsadźa. Južnje Miłoraza postaja błóto wobraz krajiny. „To bě montažowe městno wuwozneho mosta F 60. Tam, hdźež steještej bager a wuwozny móst, je so Wochožanska brunicowa jama započała“, dopomina so Günter Cech z Miłoraza. Runje tam, hdźež je dźensa woršta błóta, steješe ródny dom jeho žony Elsy. W lěće 1966 bě tónle dom prěni wopor jamy, při čimž sta so wjesny dźěl Miłoraza, Nowo­měšćanski wutwar z 540 wobydlerjemi, z woporom wotbagrowanja. „Miłoraženjo a mnozy ludźo wokoliny wo zerzawym błóće wědźa. Starosćimy a bojimy so“, Günter Cech podšmórnje.

Myslić za generacije po nami

Mittwoch, 10. Oktober 2018 geschrieben von:

Towarstwo Sukuma Arts skići Njebjelčicam filmowu platformu

Trajnje hospodarić – filmowe premjery 2018, tak rěkaše hesło zarjadowanja na Dnju němskeje jednoty 3. oktobra w Drježdźanskim kinje Schauburg. Tam předstajene krótkofilmy we wobłuku projekta Stories of Change powědaja wo rjekach a rjekowkach w dobje změny na polu hospodarstwa. Mjez wopytowarjemi zarja­dowanja běchu tež wjacori, kotřiž su pa­skej wo Njebjelčicach mjezwočo dali. Towarstwo Sukuma Arts je nošer projekta. We filmach skutkowacy hladaja z přeswědčenjom a trěbnym widom přez płót a kroča socialnje a ekologisce po trajnych pućach. Nimo Sukuma Arts je Stab za škit klimy filmowe zarjadowanje we wobłuku Umundu-festiwala za trajne wuwiće wuhotował. „Wšitke nam wažne naroki smy w Njebjelčicach namakali a so tuž po rešeršach poměrnje spěšnje roz­sudźili tam film wjerćeć“, rjekny koor­dinatorka projekta Stories of Change Anne­ Schuster. Mjeztym rozmysluja wo tym­, dlěšu dokumentaciju z na­hrawaneho filmoweho materiala zhotowić.

Prapremjera za serbsku gmejnu

Wobydlerjo a hosćo su jurorojo

Montag, 08. Oktober 2018 geschrieben von:

Hosćencow je w Hornjej Łužicy tójšto, a su tež derje wopytane. Štó dźě njeda so rady wot kucharjow ze słódnymi kreacijemi zapleńčić. Hač słódka, eksoti­ska abo domjaca kuchnja, kóždy ma zawěsće faworita, hdźež sej rady jědź popřeje. Wot spočatka nowembra móža ludźo wo swojim najwoblubo­wanišim hosćencu w Hornjej Łužicy wothłosować.

Budyšin (SN/BŠe). Turisća a domoródni stajeja často prašenje za najlěpšimi ho­sćen­cami w Hornjej Łužicy. Poskitki wšak su mnohostronske. Hač bara, ko­fejownja abo restawrant, za jedyn z nich so rozsudźić njeje scyła tak lochko.

Mjeztym hižo pjaty raz pyta Hornjo­łužiska app zhromadnje z kooperaciskim partnerom, Drježdźanskej DeHoGa, najwoblubowaniši hosćenc. Wobydlerjo a hosćo Hornjeje Łužicy maja sami rozsudźić a su tak zdobom jurorojo. Wot­hłosować smědźa wobdźělnicy pod www.oberlausitz-app.de, hdźež su tež wšitke trěbne informacije podate. Kóždy ma jenož jedyn hłós. Požadanski čas za hosćency je lětsa hač do 25. nowembra předwidźany. Hač do 2. januara maja potom ludźo wothłosować.

Z wuměny wuspěšne płody žnjeć

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

Na temu strukturna změna we Łužicy přewjeduja tuchwilu wjacore zarjadowanja. Stajnje zaso fachowcy twjerdźa, zo su wědomostne institucije za region bytostne, dokelž zmóžnjeja wuměnu mjez wědomosću a praksu. Zo móža wuspěch a płody z toho žnjeć, pokazuje Łužiske transferne myto.

Choćebuz (SN/BŠe). Hospodarstwo a wědomosć wuspěšnje zwjazać je wažny zaměr za přichod Łužicy. „Hižo něšto lět pokazuja to napjate a kedźbyhódne projekty, prezentowane w minjenych wubědźowanjach“, wuzběhnje tež jednaćel Łužiskeje hospodarskeje iniciatiwy (WiL) Klaus Aha. WiL je tónle zaměr potajkim hižo dlěje spóznała. Mjeztym wosmy raz chcedźa tak mjenowane wědomostne transferne myto spožčić. Wotnětka hač do klětušeho 31. januara móža so kooperacije mjez uniwersitami, slědźenskimi institucijemi a předewzaćemi wo nje požadać a 10 000 eurow dotěrowane myto dobyć.

Emocionalna reakcija hnuła

Dienstag, 02. Oktober 2018 geschrieben von:

Sobudźěłaćerjo energijoweho koncerna hłuboki zaćišć zawostajili

Janšojce (SN/BŠe). Za škit klimy su za­wčerawšim po cyłej Němskej tři bloki brunicoweju milinarnjow přistup k milinarnej syći wotpinyli. Wot njedźele stej dwaj blokaj milinarnje Niederaußem energijoweho koncerna RWE w porynskim rewěrje na wěstotnu rezerwu šal­towanej. Łužica z Janšojskej milinarnju bě prěni raz potrjechena. Cyłkownje wosom­ blokow po cyłej Němskej njebudźe přichodnje wšědnje milinu do syće dawać­. Na wěstotnu rezerwu šaltowane su hižo milinarnja w delnjosakskim Busch­hausu kaž tež dwaj blokaj milinarnje w Frimmersdorfje. Wobhospodarjerjo mjenowaneju zawodow dóstanu za to financne wurunanje.

Anzeige