Serbska boksa za swójby hišće spakowana njeje

Donnerstag, 06. April 2023 geschrieben von:

Tydźenja su w Błótach lětušu sezonu zahajili. K jutram wočakuja tamniši turistikarjo tójšto hosći, byrnjež mnozy z nich pozdźišo hač hewak knihowali. Runje tak chcedźa serbsku stronku zaměrnišo zapřijeć a k tomu jedyn projekt k lětnim prózdninam zahajić.

Raduš (SN/at). Wjedro bě mało nalětnje k startej sezony. To pak wopytowarjow wotdźeržowało njeje: „Cyle nawopak, w Lubinje a Lubnjowje běštej minjeny kónc tydźenja tradicionalnej přepodaći wjasła derje wopytanej“, zdźěli Silvia Jonas, nowinska rěčnica Turistiskeho zwjazka Błóta ze sydłom w Radušu pola Wětošowa. Zo buštej twar a wužiwanje błótowskich čołmow do zwjazkoweho zapiska imaterielneho kulturneho namrěwstwa zapřijatej, je za nju „wjeršk“.

Zhromadnje

Donnerstag, 06. April 2023 geschrieben von:
Ze serbskimi motiwami poćišćane kofejowe nopaški su w błótowskim regionje tak požadane, zo dyrbješe turistiski zwjazk Błóta po lońšej premjerje mjeztym hižo nowe zhotowić dać. Na čołmach je rady wužiwaja. Předwidźane je runje tak, „serbske“ nopaški we wobłuku zastaranja při błótowskim marathonje zasadźić. Alternatiwne pitne sudobjo z trawoweje papjery su tamniši turistikarjo zhromadnje z wo­krje­som Dubja-Błóta wuwili a zwoprawdźili. Wokrjes je dotal jako jenički po cyłej Łužicy ze spěchowanskim čłonom Domowiny. Jeho społnomócnjena za naležnosće Serbow Sabrina Kuschy so žaneje prócy njeboji, serbskosć we wšědnym dnju widźomnišu činić. Jako prjedawša turistikarka wona derje wě, z čim móže što wobwliwować. Turistiski zwjazk Błóta je móžnosće směrnicy wokrjesa k spěchowanju serbskeho ludu wužiwał. Próstwje wo financowanje nopaškow kaž tež serbskeje boksy za swójby buštej při­zwolenej. Spomóžna tale zhromadnosć. Axel Arlt

Wjace zajacow w Braniborskej

Dienstag, 04. April 2023 geschrieben von:

Michendorf/Großschirma (SN/at). Wobstatk pólnych zajacow w Braniborskej je loni sylnje přiběrał. Mjez nalěćom a nazymu je plus 21 procentow wučinił, kaž zdźěli to rěčnica informaciskeho systema za dźiwje zwěrjata krajow Němskeje (WILD) powěsćerni dpa. Po sto hektarach mějachu loni w nalěću 5,5 zajacow, nazymu běchu jich 6,4 zajacy. Loni nazymu su 50 000 zwěrjatow zličili. Po cyłym zwjazku je wobstatk dale stabilny.

Wobšěrny monitoring kaž w Braniborskej hońtwjerjo w Sakskej hišće nimaja. Tu pak su w Němskim zwjazku hońtwjerjow organizowani hońtwjerjo na dobrym puću, monitoring dźiwiny na płoninje, tež zajacow, zawěsćić. Po słowach Ma­thiasa Rehma, sakskeho krajneho dohladowarja projekta WILD, su za to sobu njeorganizowanych hońtwjerjow dobyli.

Ćopłota a suchota w prěnich tydźenjach žiwjenja wo přetraću młodych zajacow­ rozsudźitej. Woteběranje na zelach bohatych pólnych kromow je za zajacy zahubne. Tohodla žada sej Němski zwjazk hońtwjerjow njeběrokratiske honorowanje ratarjow, hdyž kćějace kromy z dźiwimi zelemi zapołoža.

Na Lipšćanskich wikach informowachu so wopytowarjo wčera wo najwšelakorišich biologiskich wudźěłkach. Na přehladce pod hesłom „bio-wuchod“ prezentowaše so mjenujcy něhdźe 240 wikowarjow bio-branše. Předewšěm běchu to firmy z regiona, ­kotrež biologiske zežiwidła abo přirodnu drogeriju zhotowjeja. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Dźěłowe wiki dale stabilne

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:

Budyšin (SN). Wjedro w měrcu njeje polěpšenju na dźěłowych wikach polěkowało. We wuchodnej Sakskej bě w nalětniku 19 697 bjezdźěłnych, 73 resp. 0,4 procenty wjace hač w małym róžku. Přirunujo z lońšej samsnej dobu přirost 12,7 procentow resp. 2 216 wosobow wučini. Aktualna kwota bjezdźěłnosće je 7,2 procentaj, kaž Budyska wotnožka Zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa zdźěli.

Znowapřistajenje bjezdźěłnych w sezonowych powołanjach so hišće dliji. „Dźěłodawarjo zdźeržliwi wostanu a předewzaća mjenje swobodnych dźěłowych městnow přizjewjeja, hač běše to loni w měrcu“, hódnoći Kathrin Groschwald, předsydka jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło. Wuchodne dźěłowe wiki pak su dale stabilne a kwota bjezdźěłnosće njezměnjena.

Wo 0,8 procentow wyša kwota bjezdźěłnosće hač loni w měrcu hłownje z toho rezultuje, zo jobcenteraj w Budyšinje a Zhorjelcu ludźi dohladujetej, kotřiž su z Ukrainy ćeknyli. Aktualnje je tam 1 344 přizjewjenych dźěłokmanych wosobow z ukrainskim staćanstwom, 1 297 wjace hač loni w juniju.

Płun: Warnuja před iluzijemi

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Płunowi zastaraćeljo Němskeje warnuja před iluzijemi, zo je zastaranje z płunom na dotalnym stabilnym niwowje hižo nětko zaručene. Byrnjež w zymje 2022/23 dosć płuna k dispoziciji było, dyrbjeli ludźo dale płun lutować, rjekny šef předsydstwa branšoweho zwjazka Timm Kehler powěsćerni dpa. „Nětko je wažne, płunowe składy zaso napjelnić a zastaranje w zymje 2023/24 ­zawěsćić.“ Płunowe wiki su dale jara njewěste, jasne zwyšenje płaćiznow w běhu lěta je bjeze wšeho móžne, wón rjekny.

Hłowne přičiny za dobre zmištrowanje minjeneje zymy su po słowach Keh­lera spěšny wutwar infrastruktury za ­wužiwanje židkeho płuna, zalutowanje płuna w předewzaćach a ludnosći kaž tež powšitkownje miła zyma. Nětko měła so infrastruktura za židki płun dale wutwarić. To je „nuznje trěbne, zo bychmy wěste a stabilne zastaranje ze zapłaćomnymi płaćiznami zaručili“. W Němskej su dotal tři terminale za židki płun natwarili, dalše tři chcedźa kónc 2023 a spočatk 2024 wužiwać započeć. Kritikarjo pokazuja na negatiwne sćěhi za škit klimy přez wyšu přetrjebu płuna.

Po wandalizmje čołm wottorhaja

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:
Sobudźěłaćerjo firmy GMB ze Złeho Komorowa, předewzaćelskeje wotnožki ener­gijoweho zastaraćela LEAG a serwisowy partner za hórnistwo, energiju, wobswět ­a twarstwo, su wčera započeli, blisko Choćebuza čołm Mia při Liškowskim jězoru mjez wuhladnej wěžu Žylowk (Merzdorf) a Łakomskim spušćadłom wottorhać. Po wospjetnym wandalizmje a z tym zwjazanymi wysokimi kóštami za porjedźenje je so LEAG rozsudźiła, drjewjany čołm, kiž napodobnja wulětowy čołm za swójby, na woblu­bowanym wuhladnišću wottorhać. Foto: Michael Helbig

Garantuja wukubłanje

Donnerstag, 30. März 2023 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Z wukubłanskej garantiju chce zwjazkowe knježerstwo wšitkim młodostnym šansu na wukubłanje zmóžnić. To wuchadźa z naćiska noweho zakonja wo spěchowanju wu- a dalekubłanja, kotryž je zwjazkowy minister za dźěło Hubertus Heil (SPD) nadźěłał. Zakonjej je wčera w Berlinje zwjazkowy kabinet přihłosował. Předewšěm maja so wukubłanske městna w předewzaćach spěchować. Młodym ludźom chcedźa wosebitu premiju za mobilitu płaćić. ­Tole je předewšěm za młodostnych wolóženje, kotřiž maja dlěši puć k wu­kubłanskemu městnu zmištrować. Młodostnym, kotřiž njejsu so hišće za powołanje rozsudźili, dyrbjeli praktikumy pomhać, kotrež maja so wotpowědnje spěchować.

Tež w susodnej Čěskej so wjedrowe wobstejnosće zas a zaso měnjeja. Mjeztym kćěja tam z blakami sadowcy, kaž tule w Buch­lovice. Kćenja aprikozow tam před zmjerzkom škitaja. K tomu je dźěłaćer plantaže tony mjez sadowcami nastajał, w kotrychž ­je tež w minjenej nocy zaso drjewo zapalił. Foto: pa/ČTK/Dalibor Gluck

Njespomóžne předsudki?

Dienstag, 28. März 2023 geschrieben von:

Zhorjelc/Budyšin (SN/MiP). W mjenje rjemjeslnikow wokrjesow Zhorjelc a Budyšin staj wokrjesnaj rjemjeslniskaj mištraj Frank Scholze a Marcel Schulze nowinsku zdźělenku wozjewiłoj. W tutej poćahujetaj so na studiju – a w zwisku z tutej wotpowědny kritiski medijowy wothłós –, kotraž tematizuje „...přede­wzaćelski angažement za ekstremnych prawicarjow we wuchodnej Sakskej.“

Marcel Schulze, zastupjer Zhorjelskich rjemjeslnikow, praji w zdźělence, „zo su předewzaćeljo zaso jónu pawšalnje podhladni.“ Po jeho měnjenju studija wjesny rum z předsudkom pohódnoći, „kotryž tak realiće njewotpowěduje.“ Wón doda: „W rjemjesle a zjednoćenstwach mamy wšitke politiske směry a towaršnostne skupiny zastupjene.“ Budyski wokrjesny rjemjeslniski mišter Frank Scholze naspomni, zo „tuchwilna kampanja, nikomu njepomha.“ Wón měni, „zo je negatiwne poselstwo, kotrež z městow hladajo na wjesny rum wuchadźa, zahubne a zo je tak jenož prašenje časa, doniž rjemjeslnistwo kaž tež předewzaćelstwo we wjesnych kónčinach krok po kroku njezahinje.“

Neuheiten LND