Wyše płaćizny VVO wot 1. apryla

Mittwoch, 08. März 2023 geschrieben von:

Drježdźany (SN/at). Wot 1. apryla maja pasažěrojo we wobchadnym zwjazku Hornje Łobjo (VVO) za jězdźenki přerěznje jědnaće procentow wjace płaćić. Wo tym je předewzaće wčera informowało a na to skedźbniło, zo bě zwjazkowa zhromadźizna přiměrjenje płaćiznow hižo loni w decembrje schwaliła. Nowe tarifowe wotzamknjenja za sobudźěłacych kaž tež zwyšene wudawki za energiju a material mjenuje předewzaće za přičinje. Nimo toho je to krok, zo bychu wobstejace poskitk bliskowobchada zachowali.

Za staru płaćiznu kupjene jězdźenki w přechodnej fazy wot apryla hišće hač do 30. junija připóznaja.

Jězdźenka za cyły dźeń we Wojerecach kaž hižo dotal tež wot 1. apryla 3,50 eurow płaći. Jězba w tarifowej conje 1 so wo 30 centow na 2,80 eurow podróši, w Drježdźanach na 3 eura. Nowy tarif zawjedźe VVO w krajnej stolicy. Z tiketom za wosom eurow, potuńšene 6,70 eurow, móžeće tam cyły dźeń w zjawnym bliskowobchadźe po puću być.

Pola VVO z toho wuchadźeja, zo změja pasažěrojo wolóženja z tiketa po Němskej, kotryž ma so 1. meju zawjesć.

Bjezkónčna ćahańca wjelka blisko Lubija dla

Dienstag, 07. März 2023 geschrieben von:

Drježdźany/Lubij (dpa/SN/MiP). Kawsa „krejlačneho“ Lubijskeho wjelka nima kónca. W lěće 2022 běše wony wjelk wjele měsacow po Lubijskich polach a honach po puću a je so dohromady sydom króć do Chrapowskeho hajnišća za dźiwinu zadobył. Dwě dwanatce dańkow (Dammwild) běše kónčna suma woporow tutych nadpadow. W januarje 2023 přizwoli Zhorjelski krajny rada Stephan Meyer (CDU) wottřělenje wjelka. Zamołwite sakske fachowe instancy wobkrućichu, zo wuměnjenja za to předleža a zo je hranica přicpějomneho docpěta – wšako běše plahowar dźiwiny wšitke trěbne wěstotne naprawy postajił: 1,8 metrow wysoki płót a 50 centimetrow šěroki podrywanski škit. Tola nichtó njebě zwólniwy wjelka zatřělić. K tomu zwólniwi hońtwjerjo a hajnicy běchu w zańdźenosći hustohdy njepřijomne rozestajenja ze zwěrinoškitarjemi dožiwili a so samo w sudniskich jednanjach z nimi roze­stajeć dyrbjeli. „To je jara emocionalna tema“, tehdy tež Stephan Meyer napřećo sćelakej MDR přizna.

Nimale 20 lět je Gerd Sieling zawod zlěpšowanje w Čornej Pumpje nawjedował a sobu nowše stawizny předewzaća spisał

Z 65lětnym Gerdom Sielingom je wčera hórnik předewzaće Łužiske energije a milinarnje (LEAG) wopušćił, kotrehož 50lětne powołanske žiwjenje swojeho runjeća pyta. 25 lět je w milinarni dźěłał, tamnu štwórć lětstotka w briketowni. Swoju přičinu ma njewšědny powołanski puć w politiskim přewróće 1989/1990, kaž tež we wuwiću po tym. Wot ludoweho zawoda płunokombinata hač k LEAG je wón wšitke prawniske naslědnicy – ESPAG, Laubag a Vattenfall – dožiwił.

Stary zawodny wuheń spowalili

Mittwoch, 01. März 2023 geschrieben von:
Husto stare wysoke zawodne wuhenje wjace trěbne njejsu. Tak bywše znamjenja industrializacije so dale pozhubjeja. Njedawno je tónle dóńt wuheń na industrijnišću we Wjazońcy poćerpjeł. Foto: Steffen Unger

Fachowcow zdobyć a zawěsćić

Dienstag, 28. Februar 2023 geschrieben von:

Schwerin (dpa/SN). Demografiska změna jewi so we wuchodnej Němskej jasnje zašo a sylnišo hač w tamnych dźělach zwjazkoweje republiki. To bě po konferency fachowcow wčera w Schwerinje zhonić. Zwjazkowy dźěłowy minister Hubertus Heil (SPD) mjenowaše wuchod „zažnokćějak za wuwiće, před kotrymž w cyłej Němskej stejimy“.

Sakski knježerstwowy šef Michael Kretschmer (CDU) rěčeše wo změnje časa. Spočatk 2000tych lět steješe bój přećiwo masowej bjezdźěłnosći w srjedźišću, nětko stej to dobywanje a zawěsćenje fachowcow. Dźe wo to, hač so poradźi, to w minjenych 32 lětach nadźěłane wobchować abo nic, rozłoži předsyda konferency wuchodnych ministerskich prezidentow. Heil ma njedostatk fachowcow „za najwjetše wohroženje derjeměća w Němskej“. Rjadowane připućowanje je njewobeńdźomny aspekt, ma-li so po­trjebje sobudźěłaćerjow w přichodźe wotpowědować. W ludnosći zrozumjenje tworić, zo ludźo k nam přińdu a zo nowu kulturu witanja trjebamy, za to wabješe Andrea Nahles, šefowka zwjazkoweje agentury za dźěło.

Wučomnikow wuwjazali

Montag, 27. Februar 2023 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Swoje wuswědčenje jako rjemjeslniski je 66 wučomnikow ze zawodow Budyskeho wokrjesneho rjemjeslnistwa po połštwórtalětnym wukubłanju minjeny pjatk na žurli Serbskeho ludoweho ansambla přijimowało.

E-awto w časach energijoweje krizy

Freitag, 24. Februar 2023 geschrieben von:

Wot wójny zawinowana energijowa kriza je energijowe wiki mócnje „přetřasła“ a nimo toho cyłkownu inflaciju zawinowała. Temu „e-awta“ tuchwilu w medijach lědma nadeńdźeš.

Hornjołužiska iniciatiwa firmow je dźensa w Krakecach ze zapósłancom Sakskeho krajneho sejma Markom Šimanom (CDU, srjedźa) zwjazkowe knježerstwo namołwjała, lońše přilubjenje wutwara awtodróhi A 4 dodźeržeć. Předewzaćeljo – mjez nimi tež Serbja – zasadźuja so za elektrifikaciju železnicy a wutwar A 4, zo móhli swoje wudźěłki transportować. Nimo toho su wotwisni wot dojězdźowarjow. Iniciatiwa praji, zo kanclerski zarjad dotal přilubjenje wotprajił njeje. Foto: Werner Lindner

Napinace, wužadace, wupjelnjace

Donnerstag, 23. Februar 2023 geschrieben von:

Spočatk lěta je Lydia Zopina zhromadnje z koleginu Christin Krampf apotece we Wojerecach a Budyšinje přewzała. Zo budźe raz mějićelka, sej w Kamjenej bydlaca kónc swojeho studija farmacije 2010 njeje mysliła. Tutón bě w Jenje absolwowała a dopomina so hišće derje na tehdyši čas. „Myslach sej spočatnje, zo njebudu w Jenje nikoho znać“, tak 35lětna mać dweju dźěsći. Tola po prěnich tydźenjach zhoni, zo je tola někotrych Serbow do Jeny zanjesło. Zhromadnje załožichu samo serbske blido a so prawidłownje z „Erfurtskimi“ Serbami zetkachu. Za praktiske lěto, kotrež je w ramiku studija farmacije předwidźane, wróći so Zopina do Łužicy. Poł lěta dźěłaše potom w apotece Zhorjelskeje chorownje. Dźěło tam so jej spodobaše, byrnjež byli nadawki hinaše hač w zjawnych apotekach. „Medikamenty su jara indiwiduelne a na pacientow chorownje přiměrjene.“ W praktiskim lěće winowatostne je pak tež dźěło w zjawnej apotece.

Habeck skónčnje we Łužicy był

Donnerstag, 23. Februar 2023 geschrieben von:

Tudyši krajni radźa ministra wo podpěru za wažny wodźikowód prosyli

Čorna Pumpa (dpa/SN). Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) wostanje při zakonsce postajenym kóncu zmilinjenja brunicy w lěće 2038. Runočasnje chce sylnišo do wutwara wobnowjomnych energijow inwestować. Hesło rěka: „Najprjedy wutwar, potom wustup. K tomu stejimy“, rjekny předstejićer LEAG Thorsten Kramer wčera při wopyće zwjazkoweho hospodarskeho ministra Roberta Habecka we Łužicy. Politikar Zelenych bě so mjez druhim wo stawje běžaceje transformacije najwjetšeho wuchodoněmskeho energijoweho přede­wzaća a wo trěbnych ramikowych wuměnjenjach za přetwar wobhonił.

„Mamy zhromadny cil: Přetwar k wobnowjomnym energijam z runočasnej wěstotu zastaranja“, rjekny Kramer do směra Habecka. Politika je winowata, swoje připrajenja dodźeržeć a spušćomne ramikowe wuměnjenja tworić. Šef LEAG z toho wuchadźa, zo brunicowe milinarnje hišće tróšku časa w syći wostanu.

Neuheiten LND