Budyšin (CS/SN). Njeje wysoko dosć hódnoćić, zo je centrala přetrjebarjow nětko wosrjedź Budyšina na Serbskej hasy 1. To je jednohłósne měnjenje wšitkich, kotřiž wobdźělichu so wčera na swjatočnym poswjećenju serwisoweho centruma. Přetož tak móža zarjadnišćo, kotrež bě dotal na Martina Hoopowej zaměstnjene, radu pytacy wobydlerjo wjele lěpje docpěć. Tohorunja je centrala lóšo přistupna, dokelž je za zbrašenych rampa instalowana. Nimo toho je w stejnišću nětko wjace personala. Město dotal je­nož jednoho sobudźěłaćerja zastarujetej centralu nětko dwě sobudźěłaćerce, mjenujcy Steffi Meißner a Katrin Pötschke. Planowane je, hišće dalšeho sobudźěłaćerja přistajić. Po potrjebje móža so dalši poradźowarjo přidružić, tak na přikład Anne Winde nastupajo energijowe prašenja a Silva Milde, kotraž ludźi nastupajo zežiwjenje poradźuje.

Transformaciju na wuchodźe njezanjechać

Donnerstag, 30. Juni 2022 geschrieben von:

Lipsk (dpa/SN). Dźěłarnistwo IG metal warnuje, hladajo na mnohe krizy, dołhodobnu transformaciju we wuchodnej Němskej zanjechać. Ludźo su z politiskim přewrótom hižo wulku transformaciju industrije, hospodarstwa a towaršnosće dožiwili, rjekny šef dźěłarnistwa Jörg Hofmann wčera na konferency zawodnych radow wuchod w Lipsku.

„Mnozy zwjazuja z tym hospodarsku krizu a wosobinske poražki. Politika ­a dźěłodawarjo su w zamołwitosći, zo so ekologiska transformacija poradźi. Njeměli z njej dalšu njerunosć zawinować, ale dźěławym na wuchodźe nowe šansy wotkryć.“ Wuchod je wot podróšenskeje hódnoty přez niske mzdy a dlěše dźěłowe časy tak a tak wosebje potrjecheny.

Ludźo we wuchodnej Němskej wědźa, kak změna funguje, wuzběhny Carsten Schneider, społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za wuchod. „Energijowy přewrót je tež šansa, wosebje za wuchodnu Němsku jako region přichoda. Wjele noweho tu nastawa, na přikład w zwisku z wutwarom wodźikoweje industrije, ke kotrejež spěchowanju su so naposledk zwjazkowe knježerstwo a wuchodoněmske kraje wosebje wuznawali. “

Spadki trěbne

Mittwoch, 29. Juni 2022 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Trajaceje suchoty dla su so někotři ratarjo Hornjeje Łužicy rozsudźili, dźěl nazymskeho ječmjenja hižo žnjeć. Po słowach předsydy regionalneho burskeho zwjazka Stefana Triebsa běchu to minjeny tydźeń předewšěm pola, kotrež běchu jara suche, tak zo njemóžachu so płody derje dosć wuwić. Spadki tele dny pak móhli rostlinam na tamnych polach pomhać, zo hišće derje dozrawja. Poprawom ratarjo žně nazymskeho ječmjenja wokoło 1. julija zahaja. Jelizo je wosrjedź julija rěpik dozrawjeny, tež jón domchowaja. Tohorunja měli so kónc julija pšeńcy a rožce wěnować.

Minjene lěto wšak běchu ratarjo z wunoškom ječmjenja dosć spokojom. Kwalita zorna bě dobra. Hač móža tole lětsa znowa docpěć, njehodźi so tuchwilu hišće rjec. To pokaza so naposledk hakle w běhu žnjow.

Próstwawo wuswojenje nětko předleži

Mittwoch, 29. Juni 2022 geschrieben von:

Rowno (SN). Koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) je próstwu stajił, zo smě so přestrjeń pola Rownoho za hórnistwo wužiwać. Jako wotnajer přewjedźe wobswětowy zwjazk Zelena Liga tam hižo wjacore lěta kulturne a wobswětokubłanske zarjadowanja. Próstwu LEAG je mjeztym Sakski wyši hórnistwowy zarjad potrjechenym připósłał. „Hišće přeco priwatne ležownosće za brunicowe jamy wuswojeja. To pokazuje, zo mamy zwjazkowy hórnistwowy zakoń nuznje předźěłać. Nimo škody za klimu a wodowy etat je postupowanje koncerna tež ćežke zasahowanje do zakładnych prawow wobsedźerjow lěsow, štož so wusprawnić njehodźi. Jako wotnajerjo stejimy dale po boku wobsedźerjow, kotřiž swoju ležownosć jamje přewostajić nochcedźa“, zdźěli wčera Renej Šuster ze Zeleneje ligi.

Po informacijach LEAG, tak wobswětowy zwjazk informuje, je w próstwje po­date, zo njemóža 23,8 milionow tonow brunicy wudobywać a 110 hektarow krajiny wotbagrować, jelizo ležownosć hač k 1. januarej 2026 k dispoziciji njesteji.

Transformaciju dale pospěšić

Dienstag, 28. Juni 2022 geschrieben von:

Choćebuz (SN/JaW). Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) chce swoju transformaciju wot na brunicy bazowaceje produkcije miliny k šěroko nastajenemu zelenemu energijowemu přede­wzaću dale pospěšić. Docpěć chcedźa to mjez druhim ze znowarozdźělenjom zamołwitosćow w swojim předsydstwje, informowaše wčera nowinska rěčnica LEAG Kathi Gerstner.

Kaž w spisu rěka, „přewozmje nawoda předsydstwa LEAG Thorsten Kramer wjednistwo wobłukow wuwiwanje nowych wobchodniskich polow, wutwar wobnowjomnych energijow kaž tež jich zwičnjenje“. W tym zwisku dotalny zamołwity za nowe wobchodniske pola Andreas Huck předsydstwo koncerna ke kóncej junija wopušći. Wón pak budźe jón dale poradźować. Předsyda dohladowanskeje rady koncerna Andreas Lusch dźakowaše so Huckej za angažement z kotrymž je wón „wažne impulsy sadźił a w běhu krótkeho časa wuspěchi w transformaciji docpěł. Z jeho dalšim poradźowanjom zaručamy pokročowanje wažnych projektow“, tak Lusch.

Nad Nysu ma dalši móst nastać

Dienstag, 28. Juni 2022 geschrieben von:

Zhorjelc a Zgorzelec chcetej stejnišćo hospodarsce zesylnić

Zhorjelc (AK/SN). Susodnej měsće Zhorjelc na němskej stronje a Zgorzelec na pólskej stronje chcetej swoje zhromadne dźěło pohłubšić. Tole je facit minjeneho zhromadneho posedźenja měšćanskeju radow njedawno w Zhorjelcu. „Při tym smy konkretnej předewzaći formulowali“, wuswětla Juliane Zachmann, nowinska rěčnica města Zhorjelca. Wobě měsće chcetej dalši móst nad łužiskej Nysu planować a twarić. Tohorunja móhłoj zhromadny měšćanski bliskowobchad wuwić. K woběmaj předewzaćomaj podpisaštaj wyšej měšćanostaj Octavian Ursu (Zhorjelc) a Rafał Groż (Zgorzelec) zawjazowace dojednanje.

Kónc tydźenja z busom k jězorej

Montag, 27. Juni 2022 geschrieben von:
Byrnjež nowy „Choćebuski wuchodny jězor“ dawno hišće z wodu napjelnjeny njebył, je wón hižo nětko woblubowany zaměr wulětow wobydlerjow Choćebuza a turistow. Wot swjatkowneho kónca tydźenja jědźe samo bus linje 12 Choćebuskeho wobchadneho předewzaća sobotu a njedźelu k busowemu zastanišću direktnje pod wuhladnej wěžu na kromje jězora. Spěchowanske towarstwo Choćebuskeho wuchodneho jězora poskićuje hižo dlěši čas wodźenja wokoło jězora, zo by ludźi k njemu wabiło. W tym zwisku su wobchadne předewzaće prosyli, nowy busowy zwisk jako kruty wobstatk Choćebuskeje busoweje syće zarjadować. Foto: Michael Helbig

Swójske dochody njewobeńdźomne

Donnerstag, 23. Juni 2022 geschrieben von:

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje je přiměrjenje wuměnjenjow za wužiwanje swojich připrawow wobzamknył. Wšako trjebaja za přichod dochody, to wobeńdźomne njeje.

Tornow (AK/SN). Swoje připrawy w přichodźe zaměrnišo wobhospodarjeć a z wičnjeć, na to so Zaměrowy zwjazk ­Łužiska jězorina Sakskeje nastaja. Dołhodobnje chce sam dochody nadźěłać. To je jednaćel Daniel Just předwčerawšim w zwjazkowej zhromadźiznje w kulturnym domje Tornow podšmórnył. Zwjazkowi radźićeljo su přiměrjenje wužiwanskich wuměnjenjow za připrawy zwjazka jednohłósnje schwalili.

Zasydlenje w Gubinje postupuje

Donnerstag, 23. Juni 2022 geschrieben von:

Kanadiske surowiznowe předewzaće Rock Tech Lithium chce w Gubinje při mjezy z Pólskej za twar baterijow wužiwajomny litiumowy hydroksid za elektroawta zhotowić. Prěnje dźělne dowolnosće su zapodate. Za něšto měsacow móhli twarić započeć.

Gubin (dpa/SN). Planowane zasydlenje kanadiskeho předewzaća za surowizny Rock Tech Lithium w braniborskim Gubinje, wokrjes Sprjewja-Nysa, bywa dźeń a jasniše. Město je z twar přihotowacymi naprawami na za to wupokazanym industrijnišću započało, zdźěli měšćanosta Fred Mahro powěsćerni dpa. K tomu słuša na přikład přesydlenje družin zwěrjatow, kotrež su po dorozumjenju z přirodoškitnym zarjadom do narunanskich habitatow přeměstnili. Dźěła chcedźa hač do kónca septembra zakónčić. Předewzaće z Kanady bě teren loni wot města a měšćanskich zawodow kupiło.

Woda nětko šefowy nadawk

Mittwoch, 22. Juni 2022 geschrieben von:

We wodźiznach Łužicy hač do Berlina so situacija dale přiwótřa

Zły Komorow (SN/BŠe). Wjele wobydlerjow we Łužicy zhladuje z wulkej starosću na trajacu suchotu, wšako je dale a mjenje wody k dispoziciji. Nimale we wšitkich rěkach ćeće tuchwilu mało wody a přichodne dny meteorologojo wjele spadkow njewěšća. Tež ze stron politiki so nětko něšto hiba. Tak chce sakske knježerstwo 27. junija zakładnu koncepciju wodoweho zastaranja 2030 předstajić. Suche lěta w zašłosći wšak su dopokazali, zo so klima měnja a suche periody z mało spadkami přiběraja.

Anzeige