Čara mjez Zhorjelcom a Wojerecami elektrifikowana

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:

Zhorjelc/Wojerecy (SN/BŠe). Z ćahom w běhu jenož 56 mjeńšin ze Zhorjelca do Wojerec a nawopak jěć budźe bórze woprawdźitosć. Z nowym jězbnym planom 9. decembra móža ludźo zwisk zaso wužiwać. „Smy zaso tu“, wuzběhny jednaćel wobchadneho zaměroweho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) Hans-Jürgen Pfeiffer minjeny pjatk. To smědźachu nowinarjo prěni króć po dospołnje nowej elektrifikowanej čarje z ćahom sobujěć. „Sobujěducy regionalneho wobchada z infrastruktury profituja. Wot Niskeje do Zhorjelca trjebaja z ćahom jenož hišće 18 mjeńšin. To z awtom nje­zdokonješ“, wuswětli nawoda zawodneho planowanja towaršnosće Wuchodoněmska železnica Heiko Miels.

Hižo kónc oktobra běchu twarske dźěła na čarje zakónčili. Tuchwilu přewjeduja hišće zbywace dźěła na nastupišćach, kaž w Niskej. Minjene tydźenje pak su fachowcy­ čaru dokładnje přepruwowali. Runje tak wotměchu kubłanske jězby, zo móhł so personal z čaru bliže zezna­jomić. Přichodnje dźě budu ćahi na čarje hač do 120 kilometrow na hodźinu spěšne­.

Přikład chwalbyhódny

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:
Na wjelelětne dobre zhromadne dźěło móžetej Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“ a Stróžanski biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty zhladować. Mam to za jara chwalobne, zo tam na serbskosć dźiwaja. Biosferowy rezerwat pokazuje, kak dźe a zo je móžno „samo­zrozumliwje“ na našu maćeršćinu dźiwać a ju wot wšeho spočatka sobu do přede­wzaćow zaplesć. Najnowši přikład je nětko­ předstajeny wobłukowy koncept. 40stronski spis je mjenujcy dwurěčny němsko-serbski. Tajke akcije mje zwjeseleja. Wšako akterojo z nimi pokazuja, zo je Łužica znajmjeńša dwurěčna a zo rěč našeho ludu k wšědnemu žiwjenju we Łužicy słuša kaž sól do poliwki. Je rjenje widźeć, zo skutkowanje towarstwow a jednotliwcow płody njese a zo njetrjebaš zas a zaso na serbskosć skedźbnjeć. Postupowanje rezerwata měli sej wokrjes a město Budyšin kaž tež mnohe dalše zarjady a zarjadnišća za přikład brać. Janek Wowčer

Wabja z wěstym přichodom

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:

Zajim młodostnych za wukubłanje pola LEAG dale wulki

Čorna Pumpa (JoS/SN). Zajim na wukubłanskich poskitkach předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) njepopušća. To pokaza njedawny dźeń wote­wrjenych duri na Čornopumpskim industrijnišću, hdźež ma koncern swoje wukubłanske stejnišćo. Mnozy młodźi požadarjo a jich starši widźa w LEAG předewzaće z přichodom, štož ma wězo swoju přičinu. „Wšitcy wěmy, zo je doba brunicy kónčna. Dźeń x pak w energijowej změnje žadyn njebudźe. Za přechodny čas maja zastaranje z milinu zaručene a syće stabilne być. Za to trjebamy tež hišće­ za 30 lět kwalifikowanych sobudźěłaćerjow, wo kotrychž mamy so dźensa starać. Runje tak so LEAG wo nowe wobchodne perspektiwy prócuje“, rozprawješe nawoda wukubłanja hórnistwo a milinarnje Axel Ziller. Tak so za młodostnych wudani so požadać. „Štóž so dźensa přizjewi, ma cyłožiwjensku perspektiwu we Łužicy.“ Železnicarjow LEAG po wukubłanju stoprocentnje přewozmje. Za tamne wobłuki to nimale runje tak płaći.

Z wizije budźe klětu woprawdźitosć

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:

We łužiskej jězorinje je dalši zwisk za łódźe bórze dokónčeny. Ze zahajenjom sezony 2019 chcedźa Borboriny kanal wot Lejnjanskeho k Parcowskemu jězorej wužiwarjam přepodać. To bě srjedu na 11. regionalnej konferency wo łužiskej jězorinje w Ranju zhonić.

Rań (AK/SN). „Na tym dźěłamy jara koncentrowani. Tuchwilu wothłosujemy so z krajnymaj direkcijomaj Sakskeje a Braniborskeje nastupajo přizwolenje wobchada łódźow“, zawěsći Gerd Richter, wotrjadnik za projektny management Wuchod Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) zawčerawšim w Ranju. 11. regionalna konferenca steješe pod hesłom „Łužiska jězorina jako motor za regionalnu strukturnu změnu“. Nimale 70 zastupjerjow z turizma, komunow, zwjazkow a ministerstwow, ale tež zapósłancaj zwjazkoweho sejma Thomas Jurk (SPD) a Caren Lay (Lěwica) su přeprošenje organizatorow přiwzali.

Lědźanski swjedźeń z bohatym poskitkom

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:

Wjedro lětsa k poradźenju błótowskeho zarjadowanja wulce přinošowało

„Poprawom wšak chcychmy wot Lubnjowa hač k Słowjanskemu hrodźišću Raduš kolesować, ale z toho dźensa ničo wjace njebudźe!“ Kaž Christinje Tivador z Königswusterhausena dźěše so wjele ludźom, kotřiž běchu připadnje na Lědach pozastali. Wina na tym běchu mnohe poskitki a putacy program na Lědźanskim swjedźenju, kotryž stajnje nazymu přewjeduja. Při najrjeńšim wjedrje z módrym njebjom a tójšto słóncom bě to mnohim wulkotne dožiwjenje. Wosebje dźěćom so lubješe, předewšěm hdyž kiwachu myta, kaž při kałanju šćukow. Z machotawku, na kotrejž wisaše blachowa šćuka z hozdźikom, dyrbjachu do čorneho trjechić. Šěsćlětnemu Thejej Tivadorej je so to po jenož někotrych pospytach poradźiło a tak móžeše so nad mytom wjeselić. Wulce motiwowany je so hólčec hišće na dalšich hrach wuspytał. Tež za dorosćenych bě wšelka zabawa spřihotowana.

Swětowe mišterstwa lětsa w Kamjencu wotměli

Donnerstag, 15. November 2018 geschrieben von:

Kamjenc (SN/BŠe). Swoje rjemjeslniske zamóžnosće dopokazali su dwanaće blidarjow a jedna blidarka zašłe dny na němskich mišterstwach, při čimž je Saksku Johannes Bänsch zastupował. Wotměło je so wubědźowanje lětsa w Kamjenskim powołanskim centrumje, hdźež mějachu optimalne wuměnjenja za organizaciju a přewjedźenje wurisanja pod hesłom „Profijojo něšto zdokonjeja“.

Zjednoćenje blidarjow je napjate wubědźowanje, kotrež su póndźelu w Kamjencu zahajili, přewodźało. W běhu jenož dweju dnjow mějachu wobdźělnicy mebl z drjewa – wosebity pult – zhotowić, při čimž bě njewšědne wužadanje, klasiske zhotowjenske wašnje zapřijeć a wosebite detaile zhotowjeć. Hižo njedźelu běchu w powołanskim centrumje dźěłowe městna wulosowali, prjedy hač mějachu na dwěmaj dnjomaj potom cył­kow­nje 18 hodźin chwile, mebl natwarić. Za to smědźachu wězo dobre wob­stej­nosće powołanskeho centruma wužiwać. Hižo mnohe lěta tam wuspěšnje rjemjeslnikow wukubłuja. Tohorunja poskićuja w centrumje móžnosć, so na drjewoweho technikarja wukubłać dać.

Tunl tři lěta ponowja

Donnerstag, 15. November 2018 geschrieben von:

Zamołwići chcedźa poćežowanja wobydlerjow wobchada dla znižić

Wóspork (UM/SN). Dołho bě so wo tym spekulowało, nětko je wěste: Tunl pod Limasom we wobłuku awtodróhi A 4 wot lěta 2022 hač do 2024 wobšěrnje ponowja. Swobodny stat Sakska nałožuje za to 37 milionow eurow, zo by 3,3 kilometry dołhi twar po tym na najnowšim techniskim stawje był. Krajny zarjad za dróho­twar a wobchad je jako zamołwita institucija cyły katalog nadawkow zestajał, kotrež maja so spjelnić. Tak chcedźa mjez druhim hišće wotewrjene zwiski mjez woběmaj rołomaj z durjemi a wrotami zawrěć, kabiny za nuzowe telefonaty a přidatne sensory za kur zatwarić. Instalować budu tež system wótřerěčakow a nowy digitalny system widejowych kamerow město dotalnych analognych. Nimo­ toho wotstawk mjez kamerami skrótša. Šoferam chcedźa přidatne warnowanske pokiwy dawać.

Sprjewja zas po starym promju ćeče

Mittwoch, 14. November 2018 geschrieben von:
Prěni wotrězk projekta za renaturěrowanje Sprjewje su wčera mjez Lemišowom a Połpicu zakónčili. Při tak mjenowanym Lemišowskim starym promjenju je bager Nade­borec wodotwarskeje firmy z Krušwicy wodźe puć runał, zo móhła Sprjewja nětko zaso po wožiwjenym starym rěčnišću ćec. W minjenych pjeć měsacach njejsu tam jenož za přirodnosć Sprjewje dźěłali, wjesela so zamołwići projektnych part­nerow DBU herbstwo přirody, zarjadnistwa Biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty a Krajneho zarjadnistwa rěčnych zawěrow Sakskeje. Zdobom je w Poł­picy 500metrowska škitna sćěna před wulkej wodu nastała. Projekt chcedźa klětu z dal­šimi naprawami mjez Połpicu a Nowej Wsu zakónčić. Foto: Steffen Unger

Dalšu wjelču črjódu we Łužicy zwěsćili

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:

Aktualne monitoringowe lěto njeje hišće­ zakónčene, to dóstawa sakski wjelči management dale a wjac informacijow hladajo na powjetšacy so wobstatk­ wjelkow.

Budyšin/Rěčicy (SN/BŠe). W Sakskej je dźeń­ a wjac wjelkow. To wuchadźa z ličbow­ a informacijow, kotrež je wjelči běrow­ ze sydłom w Rěčicach nětko wozjewił. Tuchwilu je w Sakskej 22 dopo­kazanych wjelčich črjódow, 19 na teritoriju swobodneho stata, tři su mjezy přesahowace. Sydom dalšich wjelčich teri­torijow so Sakskeje jenož dótka a słuša tuž do susodnych zwjazkowych krajow.

Po wuhódnoćenju informacijow genetiskich datow maja hladajo na črjódu Massenei nowy wědomostny staw. Tak njeje tam žaneje zaměstnjeneje črjódy, ale wjelki z kónčiny Hohwalda so stajnje zaso hač do Masseneija dóstawaja. Cyle nowu črjódu zwěsćichu fachowcy wokoło Hórnikec. Dotalna koncentruje so bóle na łužisku jězorinu, čehoždla dósta mjeno Hórnikecy-jězorina. Nowu dopokazanu mjenuja nětko Hórnikecy II. Wjelčica, kotruž su w juniju w jězoru pola Mortkowa morjenu našli, z tuteje črjódy pochadźeše.

Putnikuja po brunicowych rewěrach

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:
Třeće ekumeniske putnikowanje za klimowu sprawnosć, kotrež přez wšitke brunicowe rewěry Němskeje wjedźe, je tele dny něhdźe 20 wobdźělnikow do Rownoho wjedło. Na Njepilic statoku spřihotowachu za nich čłonki tamnišeho towarstwa wegetariski bifej, a Rownjanska dźiwadłowa skupina zahra jim někotre sceny. Manfred Hermaš předstaji putnikam Serbow, Manfred Nikel rozprawješe wo Njepilic sta­toku. Z wobdźělnikow jenož mała horstka wšón čas sobu putnikuje, dalši činja to jenož tydźeń­ abo kónc tydźenja. Foto: Stefanie Krawcojc

Anzeige