Dojednanjew Sakskej přewozmu

Montag, 28. November 2022 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Dźěłarnistwo IG metal a sakski zwjazk dźěłodawarjow VSME stej so na přewzaće pilotoweho wotzamknjenja z Badensko-Württembergskeje dojednałoj. Wobě stronje stej minjeny štwórtk w Drježdźanach tarifowe zrěčenje za něhdźe 180 000 přistajenych metaloweje a elektroindustrije w Sakskej podpisałoj. Z tym dóstanu přistajeni branše dwě stopnjowani mzdy wot cyłkownje 8,5 procentow kaž tež dwě bjezdawkowej płaćeni po stajnje 1 500 eurach. „To je čujomne wolóženje“, zwurazni nawodnica jednanjow ze stron IG metal Irene Schulz, kotraž je zdobom nawodnica wobwoda Berlin-Braniborska-Sakska. „W politisce a hospodarsce ćežkich časach smy dobry wuslědk docpěli. Sobudźěłaćerjo w Sakskej dóstanu trajnje wjace pjenjez. Přidatnje so jónkrótne płaćenja we wobjimje cyłkownje 3 000 eurow netto wo čujomne wolóženje postaraja. Z tym tarifowa politika w Sakskej kupnu móc a konjunkturu podpěra.

Za spěšniši zwisk

Freitag, 25. November 2022 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Němska železnica (DB) je dwě warianće za nowu čaru Drježdźany–Praha předstajiła. Ze zwiskom ­maja so jězbne časy za pućowacych a nakładowy wobchad jasnje skrótšić, přede­wzaće wčera zdźěli. Mjez městomaj ma jězba potom jenož hišće hodźinu trać. ­Dotal je to něhdźe dwě a poł hodźiny.

Nowe ideje za projekty prašane

Mittwoch, 23. November 2022 geschrieben von:

Na wčerawšej LEADER-konferency regiona „Hornjołužiska hola a haty“ předstajichu spěchowanske naprawy europskich srědkow za dalšu periodu. Tak steja wot lěta 2023 do 2027 6,6 milionow eurow k dispoziciji.

Twar noweje wuporjedźernje za ICE 4 cyle po planje

Mittwoch, 23. November 2022 geschrieben von:

Hruby twar prěnjeje hale w Choćebuzu je nimale dokónčeny. Němska železnica tam wosebje klimje přichilenu twaršćiznu wužiwa. Na tym je Budyska firma Hentschke Bau wobdźělena.

Choćebuz (SN). Němska železnica (DB) je při twarje noweje wuporjedźernje za ćahi ICE 4 w Choćebuzu dale w časowym planje. Wo tym je předewzaće wčera informowało, po tym zo staj sej społnomócnjeny koncerna za Berlin, Braniborsku a Mecklenburgsko-Předpomorsku Alexander Kaczmarek a statny sekretar w braniborskim hospodarskim ministerstwje Hendrik Fischer wobraz wo twarskim postupje tworiłoj.

Za twar wužiwa DB prěni raz klimje přichilenje zhotowjeny a tuž „zeleny“ beton, kaž předewzaće piše. Jeho produkcija 30 procentow mjenje emisijow CO2 zawinuje. Zdobom woteběra přetrjeba energije wo nimale 30 procentow. Wony beton zasadźeja za wažne hotowe dźěle, na přikład zepěry a dźěle třěšneje konstrukcije. Tež druhu halu chcedźa z tajkim betonom twarić.

Doprědkarska nalada w kaolinowni w Kamjenej

Mittwoch, 23. November 2022 geschrieben von:

Po lětach njewěstoty wotewrja so za tradicionalny zawod při dróze B96 nowe perspektiwy. Přewróty na wikach, ale tež swójske ideje to zmóžnichu. A maja noweho šefa.

Słónco so swěći nad wotkrytej jamu kaolinownje w Kamjenej w gmejnje Rakecy. Hoberske bagry zarywaja so do běło zybolaceje kamjeniny, transportuja ju na běžacy pas, z kotrehož dóstanje so drohotna surowizna k dalšemu předźěłanju. Wobraz, kotryž je so w poslednich lětdźesatkach lědma změnił – a tola je so spočatk měsaca nowa doba započała. Helmut Stuchtrup, kotryž je w poslednich wosom lětach wotežki tradicionelneho zawoda w rukomaj měł, zakónči kónc lěta swoje aktiwne powołanske žiwjenje. Jeho naslědnik Thomas Scholze bě hižo 1. nowem­bra poziciju nawody zawoda přewzał, kotruž wón nětko hač do 31. decembra zhromadnje z Helmutom Stuchtrupom wukonja.

Zhromadna rezolucija komorow

Freitag, 18. November 2022 geschrieben von:

Drježdźany/Choćebuz (SN). Předsyd­stwje rjemjeslniskeju komorow Choćebuz a Drježdźany stej minjenu wutoru zhromadnu rezoluciju schwaliłoj. Pod hesłom „Łužica – činimy to lěpje!“ sej žadaštej, w zakładnym zakonju zapisanu runohódnosć žiwjenskich poměrow we Łužicy zaručić. Za to je w strukturnej změnje kraje přesahowaca wuwićowa strategija trěbna, kotraž njewopřija jenož jednotliwe projekty abo swětłownje, ale nimo toho tež wuměnjenja za hospodarjenje, dźěło a žiwjenje w kónčinje polěpši. Za to měła so hač k docpěću wustupa wudobywanja wuhla lětnje rozprawa předpołožić.

Sobudźěłaćerjo zaso stawkowali

Donnerstag, 17. November 2022 geschrieben von:

Budyšin (dpa/SN). Přistajeni metaloweje a elektroindustrije su zawčerawšim w Sakskej znowa stawkowali. Jeničce pola Alstoma w Budyšinje je dopołdnja ně­hdźe 600 ludźi za połdra hodźiny dźěło złožiło, dźěłarnistwo IG metal rozprawja. Jim njeńdźe jenož wo žadanje za wosom procentami wjace mzdy w aktualnym tarifowym kole, ale tež wo perspektiwu za sakske stejnišća předewzaća.

Tež w druhich zawodach bě dźěłarnistwo zawčerawšim k warnowanskim stawkam namołwjało. Tak su sobudźěłaćerjo Vitesco Technologies w Limbachu-Oberfrohnje, pola Koenig & Bauer w Radebeulu, GKN Driveline w Šwikawje a Siemens Energy w Zhorjelcu stawkowali.

Strona dźěłodawarjow je dotal mjez druhim „inflacisku wurunansku premiju“ we wobjimje 3 000 eurow, rozdźělenu na 30 měsacow, namjetowała. Pozdźišo měli so potom tež mzdy powyšić. W kotrym časowym ramiku wotpohladuja to zdokonjeć, hišće jasne njeje.

Wulki zajim za wukubłanje pola LEAG

Dienstag, 15. November 2022 geschrieben von:

Po třilětnej přestawce, hłownje koronapandemije dla, je wukubłanišćo LEAG w Čornej Pumpje swoje wrota prěni raz minjenu sobotu zaso wotewrěło. Na dźeń požadarjow je 450 zajimowanych młodych ludźi z cyłeje Łužicy přišło.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Předstajene buchu wukubłanske poskitki w hórnistwje a w milinarni. Zajim za pjeć hodźin trajace zarjadowanje bě wulki, wšako bě hnydom móžno so požadać abo swoje kontaktowe daty za pozdźiši rozsud powołanja zawostajić.

Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) planuje we wobłuku strukturneje a energijoweje změny wulke projekty přichoda, wo kotrež maja so wukubłani fachowcy starać. To wězo wabi, ale cyle tak daloko hišće njeje, kaž rjekny to Ingo Fischer, zamołwity za wukubłanje w hórnistwje. „Daloki wid do přichoda předewzaća wězo je, specifiske powołanja za to pak dotal postajene njejsu. Z aktualnym wukubłanskim profilom je LEAG derje nastajena, zo by mnohe wužadanja zmištrowała.“

Njedostatk wody zamołwitych přewšo wužada

Montag, 14. November 2022 geschrieben von:

Choćebuz (SN/at). Politisce wobzamknjeny kónc wudobywanja a zmilinjenja brunicy njeje přičina za hrožacy njedostatk wody we Łužicy. Na to je wobswětowa syć Zelena liga na posedźenju braniborskeho brunicoweho wuběrka minjeny štwórtk w Choćebuzu skedźbniła a so tajkim předstajenjam znapřećiwiła. Při tym měješe Wobswětowy zwjazkowy zarjad (UBA) poboku. Tón je na posedźenju brunicoweho wuběrka mjezystaw wot njeho do nadawka dateho posudka „Wodohospodarske sćěhi kónca wudobywanja brunicy we Łužicy“ předstajił.

„Wobswětowy zwjazkowy zarjad je nam wuraznje wobkrućił, zo je přisunjenje zamołwitosće za wočakowane wodowe połoženje wustupej z brunicy zabłudźawe a wěcownje wopak. Hladajo na zamylacy titl posudka wočakujemy tež zjawnje jasnu komunikaciju w tymle prašenju“, rjekny Renej Šuster, zastupjer wobswětowych zwjazkow we wuběrku.

Rědke powołanje wuhlonošerja

Mittwoch, 09. November 2022 geschrieben von:
Wuhlonošer je mjeztym přewšo rědke powołanje. Jako jedyn z małych ludźi, kotřiž je hišće wukonjeja, Reinhard kupcam požadane paliwo zdźěla do pincy abo do kólnje njese. Za wuměnkarja ze Skarbišec (Skerbersdorf) pak je so dźěło tróšku wolóžiło. Brikety njejsu so jenož podróšili, lědma hišće maš tajke na předań. Tohodla wuwoža we wikowanju z paliwami Carstena Kollara we Wuskidźi nětko drjewo. Snadź tři lěta abo pjeć, maksimalnje dźesać lět, potom wuhlonošerjow na dróhach w Běłej Wodźe, Mužakowje, Zhorjelcu abo druhdźe wjace njewuhladaš. A tež z našeje rěče so wopřijeće pozhubi, kotrež woprawdźitosć derje wopisuje. Foto: Joachim Rjela

Anzeige