Napinace, wužadace, wupjelnjace

Donnerstag, 23. Februar 2023 geschrieben von:

Spočatk lěta je Lydia Zopina zhromadnje z koleginu Christin Krampf apotece we Wojerecach a Budyšinje přewzała. Zo budźe raz mějićelka, sej w Kamjenej bydlaca kónc swojeho studija farmacije 2010 njeje mysliła. Tutón bě w Jenje absolwowała a dopomina so hišće derje na tehdyši čas. „Myslach sej spočatnje, zo njebudu w Jenje nikoho znać“, tak 35lětna mać dweju dźěsći. Tola po prěnich tydźenjach zhoni, zo je tola někotrych Serbow do Jeny zanjesło. Zhromadnje załožichu samo serbske blido a so prawidłownje z „Erfurtskimi“ Serbami zetkachu. Za praktiske lěto, kotrež je w ramiku studija farmacije předwidźane, wróći so Zopina do Łužicy. Poł lěta dźěłaše potom w apotece Zhorjelskeje chorownje. Dźěło tam so jej spodobaše, byrnjež byli nadawki hinaše hač w zjawnych apotekach. „Medikamenty su jara indiwiduelne a na pacientow chorownje přiměrjene.“ W praktiskim lěće winowatostne je pak tež dźěło w zjawnej apotece.

Habeck skónčnje we Łužicy był

Donnerstag, 23. Februar 2023 geschrieben von:

Tudyši krajni radźa ministra wo podpěru za wažny wodźikowód prosyli

Čorna Pumpa (dpa/SN). Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) wostanje při zakonsce postajenym kóncu zmilinjenja brunicy w lěće 2038. Runočasnje chce sylnišo do wutwara wobnowjomnych energijow inwestować. Hesło rěka: „Najprjedy wutwar, potom wustup. K tomu stejimy“, rjekny předstejićer LEAG Thorsten Kramer wčera při wopyće zwjazkoweho hospodarskeho ministra Roberta Habecka we Łužicy. Politikar Zelenych bě so mjez druhim wo stawje běžaceje transformacije najwjetšeho wuchodoněmskeho energijoweho přede­wzaća a wo trěbnych ramikowych wuměnjenjach za přetwar wobhonił.

„Mamy zhromadny cil: Přetwar k wobnowjomnym energijam z runočasnej wěstotu zastaranja“, rjekny Kramer do směra Habecka. Politika je winowata, swoje připrajenja dodźeržeć a spušćomne ramikowe wuměnjenja tworić. Šef LEAG z toho wuchadźa, zo brunicowe milinarnje hišće tróšku časa w syći wostanu.

Płokać, hdyžkuli so ći chce

Donnerstag, 23. Februar 2023 geschrieben von:

Digitalizacija je mjeztym tež domjace dźěło docpěła

Budyšin (SN). Dźensniši dźeń je digitalizacija wšudźe prezentna, hač w šuli, na hamće abo na dźěle. Z tym skića wona mnoho lěpšinow. Jedna z tutych je na přikład samoposłužowanje. Někotři znaja snano kasy, při kotrychž móža ludźo wupytane twory za nakup sami scanować a potom zapłaćić abo tež tankownje z kasu za samoposłužowanje. Jedyn přikład digitalnje fungowaceho wobchoda je Archiejowy płokanski salon w Bu­dyšinje.

Wodu z deponije chcedźa w přichodźe sami rjedźić

Donnerstag, 23. Februar 2023 geschrieben von:

Wětrow (UM/SN). Industrijna towaršnosć P-D zwr chce přesaknjenu wodu z Wětrowskeje deponije w přichodźe w swójskej připrawje rjedźić. Dźe tu wo spadkowu a dnownu wodu, kotraž přez deponiju wotběži. Při tym chemiske wjazby z ćělesa deponije wupłoka a ze sobu wjedźe. Tute maćizny su zdźěla škódne za wobswět a hodźa so jenož ćežko biologisce wottwarić. Přesaknjena woda Wětrowskeje deponije je po analyzy předewzaća wks Technik GmbH z Drježdźan wosebje z chloridom, sulfatom a amo­niakom poćežena. Přestrjeń deponije ma po za to trěbnej próstwje hač do lěta 2027 wo 75 000 na nimale 245 000 kwadratnych metrow rozrosć. Po kónčnym wu­twarje liča ze wšědnym mnóstwom 155 kubiknych metrow přesaknjeneje wody. Tuchwilu je jich něhdźe 100.

Mjenje rjemjeslniskich firmow

Donnerstag, 23. Februar 2023 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Ličba rjemjeslniskich zawodow w Sakskej je loni snadnje woteběrała. Kaž forum rjemjesła wčera wozjewi, steješe 3 212 přichadam 4 014 wotchadow napřećo. Ličba firmow je wo 1,4 procenty niša. Za jednu z hłownych přičin maja fakt, zo su so mnozy solo­samostatni wróćo sćahnyli. „Dalokož su powołansce kwalifikowani, su mnozy z nich jako socialneho zawěsćenja winowaći přistajeni do wubědźowanja kmanych rjemjeslniskich zawodow přešli. Tajke su na přikład w twarskim a we wu­twarnym přemysle“, kaž rěkaše.

Nimo toho su přemysło ze starobnych přičin a předewšěm na wsach wotedali. „Druhdy so kwalifikowani rjemjeslnicy njeatraktiwnych wobłukowych wuměnjenjow dla, kaž su to brěmjenja statneje běrokratije we wobchodniskim wšědnym dnju, natwara swójskeje powołanskeje eksistency boja“, mjenowaše Sakski forum rjemjesła dalšu přičinu.

Swinjaca mrětwa w Choćebuzu

Niska: Tónraz po nutřkownym měsće demonstrowali

Mittwoch, 22. Februar 2023 geschrieben von:

Niska (UM/SN). „Niska jedna“ – pod tutym hesłom steješe wčera 15. pominanska straža Nišćanskich wagonotwarcow. Wona pak njeje so před wrotami zawoda wotměła, ale zahaji so jako manifestacija na Naměsće młodźiny. Z toho sformowaše so protestny ćah z něhdźe 300 wobdźělnikami po hasach nutřkowneho města. Namołwu „Niska jedna“ móhli w dwójnym zmysle rozumić: Na jednej stronje jako znamjo, zo wagonotwarcy dale trajace mjelčenje jednaćelstwa Tatravagonka AG k přichodej twornje njeakceptuja a nětko sami jednaja. Na tamnej stronje su so wobchodnicy a wikowarjo k najwjetšemu zawodej města wuznawali. „Njeje žanoho wobchoda, kotryž žadyn poćah k wagonowni nima“, rjekny Nišćanski citymanager André Schulze. Wón je akciju koordinował. „Wšudźom su mi prajili: Mój nan je tam dźěłał, mój bratr tam dźěła. Kóždy ma w tajkim městačku něšto z najwjetšim zawodom činić.“ Wotpadnje-li wagonownja jako dźěłodawar, dyrbja z wotćehnjenjom mnohich potrjechenych swójbow ličić. To ma njepřewidźomne sćěhi za kupnu móc w měsće.

Dźeń mjenka w Slopišćach

Mittwoch, 22. Februar 2023 geschrieben von:

Lubin/Slopišća (SN). Tradicionalne zarjadowanje za zajimowanych rybarjenja wobydlerjow Błótow biosferowy rezerwat Błóta a wokrjes Dubje-Błóta tež lětsa zaso wuhotujetej. Wudźerjo, rybarjo a fachowcy su 11. měrca na 16. dźeń mjenka (Quappe) do Slopišća (Schlepzig) přeprošeni, zo bychu so nastupajo nowe dopó­znaća kołowokoło wodoweho swěta w Błótach a wokolinje wuměnili.

Nowy Life-projekt Europskeje unije je spěchowanju zestawy rěčneje mušle (Bachmuschel) wěnowany. Wo tym Maria Böhme z Přirodoškitneho fondsa Braniborskeje přednošuje. Rybarski biologa Frank Fredrich rozprawja wo zetkawanjach z „wulkimi a małymi rybami“ kaž tež wuslědkach jeho rybyłójenja w Błótach a w jich wokolinje. Wo přičinach a konkluzijach katastrofy Wódry loni w awgusće z wosebitym wusměrjenjom na sćěhi za žiwota na a we wodźe Christian Wolter z Leibnizoweho instituta za ekologiju wodźiznow a nutřkowne rybarstwo porěča. Přiběraca problematika niskeje wody w Błótach je tema Eugena Nowaka ze zarjadnistwa tamnišeho bio­sferoweho rezerwata.

Resursu sej zmysłapołnje spřistupnić

Montag, 20. Februar 2023 geschrieben von:
Drježdźanski kompetencny centrum za wobdźěłanje drjewa ma tuchwilu zajimawu a wuspěšnu wustajeńcu „Wšitko drjewo“ Wienskeho dźěćaceho muzeja ZOOM přihotowanu. Tam dóstanu dźěći mnohostronski dohlad do potenciala rosćaceho materiala. Tohorunja spřistupnja so jim spomóžne wobchadźenje z klimje přichilenej resursu drjewo. Drjewo je wšak njesměrnje mnohostronske. Tak hodźa so meble a domy twarić. Tohorunja su zakładny material na přikład za papjeru. Dale pak wužiwa so drjewo tež za produkciju energije a ćopłoty. Wšitke informacije k wustajeńcy a poskitkam su na internetnej stronje www.allesholz.de podate. Foto: Jürgen Männel

Camp hižo njeje

Freitag, 17. Februar 2023 geschrieben von:

Ottendorf-Okrilla (SN/mb). Policija je hižo wčera rozpušćenje protestneho campa w Łužničanskej holi zdokonjała. Popołdnju su policisća poslednju „wobsadźerku“ z terena wotwjedli, hdźež dźěłaćerjo statneho zawoda „Sakski lěs“ nětko štomy porubaja, zo by šćerkownja KBO na zakładźe zrěčenja z 90tych lět tu šćerk wudobywać móhła. Žona běše so w mobilnym nuzniku schowała, kotryž so mjez štomomaj na paleće znošowaše. Po informacijach policije njebu při zrumowanju campa nichtó zranjeny.

W Lipsku su so štyri jězdźidła zawoda „Sakski lěs“ wotpalili, wěcna škoda wučinja znajmjeńša sto tysac eurow. Policija tuka na zapalerstwo a njewuzamkuje zwisk z połdra lěta trajacym a nětko z policajskimi srědkami zakónčenym protestom we Łužničanskej holi. Krajny kriminalny zarjad je přepytowanje pada přewzał. W Drježdźanach su sympatizanća protesta fasadu a wokna běrowa Zelenych z parolemi pomórali – woni z tym zdźeržliwosć sakskeho zeleneho ministra za wobswět, Wolframa Günthera, w tutym rozestajenju kritizuja.

Tysac policistow přećiwo třiceći ludźom w lěsu

Donnerstag, 16. Februar 2023 geschrieben von:

Ottendorf-Okrilla (SN/mb). Statny zawod „Sakski lěs“ je we Łužničanskej holi z porubanjom 7,5 hektarow lěsa započał. Wot wčerawšeho je tysac policistow z wjacorych zwjazkowych krajow w třoch změnach z rozpušćenjom protestneho campa přećiwo wudobywanju šćerka zaběranych. Dźens rano bě hišće třiceći „wobsadźerjow“ lěsa přitomnych, kaž Serbskim Nowinam na naprašowanje rěčnica policije, Katharina Korch, zdźěli. Mjeztym pak su dalši dobrowólnje teren wopušćili. Na naprašowanje našeho wječornika, čehodla trjebaš na kóždeho aktiwista 33 policistow, wona wotmołwi: Je hač do dźesać stotkow kóždy dźeń 24 hodźin w lěsu, wězo nic wšitke samsny čas, kotrež nimaja jenož demontažu domčkow na štomach, ale mjez druhim tež zahrodźenje tych 7,5 hektarow na starosći, kotrež chce „Sakski lěs“ hač do kónca měsaca na zakładźe zrěčenja z 90tych lět šćerkowni KBO Ottendorf-Okrilla bjez štomow přepodać. Předewzaće je w rukach horstki swójbow z Badensko-Württembergskeje, po informacijach Sakskich Nowin je towaršnik z najwjetšim podźělom „Dom Württembergska“, kiž słuša do němskeho wysokeho zemjanstwa.

Anzeige