Nowa namołwa

Montag, 27. April 2020 geschrieben von:

Rakecy (SN/BŠe). Ze spěchowanskimi srědkami z programa Leader Europskeje unije, z kotrymž podpěruja wuwiće wjesnych kónčin, móžachu minjene lěta mnohe projekty zwoprawdźić. Rakečanski běrow, kotryž kónčinu hornjołužiskeje hole a hatow zamołwja, je nětko mjeztym 16. namołwu wozjewił. Za nju móža so zajimcy ze swojimi projektami požadać. Přidatnje je za lětsa wot 24. apryla do 29. meje dokładnje 281 814 eurow, kotrež móža rozdźělić.

Europska unija je wot lěta 2014 do 2020 spěchowanske srědki přewostajiła. Leaderowe kónčiny maja so ze swojej strategiju wo nje požadać, kotrež lokalna akciska skupina zestaja. Zakład toho pak tworja zaměry wuwićoweho programa Sakskeje, při čimž so regionalne zaměry zapřijimaja. Tak spěchuja na přikład naprawy, we wobłuku kotrychž chcedźa ludźo twarsku substancu znowa wužiwać a ze žiwjenjom pjelnić. We wobłuku 16. namołwy je 140 907 eurow za to předwidźane, chcedźa-li požadarjo prózdnje stejace twarjenja na bydlenja přetwarić. Chce-li něchtó twarjenja za přemysło wužiwać, móže so tohorunja wo pjenježnu podpěru požadać. Za to planuje Leaderowy běrow cyłkownje 140 907 eurow.

Protest z prózdnymi stólcami

Montag, 27. April 2020 geschrieben von:

Hosćencarjo so koronowej politice na njewšědne wašnje wobaraja

Běła Woda (CK/SN). Městna za blidami wostanu prózdne, hosćo njepřińdu. Dlěje hač měsac su hosćency koronoweje pande­mi­je dla zawrjene, a wone to dale wo­stanu. Z „ćichim protestom“ tuž zjednoćenstwo Běłowodźanskich hosćencarjow na prekerne połoženje skedźbnja: z prózdnymi blidami a stólcami.

Kuchinski šef „Wěžoweje kofejownje“ je před hosćencom samo kryte blido nasta­jił. „Bychmy na torhošću jednu akci­ju přewjesć móhli. Za to pak bychmy dowolnosć trjebali“, praji Dirk Exner. Za pa­radu prózdnych stólcow tajku njetrje­baja. A přiwšěm wona njewšědna akci­ja kedźbnosć zbudźa. Pěšcy stejo wosta­waja, šoferojo so dźiwaja. „Cyle horjeka drje naš protest njesłyša. Ale snano nas komunalni politikarjo abo branšowy zwjazk Dehoga na wědomje bjeru, zo mó­hli ćišć wukonjeć“, měni Dirk Exner.

Na ćežke połoženje skedźbnjeli

Freitag, 24. April 2020 geschrieben von:
Z njewšědnej akciju „Prózdne stólcy“ skedźbnjeja hosćencarjo po wšej Němskej tele dny na swoje ćežke połoženje koronakrizy dla. Tak potwjerdźeja woni zdobom wjaco­re žadanja politikarjam napřećo, zo bychu w tuchwilnej situaciji pomoc dóstali­. Mjez druhim žadaja sej zwyšenje pjenjeza za krótkodźěło na 90 procentow a zni­ženje wjacehódnotoweho dawka na wobstajnje sydom procentow. Dźensa dopoł­dnja su so na iniciatiwu Budyskeho turistiskeho towarstwa tudyši hosćencarjo a korčmarjo na akciji wobdźělili, mjez nimi tež serbski hosćencar Stefan Malink. Dohro­mady 60 gastronomow je před radnicu sprjewineho města dwaj prózdnej stólcaj stajiło. Foto: Carmen Schumann

Kórki njesmědźa wisajo wostać

Donnerstag, 23. April 2020 geschrieben von:
„Měli kórki prosće wisajo wostać?“, praša so jednaćel Hamorskeje zahrodniskeje wobdźělenskeje towaršnosće (GBT) Frederik Ring. Isaak, Bogena a Wanda (wotlěwa) su třo z dohromady dźesać pólskich žnjowych pomocnikow, kotřiž tam tuchwilu přechodnje dźěłaja. Dobre mjeno nadźěłachu sej woni přez lěta w durinskim zakładnym zawodźe, hdźež su tež z druhim bydlenjom přizjewjeni. Wšědnje žněja mužojo a žony hač do połdra tony wšelakich družin kórkow we wulkich rostlinarnjach. Dźěl čerstweje zeleniny předawaja hnydom w dworowym wobchodźe, a tón je stajnje póndźelu, srjedu a pjatk wot 12 do 16.30 hodź. wočinjeny. Foto: Joachim Rjela

Kryja třěchi z lóštom a lubosću

Donnerstag, 23. April 2020 geschrieben von:

Radworčan Bosćij Šołta zhladuje na 30lětne wobstaće swojeho předewzaća a so na zwjetša rjane časy dopomina

Hnydom po přewróće bě Bosćij Šołta mjez prěnimi serbskimi rjemjeslnikami, kotřiž su swójsku firmu załožili. 1. apryla wobsteješe jeho Radworske třěchikryjerski zawod 30 lět. Swjedźeń chcedźa w lěću nachwatać. Sobudźě­łaćerjo pak překwapichu swojeho šefa hižo raz z wosebje wuhotowanej tortu.

Za čas NDR chcyše so Bosćij Šołta rady zesamostatnić, štož pak jemu tehdy njedowolichu. W septembru 1989 zahaji wón mišterske wukubłanje, krótko po tym pak započa so na politiskej runinje warić. Trochu pozdźišo němske knježerstwo wozjewi, zo chcedźa załoženje předewzaćow podpěrać. Jónkrótna šansa to za rodźeneho Hórčana, kiž próstwu wo zesamostatnjenje zapoda. Hižo we februaru dósta pozitiwnu wotmołwu, a tak je w Njeswačanskim zawodźe, w kotrymž bě powołanje třěchikryjerja nawuknył a wot toho časa dźěłał, wupowědźił. Měrc 1990 wužiwaše Šołta za přihoty, a 1. apryla je oficialnje startował. „To bě runje njedźela, a tak dźěłach wězo hakle wot 2. apryla“, wón z posměwkom praji.

Zawody podpěrać

Mittwoch, 22. April 2020 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Wot koronakrizy po­trjechene wukubłanske zawody budźe sakske knježerstwo pjenježnje podpěrać. Wotpowědnu spěchowansku směrnicu hospodarskeho ministerstwa je kabinet swobodneho stata wčera wobzamknył. Tak chcedźa zawody podpěrać, kiž nimaja wjac hač 250 sobudźěłaćerjow a kotrež koronakrizy dla skrótšene dźěłaja. Jónkrótnje wupłaća jim přiražki za wučomnikow na šěsć tydźenjow. Po tym móža woni mjenujcy pjenjezy za krótkodźěło dóstać. Spěchowanske próstwy móža ­zawody wot 27. apryla rjemjeslniskim, Industrijnym a wikowanskim komoram kaž tež sakskemu krajnemu zarjadej za wobswět, ratarstwo a geologiju zapodać. Wottam je potom krajnej direkciji dale sposrědkuja.

„Chcemy našich wučomnikow před pušćenjom škitać kaž tež wukubłanske zawody podpěrać a předewzaća wolóžić, kotrež maja ćeže, acubijam mzdu płaćić“, podšmórny wčera sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD). Fachowe mocy su we firmach dale trěbne. Wšako chcedźa w Sakskej po přewinjenju koronakrizy w hospodarstwje zaso z połnej paru startować, hospodarski minister Dulig doda.

Nowe postajenja swinjaceje mrětwy dla

Mittwoch, 22. April 2020 geschrieben von:

Zhorjelc (SN/BŠe). Riziko, zo so afriska swinjaca mrětwa tež po Němskej wupřestrěje, je tuchwilu jara wulke, čehoždla je wažne to hižo jara zahe spóznać. Tak je sakske knježerstwo minjeny tydźeń płaćiwe postajenja w Zhorjelskim a Budyskim wokrjesu změniło. Hajnicy maja kóžde nětko zatřělene abo mortwe dźiwje swinjo na wotpowědnym zarjedźe přizjewić. W Zhorjelskim wokrjesu chcedźa wšitkich potrjechenych, kotřiž maja dowolnosć, na hońtwu chodźić, wo dokładnym postupowanju přichodnje dokładnje informować, kaž zamołwići wčera zdźělichu.

Předwidźane tež je, strowe zatřělene swinje woznamjenić, městnosć dokumentować a krej na weterinarnym zarjedźe přepytować dać. Wottam sćelu probu kreje sakskej přepytowanskej instituciji. Šwartku a črjewa maja hajnicy institutej za wotstronjenje zahinjeneho skotu přewostajić. Organizatoriske detaile potrjechenym prawje bórze sposrědkuja.

Hladajo na koronapandemiju je strach před swinjacej mrětwu skerje do pozadka zjawnosće stupił. Tola to je so nětko zaso změniło, jako su jeno dźesać kilometrow před němskej mjezu na mrětwu zahinjene dźiwje swinjo namakali. Strach je tuž tež na wuchodźe Němskeje zaso čujomny.

Darmotny WLAN

Dienstag, 21. April 2020 geschrieben von:

Zhorjelc (SN/BŠe). Po cyłej Europje wupisany nadawk, zaměstnić tak mjenowane WLAN-hotspoty na turistiskich stejnišćach, je Zhorjelski wokrjes wuspěšnje zakónčił.

Rozsudźili su so zamołwići skónčnje za awstriske předewzaće free-key. Cyłkownje 38 za turistow wažnych zjawnych městnosćow budźe z darmotnym přistupom k internetnej syći wuhotowanych. Wjeselić smě so tuž 19 wobdźělenych komunow we wokrjesu. Wotpowědnu próstwu wo spěchowanske srědki je wokrjes Zhorjelc sakskemu knježerstwu hižo zapodał. Na zakładźe směrnicy „digitalna ofensiwa Sakska“ stat naprawy 80procentowsce podpěruje. 20procentowski podźěl maja komuny same zwjesć.

Muka krupnika přewšo požadana

Freitag, 17. April 2020 geschrieben von:
Wothłós za swój dwórski wobchod Heike Löhnert w Cokowje pola Hodźija přewšo zwjesela. Wosebje samomlěta muka ze žita swójskeho ratarskeho zawoda je nade wšu měru požadana. Löhnertecy plahuja předewšěm stare družiny žita kaž stej to šampanska rožka a krupnik. Kupcy kupuja rady běłu krupnikowu muku, kotraž so za pječenje doma hodźi. Zo nětko wjace ludźi do dwórskeho wobchoda załoži, ma po měnjenju Heike Löhnert snano tež z tym činić, zo maja wjace chwile, dokelž sej regionalnje produkowane wudźěłki waža a zo chcedźa radšo tudyšich małoproducentow podpěrać hač po wšěm swěće agěrowace koncerny. Foto: Carmen Schumann

Anzeige