Kórki jako forma kurječka

Freitag, 30. Dezember 2022 geschrieben von:
Wuměłc, moler a hudźbnik Gerd Paegert zhotowja w swojej małej dźěłarni blisko delnjołužiskeho Łukowa formu błótowskeje kórki za kurječki. Hižo wot zašłeho lěta pyši znata zelenina formu kurječkow. 56lětny twórc zhotowi napodobnjenje w škleńcach nakładźenych kórkow jako hobby. Něhdźe dźesać wšelakorych modelow ma hižo w sortimenće. Tute sahaja wot žónskeje kórki w swjedźenskej drasće hač ke „kórkowemu kucharjej“. Kóždy kurječk je unikat, kotryž Paegert w ručnym dźěle zhotowi. Někak poł dnja dźěła wuměłc na čwaku drjewa, zo by z tutoho lóštna, zelena so kurjaca kórka nastała. Foto: dpa/Patrick Pleul

Stary ćah z nowym poskitkom

Freitag, 30. Dezember 2022 geschrieben von:

Mužakowska lěsna železnica po lětomaj korony zaso derje jězdźi

Běła Woda (AK/SN). Koronowych wobmjezowanjow zašłej lěće dla dyrbješe Mužakowska lěsna železnica ćežke časy přetrać, bilancuje jednaćel Heiko Lichnok. „2020 smědźachmy hakle spočatk meje sezonu zahajić, 2021 samo hakle kónc junija. Statnu koronowu ­pomoc pak dóstali njejsmy. Čas přetrali smy ­jeno z masiwnym lutowanjom“, wón ­zjima. Mjeztym zo mějachu do pandemije hišće 50 000 wopytowarjow, spadny jich ličba 2020 na 38 000 a lěto na to samo na 30 000. Lětsa je sezona normalnje jutry startowała. Po słowach jednaćela docpěja lětsa zaso ličbu 50 000 sobujě­ducych. „Jězbny plan za klětu je zdźěłany a wozjewjeny. Płaćizny dyrbjachmy hišće raz přiměrić“, praji Lichnok. Energijoweje krizy dla rozrostu wone wo něhdźe dźesać procentow.

Mjenje hromaka

Donnerstag, 29. Dezember 2022 geschrieben von:
Podstupim (dpa/SN). Prezident braniborskeho burskeho zwjazka Henrik ­Wendorff liči z tym, zo njebudu ratarjo klětu hižo telko hromaka plahować. „Mjeztym je pokazkow, zo plahowanska přestrjeń hromaka woteběra“, wuswětli Wendorff tele dny w Podstupimje. „To zwisuje zawěsće z tym, zo njejsu burja telko předawali. A tež plahowanske kóšty chětro stupachu.“ Loni registrowachu statistikarjo 18 100 tonow hromaka, štož je najniši staw wot lěta 2015.

Chcedźa pódlansku sezonu zesylnić

Mittwoch, 28. Dezember 2022 geschrieben von:

Turistiski zwjazk Łužiska jězorina z.t. je nowy marketingowy plan za lěto 2023 wozjewił. Po tutym su swójby dale hłowna cilowa skupina turistiskich ­poskitkow kołowokoło jězoriny.

Zły Komorow (AK/SN). „Zhladujemy z krutej dowěru do noweho lěta. Nowy marketingowy plan je zakład dźěła našeho towarstwa a skića dobry dohlad do našich planowanych marketingowych aktiwitow w lěće 2023. Z tym je wón wšitkim turistiskim akteram we Łužiskej jězorinje pomoc a orientacija“, tole rěčnica turistiskeho zwjazka Katja Wersch podšmórnje.

Klětu z dalšimi?

Mittwoch, 28. Dezember 2022 geschrieben von:
Wothłós na prěnju bursu nawrótnikow Budyskeho wokrjesa po pandemiji bě dosć dobry. Dwórnišćo sprjewineho města jako nowe zarjadowanišćo móže so spomóžnje wuskutkować na krótkodobnje so rozsudźacych wopytowarjow, kotřiž běchu na ćah pokazani. Najebać młode stawizny tejele formy wabjenja wo tudyše dźěłowe městna njeje format dlěje ryzy němska naležnosć. Chcedźa-li wuspěšne serbske firmy swój přichod zaručić, trje­baja dźěłowe mocy. A hdyž žane Serbowki a žanych Serbow z trěbnej kwalifikaciju njenamakaja, maja tamnych přiwabić. Tohodla je to cyle normalne, zo běštej na wčerawšim zarjadowanju Wjenkec blidarnja z Wotrowa a firma M-PT ze Sernjan zastupjenej. Zhromadne žiwjenje Serbow a Němcow we Łužicy njerěka jenož, zo Serbja w němskich předewzaćach dźěłaja. Ale runje tak nawopak, zo derje wukubłani němscy dźěławi k zawodnemu wuspěchej serbskich firmow přinošuja. Snadź budźe jich klětu dalšich. Axel Arlt

Wšelake wuwiće we Łužicy

Dienstag, 27. Dezember 2022 geschrieben von:

Krajej Sakska a Braniborska stej tele dny statistiske wuhódnoćenje lěta 2021 nastupajo dźěłowe městna wozjewiłoj. W srjedźišću steješe wuwiće we wokrjesach. Za wokrjesy w Hornjej a Delnjej Łužicy je wuslědk rozdźělny.

Kamjenc/Podstupim (dpa/SN). W Sakskej běštej loni w přerězku něhdźe dwaj milionaj dźěłopřijimarjow přizjewjenej – 1 100 mjenje hač 2020. We wokrjesu Mišno na přikład je ličba dźěłowych městnow wo cyły procent woteběrała, Rudnohórski wokrjes a wokrjes Srjedźna Sakska slědowaštej z minusom 0,8 procentow. Porno tomu zwěsćeja za město Lipsk a wokrjes Sewjerna Sakska přiróst wo 1,1 procent resp. 0,9 procentow. We wokrjesach Budyšin, Zhorjelc a Šwikawa mějachu snadny přibytk ličby dźěławych snadnje stupała. Předewšěm w skupinje samostatnych, swójbnych podpěrowacych kaž tež přistajenych z małym dźěłowym zawjazkom registruja woteběrace ličby. Přidobytk dźěłowych městnow w Lipsku je statistiski krajny zarjad bjezwuwzaćnje we wobłuku posłužbow zwěsćił. Hubjene ličby w Mišnjanskim wokrjesu zwisowachu hłownje z negatiwnym wuwićom w produkowacym přemysle.

Stare wobćežma wotstronjowali

Freitag, 23. Dezember 2022 geschrieben von:

W Čornopumpskim industrijnišću su wobšěrne saněrowanje zakónčili. Za to su škódne maćizny z pódy wotstronjowali, kaž Łužiska a srjedźnoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wozjewi.

Čorna Pumpa (AK/SN). Posledni z trěbnych 147 tak mjenowanych kašćikow z deskowanymi sćěnami su 13. decembra wuzběhali. W šěsć wobłukach je LMBV kontaminowanu pódu wubagrowała. Po tym ju we wakuumotermiskej rjedźerni w industrijnišću rjedźachu. Wurjedźenu zemju su tam, hdźež běchu ju wubagrowali, zaso zasypali.

Z Ochranowskej hwězdu

Donnerstag, 22. Dezember 2022 geschrieben von:
Štož je w Rudnych horinach swěčkowy wobłuk, zda so w Hornjej Łužicy Ochranowska hwězda być. Na 25 adwentnych wikach bě manufaktura ze Zhorjelskeho wokrjesa lětsa zastupjena. Zo bychu awtentiske poradźowanje zaručili, běchu nimale wšitke předawanišća ze swójskim personalom wobsadźene. Štóž pak je so sam do Ochranowa podał, móžeše w pokazkowej dźěłarni twornje přihladować, kak tajka hwězda nastanje resp. so při tym sam pospytać. Anne Seibt a Anna Svenja Pakiet dźěłatej na papjerjanej Ochranowskej hwězdźe. Tuta wobsteji w originalu z 25 róžkow, z toho su 17 štyri- a wosom třiróžkate. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Branša so zhraba

Donnerstag, 22. Dezember 2022 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Po wjace hač dwěmaj lětomaj z wobmjezowanjemi zhladuje sakska turistiska branša pozitiwnje do přichoda. Něhdźe 5,9 milionow ludźi je lětsa hač do oktobra swobodny stat wopytało, zdźěli wčera krajny turistiski zwjazk. Tole je plus 57 procentow porno samsnemu časej loni. Přiwšěm je ličba niša hač lěta 2019, štož bě do pandemije.

Přidatnje k wobmjezowanjam je so ruski nadpad na Ukrainu w branši wuskutkował, wuswětli prezident krajneho zwjazka Jörg Markert. Tež pandemija je hłuboke slědy zawostajiła a problemy branše, k čemuž słušeja pobrachowacy fachowcy, přiwótřiła. „Sćěhi dyrbja turistiske předewzaća kaž tež přez komuny a towarstwa zmištrować“, wón wuswětli.

Předewšěm měsac julij bě za branšu zwjeselacy. Tak su swjatki podobnje wjele ludźi na wopyt do swobodneho stata přišli­ kaž w lěće 2019. „Po wjace hač dwěmaj lětomaj pandemije so turistiska branša pomału zaso zhraba“, Markert podšmórny.

Tójšto wotpadkow, mało wody

Donnerstag, 22. Dezember 2022 geschrieben von:

Přirodoškitny wulkoprojekt Łužiska jězorina ze swojimi nimale 6 000 hektarami skića z jónkrótnymi ekosystemami zakład za mnohe družiny zwěrjatow a rostlin. Powšitkownowužitna towaršnosć Łužiska jězorina zwr je za regionalnu přirodoškitnu kónčinu zamołwita. Ta je přeco zaso cil ludźi, kiž wobswět zanjerodźeja. Tež negatiwna bilanca, štož wodu nastupa, přinjese problemy ze sobu. Z jednaćelom dr. Alexanderom Harterom je so Silke Richter rozmołwjała.

Knježe Dr. Hartero, ilegalne woženje wotpadkow do přirodoškitneho areala přeco zaso wobkedźbujemy.

Anzeige