Pandemija coronawirusa dla ma dale a wjetše wuskutki tež na hospodarstwo w Hornjej Łužicy. Byrnjež někotre twornje hišće dźěłali, su wjacore na njewěsty čas produkować přestali.

Kulow/Radwor/Nadrózna Hrabowka (SN/BŠe/JaW). Meblowy zawod Maja w Brěžkach mjeztym wuskutki coronawirusa bolostnje začuwa a je produkciju přetorhnył. To potrjechi nimale 900 sobudźěłaćerjow. Wotpowědnu dowolnosć za krótkodźěło, kotraž je nětko najprjedy raz na šěsć měsacow postajene, su zamołwići hižo minjeny štwórtk dźěłowej agenturje zapodali. Z naprawu chce nawodnistwo wupowědźenjam ze zawodnych přičin zadźěwać. Postupowanje bu ze zawodnej radu wotrěčane.

Hižo minjenu wutoru bě předewzaće IKEA wobzamknyło, wšitke swoje stejnišća w Němskej zawrěć. Za IKEA mjez druhim tež Kulowski zawod Maja přewažnje meble zhotowja. Tak je tež mjenje naprašowanjow za wudźěłkami.

Bliskowobchad dale zaručeny

Donnerstag, 19. März 2020 geschrieben von:

Drježdźany/Budyšin (SN/JaW). Regionalny bliskowobchad wostanje dale zaručeny. Wo tym informujetej wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) a zaměrowy wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON). „Tež hdyž su šule corona-pandemije dla wot srjedy zawrjene, płaći hač do kónca tydźenja regularny jězbny plan. Wot póndźele, 23. měrca, jězdźa naše busy po prózdninskim jězbnym planje. Wo dalšich změnach sčasom informujemy“, zdźěli nowinski rěčnik VVO Christian Schlemper. Jězbne plany su tež na internetnej stronje wobchadneho zwjazka www.vvo-online.de přistupne.

Agentura přihotowana

Montag, 16. März 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Zo móhli přistajenych w Němskej před bjezdźěłnosću lěpje škitać, je zwjazkowy sejm minjeny pjatk zakonske postajenja k mzdam za krótkodźěło wolóžił. Wot apryla budźe za předewzaća lóšo pjenjezy přez dźěłowu agenturu dóstać. Tak móža firmy hižo próstwu zapodać, jeli jenož 10 procentow přistajenych wupadnje, a nic, kaž dotal, jedna třećina sobudźěłaćerjow. Hladajo na coronawirus a z nim zwisowacy wupad sobudźěłaćerjow běchu nowe postajenja trěbne.

Kaž Budyska dźěłowa agentura zdźěli, je naprašowanje za mzdami při krótkodźěle minjene dny hižo přiběrało. „Statistiki pak tuchwilu žane njezestajamy“, rozkładźe nowinska rěčnica Berit Karsten. Dźeń a wjac předewzaćow so wo wu­měnjenjach wobhonja. Hladajo na přiběracu potrjebu informacijow firmam je agen­tura derje přihotowana. Nimo toho su wobšěrne informacije ke krótkodźěłu tež na internetnych stronach agentury wozjewjene. Stronu prawidłownje aktualizuja. Tež na stronach zwjazkoweho knježerstwa móža so zajimcy wobhonić. Wězo je tohorunja wosobinske abo telefoniske poradźowanje móžne.

Budyske pjekarske zjednoćenstwo je wčera na tudyšej powołanskej akademiji zjawne pruwowanje chlěba a całtow přewjedło. Dohromady 32 chlěbow a 17 całtow staj Michael Isensee z centralneho zwjazka němskich pjekarjow a Wjelećanski pjekar ­Markus Thonig po formje, napohledźe, strukturje, elastice, wóni a słodźe pruwowałoj. Dohromady 34 razow spožčištaj pru­wowarjej predikat „jara derje“, jědnaće razow predikat „derje“, štyri chlěby njejstaj mytowałoj. Foto: SN/Hanka Šěnec

Ignac Wjesela: „Póda je žiwy organizm“

Donnerstag, 12. März 2020 geschrieben von:

26lětny Chróšćanski ratar hori so za ekologiske wobhospodarjenje polow

Biologisce plahowana běrna je strowa a ma jenož mało kalorijow. Wona je wy­sokohódnotny wudźěłk z rostlinskim bělkom, balastowymi a mineralnymi maćiznami kaž tež witaminami. Hladajo na plahowanje wuńdźe bjez chemisko-syntetiskich srědkow za rostlinoškit a hnojiwow. To rozeznawa ju wot konwencionalnje plahowanych, kotrež samo za čas składowanja wšelke chemikalije trjebaja. „To je za mnje absolutnje šokowace a za přetrjebarja njefairne, dokelž scyła wo tym informowany njeje“, měni ratar Ignac Wjesela z Chrósćic. Runje to­ho­dla je so wón rozsudźił plahowansku přestrjeń swojich bioběrnow jasnje powjetšić, zo by ludźom ekologisku a re­gionalnu alternatiwu poskićił. „Bioběrna je dobra inwesticija do strowoty“, 26lětny wujasnja. Wot dotal jednoho hektara rozšěri wón płoninu lětsa na něhdźe štyri hektary, hdźež budźe družiny Laura, Linda, Adretta, Belana, Goldmarie, Otolia, Wendi, Baltic Rose a zažnej družinje Anusch­ka a Corinna plahować.

Za wjace mzdy

Mittwoch, 11. März 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Wuchodosakska wotnož­ka dźěłarnistwa twarstwo, agrar a přiroda (IG Bau) žada sej za dźěławych w twarstwje wjace mzdy. „Předewšěm dołhe jězby hač na twarnišća měli jim połnje zapłaćić“, rěka w nowinskej zdźělence. Cyłkownje potrjechi to 5 270 twarskich dźěłaćerjow w Budyskim wokrjesu.

Pozadk žadanjow su dalše tarifowe jednanja za twarstwo, kotrež započnu so 19. měrca w Berlinje. „Dźěłaćerjo měli z połnych nadawkowych knihow, rekordnych wobrotow, skrótka z booma w twarskej branši profitować“, argumentuja dźěłarnicy. Tohodla žadaja sej wot dźě­łodawarjow zwyšenje mzdy wo 6,8 procentow – znajmjeńša pak 230 eurow wjac měsačnje. Za wučomnikow chcedźa 100 eurow wjac wob měsac.

Zhotowjeja twarožk za jubilej

Dienstag, 10. März 2020 geschrieben von:
Drježdźanska mlokarnja Gebrüder Pfund, kotruž rady jako najrjeńši mlokowy wob­­chod swěta wopisuja, swjeći lětsa 140. róčnicu wobstaća. Wězo chce předewzaće za to­ tež jubilejny twarožk poskićeć, kotryž ma w Koćinskim mlokowym swěće ­nastać. Wčera stej so zastupjerce zawoda Ina Stephan a Silke Hampel (wotlěwa) ze sak­skeje stolicy do Koćiny podałoj a sej wobhladałoj, hdźe twarožk zhotowjeja. Wězo stej přiležnosć wužiłoj a twarožkarskemu mištrej Josephej Klantej hnydom ­sobu pod pažu přimnyłoj. Nětko ma twarožk zrawić, doniž njebudźe 9. septembra k jubilejej Drježdźanskeho wobchoda nakraty. Foto: Feliks Haza

Budyšin (CS/SN). Premjera to w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu: Prěni raz su tam minjeny pjatk wučomnikow wokrjesneho rjemjeslnistwa wuwjazali. Po połštwórta lěće wukubłanja we wobłukach mechanikar připrawow, metalotwar, elektronika a systemowa elektronika dóstachu młodostni swoje rjemjeslniske wuswědčenja.

Cyłkownje 38 wučomnikow, mjez nimi tež dwě młodej žonje, je wukubłanje wuspěšnje zakónčiło. Najlěpši ze znamku dwaj běchu Benno Gäbel, William Glaß, Nick Handrich, Jakob Schur a Richard Wenke. Nimo Williama Glaßa, kiž njebě chorosće dla přitomny, dóstachu wšitcy hódnotne wěcowne myta a wupichu w mjenje wšěch wučomnikow karančk piwa jako symbol młodych fachowcow. Runje tak wjeselachu so nad dalekubłanskim dobropisom. Wo­krjesny rjemjeslniski mišter Frank Scholze, Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) a wobdźělnik olympiskich hrow, triatlet Maik Petzold, jim gratulowachu. Posledni mjenowany skutkuje mjeztym dwě lěće w Budyskim powołanskošulskim centrumje jako sportowy wučer.

Zawjedźenje tarifa wulki wuspěch

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Jan Otto wostanje hłowny jednaćel­ dźěłarnistwa IG metal wuchodneje Sakskeje. Jeho je 90 přitomnych na sobotnej delegatnej zhroma­dźi­znje z 91,5 procentami hłosow w zastojn­stwje wobkrućiło, kaž IG me­tal zdźěla. Tohorunja na dalše štyri lěta­ w zastojn­stwje wobkrućeny je druhi społ­nomóc­nje­ny Gerd Kaczmarek. Wón dósta 92 procentow wšěch hłosow. Wolili su zdobom předsydstwo z cyłkownje 14 přisydnikami z regionalnych zawodow.

Gerd Kaczmarek móžeše dobru bilancu skutkowanja dźěłarnistwa we wuchodnej Sakskej sćahnyć. „W minjenych štyrjoch lětach smy w našej wotnožce tójšto k pozitiwnemu změnili. Ličba čłonow je wobstajnje přiběrała, a smy nowe zawody zdobyli. Zhromadnje chcemy z nowowuzwolenymi delegatami po wuspěšnym puću dale kročić.“

Wšelakorosć projektow překwapiła

Freitag, 06. März 2020 geschrieben von:

Choćebuz (SN/BŠe). Hnydom sydom inowatiwnych projektow ma šansu na lětuše Łužiske wědomostne transferne myto. Kónc februara běchu wšitke wobdźělene projekty, nastate na zakładźe kooperacije, jury předstajili a za wuznamjenjenje poručili. Štó je skónčnje dóstanje, zhonja wobdźělnicy 10. junija we wobłuku swjedźenskeho zarjadowanja. Łužiska hospodarska iniciatiwa je za to myta w hódnoće 10 000 eurow wupisała.

„Lětsa předstajene projekty pokazuja, zo su we wšěch branšach a kónčinach Łužicy mjeńše a wjetše předewzaća, kotrež do slědźenja a wuwića inwestuja a sej za to sylnych partnerow pytaja. Runje wšelakorosć inowacijow je w regionje trěbna“, zwurazni předsyda jednaćelstwa koncerna BASF w Carnym Gozdźe. Předsydźe jury je wědome, zo je wulke wužadanje, nimo wšědnych nadawkow hišće čas, personal a pjenjezy za slědźenje nałožić. Łužiske transferne myto ma pokazać, zo so próca wudani.

Anzeige