Krótkopowěsće (17.03.21)

Mittwoch, 17. März 2021 geschrieben von:

Incidenca zaso pod 100

Budyšin. Budyski wokrjes je wčera wo zwěsćenych dwanaće natyknjenjach z koronu informował. Ličba smjertnych padow rozrosće wo jedyn na 781. Stro­wot­niski zarjad mjenowaše incidencu 109,33, RKI dźensa 83,4. Zhorjelski wo­krjes rozprawješe wčera wo 71 nowoinfekcijach, wo dwěmaj smjertnymaj padomaj wot spočatka februara a wo incidency 119,20. RKI poda dźensa 97,3.

Chcedźa čěšćinu nawuknyć

Budyšin. Za lětnjej rěčnej kursaj čěšćiny w Praze a Českich Budějovicach je tuchwilu pjeć serbskich zajimcow. Štyrjo z nich měješe loni hižo připrajenje, jich kurs pak bě korony dla wupadnył. Tak chcedźa so lětsa wobdźělić. Jim přidruži so dalša požadarka, kaž Jadwiga Kaulfürstowa z Rěčneho centruma WITAJ zdźěli. Šesta wosoba ma tuchwilu status narunanskeje kandidatki.

Stela za Marju Grólmusec

Krótkopowěsće (16.03.21)

Dienstag, 16. März 2021 geschrieben von:

Europeada znowa přestorčena

Flensburg. FUEN jako wuhotowar europeady je wčera zdźělił, zo su so wona a korutanscy hosćićeljo turněra dojednali, europske koparske mišterstwa awtochtonych narodnych mjeńšin koronapandemije dla hakle klětu w lěću přewjesć. Koronawirusa dla njemóža so koparske wubranki, tež serbska, na turněr přihotować. We wobłuku europeady njebychu předpisy hygieny zaručić móhli.

Dźěl šćěpjenjow přetorhnyli

Budyšin. Šćěpjenja pře koronu ze serumom AstraZeneca su tež w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu přetorhnyli. Sakska ma so po poručenju Paula Ehrlichoweho instituta, po tym zo buchu pady z trombozu mozow w zwisku ze šćěpjenjom znate. Budyski wokrjes zwěsći wčera sydom nowonatyknjenjow. Incidenca wučinješe 107,66, po RKI dźensa rano 102,7. Wokrjes Zhorjelc je wčera štyri infek­cije přizjewił a incidencu 109,21. Ta bě­ po wobličenju RKI dźensa rano 96,9.

Jednokolijowosć haći

Krótkopowěsće (15.03.21)

Montag, 15. März 2021 geschrieben von:

Incidenca po RKI 100 překročiła

Budyšin. Wo 209 dalšich natyknjenjach z koronu rozprawja Budyski wo­krjes wot minjeneho pjatka hač do njedźele. Dotal mějachu tam 149 podhladow na mutaciju wirusa, w 14 padach su tajku dopokazali. Wčerawša incidenca wokrjesa bě 111,33, po RKI dźensa rano 105,8. Zhorjelski wokrjes je nastupajo inciden­cu po RKI dźensa ze 109,6 druhi dźeń za sobu nad sto. Wčera bě tam 28 infekcijow, incidenca wučinješe 110,4.

Bikulturny charakter sylnić

Podstupim. Wosebity wuběrk za strukturne wuwiće Łužicy Braniborskeho krajne­ho sejma je we wobłuku swojeho wirtuelnje wuhotowaneho 6. rjadneho posedźenja mjez druhim wobzamknył, zo ma so „kraj pola Zwjazka wo srědki za syl­njenje němsko-serbskeho charak­tera“ regiona prócować. Namjet bě frak­cija Lěwicy zapodała.

Testy přechodnje do šulow dać

Krótkopowěsće (12.03.21)

Freitag, 12. März 2021 geschrieben von:

Dalše spěšnotesty

Budyšin. Darmotne spěšnotesty za ludnosć přichodnu wutoru popołdnju a štwórtk dopołdnja w Kamjencu kaž tež srjedu we Wojerecach zmóžnja Budyski wokrjes. Tam zwěsćichu wčera 39 koronanatyknjenjow a dwaj smjertnej padaj. Incidenca wučinješe 88,33, RKI mjenuje dźensa 73,1. We wokrjesu Zhorjelc bě ­wčera 53 infekcijow, z toho 21 britiskeje mutacije, incidenca bě 104,46, po RKI 92,6.

Wšitcy zajimcy přeprošeni

Wojerecy. Swjatočnje wotkryta budźe nowa wopomnjenska tafla „W tymle domje załožichu 24.7.1921 župy Domowiny, Zwjazka Łužiskich Serbow“ při radnej pincy we Wojerecach prózdnin dla hižo sobotu, 17. julija, a to z małym serbskim zarjadowanjom za wšěch zajimcow. Wo tym informowachu tele dny na posedźenju předsydstwa Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“.

Krajny rada zadźiwany

Krótkopowěsće (11.03.21)

Donnerstag, 11. März 2021 geschrieben von:

Sadźeja na lěkarske praksy

Budyšin. 1 339 ludźi wobdźěli so na masowym tesće we Wojerecach, při čimž zwěsćichu štyri pozitiwne pady. Nastupajo šćěpjenje ludnosće pře koronu sadźa Budyski krajnoradny zarjad na praksy domjacych lěkarjow, nic na dalše lokalne šćěpjenske centrumy. Wčera rozprawjachu z wokrjesa Budyšin wo 61 ko­rona­natyknje­- njach a wo incidency 93,6. RKI poda dźensa 74,4. Wokrjes Zhorjelc wozjewi 61 nowoinfekcijow a indicencu 97,73. Po RKI je tamniša incidenca dźensa 88,6.

Dalši dohlad dóstał

Budyšin. Z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom je Budyski superintendent Tilmann Popp wčera rjad rozmołwow dale wjedł, kotryž bě z nastupom zastojnstwa před połdra lětom zahajił. Wuměna myslow słužeše mjezsobnemu zeznaću. „Mi bě to połdrahodźinska spomóžna rozmołwa a dalši dohlad do toho, što Serbow tuchwilu jima“, zdźěli superintendent našemu wječornikej.

Kedźbu před „asfaltowarjemi“

Krótkopowěsće (10.03.21)

Mittwoch, 10. März 2021 geschrieben von:

Měrowe myto do Wostrowca

Köln. Němska biskopska konferenca je iniciatiwje Wostrowčanskeho měroweho swjedźenja katolske „Myto přećiwo njepřećelskosći napřećo cuzym a rasizmej“ spožčiła, kaž Domradio Köln informuje. Ze swjedźenjom spřećiwjeja so prawi­carskemu festiwalej na kromje městačka Wostrowca mjeztym sydom lět. TCM je hižo wjacore razy wobdźělenje serbskich wěriwych organizowało.

Zdźěłuja koncept za spěšnotesty

Budyšin. W Budyskim wokrjesu dźěłaja na decentralnym koncepće za spěšnotestowanje ludnosće, kotryž ma tón tydźeń hišće předležeć. We wokrjesu zwěsćichu wčera sydom dalšich koronanatyknjenjow a jědnaće smjertnych padow. Dźe­wjeć­ z nich bě hižo minjene tydźenje. Inci­denca je 100,33, po RKI dźensa 70,1. We wokrjesu Zhorjelc běchu wčera 46 nowoinfekcijow, dwaj smjertnej padaj a incidenca 86,26, po RKI dźensa 78,3.

HSV znowa jenož remis hrał

Krótkopowěsće (09.03.21)

Dienstag, 09. März 2021 geschrieben von:

Joachim Löw dočasnje přestanje

Frankfurt n. M. Wjelelětny trenar narodneje koparskeje wubranki Němskeje Joachim Löw zastojnstwo po europskich koparskich mišterstwach w lěću złoži. 62lětny je wo to prosył, swoje poprawom hač do lěta 2022 płaćiwe zrěčenje bjezpo­srědnje po skónčenju turněra rozwjazać. To zdźěli dźensa Němski koparski zwjazk, kotryž je tomu přihłosował.

Wysoka inicidenca infekcijow

Budyšin. Nowej powšitkownej postajeni hornjołužiskeju wokrjesow dowolatej wot přichodneje póndźele, muzeje, galerije a wopomnišća z knihowanjom termina do toho wotewrěć. W Budyskim wo­krjesu bě wčera 18 koronanatyknjenjow. Wokrjes podawa incidencu 101,66, RKI dźensa 98,1. Wokrjes Zhorjelc měješe sydom nowoinfekcijow, tři smjertne pady a incidencu 84,68, po RKI dźensa 68,5.

Dalše Płomjo online

Krótkopowěsće (08.03.21)

Montag, 08. März 2021 geschrieben von:

Wobchody z click & meet

Budyšin. Aktualneje incidency pod 100 po Roberta Kochowym instituće (RKI) dla su w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu wobchody wotnětka po systemje click & meet wočinjene. W Budyskim wokrjesu zwěsćachu wot pjatka 140 koronanowoinfekcijow a tři smjertne pady. Incidenca bě po podaću wokrjesa 97, po RKI dźensa rano 98,1. We wokrjesu Zhorjelc bě wčera 26 nowonatyknjenjow a indicenca 82,30, po RKI je 66,9.

Hudźbne dny zaso přestorčene

Wojerecy. 55. Wojerowske hudźbne swjedźenske dny, kotrež běchu wot 11. apryla do 2. meje planowane, su zamołwići znowa wo lěto přestorčili. Kaž zdźěli nawoda Łužiskeje hale Dirk Rolka jako zarjadowar, su přičina połoženje korony dla a z tym zwisowace škitne naprawy. Njewěste dale je, hač smědźa so přeprošeni wukrajni wuměłcy wobdźělić. Zastupne lisćiki wostanu płaćiwe.

Matura bjez pruwowanjow?

Krótkopowěsće (05.03.21)

Freitag, 05. März 2021 geschrieben von:

Dalše podhlady mutacije dla

Budyšin. Wokrjes Budyšin informo­waše wčera wo dalšich 55 natyknjenjach z koronawirusom a wo 15 smjertnych padach, z kotrychž bě dwanaće z februara. Wot wokrjesa zwěsćena ­incidenca wučinješe 99. W laborach ­zwěsćichu 65 podhladow na wirusowu mutaciju. W Zhorjelskim wokrjesu bě 36 nowych infekcijow a jedyn smjertny pad. Tam mějachu wčera incidencu 73,60.

List krajnemu biskopej

Choćebuz. Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi je wčera w lisće sakskemu krajnemu biskopej Tobiasej Bilzej swoju starosć wo aktualnym konflikće nastupajo Hodźijsku wosadu strukturneje změny dla zdźěliło. Zo měł Serbski wosadny zwjazk nětko w naležnosći skoržić, „nimamy za přistojne wobchadźenje mjez bratrami a sotrami“, w lisće rěka.

Prawopisna kontrola

Krótkopowěsće (04.03.21)

Donnerstag, 04. März 2021 geschrieben von:

Incidenca bliži so marce 100

Budyšin. Z incidencu 93,66 bliži so Budyski wokrjes zaso marce 100. K tomu přinošowało je wčera zwěsćenych 81 koronanatyknjenjow. Statistika za december wujewja dalšich 27 smjertnych padow, tak zo je cyłkowna ličba w zwisku z koronu zemrětych na 749 rozrostła. Zhorjelski wokrjes rozprawješe wčera wo 38 infekcijach. W jednym padźe dopokazachu britisku mutaciju wirusa. Incidenca tam wučinješe 67,66.

Serbski muster z app

Choćebuz. Delnjoserbske wopisanje a přitřihowy muster za delnjoserbsku bluzu maja zajimcy wotnětka na šmóratku k dispoziciji. Z pomocu digitalneje techniki Augmented Reality móža sej wužiwarjo muster z aplikacije Pattarina zdobom direktnje na płat přenjesć. App wuwiło je Choćebuske startup-předewzaće Pattarina. Zaměr je, zajimcam tradicionalnu wědu lochce spřistupnić.

Pomoc ze Sakskeje přijimali

Anzeige