Krótkopowěsće (12.07.22)

Dienstag, 12. Juli 2022 geschrieben von:

Wuspěšny spěwny swjedźeń

Poršicy. Na 60 ludźi je wčera wječor přišło na serbski spěwny swjedźeń do Poršic, kotryž wotmě so jako zazběh swjedźenskeho tydźenja składnostnje 800teho jubileja wsy. Skupina Přezpólni zanošowaše z wopytowarjemi hač do pózdnich hodźin jednu štučku po druhej. To budźeše w někotrymžkuli wopytowarju dopomnjenki na dźěćacy čas, jako w Poršicach a wokolnych wsach na tójšto kwasach hišće serbsce spěwachu.

Prastare swětłožołmowe signale

Paris. Swětnišćowe agentury ESA (wjacore europske kraje), NASA (USA) a CSA (Kanada) su dźensa prěni regularny wobraz, sfotografowaneho wot kosmosoweho teleskopa „James Webb“, wozjewili. Dotal „najbóle detailěrowane foto swojeho razu“ pokazuje mólički wurězk uniwersuma, kajkiž před něhdźe 4,6 miliardami lětami wupadaše.

Wraki ruskich tankow w Praze

Krótkopowěsće (11.07.22)

Montag, 11. Juli 2022 geschrieben von:

Hilbert dale w zastójnstwje

Drježdźany. Dirk Hilbert wostanje wyši měšćanosta stolicy Sakskeje. Kandidat towarstwa „Njewotwisni wolerjo za Drježdźany“ zdoby sej při wčerawšich rozsudnych wólbach 45,3 proc. hłosow. Prěni raz po lěće 1994 poradźi so tak amtěrowacemu měšćanosće tam znowawuzwolenje. Na druhim resp. třećim městnje slědujetaj Eva Jähnigen (Zeleni) z 38,3 proc. a Maximilian Krah (AfD) 12,2 proc.

Sydom wosobow kandiduje

Choćebuz. Sydom wosobow nastupi k wólbam Choćebuskeho wyšeho měšćanosty 11. septembra. Su to Lars Schieske (AfD), Thomas Bergner (CDU), Tobias Schick (SPD), Sven Benken (Naš Choćebuz), Felix Sicker ( FDP), Lysann Kobbe (Die Basis) a kandidat-jednotliwc Johann Staudinger. Wokrjesny wólbny wuběrk je jich minjeny pjatk wobkrućił. Wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) zastojnstwo ze strowotniskich přičin złoži.

Róčnicu „wowki“ wopominali

Krótkopowěsće (08.07.22)

Freitag, 08. Juli 2022 geschrieben von:

Isa Bryccyna prezidentka

Budyšin. Serbska grafikarka, ilustratorka, molerka a wuhotowarka w Ludowym nakładnistwje Domowina Isa Bryccyna je nowa prezidentka Rotary kluba Budyšin. Wona je wčera na jedne lěto zastojnstwo wot Bernharda Johna přewzała. Jako prezidentka chce so tež serbskim temam wěnować. Dotal je so wona wjacore lěta w předsydstwje kluba wo prawidłowne přednoški a referentow starała.

Dešć jeno zlochka pomhał

Lubin/Luboraz. W kónčinje lěsneho wohenja w Luborazskej holi wulkozasadźenje wohnjowych woborow, policije a zwjazkoweje wobory traje. „Dešć je jeno zlochka pomhał“, rjekny wčera rěčnica wokrjesa Dubja-Błóta Kathrin Veh. Region wjace spadkow trjeba. Póndźelu wudyrjeny lěsny woheń po přestrjeni 86 hektarow so dale njewupřestrěwa. Zaměr bě, woheń wčera zhašeć.

Nohajcy z Havelom njebudu

Krótkopowěsće (07.07.22)

Donnerstag, 07. Juli 2022 geschrieben von:

Rědku pčołku našli

Radebeul. Rědku družinu dźiwich pčołkow su po informacijach wobswětoweho zwjazka BUND w Radebeulskich winicach wotkrywali. Pod Bismarckowej wěžu a w bliskej winicy su dwě čerwjenej dwuzubowej pčołce (Dioxys cincta) našli, organizacija wčera zdźěla. Mjeno poćahuje so na formu chribjetneho tarčika insekta. Pčołka je jara rědka, w Němskej su ju dotal jenož w Braniborskej zwěsćili.

Nowa přiručka za šule

Budyšin. Nowa zběrka z wjace hač 90 serbskimi poskitkami za šule po cyłej Łužicy je wušła a hižo pod přistupna. Kubłanska referentka a regionalne rěčnicy Domowiny su lisćinu zestajili a wjednistwam wšěch šulow, na kotrychž serbšćinu wuwučuja, připósłali.

Wojowanje wo Ještěd

Krótkopowěsće (06.07.22)

Mittwoch, 06. Juli 2022 geschrieben von:

Jeničke zawrjene pasmo

Drježdźany/Rakecy. Noweho pada afriskeje swinjaceje mrětwy pola Rakec dla wobě zawrjenej pasmje II w Sakskej zjednoća, kaž socialne ministerstwo wčera w Drježdźanach zdźěla. Pufrowa cona mjez dotalnymaj zawrjenymaj pasmomaj we wokrjesach Mišno/Budyšin a Zho­rjelc je zběhnjena. Restrikciska cona saha wot mjezy z Pólskej hač k Łobju na zapadźe. Na juhu wobmjezuje ju čara B 6 wot Klipphausena hač do Zhorjelca.

Spěchuja festiwal NSLDź

Drježdźany. Němsko-Serbske ludowe dźi­wadło změje spěchowanje we wysokosći nimale 20 000 eurow z programa „Kulturny kraj 2022. Sakska jako jewišćo“ za festiwal „Witajće druhdźe“ wot 21. do 23. oktobra. Předstajić chcedźa tam pjeć swój­skich produkcijow NSLDź a dalše inscenacije z Mnichowa, Berlina a Drježdźan, kaž je Sakska kulturna załožba informowała.

Předewzaća zhubjene njejsu

Krótkopowěsće (05.07.22)

Dienstag, 05. Juli 2022 geschrieben von:

Šefredaktor SN wupowědźił

Budyšin. Janek Wowčer je swoje dźěłowe zrěčenje jako šefredaktor Serbskich Nowin a wotrjadnik za nowiny a časopisy w Ludowym nakładnistwje Domowina wupowědźił. Wón chce so w přichodźe druhim nadawkam wěnować. Jednaćelstwo nakładnistwa nětko proces znowawobsadźenja pozicije organizuje.

Informowanišćo anticyganizm

Berlin. Po cyłym Zwjazku skutkowace informowanišćo anticyganizm (MIA) je swoje dźěło dźensa w Berlinje zahajiło. Nowe zarjadnišćo chce na wobstejace deficity w systemje prawidłow skedźbnjeć a njejasny wobłuk anticyganistiskich po­dawkow w Němskej registrować. Wo wonkownych formach a rozměrje anticyganizma w towaršnosći rozswětlić, přiměrjeny poradźowanski poskitk potrjechenym natwarić kaž tež zjawnosć a politikarjow sensibilizować su zaměry MIA.

Dalši lockdown njepřetraja

Krótkopowěsće (04.07.22)

Montag, 04. Juli 2022 geschrieben von:

Dietze zastojnstwo złožiła

Berlin. Nawodnica wobwoda dźěłarnistwa IG metal za Braniborsku, Saksku a Berlin Birgit Dietze je swoje zastojnistwo k 1. julijej złožiła. Hakle 1. oktobra 2020 je wona nadawki přewzała. Přičina za wupowědźenje su wšelake wosobinske naležnosće a druha powołanska perspektiwa. Koordinaciju wobwoda je nětko Stephan Vetter přewzał.

Z wyšim měšćanostu rěčeli

Wojerecy. Prezenca serbskeje rěče w šulach města, spěchowanje motiwacije za wuknjacych přez přiličenje za maturu (2. cuza rěč) kaž tež lěpšiny a móžnosće za wutworjenje samopostajowaceje korporacije serbskeho ludu stejachu minjeny pjatk w srjedźišću rozmołwy Wojerowskeho wyšeho měšćanosta Torstena Rubana-Zeha (SPD) z čłonami Serbskeho sejma Anetu Zahrodnikowej, Hagenom Domašku a Měrćinom Krawcom.

Šćěpiwa efektiwne

Krótkopowěsće (01.07.22)

Freitag, 01. Juli 2022 geschrieben von:

Wo 450. jubileju

Njeswačidło. Wo 450lětnych stawiznach Lišeje Hory přednošowaše před wjace hač 30 zajimcami štwórtk wječor, mjez nimi bě połojca Serbow, Manfred Laduš. 1572 bu mała wjes jako Liššehor prěni króć we wopismje naspomnjene. Liša Hora měješe jenož pjeć statokow a nihdy wjace hač 30 wobydlerjow, dźensa su tam jenož hišće třo wjesnjenjo žiwi.

W jězorje so njekupać

Budyšin. Hladajo na razantne wuwiće módrych algow w Budyskim spjatym jězorje dla wotradźa strowotniski zarjad wokrjesa so we wodźiznje kupać. We wobłuku wobstajnych přepytowanjow zwěsćichu fachowcy mokricy, kotrež móža chorosće zawinować. Tohorunja njeje woda hižo přewidna, ale mutna.

Z nowej předsydku

Krótkopowěsće (30.06.22)

Donnerstag, 30. Juni 2022 geschrieben von:

Darmotny test wobmjezowany

Berlin. Třeći wukaz Zwjazkoweho ministerstwa za strowotu nastupajo postajenja testowanja na koronu je wot dźensnišeho płaćiwy. Prawo na darmotny test ma wotnětka jeničce „skupina wulnerabnych wobydlerjow“, kotřiž so rozdźělnych přičin dla šćěpić dać njemóža. Wjetšina ludźi móže so nadal dobrowólnje testować dać, popłatk wučinja tři eura.

Wójny dla wjace bjezdźěłnych

Nürnberg/Kamjenica. Po informacijach Zwjazkoweje agentury za dźěło je so ličba bjezdźěłnych w juniju jasnje powyšiła. Kwota bjezdźěłnosće postupi wo tři dźesaćiny na 5,2 procentaj. Jako přičinu mjenuje agentura „zapřijeće ćěkancow z Ukrainy do statistiki“. W Sakskej je aktualnje něhdźe 116 000 wobydlerjow bjez powołanskich dochodow, kwota powyši so na 5,5 procentow (+0,3 proc.).

Protest wulkopósłanca

Krótkopowěsće (29.06.22)

Mittwoch, 29. Juni 2022 geschrieben von:

NSLDź w Norwegskej

Tromsø/Budyšin. „Phōnē – mjeńšinowym rěčam hłós dać“ rěka projekt, we kotrehož wobłuku chcedźa wosom dźiwa­dłowych hrow wuwiwać a předstajić. Za njón wuhotuja zastupjerjo wosom mjeńšinowych jewišćow mjez druhim z Rumunskeje a Norwegskeje wot zajutřišeho prěnje, třidnjowske dźěłowe zetkanje w Tromsø. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło zastupuje Madleńka Šołćic.

Nowy wobrazowy słownik

Budyšin. Ludowe nakładnistwo Domowina je z wudawaćelom noweje knihi „Mój wulki wobrazowy słownik – Jězdźidła“. Němski original Susanny Gernhäuser je Štefan Paška do hornjoserbšćiny přełožił. Publikacija, zhotowjena jako papjercowa brošura, hodźi so za dźěći wot dweju lět a je wotnětka mjez druhim w Smolerjec kniharni na předań.

Murja w naduwanej formje

Anzeige