Krótkopowěsće (02.12.21)

Donnerstag, 02. Dezember 2021 geschrieben von:

26 schorjenych zemrěło

Budyšin/Zhorjelc. Wo 26 smjertnych padach korony dla abo w zwisku z njej stej wokrjesaj Budyšin (15) a Zhorjelc (11) wčera rozprawjałoj. Z podatymi 1 297 natyknjenjemi je incidenca po Roberta Kochowym instituće w Budyskim wokrjesu dźensa 1 514,0 a we wokrjesu Zhorjelc 1 040,9. Tam su wčera wo dalšich 933 infekcijach informowali. 499 ludźi w chorownjach wobeju wokrjesow lěkuja.

Wo mjeńšinach wědu šěrić

Berlin/Budyšin. Wědu wo tudyšich narodnych mjeńšinach měli na šulach po cyłej Němskej šěrić. Dokument z wobsahowymi zakładami za wučbny material su čłonojo mjeńšinoweje rady wčera na swojim online-wuradźowanju roz­jimali. Wo tym je dźensa rano Serbski rozhłós informował. Dale su sej mysle wuměnjeli ze Stefanom Seidlerom, ­nowowuzwolenym zapósłancom SSW w zwjazkowym sejmje.

Wubědźowanje popoweje hudźby

Krótkopowěsće (01.12.21)

Mittwoch, 01. Dezember 2021 geschrieben von:

Incidenca dale jara wysoka

Budyšin. Z hódnotu 1 492,9 po Roberta Kochowym instituće je incidenca w Budyskim wokrjesu dźensa dale jara wysoka. Tam rozprawjachu wčera wo 562 natyknjenjach z koronawirusom a dalšich pjeć smjertnych padach. 335 infekcijow a šěsć zemrětych pacientow zwěsćichu we wokrjesu Zhorjelc, indicenca po RKI wučinja tam dźensa 1 085,6.

Wobstawaja na dobrych jobach

Choćebuz. Při pospěšenym wustupje z brunicy je sej Němski dźěłarniski zwjazk (DGB) do dźensnišeje 17. łužiskeje konferency wot politiki zarunanje za derje zapłaćene joby žadał. Wot noweho knježerstwa wočakuje wobwodny šef DGB Berlin-Braniborska Christian Hoßbach, zo wone kurs wobchowuje, ze změnu strukturow dobre dźěło w rewěrje zaruča a wupłaćenje strukturneho spěchowanja časowje přiměri.

Lětopis 2021/2 wušoł

Krótkopowěsće (30.11.21)

Dienstag, 30. November 2021 geschrieben von:

Dźewjeć schorjenych zemrěło

Budyšin. Incidenca 1 791,2 po Roberta Kochowym instituće dźensa w Budyskim wokrjesu je třeća najwyša po cyłym Zwjazku. Krajnoradny zarjad informo­waše tam wčera wo 1 667 natyknjenjach z koronawirusom a dźewjeć smjertnych padach. Gmejna Ralbicy-Róžant steji z 94 potrjechenymi na tysac wobydlerjow na čo­le. We wokrjesu Zhorjelc bě wčera 37 infekcijow, incidenca po RKI je 1 284,3.

Kwota zaso pod šěsć

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 16 213 bjezdźěłnych, 314 mjenje hač w oktobrje. Z tym leži kwota bjezdźěłnosće pola 5,9 procentow a je dźakowano nazymskemu wožiwjenju prěni raz po lěće 2019 pod šěsć pro­centow padnyła, to Budyska wotnožka zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa zdźěli. Kaž dale rěka, pak ludźo ze zbrašenjemi ćešo zaso přistajenje namakaja.

W zastojnstwje wobkrućenaj

Krótkopowěsće (29.11.21)

Montag, 29. November 2021 geschrieben von:

Natyknjenja njewoteběraja

Budyšin. 2 635 natyknjenjow z koronawirusom a šěsć smjertnych padow w Budyskim wokrjesu, wo kotrychž Roberta Kochowy institut wot minjeneho pjatka hač do dźensnišeho rozprawja, je dalše zwyšenje incidency na nětko 1 732,8 zawi­niło. We wokrjesu Zhorjelc wučinja incidenca po RKI dźensa 1 554,5, w mjenowanej dobje bě tam 2 976 infekcijow, dźesać pacientow zemrě.

Snadne komdźenja nachwatać

Zły Komorow. Lětsa docpěty staw při wutwarje spěšneho interneta we wokrjesu Hornje Błóta-Łužica leži w časowym planje. Předwidźane hłuboko­twarske dźěła su dospołnje wotzamknjene. Snadne komdźenja zwěsćichu při montaži syćo­wych rozdźělowakow a domjacych přizamkow přez firmy, kotrymž běchu tele dźěła přepodali. Hač do klětušeho februa­ra maja wone wotzamknjene być, rěka­še na njedawnym posedźenju wo­krjesneho wuběrka.

Pochowarjo so starosća

Krótkopowěsće (26.11.21)

Freitag, 26. November 2021 geschrieben von:

Njesměrnje wysoka incidenca

Budyšin. Po cyłej Němskej druhu najwyšu incidencu po RKI ma Budyski wo­krjes dźensa z hódnotu 1 683,8. Wokrjes informowaše wčera wo 1 029 natyknjenjach z koronawirusom a třoch smjertnych padach. Njesměrnje postupiła je ­incidenca po RKI w Zhorjelskim wokrjesu, hdźež rozprawjachu wčera wo 1 960 nowoinfekcijach a štyrjoch zemrětych pacientach.

Nowe šćěpjenske městnosće

Budyšin. Wot póndźele poskića šćěpjenja w Kamjenskej wotnožce wokrjesneje uniwersity (póndźelu/štwórtk), na Wojerowskej žurli Vis-à-Vis na Hrodowym měsće (wutoru/pjatk) a w Budyskej wjacezaměrowej hali na Třělnišću (srjedu/štwórtk), a to wot 11 do 17 hodź. Dotalne mobilne poskitki we Wojerowskim Łužiskim centeru a w Budyskim ECE wjace njebudu.

Polěpša zwisk do Łužicy

Krótkopowěsće (25.11.21)

Donnerstag, 25. November 2021 geschrieben von:

Incidenca na wysokim niwowje

Budyšin. Z 95 korona-padami na tysac wobydlerjow je gmejna Ralbicy-Róžant w Budyskim wokrjesu z wotstawkom najbóle potrjechena. Incidenca po RKI tu je dźensa 1 027,5. Wčera informowachu wo 1 656 natyknjenjach z koronawirusom. W Zhorjelskim wokrjesu bě jich wčera 1 033. Tři smjertne z časa wot 8. do 17. nowembra statistiku wudospołnjeja. Incidenca po RKI je tam dźensa 735,6.

Wólby znowa přestorčene

Budyšin. Zwjazk serbskich wuměłcow (ZSW) je swoju hłownu a wólbnu zhromadźiznu dalši raz přestorčił. Aktualneho pandemiskeho połoženja dla njemóža 7. decembra w Budyskej Röhrscheidtowej bašće planowane zarjadowanje přewjesć. Nowy termin dotal hišće jasny njeje. ZSW dale zdźěli, zo je literaturu šěrjacy projekt „serbskiTV“ wotnětka tež na platformje Instagram přistupny.

Změnja prawidła mawty

Krótkopowěsće (24.11.21)

Mittwoch, 24. November 2021 geschrieben von:

Incidenca tróšku mjeńša

Budyšin. Wčera su w Budyskim wo­krjesu 447 dalšich natyknjenjow z ko­ronawirusom registrowali. Incidencna hódnota pak je tu po Roberta Kochowym instituće dźensa z 1 227,5 tróšku niša hač wčera. W Zhorjelskim wokrjesu su wčera 449 nowych koronapadow zwěsći­li. Incidenca je tu po RKI dźensa na 393,1 spadnyła.

1 500 ludźi peticiju podpisało

Budyšin. Zjawnu online-peticiju přećiwo znowastajenju Bismarckoweho pomnika na Čornobóh je dohromady 1 529 ludźi podpisało, z toho 397 z Budyšina. Wčera su peticiju Budyskej měšćanskej radźe oficialnje zapodali. Wšako chce gremij dźensa wo pomniku rozsudźić. Medije po cyłej Němskej běchu wo naležnosći rozprawjeli.

Gymnazij dźělnje zawrjeny

Budyšin. Na Budyskim Serbskim gymnaziju hač do pjatka šulerjow 5. do 10. lětnika njewuwučuja. W rjadowni 6-1 běchu­ ze spěšnotestom jědnaće natyknjenjow z koronawirusom zwěsćili, pjeć z PCR-testom wobkrućenych. 11. a 12. lětnik matej dale prezencnu wučbu. Ralbičanska šula je wulkeje ličby infekcijow dla hižo wot 19. nowembra zawrjena, tež hač do pjatka. Wot 5. do 10. lětnika mějachu tam 42 infekcijow.

Krótkopowěsće (23.11.21)

Dienstag, 23. November 2021 geschrieben von:

Incidenca njesměrnje wysoka

Budyšin. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je w Budyskim wokrjesu dźensa z hódnotu 1 426,1 dale přiběrała. Wo­krjes informowaše wčera wo 2 073 natyknjenjach z koronawirusom a wo jednym smjertnym padźe wot pjatka. W Zho­rjelskim wokrjesu bě w samsnym času 1 199 infekcijow, štyrjo pacienća su ze­mrěli. Tu pak je incidencna hódnota po RKI z 554,0 dźensa niša hač wčera.

Žadaja sej testy w pěstowarnjach

Drježdźany/Wóslink. Hladajo na wulku ličbu infekcijow mjez dźěćimi w Sakskej žada sej krajna předsydka dźěłar­nistwa za kubłanje a wědomosć (GEW) Uschi Kruse, dźěći tež w pěstowarnjach a hortach testować. Kubłarka z Wóslinka Ivette­ Plaettner je mjeztym samo wot­powědnu peticiju zahajiła. Předewšěm starosći so wona wěstoty personala dla. Jej pak njeńdźe wo wobstajne testowanje dźěći, ale wo testy we wěstych padach.

Publikumowe myto dobyła

Krótkopowěsće (22.11.21)

Montag, 22. November 2021 geschrieben von:

Razantny postup natyknjenjow

Budyšin. W Sakskej je zjawne žiwjenje wot dźensnišeho jara wobmjezowane. Přičina su razantnje stupace ličby koronainfekcijow. RKI je za kónc tydźenja w Budyskim wokrjesu 1 288 infekcijow registrował. Incidenca 1 474,4 je tu třeća najwyša jednoho wokrjesa w Němskej. Za wokrjes Zhorjelc mjenowaše RKI 907 natyknjenjow, tam wučinja incidenca 704,8. Čitajće tež na stronje 2.

Zarjadowanja wotprajene

Bukecy/Budyšin. Pandemije w Sakskej dla stej Ludowe nakładnistwo Domowina a Serbske ewangelske towarstwo přichodnu sobotu w Bukecach planowane čitanje z Měranu Cušcynej wotprajiłoj. Čitanje ma so nalěto přewjesć. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło kaž tež Serbski ludowy ansambl stej aktualnych sakskich prawidłow dla wot dźensnišeho hač do 12. decembra wšitke planowane předstajenja wotprajiłoj.

Namjet serbskeje rady

Krótkopowěsće (19.11.21)

Freitag, 19. November 2021 geschrieben von:

Natyknjenja njepopušćeja

Budyšin. Docpěteho schodźenka přećeženja w sakskich chorownjach dla płaći wot dźensnišeho w mnohich wobłukach rjadowanje 2G. Incidenca po RKI wučinja w Budyskim wokrjesu 804. Tam su wčera za minjenej dnjej wo 1 923 natyknjenjach z koronawirusom informowali. We wokrjesu Zhorjelc běchu w samsnym času 442 infekcijow a dwaj smjertnej padaj. Incidenca po RKI je tam dźensa 334,9.

Dobyćerjej wurisanja Kocor 2.0

Budyšin. W kompozitoriskim wurisanju Kocor 2.0 Towaršnosće za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla je jury dobyćerjow pomjenowała. Prěnje myto spožča Kulowčanej Lukasej Čórlichej za twórbu „Njesmjertnosć“ za orchester a sopran-solo, třeće myto Dennyjej Hozmanej z čěskich Liběšic za twórbu „Nadźija, lubosć, wěra“, spisanu za solo-spěw z klawěrnym přewodom. Druhe myto ­jury njespožča.

Wo čěskich Němcach

Anzeige