Krótkopowěsće (15.06.15)

Montag, 15. Juni 2015 geschrieben von:

Štyri króć z přerězkom 1,0

Budyšin. Maturantam Serbskeho gymnazija wozjewichu minjeny pjatk pruwowanske wuslědki a predikaty. Kaž kubłanišćo zdźěli, je lětsa 56 šulerjow maturu złožiło. Wšitcy su pruwowanja wobstali. Štyrjo najlěpši docpěchu kónčny přerězk 1,0. Maturitna swjatočnosć z přepo­da­ćom wuswědčenjow budźe 3. julija w Kamjenskim hotelu „Město Drježdźany“.

Chcedźa zwiski zesylnić

Dešno/Choćebuz. Hornjo- a delnjoserbska młodźina chce swoje zwiski zaso zesylnić. W prěnjej kročeli zetkachu so kónc tydźenja zastupnicy Pawka ze zastupnikami delnjoserbskeho młodźinskeho towarstwa Zapalaki. Mjez druhim wobhladachu sej domizniski muzej w Dešnje, Serbski muzej w Choćebuzu a wužiwachu čołmikowanje, sej mysle wuměnjeć.

Za sylnišu župu

Krótkopowěsće (12.06.15)

Freitag, 12. Juni 2015 geschrieben von:

Kontaktny forum za mjeńšiny

Strasbourg. Federalistiska unija eu­ropskich narodnych mjeńšin FUEN žada sej wot europskich statow připóznaće a škit rěčneje a kulturneje mnohotnosće. Tole potwjerdźi prezident Hans Heinrich Hansen wčera w Europskim parlamenće w Strasbourgu. Mjez druhim wón na­mjetowaše, zarjadować kontaktny forum za narodne mjeńšiny w parlamenće EU.

Žadaja sej runostajenje

Berlin. Zwjazkowa rada namołwja zwjazkowe knježerstwo, jenakosplažne part­ner­stwa na samsnu runinu z mandźelstwom stajić. To by rěkało, zo smědźa tež homo­seksualne partnerstwa dźě­ći­ při­wzać. Zastupnistwo zwjazkowych krajow je dźensa w Berlinje z wjetšinu SPD, Lě­wicy a Zelenych wotpowědnu rezoluciju knježerstwu schwaliło.

Poskića bórze wosebite baterije

Krótkopowěsće (11.06.15)

Donnerstag, 11. Juni 2015 geschrieben von:

„Pingufant za Pawla“ wušoł

Budyšin. Znaty ilustrator Thomas Binde­r je za dźěći znowa fantastisku powědku spisał a k tomu lóštne barbne ilustra­cije stworił. Jeho kniha „Pingufant za Pawla“, za dźěći wot 6 lět, je nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Lektor LND Michał Nuk bě sta­wiznu přełožił. Thomas Binder ma tež mjez Serbami dobre mjeno.

Sakska chce kruće zakročić

Drježdźany. Po wospjetnych randalach w Lipsku chce Sakska přećiwo ekscesam namocy pozdatnych lěwicarskich ekstremistow w měsće kruće zakročić. To je nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) dźensa w krajnym sejmje připowědźił. Jako posledni rěčnik emocionalneje debaty warnowaše wón před zrelatiwizowanjom njeskutkow runje tak kaž před přechwatanymi reakcijemi na nje.

Tuńšo parkować a kofej pić

Krótkopowěsće (10.06.15)

Mittwoch, 10. Juni 2015 geschrieben von:

Nowa cityjowa managerka

Budyšin. Wot 1. julija budźe so Gunhild Mimuß jako cityjowa managerka wo dóńt Budyskeho srjedźišća starać. 40lětna je so přećiwo mnohim kwali­fi­kowanym požadarjam přesadźiła. Jeje dźěło ma k tomu přino­šować, zo so wikowanska kultura nutřkowneho města Bu­dyšina polěpši. Wčera je so Mimuß oficialnje předstajiła.

Aktiwity lěpje koordinować

Budyšin. Wozjewjenje wšitkich serbskich terminow w internetnej protyce Domowiny bě ćežišćo wčerawšeho koła serbskich institucijow. Na nje bě třěšny zwjazk tež serbskich zastupjerjow rady Załožby za serbski lud přeprosył. Kwartalne zetkanja słuža předewšěm tomu, so informować a aktiwity koordinować kaž tež poměr institucijow k załožbowej radźe polěpšić.

Z busom do Berlina

Krótkopowěsće (09.06.15)

Dienstag, 09. Juni 2015 geschrieben von:

Mjenowy atlas wušoł

Budyšin. Lipšćanski mjenowědnik Wal­ter Wenzel je nětko w LND ryzy atlas swójbnych mjenow za Delnju Łužicu před­połožił. Wšitke 70 kartow je wobšěrnje komentowane, a zapisane mjena su w separatnym registrje naličene. Kniha skići čitarjej nowe informacije k rozšěrjenju jednotliwych swójbnych mjenow a k sy­dlenskim stawiznam historiskeho ruma.

Husitskej chorhoji wupójsnjenej

Praha. Na Praskim hrodźe zmawujetej husitskej chorhoji ze symbolom kelucha. W zwisku z bližacej so 600. róčnicu martrarskeje smjerće Jana Husa na šćěpowcu je jej čěski prezident Miloš Zeman wupójsnyć dał. Wón nawjaza tak na samsnu gestu prezidenta Masaryka z lěta 1925. Někotři kritizuja, zo chcył Zeman jenož na so skedźbnić.

Kampeter woteńdźe

Krótkopowěsće (08.06.15)

Montag, 08. Juni 2015 geschrieben von:

Serbskich duchownych přesadźa

Drježdźany. Změny w serbskich katolskich wosadach: 1. oktobra nastupi Ra­dworski wosadny farar, kanonik Šćěpan Delan, jako farar w Ralbicach. Michał Naw­ka, farar w Ralbicach, stanje so z fararjom w Njebjelčicach. Tamniši farar Beno­ Jakubaš póńdźe do Radworja. Tole wuchadźa ze zdźělenki Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa.

Wolodymyr Motornyj zemrěł

Lwiw. Znaty slawist a literarny stawi­znar prof. dr. Wolodymyr A. Motornyj je mi­njeny pjatk w starobje 86 lět zemrěł. To zdźěli dźensa Budyski Serbski institut. Wjelelětny nawoda katedry za slawistiku Narodneje uniwersity „Iwan Franko“ we Lwowje organizowaše sorabistiske kon­ferency a běše sobuwudawaćel wosom zběrnikow „Pytannja sorabistyky“. Motornyj bě tež nošer Myta Domowiny.

Pósłanc Hornjeje Łužicy

Krótkopowěsće (05.06.15)

Freitag, 05. Juni 2015 geschrieben von:

Předewzaćelske myto 2015

Budyšin. Dwacety raz chcedźa lětsa hornjołužiske předewzaćelske myto spož­čić. Wot lěta 1996 wuznamjenjeja z nim wuspěšne a angažowane přede­wzaćelki a předewzaćelow. Za lětuše myto je dwanaće zawodow namjetowane. Dobyćerjow počesća składnostnje srjedźostawskeho dnja 30. junija w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle.

Kurth za jednotnu maturu

Drježdźany. Sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) ma jednotnu maturu po wšej Němskej dołhodobnje za trěbnu. Móžnosć přirunanja polěkuje samsnym šansam a sprawnosći, rjekny ministerka Kurth po­wěsćerni dpa. Maturitne wuslědki a přerězki znamkow su wažne kriterije při rozdawanju studijnych městnow.

Sawdi-Arabska hněwna

Krótkopowěsće (04.06.15)

Donnerstag, 04. Juni 2015 geschrieben von:

Třěcha kina so sypnyła

Kamjenc. Třěcha bywšeho Kamjenskeho kina je so dźens w nocy sypnyła. Wobydlerjo słyšachu wulki wrjeskot a widźachu mróčel kura. Zranił so na zbožo nichtó njeje. Wohnjowa wobora a tech­niski pomocny skutk běštej na městnje. Fachowcy pruwowachu, hač wokolnym twarjenjam strach hrozy. Dom njebu hižo wjacore lěta wužiwany.

Zasudźa nadpad

Drježdźany/Wojerecy. Migraciskopolitiska rěčnica frakcije Zelenych w krajnym sejmje Petra Zais nadpad na dom požadarjow azyla we Wojerecach raznje zasudźa. „Je zrudne, ale wěrno, zo njemóža so ćěkancy w Sakskej hižo wěsći čuć“, rěka w jeje zdźělence. Njeznaći běchu w nocy na srjedu spytali dom zapalić, štož pak so jim njeporadźi.

Stawk přetorhnjeny

Berlin. Stawk pěstowarkow w komunalnych dźěćacych přebywanišćach je přetorhnjeny. Dźěłarnistwo ver.di a komunalni dźěłodawarjo běchu dźensa rano po zwrěšćenju jednanjow zwólniwi, posrědkowanske jednanje zahajić. W tym času njeje dowolene stawkować. Posrědkować ma něhdyši Hannoverski wyši měšćanosta Herbert Schmalstieg.

Krótkopowěsće (03.06.15)

Mittwoch, 03. Juni 2015 geschrieben von:

Nowe towarstwo załožili

Budyšin. „Willkommen in Bautzen“ rěka towarstwo, kotrež su wčera w Budyskim Kamjentnym domje załožili. Iniciatorojo su čłonojo zwjazkarstwa „Budyšin wostanje pisany“. Za předsydu wuzwo­lichu Svena Scheidemantela. W Fisch­bachu bydlacy je sobustaw Budyskeho wokrjesneho sejmika za frakciju Lěwica.

Biskop Koch woteńdźe

Berlin/Drježdźany. Katolski biskop Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy dr. Heiner Koch ma so po informacijach powě­sćernje dpa z nowym Berlinskim arcybiskopom stać. 59lětny nastupi naslědnistwo Rainera Marije Woelkeho, kiž bě loni w septembru do Kölna wotešoł. Heiner Koch je wot lěta 2013 biskop w Drjež­dźanach a je sej tam mjeztym wjele připóznaća zdobył.

Čěska česći Jana Husa

Praha/Husinec. W zwisku z bližacej so 600. róčnicu spalenja nabožinskeho reformatora Jana Husa wotměwaja so w Čěskej republice wjacore zarjadowanja na jeho česć. Čěska telewizija wusyłaše minjene dny nowy třidźělny hrajny film wo idealach a tehdyšej dobje Husa. W jeho ródnym měsće Husinecu su wopomnišćo ponowili.

Krótkopowěsće (02.06.15)

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:

Tilich biskopej gratulował

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je nowemu biskopej Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje Carstenej Rentzingej k wuzwolenju gratulował. Pokazujo na to, zo su ewangelscy wěriwi w Sakskej sobu­ najwjetše zjednoćenstwo wěriwych, přeje Tilich jemu wjele mocy, tež nastupajo přihot 500. jubileja reformacije 2017.

Nowa dźěćaca knižka wušła

Budyšin. Za młodych serbskich staršich a jich najmłódšich pjerachow je nětko w LND wušła nowa knižka z twjer­de­ho papjerca pod titulom „Moje naj­lubše powědančka wo zwěrjatach“. Dwanaće krótkich powědančkow, spisane wot Christy Kempter, je wjelelětna Witaj­pěstowarka Jadwiga Wejšina do hornjoserbšćiny přenjesła.

Rybowe tydźenje kiwaja

Neuheiten LND