Krótkopowěsće (23.07.15)

Donnerstag, 23. Juli 2015 geschrieben von:

Wo Mari Kubašec čitała

Połčnica. Trudla Malinkowa je wčera swoju knihu „Marja Kubašec – Maria Kubasch. Ein Lebensbild“ w klinice HELIOS na Połčničanskim hrodźe předstajiła. Marja­­ Kubašec bě jako wučerka tež w Połč­nicy skutkowała. Mjez 20 zajimcami wčera běchu tež jeje bywši šulerjo. Čitanje bě zhromadne zarjadowanje LND a Ernsta Rietscheloweho kulturneho kruha.

Žane kartki hižo na předań

Budyšin. Prěni raz w stawiznach Budyskeho lětnjeho dźiwadła njeje hač do kónca předstajenjow žadyn zastupny lisćik wjace na předań. Mnohe kartki pak su rezerwowane. „Wudani so tuž při wječornej kasy za njewotewzatej kartku so prašeć“, rjekny medijowa rěčnica NSLDź Gabriele Suschke. Hišće jědnaće króć předstaja hač do 2. awgusta musical „My Fair Lady“.

Bosbach zastojnstwo złožił

Krótkopowěsće (22.07.15)

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:

MDR 1 najwoblubowaniši

Lipsk. Rozhłosowy sćelak MDR 1 Radio Sakska je dale najwoblubowaniši w kraju. Něhdźe 391 000 ludźi jón wšědnje słucha. To je wuslědk dźensa wozjewjeneho přepytowanja dźěłoweho zjednoćenstwa Media-Analyse. Slědujetej priwatnej sćelakaj Radio PSR a R.SA. Prašejo so 80 000 ludźi běchu zwěsćili, zo dźeń a mjenje z nich radijo słucha.

Žadaja sej 120 km/h za busy

Köln. Zarjadowarjo busowych pućowanskich jězbow nimaja wobstejace wobmjezowanje spěšnosće 100 km/h za bu­sy hižo za načasne. Zwyšić limit na 120 km/h by atraktiwnosć pućo­wan­skich busow powjetšiło, zdźělichu dźensa na zetkanju mjezynarodneho turi­stiskeho zwjazka RDA w Kölnje hladajo na wuwiwacu so syć dalokobusow.

Něšto mjenje hromaka

Wiesbaden. Po lońšich rekordnych žnjach su němscy ratarjo tónraz trochu mjenje hromaka nakałali. Přirunujo z pře­rěznymi žnjemi minjenych lět je pak 112 100 tonow přeco hišće nadpřerěznje dobry­ wuslědk, Zwjazkowy statistiski zarjad we Wiesbadenje informuje. Na snadnišim wunošku wina je sucha meja.

Kohlmann super čas běžała

Krótkopowěsće (21.07.15)

Dienstag, 21. Juli 2015 geschrieben von:

Vattenfall hłubšo w minusu

Stockholm. Šwedski energijowy koncern Vattenfall bědźi so dale z wuskutkami energijoweje změny. Wobšěrne wot­pi­sanja běchu hłowna přičina, zo je předewzaće w druhim kwartalu čerwjene ličby pisało. Pod smužku dyrbješe wone stratu 3,1 miliardy eurow wupokazać. Šef Vattenfalla Magnus Hall rěčeše w Stockholmje wo „jara negatiwnym wuwiću“.

Přiwuzni roznjemdrjeni

Haltern. Po znjezboženju lětadła předewzaća Germanwings ze 150 woporami su so starši a přiwuzni smjertnje znje­zboženych šulerjow a wučerjow z Halterna z raznym listom na šefa Lufthansy Carstena Spohra roznjemdrili. Tak jemu wumjetuja, zo njeje so dotal ze žarowacymi přiwuznymi skontaktował a zo njebě tež na pohrjebje šulerjow. Poskićene wotnamakanje maja woni za „ranjace“.

Sto milionow za Müllera?

Manchester/Mnichow. Koparski klub Manchester United poskića po infor­macijach medijow hač do sto milionow eurow za Thomasa Müllera, koparja FC Bayerna Mnichow. Trenar Louis van Gaal pak to dotal njewobkrući. Müller ma pola Bayerow zrěčenje hač do lěta 2019.

Krótkopowěsće (20.07.15)

Montag, 20. Juli 2015 geschrieben von:

Lubowarjo pišćelow so zetkaja

Drježdźany. Sakska stolica a města w jeje wokolinje stanu so ze zetkanišćom přećelow pišćelow. Wot přichodneje njedźele hač do 1. awgusta zeńdźe so 350 čłonow towaršnosće lubowarjow pišćelow ke koncertam, přednoškam a ekskursijam. Zapřijate su tež pišćele w Zhorjelcu, Žitawje, Wodowych Hendrichecach a Delnim Wujězdźe, kaž zdźěleja.

Lětanišćo Drjejce insolwentne

Choćebuz. Lětanišćo Choćebuz-Drjejce je próstwu wo insolwencu stajiło. Choćebuske hamtske sudnistwo je dźensa wotpowědne insolwencne jednanje w swójskej zamołwitosći wukazało, kaž rěčnik sudnistwa zdźěli. Wot sudnistwa zasadźeny wěcywustojny ma financny koncept zdźěłać. Pozadki insolwency njejsu dotal znate. Zamołwići lětanišća njejsu so hišće k tomu wuprajili.

Praski coo mjez najlěpšimi

Krótkopowěsće (17.07.15)

Freitag, 17. Juli 2015 geschrieben von:

Vattenfall: Hač do 2016 předać

Picnjo. Energijowy koncern Vattenfall chce swoje brunicowe jamy a milinarnje we Łužicy hač do kónca lěta 2016 předać. Hišće lětsa chcedźa noweho kupca namakać, rěčnik koncerna dźensa zdźěli. Za łužisku brunicowu spartu maja pječa dweju zajimcow. Hač do septembra chce Vattenfall podłožki za móžneju kupcow dopřihotowane měć.

Pomoc za energijowu fabriku

Hórnikecy. Za přerjadowanje energijoweje fabriki w Hórnikecach přewostaji Zwjazk 2,5 milionow eurow spěchowanskich srědkow. Wo tym informowaše wčera zapósłanc zwjazkoweho sejma Thomas Jurk (SPD). Po tym zo bě loni prěnja próstwa wo spěchowanje zwrě­šćiła, su nětko wokolinu fabriki do próstwy zapřijeli.

Žiwidła w Sakskej w porjadku

Drježdźany. W Sakskej su loni 23 000 probow žiwidłow přepytowli. Jenož dwanaće procentow njebě w porjadku. To wuchadźa z aktualneje lětneje rozprawy krajneho přepytowanskeho zarjada. Jako za strowotu strašne abo strowotu wohrožace zastopnjowachu 44 probow. Přičina toho pak bě njedosahace pak wopačne woznamjenjenje.

Špatny dźeń za Škit

Krótkopowěsće (16.07.15)

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:

Krajnoradny zarjad rozšěrja

Zhorjelc. Zarjadnistwo Zhorjelskeho wokrjesa nakupi dalše ležownosće w hódnoće 1,3 milionow eurow. Za to dósta wčera popołdnju wot wokrjesneho sejmika zelenu swěcu. W jednym z kupjenych twarjenjow ma chorobna kasa Barmer hišće swoje rumnosće. Tam maja so zaměstnić Zhorjelske wonkowne wobłuki twarskeho dohlada a přizjewjernja jězdźidłow.

Wjelk we wowcach pobył

Kodersdorf. W nocy na srjedu je wjelk blisko Kodersdorfa we wowčim stadle škodu načinił. Na wobhrodźenej pastwje blisko awtodróhi A 4 paseše so sydom Kamerunskich­ wowcow. Z tych je wjelk prawdźepodobnje dwě zakusał. Jednu wowcu hišće pytaja. Dotal su lětsa w Sakskej 28 padow zregistrowali, w kotrychž je wjelk škodu na domjacym skoće abo na plahowanej dźiwinje zawinił.

Kónc za kliniku

Krótkopowěsće (15.07.15)

Mittwoch, 15. Juli 2015 geschrieben von:

Spožča Myto přichoda

Choćebuz. Mjez dobyćerjemi lětušeho braniborskeho Myta přichoda stej tež Choćebuskej předewzaći Kunella Feinkost a Elbewald. Z 90 požadarjow wo myto je njewotwisna jury dźewjećoch wu­zwoliła. Myto spožčić chcedźa 6. no­wembra na swjedźenskim zarjadowanju na hrodźe Neuhardenberg.

Čěske jastwa zaso połne

Praha. Po aktualnych wozjewjenjach su čěske jastwa přepjelnjene – a to ze 103 procentami swójskeje kapacity. Staw je tuž samsny kaž do januara 2013, jako běchu­ jastwa po wobšěrnej amnestiji tehdyšeho prezidenta Václava Klausa chě­tro wuprózdnjene. Pobrachowace městna chcedźa hišće lětsa zarjadować, knježerstwo zdźěla.

Sakske firmy dypkownje płaća

Hamburg. Sakske předewzaća maja w cyłoněmskim přirunanju najlěpšu płaćensku moralku. Tole wuchadźa ze stu­dije Hamburgskeje hospodarskeje słužby Bürgel. Tak je w meji jenož 12,9 procentow sakskich firmow swoje zličbowanki přepozdźe płaćiło abo scyła nic. Přerězk Němskeje leži pola 16,5 proc. Najšpatnišu moralku maja w Posaarskej (22,1 procent). Prašane bu 470 000 firmow.

Koparski hrajny plan wušoł

Krótkopowěsće (14.07.15)

Dienstag, 14. Juli 2015 geschrieben von:

Merkel w Drježdźanach była

Drježdźany. Zwjazkowa kanclerka An­ge­la Merkel je so dźensa w Drježdźanach wo najnowšich wuwićach na polu mikroelektroniki wobhoniła. Zhromadnje z mi­­nisterskim prezidentom Stanisławom Ti­li­chom a ministerku za slědźenje Johannu Wanku (wšitcy CDU) wopyta wona předewzaći Globalfoundries a Infineon kaž tež Frauenhoferski institut.

Trjebaja mjenje brunicy

Essen. Energijowy koncern RWE trjeba hač do kónca lěta hač do 15 procentow mjenje wuhla k zmilinjenju hač minjene lěta. Dotal pak hišće njewědźa, kotre blo­ki­ milinarnjow zawru, koncern dźensa zdźěli. Ludźi pušćić chcedźa na „fairnje a znjesliwe wašnje“, kaž rěkaše. Zwjazkowe knježerstwo bě rozsudźiło, starše bloki zawrěć a koncerny za to wotškódnić.

Špatna nalada w firmach

Halle. Nalada we wuchodoněmskich industrijnych předewzaćach je dale po­chmurjena. To poćahuje so na posu­dźowanje aktualneho połoženja kaž tež na wočakowanja do přichoda, Institut za hospodarske slědźenje w Halle zdźěla. Woprašeli běchu so 300 předewzaćow.

U19 hižo zwrěšćiła

Krótkopowěsće (13.07.15)

Montag, 13. Juli 2015 geschrieben von:

Philipp Mißfelder njeboh

Berlin. Zapósłanc CDU w zwjazkowym sejmje Philipp Mißfelder je njeboh. 35lětny wonkopolitiski rěčnik frakcije unije zemrě minjenu nóc na emboliju płucow, kaž prezidij CDU zdźěli. Wón zawo­staji mandźelsku a dwě dźěsći. Mißfelder bě wot lěta 2005 zapósłanc zwjazkoweho sejma, wot 2002 hač do 2014 předsyda Młodeje unije Němskeje.

Nowe jězdźidła za pomoc

Budyšin. Sakski minister za nutřkowne naležnosće Markus Ulbig (CDU) je minjeny pjatk nowe awta za transport chorych přepodał. Wuchowanskej słužbje wo­krje­sow Budyšin a Zhorjelc dó­stanjetej kóžda tři nowe jězdźidła. Stare njebudu hižo wužiwane. W nowych awtach hodźa so pacienća tež zastarać.

Ponowja čěski dźěl přistawa

Praha/Hamburg. Čěska republika chce swój dźěl Hamburgskeho přistawa, tak mjenowany „Moldauhafen“, ponowić a jón lěpje zwičnić. Po rekonstrukciji piera kaž tež twarjenjow móhli tam hač do 15 łódźow kótwicować. Wot lěta 1929 wotnaja bywša Čěskosłowakska tři hektary Hamburgskeho přistawa, mjeztym pak je přestrjeń chětro zapušćena.

HSV dobył – FC Bayern posledni

Krótkopowěsće (10.07.15)

Freitag, 10. Juli 2015 geschrieben von:

Amokowy třělc dweju morił

Leutershausen. Amokowy třělc je dźensa dopołdnja w srjedźnej Frankskej dwě wosobje morił. Po informaciji policije zatřěli wón w Tiefentalu we wokrjesu Ansbach ze swojeho awta žonu. Krótko po tym mori muž w susodnej wsy ko­lesowarja, na čož ćekny. Policija móžeše jeho krótko na to zajeć. Motiw njeskutka njeje dotal znaty.

Wuswědčenja dóstali

Budyšin. Z přepodaćom wuswědčenjow je so za 42 000 šulerjow w Hornjej Łužicy dźensa šulske lěto zakónčiło. Minjene dny zeznajomichu so mnohe rjadownje na pućowanskich dnjach ze zajimawostkami w bližej domiznje. Nětko maja hólcy a holcy wulke prózdniny. Přichodny tydźeń poskićeja tež serbske zakładne šule prózdninsku zaběru.

Mjeńše naroki na wojakow

Praha. Čěska armeja chce někotre strowotne žadanja nastupajo zastup do swojich rjadow trochu „złahodnić“. Z wojakom stać móhli so tak na přikład tež ludźo­ ze synowej porskawu abo z lóšim defektom tarčoweje žałzy. Zamołwići reaguja na tučasny staw, po kotrymž hač do 60 procentow zajimcow za armeju postajene strowotne měritka njespjelni.

Serbska debata

Neuheiten LND