Krótkopowěsće (08.06.15)

Montag, 08. Juni 2015 geschrieben von:

Serbskich duchownych přesadźa

Drježdźany. Změny w serbskich katolskich wosadach: 1. oktobra nastupi Ra­dworski wosadny farar, kanonik Šćěpan Delan, jako farar w Ralbicach. Michał Naw­ka, farar w Ralbicach, stanje so z fararjom w Njebjelčicach. Tamniši farar Beno­ Jakubaš póńdźe do Radworja. Tole wuchadźa ze zdźělenki Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa.

Wolodymyr Motornyj zemrěł

Lwiw. Znaty slawist a literarny stawi­znar prof. dr. Wolodymyr A. Motornyj je mi­njeny pjatk w starobje 86 lět zemrěł. To zdźěli dźensa Budyski Serbski institut. Wjelelětny nawoda katedry za slawistiku Narodneje uniwersity „Iwan Franko“ we Lwowje organizowaše sorabistiske kon­ferency a běše sobuwudawaćel wosom zběrnikow „Pytannja sorabistyky“. Motornyj bě tež nošer Myta Domowiny.

Pósłanc Hornjeje Łužicy

Krótkopowěsće (05.06.15)

Freitag, 05. Juni 2015 geschrieben von:

Předewzaćelske myto 2015

Budyšin. Dwacety raz chcedźa lětsa hornjołužiske předewzaćelske myto spož­čić. Wot lěta 1996 wuznamjenjeja z nim wuspěšne a angažowane přede­wzaćelki a předewzaćelow. Za lětuše myto je dwanaće zawodow namjetowane. Dobyćerjow počesća składnostnje srjedźostawskeho dnja 30. junija w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle.

Kurth za jednotnu maturu

Drježdźany. Sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) ma jednotnu maturu po wšej Němskej dołhodobnje za trěbnu. Móžnosć přirunanja polěkuje samsnym šansam a sprawnosći, rjekny ministerka Kurth po­wěsćerni dpa. Maturitne wuslědki a přerězki znamkow su wažne kriterije při rozdawanju studijnych městnow.

Sawdi-Arabska hněwna

Krótkopowěsće (04.06.15)

Donnerstag, 04. Juni 2015 geschrieben von:

Třěcha kina so sypnyła

Kamjenc. Třěcha bywšeho Kamjenskeho kina je so dźens w nocy sypnyła. Wobydlerjo słyšachu wulki wrjeskot a widźachu mróčel kura. Zranił so na zbožo nichtó njeje. Wohnjowa wobora a tech­niski pomocny skutk běštej na městnje. Fachowcy pruwowachu, hač wokolnym twarjenjam strach hrozy. Dom njebu hižo wjacore lěta wužiwany.

Zasudźa nadpad

Drježdźany/Wojerecy. Migraciskopolitiska rěčnica frakcije Zelenych w krajnym sejmje Petra Zais nadpad na dom požadarjow azyla we Wojerecach raznje zasudźa. „Je zrudne, ale wěrno, zo njemóža so ćěkancy w Sakskej hižo wěsći čuć“, rěka w jeje zdźělence. Njeznaći běchu w nocy na srjedu spytali dom zapalić, štož pak so jim njeporadźi.

Stawk přetorhnjeny

Berlin. Stawk pěstowarkow w komunalnych dźěćacych přebywanišćach je přetorhnjeny. Dźěłarnistwo ver.di a komunalni dźěłodawarjo běchu dźensa rano po zwrěšćenju jednanjow zwólniwi, posrědkowanske jednanje zahajić. W tym času njeje dowolene stawkować. Posrědkować ma něhdyši Hannoverski wyši měšćanosta Herbert Schmalstieg.

Krótkopowěsće (03.06.15)

Mittwoch, 03. Juni 2015 geschrieben von:

Nowe towarstwo załožili

Budyšin. „Willkommen in Bautzen“ rěka towarstwo, kotrež su wčera w Budyskim Kamjentnym domje załožili. Iniciatorojo su čłonojo zwjazkarstwa „Budyšin wostanje pisany“. Za předsydu wuzwo­lichu Svena Scheidemantela. W Fisch­bachu bydlacy je sobustaw Budyskeho wokrjesneho sejmika za frakciju Lěwica.

Biskop Koch woteńdźe

Berlin/Drježdźany. Katolski biskop Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy dr. Heiner Koch ma so po informacijach powě­sćernje dpa z nowym Berlinskim arcybiskopom stać. 59lětny nastupi naslědnistwo Rainera Marije Woelkeho, kiž bě loni w septembru do Kölna wotešoł. Heiner Koch je wot lěta 2013 biskop w Drjež­dźanach a je sej tam mjeztym wjele připóznaća zdobył.

Čěska česći Jana Husa

Praha/Husinec. W zwisku z bližacej so 600. róčnicu spalenja nabožinskeho reformatora Jana Husa wotměwaja so w Čěskej republice wjacore zarjadowanja na jeho česć. Čěska telewizija wusyłaše minjene dny nowy třidźělny hrajny film wo idealach a tehdyšej dobje Husa. W jeho ródnym měsće Husinecu su wopomnišćo ponowili.

Krótkopowěsće (02.06.15)

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:

Tilich biskopej gratulował

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je nowemu biskopej Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje Carstenej Rentzingej k wuzwolenju gratulował. Pokazujo na to, zo su ewangelscy wěriwi w Sakskej sobu­ najwjetše zjednoćenstwo wěriwych, přeje Tilich jemu wjele mocy, tež nastupajo přihot 500. jubileja reformacije 2017.

Nowa dźěćaca knižka wušła

Budyšin. Za młodych serbskich staršich a jich najmłódšich pjerachow je nětko w LND wušła nowa knižka z twjer­de­ho papjerca pod titulom „Moje naj­lubše powědančka wo zwěrjatach“. Dwanaće krótkich powědančkow, spisane wot Christy Kempter, je wjelelětna Witaj­pěstowarka Jadwiga Wejšina do hornjoserbšćiny přenjesła.

Rybowe tydźenje kiwaja

Krótkopowěsće (01.06.15)

Montag, 01. Juni 2015 geschrieben von:

Serbska hudźba w interneće

Budyšin. Nowe rozhłosowe wusyłanje „Wočiń woči“ budźe wot jutřišeho kóždu wutoru wot 17 do 19 hodź. w inter­netnym sćelaku LaBa (Lauter Bautzner) słyšeć. Je to reakcija na přewšo wuspěšne zarjadowanje ze samsnym mjenom w Budyskim Kamjentnym domje, kaž zamołwići sćelaka zdźěleja (http://laut.fm/lauterbautzner).

Proša wo wjace žiwidłow

Berlin. Hladajo na přiběrace ličby ćěkancow prosy Zwjazk taflow Němskeje wo wjace darjenych žiwidłow a žada sej wjace statneje podpěry. „Darjene žiwidła hižo w tej měrje njepřiběraja kaž ličby potrěbnych“, zwurazni předsyda zwjaz­ka Jochen Brühl dźensa w Berlinje. Stat njesměł so jenož na čestnohamtskich pomocnikow při taflach spušćeć.

Čěske honjaki do Islandskeje

Praha. Wjednistwo NATO prosy Čěsku republiku, zo by w juliju a awgusće powětrowy rum Islandskeje škitała. Podobnu lětadłowu misiju su Češa tam z pjeć honjakami JAS-39 Gripen hižo loni nazymu zwoprawdźili. Nětko maja w Islandskej dotal stražowace kanadiske lětadła narunać. Plan dyrbi čěske knježerstwo hišće schwalić.

Neuheiten LND