Krótkopowěsće (30.11.22)

Mittwoch, 30. November 2022 geschrieben von:

Žadaja sej wjace serbšćiny online

Podstupim. Rada za naležnosće Serbow Braniborskeje je sej na posedźenju wutoru žadała, zo by kubłanske ministerstwo z pomocu digitalizacije małe online-skupiny serbsce wuknjacych šu­lerjow po cyłym serbskim sydlenskim rumje zmóžniło. Nimo toho je so pjeć kandidatow za załožbowu radu předstajiło, srjedź januara chce rada dweju rjadneju čłonow a dweju zastupjerjow wolić.

Sćěhi njewěstosćow widźomne

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 17 571 bjezdźěłnych, 371 wjace hač w oktobrje. Kaž Budyska wotnožka zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa informuje, tudyše dźěłowe wiki dale stabilne wostanu. Sćěhi hospodarskich njewěstosćow pak su widźomne. Wjace předewzaćow so zaso na krótkodźěło přihotuje a dźěłodawarjo so čujomnje wróćo dźerža personal přistajić.

Miliony nowych štomow

Krótkopowěsće (29.11.22)

Dienstag, 29. November 2022 geschrieben von:

Přihotowanski wuběrk

Budyšin. Do přihotowanskeho wuběrka za mjezynarodny folklorny festiwal Łužica 2023 je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny minjeny pjatk Gabriela Krawca (Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca), Ambroža Handrika (Serbski folklorny ansambl Wudwor), Janu Pětrowu (Załožba za serbski lud), Marka Klimana (gmejna Chrósćicy), Marka Kowarja (Domowina) a Marcusa Końcarja (Delnja Łužica) powołało.

Bobry přelesćili

Volary. Južnočěscy dróharjo bědźa so pola městačka Volary hižo dlěši čas z aktiwitami bobrow. Wot nich natwarjene zahaćenje rěčki je dźě sylnje wužiwanu dróhu I/39 z powodźenjom wohrožowało. Wotstronjeny „njedowoleny twar“ su bobry hnydom zaso wobnowili. Hakle njedawno do haćenja zatwarjene plastowe kanalizaciske roły su pomhali, a bobry su přećahnyli.

Přiručka znowa předleži

Krótkopowěsće (28.11.22)

Montag, 28. November 2022 geschrieben von:

Awtorske zetkanje w Friziskej

Ljouwert. Lubina Hajduk-Veljkovićowa je serbska wobdźělnica na hišće hač do wutory trajacym zetkanju awtorow dźiwadłowych hrow w mjeńšinowych rěčach we wobłuku mjezynarodneho projekta „Phōnē – mjeńšinowym rěčam hłós dać“ w Ljouwerće (Leeuwarden). Ze zeńdźenjom „ma so proces pisanja hrow oficialnje zahajić“, kotrež chce cyłkownje wosom jewišćow w hrajnej dobje 2023/2024 prezentować.

Kulturnu fabriku wuznamjenili

Wojerecy. Lětuša lawreatka Myta Reginy Hildebrand je Wojerowska Kulturna fabrika. Wona „wuznamjeni so za spěchowanje idejow a projektow w zwisku z towaršnostnej zamołwitosću a za konstruktiwne rozestajenje z wobstajnje měnjacymi so wužadanjemi we Wojerecach“, we wopodstatnjenju rěka.

Z dźewjeć kandidatami

Krótkopowěsće (25.11.22)

Freitag, 25. November 2022 geschrieben von:

Žurnalistiske myto wuwołane

Drježdźany. Wubědźowanje wo Němsko-Pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho 2023 je wuwołane. Medijotwórcy z wobeju krajow móža so hač do 31. januara 2023 ze swojimi přinoškami požadać, kaž statna kenclija w Drježdźanach zdźěli. Mytowanski pjenjez ­budźe znowa 5 000 eurow po kategoriji. Počesćenje budźe 15. junija 2023 we ­wobłuku Němsko-Pólskich medijowych dnjow w Lubušskim wojewódstwje.

Sportowcow wuznamjenili

Drježdźany. Šěsć sakskich sportowych towarstwow je wčera w Drježdźanach „sportowu plaketu zwjazkoweho prezidenta“ přijimało. Mjez mytowanymi je ST 1922 Radwor z.t. Sportowy minister Armin Schuster (CDU) mytowaše z tym dołhodobnu prócu towarstwow, kotrež so hižo dlěje hač sto lět čestnohamtsce angažuja. Towarstwa dóstanu nimo plakety 1000 eurow.

Češa w Karibice

Krótkopowěsće (24.11.22)

Donnerstag, 24. November 2022 geschrieben von:

Wubudźenje za CDU

Drježdźany. Konserwatiwna sakska domizniska unija widźi w załoženju strony „Zwjazkarstwo Němska“ z bywšim předsydu Swobodnych wolerjow w Sakskej Steffenom Große wubudźenje za CDU. Nadźija so, zo nowozałoženje strony zamołwitych w uniji „skónčnje“ k tomu pohnuwa rozmyslować, zdźěli dźensa předsyda domizniskeje unije Sven Eppinger. Domizniska unija je bazowe hibanje w sakskej CDU.

Serbski filmowy wječor

Drježdźany. We wobłuku „Drježdźanskich dnjow wuchodoeuropskich filmow“, kotrež so hišće hač do njedźele w sakskej krajnej stolicy wotměwaja, prezentowachu wčera w tamnišim Centralnym kinje „Wječor serbskich krótkofilmow“. Program wopřijimaše paski „Smy“, „Libawka“, „Jajo“ a „Žiwa ženska“, zwoprawdźene wot čłonkow a čłonow Serbsko-Němskeje syće Łužycafilm.

Změnja zakitowanske plany

Krótkopowěsće (23.11.22)

Mittwoch, 23. November 2022 geschrieben von:

Warnowanski dźeń 2022

Budyšin. Warnowanski dźeń jako zhromadny akciski dźeń Zwjazka a krajow budźe lětsa 8. decembra. Na tymle dnju testuja technisku infrastrukturu warnowanja po cyłej Němskej z probowym alarmom. Wurazny zaměr je, słabosće we warnowanskim systemje wotkryć a je na to wotstronić. Warnowanje budźe w 11 hodź., zběhnjenje alarma w 11.45 hodź., kaž Budyski wokrjes zdźěli.

Žadaja sej „jasnotu a strategiju“

Niska. Sobudźěłaćerjo Nišćanskeje wagonownje su swoje žadanje za „jasnotu, strukturu a strategiju“ z napominanskej stražu podšmórnyli. Kaž ze stron dźěłarnistwa IG Metal rěka, njeje „wjednistwo zawoda na dotalne naprašowanja a namjety reagowało“. W insolwencnym jednanju tčacej wagonowni dźěła aktualnje 260 přistajenych w krótkodźěle.

Češa steja za NATO

Krótkopowěsće (22.11.22)

Dienstag, 22. November 2022 geschrieben von:

Zapósłanc z hosćom Domowiny

Budyšin. Njedostatk wučerjow w Braniborskej zachowanje delnjoserbskeje rěče chutnje wohrožuje. To je zapósłanc Krajneho sejma Braniborskeje Julian Brüning (CDU) wčera při wopyće Domowiny w Budyšinje podšmórnył. Zapósłanc po dwuhodźinskim zetkanju projekt „Zorja“ witaše. Wón ma za wažne, zo Braniborska so intensiwnišo prócuje, dosahacu ličbu kubłarjow a wučerjow z rěčnej kompetencu k dispoziciji stajić.

Podłožki zjawnje wupołožene

Choćebuz. Z dwukolijowym wutwarom a elektrifikaciju 29 kilometrow dołheho železniskeho wotrězka mjez Lubnjowom a Choćebuzom chcedźa přiwjazanje delnjołužiskeje metropole k němskej stolicy po kolijach jasnje polěpšić. Projekt je wobstatk zakonja wo skrućenju strukturow. Podłožki móža sej wobydlerjo w foyerju Choćebuskeje radnicy a techniskeje radnicy wobhladać a hač do 1. decembra pokiwy a kritiki zapodać.

Posedźenje w SLA

Krótkopowěsće (21.11.22)

Montag, 21. November 2022 geschrieben von:

Z busom k twórbam Buka

Budyšin. Na busowu ekskursiju po slědach twórbow serbskeho molerja Jana Buka na twarjenjach w regionje je so wčera 20 wosobow z Łužicy a Pólskeje podało. Pozastali běchu mjez druhim w Malešecach, Bukecach, Ralbicach, Sulšecach a Pěskecach. Budyski Serbski muzej a Drježdźanske statne wuměłstwowe zběrki běštej na tule njewšědnu wuprawu přeprosyłoj.

Chcedźa energiju lutować

Drježdźany/Zhorjelc. Ze zahajenjom tepjenskeje periody je zajim sakskich komunow nastupajo móžnosće lutowanja energije dale wulki, Sakska energijowa agentura zdźěli. Na nastork městow Zhorjelc a Reichenbach kaž tež Rudnohórskeho wokrjesa je so spočatk měsaca 80 zastupjerjow ze wšelakich zarjadnistwow online zetkało, zo bychu so wo wotpowědnych alternatiwach wuměnili.

Hodowny štom z Łužiskich horow

Krótkopowěsće (18.11.22)

Freitag, 18. November 2022 geschrieben von:

Žadaja sej wotstup prezidenta

Budyšin. Serbske młodźinske towarstwo Pawk žada sej wotstup prezidenta Młodźiny europskich narodnosćow (JEV), Andora Barabása. Wón swojej wažnej róli w prezidiju FUEN, kotremuž přisłuša, „bohužel njewotpowěduje“. W statemenće kritizuje Pawk minjenu hłownu zhromadźiznu FUEN w Berlinje a jednanje prezidenta JEV při tym.

Pjenjezy za serbsku skupinu

Drježdźany. Z tak mjenowanej crowdfunding-akciju chce towarstwo Stup dale w Drježdźanach pjenjezy nazběrać, zo bychu w dalewobstaću wohroženu tamnišu serbsku pěstowarsku skupinu zachowali. Docpěć chcedźa 10 000 eurow za zapłaćenje podruže wužiwanych rumnosćow za přichodnej lěće, kaž Serbski rozhłós dźensa rozprawja. Dotalny nošer skupiny bě zrěčenje kónc lěta wupowědźił.

Bjezbarjernje po puću

Krótkopowěsće (17.11.22)

Donnerstag, 17. November 2022 geschrieben von:

Za škit a podpěru delnjoněmčiny

Podstupim. Braniborski kabinet je wutoru rozprawje ministerstwa za kulturu a wědomosć přihłosował, pruwować zakonjedawarske předewzaće za škit delnjo­němčiny. Z pruwowanskeje rozprawy wuchadźa, zo je zakoń móžny puć k škitej a podpěrje delnjoněmskeje rěče w Braniborskej, a tam su ćežišća za to po­date. Rozprawu nětko krajnemu sejmej k dalšemu wobdźěłanju posrědkuja.

Dosć kandidatow nadal njeje

Budyšin. Doba za zapodaće kandidaturow ze Sakskeje za přichodnu wólbnu periodu załožboweje rady je hač do srjedy, 30. nowembra, podlěšena. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je we wokolnym wothłosowanju namjet prezidija sćěhowało. Wólby su we wobłuku wurjadneho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa 13. januara 2023 předwidźane.

Maja Rusku za „teroristiski“ stat

Anzeige