Krótkopowěsće (23.10.23)

Montag, 23. Oktober 2023 geschrieben von:

Nowy rěčnik dźěłoweje skupiny

Zagreb. Městopředsyda Domowiny dr. Hartmut Leipner je nowy rěčnik dźěłoweje skupiny słowjanskich mjeńšin w Federalistiskej uniji europskich narodnosćow (FUEN). Wot wšitkich dźěłowych skupin je tuta z 32 přisłušnymi organizacijemi najwjetša pod třěchu FUEN. Leipner bu we wobłuku seminara słowjanskich mjeńšin minjeny pjatk w Zagrebje wuzwoleny, na kotrymž hromadźe z hłownej jednaćelku Judit Šołčinej Zwjazk Łužiskich Serbow zastupuje.

Wołtar a ambo poswjećenej

Chrósćicy. Po jednym lěće nutřkow­neho přetwara Chróšćanskeje cyrkwje je biskop Heinrich Timmerevers sobotu wołtar a ambo poswjećił a z wosadu prěnje kemše w Božim domje swjećił. Mjez druhim je wołtarnišćo nětko na jednej runinje, wobswětlenje je indirektne a nabóčny kaž tež chór pod pišćelemi dósta ­nowe wobłoženje. Projekt płaćeše 1,2 ­milionaj eurow.

Lěwica nětko z dwójnym čołom

Krótkopowěsće (20.10.23)

Freitag, 20. Oktober 2023 geschrieben von:

Wjelki skónčnje třělić

Budyšin. Hladajo na wospjetowace so pady wjelčich nadpadow, žada sej Budyski krajny rada Udo Wićaz (CDU), zo dyrbjeli zamołwići skónčnje rozsudźić, wjelki Róžeńčanskeje črjódy třělić. Rubježne zwěrjata su wospjet stadło wowčerja Gerata Šmita nadpadnyli. Dalše chabłanje zarjadow njeje za potrjechenych hižo logiske.

Kemšaca kniha wušła

Hodźij. W zamołwitosći Serbskeho wosadneho zwjazka je nětko nowa „Kemšaca kniha“ wušła. Wona wobsahuje wšitke teksty, kotrež so prawidłownje na ewangelskich kemšach wužiwaja. Je to wjace hač 600 wotrězkow z biblije, kemšaca liturgija a něhdźe 150 modlitwow. Zakład za bibliske čitanja je přełožk Swjateho pisma z lěta 1728, Serbska superintendentura w Hodźiju informuje.

Nowa wustajeńca

Krótkopowěsće (19.10.23)

Donnerstag, 19. Oktober 2023 geschrieben von:

Ćežke njezbožo na A4

Budyšin. Z dotal njeznatych přičin zhubi šofer nakładneho awta na awtodróze mjez Wósporkom a Budyšinom kontrolu nad swojim jězdźidłom a zrazy do na­dróžneje hrjebje. Wón poćerpi jenož lochke zranjenja. Tamny na njezbožu wobdźěleny šofer dyrbješe ćežko zranjeny z helikopterom do chorownje. Policija je A4 wot wčerawšeho wječora hač do dźensnišeho dopołdnja dospołnje zawrěła.

Myto za Grit Lemke

Neumünster. Za swój dokumentariski roman „Kinder von Hoy“, wušły w nakładnistwje Suhrkamp, dóstanje režiserka a spisowaćelka Grit Lemke lětuše myto Hansa Fallady města Neumünster. Wuznamjenjenje je z 10 000 eurami dotěrowane a budźe so jej přichodne lěto w měrcu swjatočnje přepodać.

Najdróše e-cigarety

Krótkopowěsće (18.10.23)

Mittwoch, 18. Oktober 2023 geschrieben von:

Festiwal pod nowej režiju

Chrósćicy. Běrtlk lěta po mjezynarodnym folklornym festiwalu je přizwolenje srědkow ze załožby dóšło – tak zwěsćichu wčera wurunanu financielnu bilancu. Marko Kowar, lětdźesatki dołho předsyda přihotowanskeho wuběrka, złoži „politiskeje hygieny w Serbach dla“ funkciju, wšako je mjeztym předsyda załožboweje rady. Naslědnistwo budu po změnje strukturow gremija rjadować.

Na A 4 wokołopuć přez Wóspork

Budyšin. Krótkodobnje je Awtodróhowa towaršnosć Zwjazka wčera nawječor wo zawrjenju wujězda Budyšin-wuchod na A 4 do směra na Zhorjelc hač do pjatka informowała. Dokelž w Budyskej wokolinje žane tafle na to njeskedźbnjachu, dyrbješe dźensa rano tójšto šoferow po awtodróze wokołopuć přez Wóspork na so wzać, zo bychu swój cil docpěli.

Přezmjezne plany za železnicy

Krótkopowěsće (17.10.23)

Dienstag, 17. Oktober 2023 geschrieben von:

W rozmołwje z krajnym radu

Budyšin. W rozmołwje z Budyskim krajnym radu Udom Wićazom (CDU) staj předsyda Domowiny Dawid Statnik a jednaćelka Judit Šołćina wčera wužadanja za Serbski muzej w zwisku z přećahom do Serbskeho foruma wědy tematizowałoj. Muzej je w nošerstwje wokrjesa. Dale staj serbsku rěč w zjawnym wosobowym bliskowobchadźe a dźěławosć dźěłoweho kruha za serbske naležnosće wokrjesa načałoj.

Němske knižne myto přepodate

Frankfurt nad Mohanom. Tonio Schachinger je Němske knižne myto 2023 na zahajenju lětušich knižnych wikow wčera wječor w Frankfurće nad Mohanom přijał. Awstriski awtor je jury ze swojim romanom „Echtzeitalter“ přeswědčił. W nim rysuje młodźenca jako spłóšiweho šulerja elitoweho gymnazija a profija na polu kompjuteroweje hry.

Nazymski seminar w Serbiskej

Krótkopowěsće (16.10.23)

Montag, 16. Oktober 2023 geschrieben von:

Ličba nadpadow stupa

Drježdźany. Sakski krajny kriminalny zarjad zwěsća stupace ličby nadpadow na stronske běrowy w Sakskej. W prěnich třoch kwartalach loni běše jich 36, w samsnej dobje lětsa je 46 njeskutkow. Nadpady měrja so wosebje na běrowy zapósłancow strony Zelenych. Tu je so ličba wot 16 loni na 32 lětsa podwojiła. Ćežišći přeńdźenjow stej wokrjes Zhorjelc a město Lipsk.

Saksojo při Mohanje

Frankobrod nad Mohanom. Na lětušich knižnych wikach w Frankobrodźe nad Mohanom wobdźěli so wjace hač 30 wustajerjow ze Sakskeje. Nimo zhromadneho wustajenišća za spěchowanje hospodarstwa Sakska tzwr (WFS) prezentuja so nakładnistwa, ćišćernje a posłužbowarjo na swójskich stejnišćach. Wiki wotměwaja so wot 18. do 22. oktobra.

Aziski šeršeń w Čěskej

Krótkopowěsće (13.10.23)

Freitag, 13. Oktober 2023 geschrieben von:

Dźensa jubilej klóštra

Pančicy-Kukow. Klóšter Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje zhladuje dźensa na 775 lět swojeho wobstaća. 13. oktobra 1248 je Bernhard III. Kamjenski klóšter załožił. We wopismje z tymle datumom je mjez druhim rjadowane, kotre wobsydstwo so klóštrej přewostaji, zo bychu knježny hospodarsce zastarane byli. W tym zwisku su mjez druhim Chrósćicy a Nowoslicy mjenowane.

„Prjedy hač woteńdźeš“ w SLA

Budyšin. W knize kaž tež na DVDji pod titulom „Prjedy hač woteńdźeš“ su so basnica Róža Domašcyna, fotograf Maćij Bulank a komponist Měrćin Weclich z pozhubjenjom serbskeje drasty ze wšědneho žiwjenja zaběrali. Nětko předstaji SLA w komornohudźbnym kruchu dźěła tutych wuměłcow, a to 14. kaž tež 31. oktobra serbsce a 15. oktobra němsce.

Filmowy festiwal z nowej rubriku

Krótkopowěsće (12.10.23)

Donnerstag, 12. Oktober 2023 geschrieben von:

Wjesnjanostu rozžohnowali

Židźino. Dietmar Koark (CDU), bu srjedu w Židźinom po 33 lětach zastojnstwa jako wjesnjanosta gmejny Halštrowska hola rozžohnowany. Wón běše najdlěje amtěrowacy wjesnjanosta Budyskeho wokrjesa. Wobstajnje je so wón za serbske naležnosće w gmejnje zasadźował. Tak zaruči wón serbsku skupinu w Židźinskej pěstowarni, kotraž je w nošerstwje gmejny. Jeho naslědnica je Antje Gasterstädt (CDU).

Nachribjetnik zhubił?

Drježdźany. Sakska přewostaji komunam cyłoněmske software-rozrisanje za digitalny běrow namakankow. Za to je wona ramikowe zrěčenje ze awstriskim předewzaćom RUBICON podpisała. Wotnětka móža zajimowane komuny produkt „Nova Find“ wužiwać. Do pytanskeho systema su tež Němska železnica a dalše wobchadne zwjazki integrowane.

Prěni raz z premjeru we wukraju

Krótkopowěsće (11.10.23)

Mittwoch, 11. Oktober 2023 geschrieben von:

Serbowka wuspěšna z filmom

Lipsk. We wobłuku festiwala DOK Lipsk wotmě so wčera prapremjera dokumentarneho filma Grit Lemke „Bei uns heißt sie Hanka – Pla nas gronje jej Hanka – Pola nas rěka wona Hanka“. Pask wobswětluje „njefolkloristisce prašenja serbskeje identity“.

Dóstanu nowu sportowu halu

Budyšin. Po wobzamknjenju měšćanskeje rady natwarja Budyskej wyšej šuli Dr. Salvadora Allendy nowu sportowu halu. Za projekt chcedźa dohromady 7 milionow eurow nałožować. Dotalna ćěłozwučowarnja njehodźi so hižo ponowić. Start twarskich dźěłow planuje město za lěto 2024. Wjace hač 200 wosobow budźe přichodnje nowu wjacezaměrowu halu runočasnje wužiwać móc.

Jamy dla twarja nasyp

Uhelná/Bogatynia. W zwisku z čěsko-pólskim dojednanjom nastupajo kontrowersnu brunicowu jamu Turów pola Bogatynije zahaji pólska strona natwar pjeć metrow wysokeho nasypa. Tón měł čěskej namjeznej wsy Uhelná jako „wizuelny škit“ słužić. Tule funkciju pak nabudźe hakle za dźesać do 15 lět, hdyž budu sadźene štomy wulke dosć. Wobydlerjo Uhelneje projekt tuž skerje skeptisce hódnoća.

Krótkopowěsće (10.10.23)

Dienstag, 10. Oktober 2023 geschrieben von:

MDR mjezynarodnje kooperuje

Lipsk. Rozhłosowa rada MDR podpěruje dobre zhromadne dźěło zjawnoprawniskeho rozhłosa krajow Sakska, Saksko-Anhaltska a Durinska z partnerami w srjedźnej a wuchodnej Europje. Předsyda gremija Dietrich Bauer hódnoćeše binacionalne studijo MDR a Radija Wrocław w Zhorjelcu/Zgorzelecu jako přikład za hranicy přesahowacu kooperaciju, kotruž chcedźa dale wutwarjeć.

Mało za małych

Drježdźany. Sakska je za wottwar indiwiduelnych njedostatkow při wuknjenju korony dla měła 95 milionow eurow k dispoziciji. Z małeho naprašowanja Mariki Tändler-Walenta (Lěwica) na sakske knježerstwo wuchadźa, zo su z tutych pjenjez jenož njecyłych šěsć procentow zažnodźěsćowemu wobłukej, programej „Rěčne pěstowarnje“ přewostajili.

Nowy Kodiaq předstajili

Neuheiten LND