Krótkopowěsće (17.01.22)

Montag, 17. Januar 2022 geschrieben von:

Ryćer dale na čole

Bóšicy. Stanij Ryćer wostanje Bóščanski wjesnjanosta. 282 wobydlerjow, kotřiž su wolili, hłosowaše za njeho, štož wu­činja 92,5 procentow. Wólbne wobdźě­lenje bě z 49,9 procentami snadne – 315 ze 631 wólbo­kmanych je woliło –, dźesać hłosow bě njepłaćiwych. Na lisćikach běchu wolerjo štyrjoch dalšich kandidatow namjetowali, mjez druhim Měrćina Šołtu z Noweje Jaseńcy, kiž dósta 15 hłosow.

Incidenca snadnje přiběra

Budyšin. Incidenca snadnje přiběra. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes hódnotu 209,4 a za Zhorjelski 212,7 podał. Minjeny pjatk in­formowachu w Budyskim wokrjesu wo 108 dalšich infekcijach z koronawirusom a wo 13 smjertnych padach. We wokrjesu Zhorjelc zličichu samsny dźeń 67 na­tyknjenjow. Ličba w zwisku z koronu zemrětych je tam wo dwanaće rozrostła.

LernSax nětko tež serbsce

Krótkopowěsće (14.01.22)

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:

Něhdźe 200 nowych infekcijow

Budyšin/Zhorjelc. Hornjołužiskej wo-krjesaj wostanjetej mjez tuchwilu najmjenje wot pandemije potrjechenymi regio­nami Němskeje. Budyski wokrjes informuje wo 99 dalšich natyknjenych z koronu a wo wosom zemrětych. Incidenca po RKI je 184,1. W Zhorjelskim wokrjesu zličichu 107 nowo­infekcijow. Incidenca tam wučinja 191,6.

Mužakow z inspiraciju był

Ralsko. Jako přewodźerjow w kónčinje „Narodny geopark Ralsko“ w sewjernej Čěskej su 16 t. mj. „georangerow“ wu­kubłali. Tući chcedźa zajimcow na zanjesene a lědma znate městna přewodźeć a je tež wěcywustojnje předstajić. Z in­spiraciju za tajke „geo-dyrdomdejstwa“ bě zhromadne dźěło z geoparkom Mu­žakowski zahork, hdźež hižo podobne wodźenja přewjeduja.

Znowa bjez wizuma

Krótkopowěsće (13.01.22)

Donnerstag, 13. Januar 2022 geschrieben von:

Incidenca na snadnym niwowje

Budyšin/Zhorjelc. Incidency we wo­krjesomaj Budyšin a Zhorjelc stagněrujetej na snadnym niwowje w němskim přerězku. Po Roberta Kochowym instituće wučinjatej hódnoće tu 199,3 resp. 189,6. Budyski krajnoradny zarjad informuje wo 146 nowych natyknjenjach z koronawirusom, 14 schorjenych je zemrěło. W Zhorjelskim wokrjesu zličichu 130 dalšich infekcijow a šěsć smjertnych padow.

Pokazaja ptačokwasny program

Budyšin. Serbski ludowy ansambl pokaza po přiměrjenju strowotniskich předpisow nětko tola wječorny ptačokwasny program „Njewěsta njewjesta“. SLA planuje inscenaciju dohromady trójce předstajić, a to 21., 22. a 23. januara w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Wo wuměnjenjach za wopyt kaž tež móžnosćach, zastupne lisćiki sej kupić, chce SLA krótkodobnje informować.

Wotměja wuměłsku wuměnu

Krótkopowěsće (12.01.22)

Mittwoch, 12. Januar 2022 geschrieben von:

16 zemrětych na dźeń

Budyšin. Wo 16 w zwisku z koronu zemrětych pacientach a 148 natyknjenjach z tymle wirusom je Budyski wo­krjes wčera rozprawjał. Tak je tu incidenca po Roberta Kochowym instituće dźensa na hódnotu 198,7 woteběrała. We wokrjesu Zhorjelc wučinja wona po RKI 185,2. Tam informowachu wčera wo 140 infekcijach a šěsć smjertnych padach z časa wokoło Noweho lěta.

Wanderwitz za zakaz AfD

Berlin/Zwönitz. Sakski zapósłanc zwjazkoweho sejma CDU a bywši społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za wuchod Marko Wanderwitz je sej zakaz strony AfD žadał. Wosebje w Sakskej je wona mjeztym tak radikalizowana, zo demokratiju a swobodnodemokratiski zakładny porjad chutnje wohrožuje, rjekny wón powěsćerni dpa. Wanderwitz ma AfD za „prawicarskoekstremisku na hłowje a stawach“.

„Dom młodźinskeho prawa“

Krótkopowěsće (11.01.22)

Dienstag, 11. Januar 2022 geschrieben von:

Omikron Hornju Łužicu docpěł

Budyšin. Wirusowa warianta omikron je Budyski wokrjes docpěła. Krajnoradny zarjad je wčera dotal 17 padow wobkrućił. Incidencna hódnota mjeztym dale woteběra. Po RKI wučinja wona dźensa we wokrjesu 222,8. Wčera rozprawjachu wo 158 natyknjenjach z koronu a wo wosom smjertnych padach wot minjeneho pjatka. Wokrjes Zhorjelc zwěsći 171 infekcijow, třoch zemrětych a tři omikron-pady. Incidenca po RKI je tam 181,2.

Kulturny wuběrk

Budyšin. Kulturny wuběrk Domowiny je so wčera we wobłuku online-posedźenja skonstituował. Jeho jednohłósnje wuzwoleny předsyda je z Njebjelčic pochadźacy nowy čłon zwjazkoweho předsydstwa Feliks Ričel. Jemu poboku staj městopředsydka Franciska Grajcarekec a městopředsyda Jan Bělk, kaž třěšny zwjazk informuje.

Spěw wo Běłoruskej

Krótkopowěsće (10.01.22)

Montag, 10. Januar 2022 geschrieben von:

Dalši pacienća zemrěli

Budyšin. Incidenca je po Roberta Kochowym instituće dźensa w Budyskim wokrjesu 313,1 a w Zhorjelskim 271,8. Wokrjes Budyšin informowaše minjeny pjatk wo 161 natyknjenjach z koronawirusom a wo třoch smjertnych padach. Wokrjes Zhorjelc bě 96 infekcijow a 13 zemrětych w ziwsku z koronu zwěsćił.

Nowe rjadowanja na šulach

Drježdźany. Nowy korona-wukaz sakskeho knježerstwa předwidźi wobmjezowane regularne wotewrjenje dźěćacych dnjowych přebywanišćow a zakładnych šulow. Rjadownje a skupiny maja so kruće dźělić. W šulskich twarjenjach a stajnje potom, njehodźi-li so minimalny wotstawk połdra metra dodźeržeć, ma so nahubnik wužiwać. Za wuknjacych wot 5. lětnika wobsteji we wučbje za to winowatosć, w primarnym schodźenku nic. Wopyto­warjo mjenowanych zarjadnišćow maja aktualny negatiwny test předpołožić.

Wulkopósłanc wotwołany

Krótkopowěsće (07.01.22)

Freitag, 07. Januar 2022 geschrieben von:

Jasnje pod přerězkom Němskeje

Budyšin/Zhorjelc. Poměrnje krute postajenja hygieny w Sakskej so po wšěm zdaću pozitiwnje na pandemiske połoženje wuskutkuja. Hinak hač předewšěm na sewjeru Němskeje, hdźež bliža so incidency štyriměstnowym ličbam, stej hódnoće we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc na 283,2 resp. 245,1 spadnyłoj. Dohromady zličichu w nimaj 221 nowych infekcijow z koronawirusom a jědnaće dalšich smjertnych padow.

Nowy kantor zrěčenje podpisał

Drježdźany. Nowy kantor Drježdźanskeho Křižneho chóra Martin Lehmann je wčera słužbne zrěčenje podpisał. W septembrje nastupi wón zastojnstwo, z čimž stanje so z 29. nawodnikom swětosławneho ćělesa. Wotnětka chce so 48lětny we wobłuku „přihotowanskeho dojednanja intensiwnje na swoje nadawki přihotować“.

Pomhaja bjezdomnym

Krótkopowěsće (06.01.22)

Donnerstag, 06. Januar 2022 geschrieben von:

Wjace smjertnych padow

Budyšin. Ličba w zwisku z koronu zemrětych pacientow znowa přiběra. Budy­ski wokrjes informowaše wčera wo 17 padach, Zhorjelski wo 14 z časa wot 9. do 28. decembra. Zdobom mjenowachu 312 resp. 221 natyknjenjow z koronawirusom. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je dźensa w Budyskim wokrjesu 310,7 a w Zhorjelskim 247,0.

Nowy serbski film

Choćebuz. Roman Pernak je nowy film z delnjoserbskim wobsahom předpołožił. Berlinjan předstaja w połhodźinskim pasku wuwiće towarstwa „Serbske koparje“, kaž předsyda towarstwa Horst Adam informuje. Filmowc tematizuje hłownje prócu wo zhromadnu serbsku koparsku wubranku a prócu, nałožować delnjoserbšćinu. Hdy a na kotre wašnje film předstaja, kotryž je Załožba za serbski lud spěchowała, dotal jasne njeje.

Nadźijeja so wotewrjenja

Krótkopowěsće (05.01.22)

Mittwoch, 05. Januar 2022 geschrieben von:

Incidenca pomału přiběra

Budyšin. Po kóncu lěta z mjenje testami incidenca po Roberta Kochowym instituće nětko tež w Hornjej Łužicy zaso přiběra. Za Budyski wokrjes mjenuje RKI hód­notu 269,1, za Zhorjelski 222,7. Wo 269 natyknjenjach z koronawirusom a dalšich wosom smjertnych padach rozprawjachu wčera we wokrjesu Budyšin. Wokrjes Zhorjelc informowaše wo 225 infekcijach a 15 wosobach, kotrež běchu w decembrje w zwisku z koronu zemrěli.

Wosebite posedźenje sejma

Drježdźany. Sakski krajny sejm je so dźensa ze zhromadźenjemi za čas koronapandemije zaběrał. Wosebite pose­dźe­nje bu próstwy frakcije AfD dla zwołane a měri so na aktualne postajenje nuzoweho stawa w swobodnym staće. Demonstracije su wulkeho stracha natyknje­nja dla na dźesać ludźi na krutym městnje wobmjezowane. Wuwzaća přizwolić je móžno. Kritikarjo korona-naprawow pak zawjazki prawidłownje ignoruja.

Słownik zaso na předań

Krótkopowěsće (04.01.22)

Dienstag, 04. Januar 2022 geschrieben von:

Dalši pacienća zemrěli

Budyšin. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je dźensa w Budyskim wokrjesu 263,4 a w Zhorjelskim 210,7. Za dobu wot silwestra je wokrjes Budyšin wčera wo 169 natyknjenjach z korona­wirusom a wosom smjertnych padach informował. Wokrjes Zhorjelc rozprawješe wot minjeneho pjatka wo 197 infek­cijach. Ličba zemrětych rozrosće wo jědnaće, pady běchu do hód.

Spěšne jednanje trěbne

Drježdźany. Ze zwyšenja minimalneje mzdy spočatk januara wot 9,60 na 9,82 na hodźinu profituje w Sakskej něhdźe 86 200 přistajenych. Zwjazk němskich dźěłarnistwow wobwoda Sakskeje (DGB) pak ma zwyšenje za přeniske a žada sej spěšne jednanje, DGB nětko zdźěli. Nowa zwjazkowa koalicija je dźě lětsa zwyšenje na 12 eurow přilubiła, w žadanju rěka.

Hač nowy zakoń pomha?

Anzeige