Krótkopowěsće (10.03.23)

Freitag, 10. März 2023 geschrieben von:

Zetkanje serbskich institucijow

Budyšin. Na kwartalnym posedźenju serbskich institucijow w Budyšinje a online su so zaso z centralnej serbskej protyku zaběrali. Zarjad załožby dźěła na tym, kak móhli wšelake techniske systemy institucijow mjez sobu zwjazać. Za nawabjenje dorosta chcedźa zhromadnu digitalna sćěnowinu wuhotować, na kotrejž móža so zajimcy centralnje wo dźěłowych poskitkach informować.

Historisku wědu wužiwać

Budyšin/Lipsk. Wědomostnica Serbskeho instituta dr. Jenny Hagemann je na podijowej diskusiji Leibnizoweje slědźenskeje syće „Historiska wěda a změna strukturow w energijowych krajinach“ dźensa w Lipsku mjez druhim dopóznaće wuzběhnyła, zo móža historisku wědu wo pohórnistwowych krajinach we Łužiskim rewěrje wužiwać, zo bychu regionalnu identifikaciju skrućili a rozjimali.

Kritizuja dlijace so wobdźěłanje

Krótkopowěsće (09.03.23)

Donnerstag, 09. März 2023 geschrieben von:

„Radu přichoda“ wuzwolili

Berlin. Rozhłosowa komisija zwjazkowych krajow Němskeje je so na poradźowanski gremij za přichod zjawnoprawniskeho rozhłosa dojednała. „Radźe přichoda“ přisłušeja mjez druhim šwicarski publicist Roger de Weck, zwjazkowy sudnik na wuměnku Peter M. Huber a žurnalistka Maria Exner. „Temporarnje skutkowacy gremij“ ma „dołhodobne perspektiwy za zjawnoprawniske medije wuwić“ a „zdźěłać poručenja za stopnjowanje jich akceptancy“.

Nowy 5. lětnik bjez problemow

Budyšin. Z ličbow přizjewjenjow šu­lerjow za 5. lětnik serbskich šulow w Hornjej Łužicy njejsu žane problemy wuwidźeć, ani přewulka ani njepřizwolena rjadownja, praji na naprašowanje SN kubłanska referentka Domowiny ­Katrin Suchec-Dźisławkowa. Po powěsći serbskeho rozhłosa maja na wyšej šuli w Slepom a w Budyskim Serbskim gymnaziju najwjace přizjewjenjow (56).

Krajansku skupinu njezabyć

Krótkopowěsće (08.03.23)

Mittwoch, 08. März 2023 geschrieben von:

Z nowym labelom za žony

Drježdźany. Techniska uniwersita Drjež­- dźany młode žony w zwisku ze studijom přirodowědow a technikowědow z mnohostronskimi projektami podpěra. Tute nět­ko pod labelom Campus Johanny Weinmeister zwjazuja a wozjewjeja. Weinmeister bě jedna z dweju studentkow, kotrež běštej so 1907 – nětko za žony w Sakskej oficialnje dowolene – za studij zapisałoj.

SKT z wabjenskim krótkoklipom

Slepo. Wo wutwarje kolesowanskeje šćežki „Serbske impresije“ we wobłuku wuwića strukturow je so předsydstwo towarstwa Serbski kulturny turizm (SKT) tele dny wuměniło. Kaž projektowy ­manager Franc Golchert zdźěli, su dale finalne dźěła za prěni wabjenski krótkoklip wo serbskich jutrownych nałožkach přihotowali a dźěławosć w dźěłowym kruhu „Serbska kupa“ rozjimali.

Złóstnistwa dokumentować

Krótkopowěsće (07.03.23)

Dienstag, 07. März 2023 geschrieben von:

Termin wólbow postajili

Trjebin. Wobydlerjo Trjebinskeje gmejny wola 27. awgusta noweho wjesnjanostu. To su gmejnscy radźićeljo wčera wobzamknyli. Přičina je, zo je dotalny wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) strowotnych přičin dla zastojnstwo złožił. 60lětny bu 2017 za wjesnjanostu wuzwoleny. Ćežišća jeho dźěła běchu přesydlenje Miłoraza, wutwar spěšneho interneta a wopłóčkowa syć w Trjebinku.

Stawki dale rozšěrja

Zhorjelc. Dźěłarnistwo ver.di je nětko tež přistajenych zjawneje słužby w Běłej Wodźe, Rózborku a Niskeje namołwjało stawkować. Tak wostachu dźensa mjez druhim měšćanske a gmejnske zarjady a pěstowarnje zawrjene. Manifestaciju wotměchu před dwórnišćom w Běłej Wodźe. Tež jutře su stawki předwidźane, potom přizamknu so sobudźěłaćerjo zjawneje słužby Budyskeho wokrjesa.

Schubert přećiwo wutwarej A 4

Krótkopowěsće (06.03.23)

Montag, 06. März 2023 geschrieben von:

Na Jana Haješa spominali

Łaz. Na přeprošenje „Spěchowanskeho towarstwa zetkanišćo dom Zejlerja a Smolerja Łaz“ su pjatk jako serbski wječork na Jana Haješa z přednoškom a prezentaciju historiskich wobrazow spominali. Składnostnje lětušich 150. posmjertnych narodnin sobuzałožerja Domowiny a dołholětneho župana župy „Handrij Zejler“ (1921–1937 a wot 1945) steji žiwjenje Łazowskeho překupca w fokusu zjawneho zajima (wjac jutře w SN).

Krajnu mjezu překročaca pomoc

Drjezdźany. Hromadźe z čěskim regionom Ústečký kraj Swobodny stat Sakska dalše pomocne srědki medicinskim zarjadnišćam a chorownjam do Trans­karpatiskeje w Ukrainje dodawa. Sakska wobdźěli so z medikamentami w hódnoće nimale 10 000 eurow. Ústečký kraj přewostaji sydom chorobnych awtow, z kotrymiž pomocne twory tež transportuja.

Šulscy planowarjo spali

Krótkopowěsće (03.03.23)

Freitag, 03. März 2023 geschrieben von:

SŠT tež nosěr w sakskej stolicy

Drježdźany. Jednaćel Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT), Andreas Ošika, je dźensa dnjowu mać Sabinu Cyžowu w Drježdźanskej štwórći Nowe Město wopytał, zo by kooperaciju oficielnje zahajił. Wot 1. nalětnika je SŠT nošer serbskeje skupiny štyrjoch dźěći a podpěruje z tym towarstwo serbskich swójbow w sakskej stolicy „Stup dale“. Dalša serbska pěstowarska skupina je w nošerstwje města.

Kontrowersnje diskutowałoj

Drježdźany. Z temu, kelko wšelakich měnjenjow towaršnosć znjese, staj so wčera spisowaćelej Lukaš Ričel a Uwe Tellkamp rozestajiłoj. Na podiumowu diskusiju běštej „forum cyrkej našeje knjenje“ a sakska statna kenclija přeprosyłoj. Natočenje diskusije je na youtube on­line: .

Z tibetskim eksilom jednał

Krótkopowěsće (02.03.23)

Donnerstag, 02. März 2023 geschrieben von:

Mjeńšinowe dźiwadła w Irskej

Galway. We wobłuku mjezynarodneho projekta „Phōnē – mjeńšinowym rěčam hłós dać“ wotměwa so wot dźensnišeho do 6. měrca zetkanje cyłkownje wosom swobodnych dźiwadłowych skupin w Galwayju (Irska). Łužicu zastupuje nawoda Budyskeho socioteatralneho Thespis-centruma za transkulturne dźiwadłowe dźěło Georg Genoux.

Pytaja přichodneho „Krabata“

Čorny Chołmc/Pesterwitz. Lětuše „Krabatowe swjedźenske dny“ su dźeń po wčerawšim zahajenju předpředanje zastupnych lisćikow hižo wupředate. Kaž spektakl wuhotowaca agentura 0351 dale zdźěla, njeje titulna róla hišće wobsadźena. Tuž přijimaja hišće hač do 12. měrca „po móžnosći direktne požadanja“, pytany je „profesionelny muski hrajer w starobje něhdźe 30 lět“.

Wěstotu zastaranja njewohroža

Krótkopowěsće (01.03.23)

Mittwoch, 01. März 2023 geschrieben von:

Wotewru „Lorencowy archiw“

Berlin. Akademija wuměłstwow w Berlinje postara so přichodnje wo literarne zawostajenstwo Kita Lorenca. „Lorencowy archiw“ chcedźa 21. měrca z premjernej prezentaciju knihi „Es war nicht die Zeit“, wopřijimaceje zdźěla hišće njewozjewjene basnje Lorenca, wotewrjeć. Z hosćom budu mjez druhim Róža Domašcyna, Kerstin Hensel, Michael Krüger a Gabriele Radecke.

Wliw zymy wočiwidny

Budyšin. Trajaceje zymy dla je bjezdźěłnosć we wuchodnej Sakskej dale postupiła. Kaž Budyska wotnožka Zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa rozprawja, bě w februarje z 19 624 bjezdźěłnymi 330 wjace hač hišće w januarje. Porno lońšemu februarej rozrost samo 1 800 wosobow, 10,1 procent wučinja. Zdobom pak móžeše wjace ludźi hač w januarje zaso nowe dźěło nastupić.

Kampanju wuspěšnje zakónčili

Krótkopowěsće (28.02.23)

Dienstag, 28. Februar 2023 geschrieben von:

Ćišćana grafika w srjedźišću

Zhorjelc. Nowa wosebita wustajeńca „Wo ćišć. Našočasna ćišćana grafika ze Sakskeje a z Łužicy“ budźe wot 11. měrca w Kulturnohistoriskim muzeju Zhorjelskich zběrkow Kaisertrutzu přistupna. Widźeć budu tam tež twórby Maje Nagel, Angele Hampel a Borbory Wiesnerec. Stajnje srjedu přeproša na „wuměłstwowu přestawku“, hdźež je rěč wo jednotliwych twórbach. Na zarjadowanju 10. meje je mjez druhim Maja Nagel z hosćom.

Twarja spěšny internet

Choćebuz. Koncern Telekom budźe lětsa škleńčnonićanu syć za spěšny internet w Choćebuzu za nimale 17 000 domjacnosćow a předewzaćow twarić. Kaž měšćanske zarjadnistwo wčera informowaše, budźe to w Rogeńcu, Žandowje-sewjer, Chmjelowje-juh, Brunšwigu-zapad, Žandowje-zapad, Strobicach-wuchod, Knorawje-sewjerozapad a Chmjelowje.

Priwileg prezidenta zběhnu

Krótkopowěsće (27.02.23)

Montag, 27. Februar 2023 geschrieben von:

Serbsce po hrodźe wodźił

Wojerecy. Prěnje serbskorěčne wodźenje po Wojerowskim hrodźe, dźensnišim měšćanskim muzeju, hdźež běštej hač do 1972 běrow a magacin serbskeho muzeja zaměstnjenej, je so njedźelu pod nawodom Wernera Sroki wotměło. Skupina dźewjeć ludźi, mjez nimi županka Gabriela Linakowa, sćěhowaše hodźinu dołho wuwjedźenja wo stawiznach domu a wustajeńcach muzeja.

Narodne krajiny přirody

Drježdźany. W nowej brošurje „Jónkrótne. Narodne krajiny přirody w Sakskej“ předstaji sakske wobswětowe ministerstwo narodny park Saksku Šwicu, biosferowy rezerwat Hornjołužisku holu a haty, kónčinu dźiwizny Kinsporsku holu kaž tež přirodowe parki Dübensku holu, Rudne horiny/Bohotsku a Žitawske horiny z jich biologiskej mnohotnosću.

Češa wobrónjuja Ukrainu

Neuheiten LND