Krótkopowěsće (21.12.22)

Mittwoch, 21. Dezember 2022 geschrieben von:

Wusud podpěry mordarstwa dla

Itzehoe. 97 lětna Irmgard F., něhdyša sekretarka koncentraciskeho lěhwa Stutthof pola Gdańska, bu podpěry mordarstwa dla na dwulětne chłostanje z pruwowanskim časom zasudźena. Krajne sudnistwo Itzehoe dóńdźe k wusudej na zakładźe młodźinskeho chłostanskeho prawa, dokelž běše wobskoržena za čas njeskutka hakle mjez 18 a 19 lětami stara.

SMiLE-studije wozjewjene

Washington. Smithsonian institut we Washingtonje je nětko wšitke studije projekta SMiLE wo rěčnej rewitalizaciji w sydom europskich mjeńšinach wozjewił. Mjez nimi je tež nastawk wo hornjo- a delnjoserbšćinje dr. Cordule Ratajczakoweje (Budyšin) a prof. dr. Nicole Dołowy-Rybińskeje (Waršawa). Wozjewjenje bu na Budyskej SMiLE-konferency w juniju 2019 připowědźene.

Prěni Leopard w Čěskej

Krótkopowěsće (20.12.22)

Dienstag, 20. Dezember 2022 geschrieben von:

Noweho předsydu wuzwolili

Budyšin. Na zhromadźiznje towaršnikow Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska su wčera noweho předsydu wuzwolili. Tak budźe w přichodźe krajny rada Budyskeho wokrjesa Udo Wićaz (CDU) na čole skutkować. Jako městopředsydu su towaršnicy jeho Zhorjelskeho kolegu w zastojnstwje dr. Ste­phana Meyera (CDU) pomjenowali.

Wodarnja jenož zdźěla dopušćena

Wojerecy. Wšelakich njeregularnosćow dla, kotrež běchu při přepruwowanjach w Ćiskowskej wodarni zwěsćili, je planowany dźensniši zazběh dźěła jenož zdźěla móžny. Po wuprajenju jednaćela Wolfa-Thomasa Hendricha su kritiski dźěl w naprawje lokalizowali a dźěłaja na tym problem rozrisać. Pitna woda je w Němskej najlěpje pruwowane zežiwidło.

Kosowo chce do EU

Krótkopowěsće (19.12.22)

Montag, 19. Dezember 2022 geschrieben von:

Bajka „Dyrkotawka“ serbsce

Budyšin. ARD-produkcija „Dyrkotawka“, bu wčera w Budyskim kinje prěni raz w serbskej rěči swójbam předstajena. Film bu hakle minjene tydźenje w Lipšćanskim studiju do serbšćiny w nadawku MDR synchronizowany. Móžeće sej bajku wot dźensnišeho sem w ARD-mediatece wobhladać.

Initiatiwa Domowiny

Budyšin. Chorhoje němskeho mócnarstwa do stawizniskeje knihi zaměnić – tutón poskitk chce Domowina na dźensnišej Budyskej póndźelnišej demonstraciji wobdźělnikam činić. Z tym chce wědomje přećiwo zapřisahanskim před­stawam rozšěrjeć. Akciju, kotraž dyrbi so dale pokročować, zarjaduje Domowina w kooperaciji ze syću za demokratiju a mnohotnosć „tvBUNT“.

Personalne rozšěrjenje

Wojerecy. Stejnišćo rentoweje zawěsćernje Knappschaft Bahn-See we Wojerecach klětu wot pjeć na 40 dźěłowych městnow wutwarja. Zwjazkowe ministerstwo za dźěło je minjeny pjatk wotpowědne spěchowanske připrajenje sakskemu ministrej za dźěło Martinej Duligej (SPD) dało. Naprawa je wobstatk zasydlenja dźěłowych městnow w brunicowych regionach.

Krótkopowěsće (16.12.22)

Freitag, 16. Dezember 2022 geschrieben von:

Kubłanska jězba do Berlina

Budyšin. Wjace hač 30 Serbow z Hornjeje a srjedźneje Łužicy přebywaše hač do wčerawšeho dwaj dnjej na kubłanskej jězbje w Berlinje, mjez nimi tež městopředsyda Domowiny, Marko Hančik. Přeprosyła běše zapósłanča zwjazkoweho sejma Kathrin Michel (SPD) z Kamjenca. Skupina sćěhowaše debatu w parlamenće, rozmołwješe so ze zapósłanču a wopytaše pomnik za w nacionalsociali­zmje zamordowanych Sintow a Romow.

Berlinski akwarij so puknył

Berlin. Znata Berlinska turistiska atrakcija, wulko-akwarij „Sealife“ w bliskosći Berlinskeje tachantskeje cyrkwje, je so dźensa rano puknył. Hoberska akwaristiska konstrukcija – 16 metrow wysoka a 1 000 kubiknych metrow wody z 1500 rybami wobjimaca – je nětko z wulkeho dźěla zničena. Tež wjacore sta hosći pódlanskeho hotela su potrjecheni.

LEAG podpěra Łužiske tafle

Krótkopowěsće (15.12.22)

Donnerstag, 15. Dezember 2022 geschrieben von:

Debata wo etaće

Drježdźany. Sakski krajny sejm je dźensa štyridnjowske wuradźowanja wo dwójnym etaće swobodneho stata 2023/2024 zahajił. Tón chcedźa zapósłanče a zapósłancy w rekordnym cyłkownym wobjimje wjace hač 49 miliardow eurow přichodny wutoru popołdnju schwalić. Dźensa, jutře, póndźelu a wutoru budźa wo budgetach jednotliwych ministerstwow k debatować.

Incidenca na podobnym niwowje

Drježdźany. Oficialna incidenca korony dla w Sakskej je na podobnym niwowje kaž tydźenja. Ličba přizjewjenych nowonatyknjenjow na 100 000 wobydlerjow w běhu sydom dnjow wučinješe po Roberta Kochowym instituće dźensa 179,1. Minjeny štwórtk běše tale hódnota 175,8, před dwěmaj tydźenjomaj 201,9. Incidenca po cyłym Zwjazku je aktualnje 239,6.

Wukubłaja ukrainskich wojakow

Krótkopowěsće (14.12.22)

Mittwoch, 14. Dezember 2022 geschrieben von:

Dekada kontaktneho běrowa

Praha. Sakska statna ministerka za justicu, demokratiju, Europu a runostajenje Katja Meier (Zeleni) je wčera jubilejny swjedźeń składnostnje 10lětneho wobstaća kontaktneho běrowa Swobodneho stata Sakskeje w Praze zahajiła. „Běrow je so z wažnym instrumentom europskeje politiki swobodneho stata stał – za politiku a za wšo, štož ludźi w Sakskej a Čěskej zwjazuje“, ministerka zjima.

Miliony za „digitalnu kliniku“

Choćebuz. Carla Thiemowy klinikum w Choćebuzu ma přichodnje jako „wodźaca digitalna chorownja“ strowotniske zarjadnišća regiona zwjazać. Za to je dohromady 85 milionow eurow z fondsa za strukturnu změnu we Łužicy k dispoziciji. Za „natwar digitalneho fundamenta“ pyta klinikum za něhdźe 50 IT-fachowcami, mjez druhim za projektowy management a analyzu datow.

Słowo lěta: Dźensa hišće!

Krótkopowěsće (13.12.22)

Dienstag, 13. Dezember 2022 geschrieben von:

Žadyn centralny dom za asyl

Budyšin. Sejmik Budyskeho wokrjesa je wčera planowany nowy kwartěr za požadarjow azyla we Wojerecach wotpokazał. Krajnoradny zarjad chcyše w Kinajchće twarjenje za zhromadny přebytk najimać. Namjet njeje trěbnu wjetšinu hłosow dóstał. Do toho běchu so wo­krjesni radźićeljo a radźićelki z namjetom přewšo kontrowersnje rozestajili.

Spektakl na nócnym njebju

Wotrow. „Geminidy“, po wšěm zdaću zbytki rozpadaneho małoplaneta Phaeton, wobradźeja wobdźiwarjam nócneho firmamenta tele dny najsylniši prud hwězdźinow lěta. Dźensa a jutře hodźa so hižo po chowanju słónca hač do 60 meteoritow na hodźinu wobkedźbować. Wjeršk pruda z něhdźe 150 hwězdźinami na hodźinu pak wostanje tudyšim přećelam astronomije zakryty, wšako wotměje so jutře popołdnju.

Mjenje młodych žlokarjow

Krótkopowěsće (12.12.22)

Montag, 12. Dezember 2022 geschrieben von:

Wikowarjo z optimizmom

Lipsk/Drježdźany. Wikowanski zwjazk Sakskeje hlada po třećej adwentnej njedźeli optimistisce na dochody wobchodow do hód. Kaž jednaćel Gunter Engelmann-Merkel praješe, tež wjedro dobremu wobrotej dopomha: „Wjele ludźi zymske drasty nakupuje.“ Najebać inflaciju widźa někotři wobchodnicy podobnu situaciju kaž do pandemije.

Z prominentnymi awtorami

Drježdźany. Dom Ukrainy w Drježdźanach přichodny štwórtk, 15. decembra, prominentnych awtorow z kraja wot wójny potrjecheneho předstaja. Nimo Sofije Andruchowyč wočakuja Andrija Ljubku a Romana Malynowskyja na čitanje a rozmołwu, kaž zetkawanski centrum dźensa informowaše. 1982 rodźena Andruchowyč je znata z lěta 2016 wozjewjenym romanom „Der Papierjunge“.

„Čěski“ móst w Sakskej

Krótkopowěsće (09.12.22)

Freitag, 09. Dezember 2022 geschrieben von:

Kulturno-turistiski koncept

Budyšin. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska je lětsa w meji turistisku poradźowansku agenturu społnomócniła, zo by nowy kulturno-turistiski koncept za region wuwiła. Cyłkowny facit studije, kotruž su zawčerawšim w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle předstajili je, so z marketingom na jadrowe temy fokusěrować.

Michał Janca w předsydstwje

Budyšin. Wučer za hudźbu Michał Janca bu na wčerawšej hłownej zhromadźiznje Towaršnosće k spěchowanju Serbskeho ludoweho ansambla (SLA) do předsydstwa powołany. Předsyda Sieghard Kozel rozprawješe wo zdokonjanych projektach, kaž na přikład wo kompozitoriskim wubědźowanju w zwisku z „lětom Zejlerja a Kocora 2022“, beneficnym koncerće za Ukrainu a brošurce „70 lět SLA“.

Čěska jědla w Brüsselu

Krótkopowěsće (08.12.22)

Donnerstag, 08. Dezember 2022 geschrieben von:

Pjeriznowa mrětwa we Łužicy

Budyšin. Budyski žiwidłowy a weterinarny zarjad (LÜVA) je nowy wukaz za plahowarjow pjerizny we wokrjesu wudał. Z tym reaguje zarjad na pady pjerizno­weje mrětwy we Łomsku pola Radworja. Dalše informacije su na pod hesłom „Geflügelpest“ podate.

Poezija a hudźba w muzeju

Budyšin. Budyski Serbski muzej přewjedźe zhromadnje z časopisom Rozhladom w ramiku wustajeńcy „Wšo je krajina. Serbski moler Jan Buk“ hudźbno-literarny wječor. Na nim čitaja jutře wječor we 18 hodźin mjez druhim Róža Domašcyna a Měrana Cušcyna. Wo hudźbne wobrubjenje postara so Jazztrio z Jacek Szreniawa.

Nowy zakoń w romašćinje

Praha. Pod „Romaňi Biblija – O Névo Zákonos“ je w Čěskej po dwanaćelětnym přihotowanju přełožk bibliskeho Noweho zakonja do sewjerocentralneje romašćiny z pjera Kolomana Staněka wušoł. Rěčna warianta so w Čěskej republice a Słowakskej wužiwa. Fachowcy su měnjenja, zo móže přełožk nimo duchowneho posylnjenja tež k zachowanju a rewitalizaciji romašćiny přinošować.

Baworčanki triumfowali

Serbska debata

Neuheiten LND