Krótkopowěsće (15.12.22)

Donnerstag, 15. Dezember 2022 geschrieben von:

Debata wo etaće

Drježdźany. Sakski krajny sejm je dźensa štyridnjowske wuradźowanja wo dwójnym etaće swobodneho stata 2023/2024 zahajił. Tón chcedźa zapósłanče a zapósłancy w rekordnym cyłkownym wobjimje wjace hač 49 miliardow eurow přichodny wutoru popołdnju schwalić. Dźensa, jutře, póndźelu a wutoru budźa wo budgetach jednotliwych ministerstwow k debatować.

Incidenca na podobnym niwowje

Drježdźany. Oficialna incidenca korony dla w Sakskej je na podobnym niwowje kaž tydźenja. Ličba přizjewjenych nowonatyknjenjow na 100 000 wobydlerjow w běhu sydom dnjow wučinješe po Roberta Kochowym instituće dźensa 179,1. Minjeny štwórtk běše tale hódnota 175,8, před dwěmaj tydźenjomaj 201,9. Incidenca po cyłym Zwjazku je aktualnje 239,6.

Wukubłaja ukrainskich wojakow

Krótkopowěsće (14.12.22)

Mittwoch, 14. Dezember 2022 geschrieben von:

Dekada kontaktneho běrowa

Praha. Sakska statna ministerka za justicu, demokratiju, Europu a runostajenje Katja Meier (Zeleni) je wčera jubilejny swjedźeń składnostnje 10lětneho wobstaća kontaktneho běrowa Swobodneho stata Sakskeje w Praze zahajiła. „Běrow je so z wažnym instrumentom europskeje politiki swobodneho stata stał – za politiku a za wšo, štož ludźi w Sakskej a Čěskej zwjazuje“, ministerka zjima.

Miliony za „digitalnu kliniku“

Choćebuz. Carla Thiemowy klinikum w Choćebuzu ma přichodnje jako „wodźaca digitalna chorownja“ strowotniske zarjadnišća regiona zwjazać. Za to je dohromady 85 milionow eurow z fondsa za strukturnu změnu we Łužicy k dispoziciji. Za „natwar digitalneho fundamenta“ pyta klinikum za něhdźe 50 IT-fachowcami, mjez druhim za projektowy management a analyzu datow.

Słowo lěta: Dźensa hišće!

Krótkopowěsće (13.12.22)

Dienstag, 13. Dezember 2022 geschrieben von:

Žadyn centralny dom za asyl

Budyšin. Sejmik Budyskeho wokrjesa je wčera planowany nowy kwartěr za požadarjow azyla we Wojerecach wotpokazał. Krajnoradny zarjad chcyše w Kinajchće twarjenje za zhromadny přebytk najimać. Namjet njeje trěbnu wjetšinu hłosow dóstał. Do toho běchu so wo­krjesni radźićeljo a radźićelki z namjetom přewšo kontrowersnje rozestajili.

Spektakl na nócnym njebju

Wotrow. „Geminidy“, po wšěm zdaću zbytki rozpadaneho małoplaneta Phaeton, wobradźeja wobdźiwarjam nócneho firmamenta tele dny najsylniši prud hwězdźinow lěta. Dźensa a jutře hodźa so hižo po chowanju słónca hač do 60 meteoritow na hodźinu wobkedźbować. Wjeršk pruda z něhdźe 150 hwězdźinami na hodźinu pak wostanje tudyšim přećelam astronomije zakryty, wšako wotměje so jutře popołdnju.

Mjenje młodych žlokarjow

Krótkopowěsće (12.12.22)

Montag, 12. Dezember 2022 geschrieben von:

Wikowarjo z optimizmom

Lipsk/Drježdźany. Wikowanski zwjazk Sakskeje hlada po třećej adwentnej njedźeli optimistisce na dochody wobchodow do hód. Kaž jednaćel Gunter Engelmann-Merkel praješe, tež wjedro dobremu wobrotej dopomha: „Wjele ludźi zymske drasty nakupuje.“ Najebać inflaciju widźa někotři wobchodnicy podobnu situaciju kaž do pandemije.

Z prominentnymi awtorami

Drježdźany. Dom Ukrainy w Drježdźanach přichodny štwórtk, 15. decembra, prominentnych awtorow z kraja wot wójny potrjecheneho předstaja. Nimo Sofije Andruchowyč wočakuja Andrija Ljubku a Romana Malynowskyja na čitanje a rozmołwu, kaž zetkawanski centrum dźensa informowaše. 1982 rodźena Andruchowyč je znata z lěta 2016 wozjewjenym romanom „Der Papierjunge“.

„Čěski“ móst w Sakskej

Krótkopowěsće (09.12.22)

Freitag, 09. Dezember 2022 geschrieben von:

Kulturno-turistiski koncept

Budyšin. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska je lětsa w meji turistisku poradźowansku agenturu społnomócniła, zo by nowy kulturno-turistiski koncept za region wuwiła. Cyłkowny facit studije, kotruž su zawčerawšim w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle předstajili je, so z marketingom na jadrowe temy fokusěrować.

Michał Janca w předsydstwje

Budyšin. Wučer za hudźbu Michał Janca bu na wčerawšej hłownej zhromadźiznje Towaršnosće k spěchowanju Serbskeho ludoweho ansambla (SLA) do předsydstwa powołany. Předsyda Sieghard Kozel rozprawješe wo zdokonjanych projektach, kaž na přikład wo kompozitoriskim wubědźowanju w zwisku z „lětom Zejlerja a Kocora 2022“, beneficnym koncerće za Ukrainu a brošurce „70 lět SLA“.

Čěska jědla w Brüsselu

Krótkopowěsće (08.12.22)

Donnerstag, 08. Dezember 2022 geschrieben von:

Pjeriznowa mrětwa we Łužicy

Budyšin. Budyski žiwidłowy a weterinarny zarjad (LÜVA) je nowy wukaz za plahowarjow pjerizny we wokrjesu wudał. Z tym reaguje zarjad na pady pjerizno­weje mrětwy we Łomsku pola Radworja. Dalše informacije su na pod hesłom „Geflügelpest“ podate.

Poezija a hudźba w muzeju

Budyšin. Budyski Serbski muzej přewjedźe zhromadnje z časopisom Rozhladom w ramiku wustajeńcy „Wšo je krajina. Serbski moler Jan Buk“ hudźbno-literarny wječor. Na nim čitaja jutře wječor we 18 hodźin mjez druhim Róža Domašcyna a Měrana Cušcyna. Wo hudźbne wobrubjenje postara so Jazztrio z Jacek Szreniawa.

Nowy zakoń w romašćinje

Praha. Pod „Romaňi Biblija – O Névo Zákonos“ je w Čěskej po dwanaćelětnym přihotowanju přełožk bibliskeho Noweho zakonja do sewjerocentralneje romašćiny z pjera Kolomana Staněka wušoł. Rěčna warianta so w Čěskej republice a Słowakskej wužiwa. Fachowcy su měnjenja, zo móže přełožk nimo duchowneho posylnjenja tež k zachowanju a rewitalizaciji romašćiny přinošować.

Baworčanki triumfowali

Krótkopowěsće (07.12.22)

Mittwoch, 07. Dezember 2022 geschrieben von:

Štwórćinu mjenje porodow

Budyšin. Ličba wobydlerjow w měsće Budyšinje je z 38 784 na kóncu třećeho kwartala porno druhemu konstantna wostała, kaž měšćanske zarjadnistwo dźensa zdźěli. Hinak nastupajo porody wupada. Jich ličba je wo štwórćinu niša hač loni w samsnej dobje. Jasny přirost zwěsći zarjadnistwo při přićahach. Wosebje wjace wukrajnikow je do města přišło.

Wo wašnju wobchadźenja

Lubnjow. Delnjołužiski studijny institut za komunalne zarjadnistwo je pod hesłom „Z komunikaciju deeskalować“ předwčerawšim w Lubnjowje (Lübbenau) fachowe schadźowanje za sobudźěłacych w komunalnych zarjadach wotměł. Nimale 40 wobdźělenych je tež rozjimało, kak měli z dźeń a wótřišim wobchadnym tonom mjez wobydlerjemi a zarjadnistwom wobchadźeć.

Inwestuja do noweje přepinarnje

Krótkopowěsće (06.12.22)

Dienstag, 06. Dezember 2022 geschrieben von:

Zelena ruka za solidaritu

Budyšin. Dźěłarnistwo twarstwo-agrar-wobswět (IG BAU) zaso z akciju „złota ruka“ solidarisku mjezsobnosć ludźi wšelakeho pochada w zawodach podpěruje: www.gelbehand.de . Wučomnicy a powołanscy šulerjo tež z wokrjesa Budyšin na namołwjeni, hač do 16. januara swoje projekty zapodać, kaž IG BAU dźensa w zdźělence informuje.

Pjeriznowa mrětwa we Łomsku

Radwor/Łomsk. Wudyrjenje pjeriznoweje mrětwy su we Łomsku hamtsce zwěsćili, tak krajnoradny zarjad Budyšin. Do toho je Friedricha Löfflerowy institut, zwjazkowe slědźenišćo za strowotu zwěrjatow, rozbudźak wobkrućił. Kontakty a wokoliny přepytawši ma zarjad strach rozšěrjenja rozbudźakow za snadny. Tohodla so zarjadowanja pasma z restrikcijemi wzdadźa.

Njepřihódny slogan zběhnyli

Krótkopowěsće (05.12.22)

Montag, 05. Dezember 2022 geschrieben von:

Minister w Kulowskej kónčinje

Kulow. Sakski minister nutřkowneho Armin Schuster (CDU) je so dźensa na wopyće we Łužicy tež pola policije wo stawje přepytowanja wonječesćenja Božich martrow w Kulowskej kónčinje wobhonił. Po informacijach Katolskeho Posoła su forensikarjo policije wuslědźili, zo je njeskutk „nadpad na nabožinu“. Zapósłanc Alojs Mikławšk (CDU) běše sej spěšne a dorazne jednanje stata žadał.

Serbja přednošowali

Mnichow. Třo Serbja su we wobłuku Sudetoněmskich dialogow minjeny pjatk a sobotu w Mnichowje přednošowali. Christina Boguszowa wěnowaše so přichodej Serbskeho muzeja a kak chce młódše generacije zaso do muzeja wabić. Dr. Cordula Rajaczakowa je serbske medije předstajiła a Pětr Brězan informowaše wo Serbach. Mjez wobdźělnikami běchu Ladinojo, Němcy z Čěskeje, Sudetscy Němcy a Serbja.

Přiražku nětko wupłaća

Krótkopowěsće (02.12.22)

Freitag, 02. Dezember 2022 geschrieben von:

Wo noweli Serbskeho zakonja

Budyšin. Prawniski wuběrk Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a Rada za serbske naležnosće Sakskeje stej wčera w Budyšinje druhi raz wo dalšim postupowanju nastupajo nowelěrowanje Sakskeho serbskeho zakonja wuradźowałoj. Rozjimajo wobłuki a temy za polěpšenja rěčachu wo serbšćinje, kotraž ma so na zjawnych popisanjach wšudźe a jenak wulke kaž němčina jewić.

Rěčna kofejownja w Drjedźanach

Drježdźany. Wuknjenski centrum za rěče a kultury Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity je wčera wječor „rěčnu kofejownju za słowjanske rěče“ wuhotował. Studentka Lydija Suchec nawjedowaše serbskorěčnu rozmołwu ze serbsce wuknjacymi, wužiwajo wšelake wuknjenske nastorki a materialije. Jeli so poskitk derje přiwozmje, je planowane jón prawidłownje přewjedować.

Wotnětka tež jako e-book

Neuheiten LND