Krótkopowěsće (02.02.23)

Donnerstag, 02. Februar 2023 geschrieben von:

Protest krajny sejm dosćahnył

Drježdźany. Protest přećiwo wudobywanju šćerka w lěsu Łužničanskeje hole je wčera Sakski krajny sejm dosćahnył. W debaće wo klimyneutralnym twarjenju, nastorčenej wot Zelenych, je politikar Lěwicy Marco Böhme kritiku swojeje strony na přede­wzaću wobnowił. „Trěbne su nětko dialog a rozmołwy, zo njeby k namócnemu rumowanju přišło“, rjekny wón z widom na wobsadźerjow štomow.

Kemše za Alojsa Andrickeho

Drježdźany. Składnostnje 80. po­smjertnin Alojsa Andrickeho so jutřiši pjatk w Drježdźanskej katedrali kemše z biskopom Heinrichom Timmereversom wotměja. Kapałnicy je hudźbnje wobrubja, na spočatku budźe modlitwa při relikwiji zbóžnoprajeneho martrarja w nabóčnym wobłuku cyrkwje. Kemše móžeš tež wot 18 hodź. na youtube-kanalu biskopstwa sćěhować.

Dom zaso „w čěskich rukach“

Krótkopowěsće (01.02.23)

Mittwoch, 01. Februar 2023 geschrieben von:

Poziciska papjera wo wjelku

Drježdźany. Pozicisku papjeru „Wjelk žane přitulne zwěrjo njeje“ je frakcija CDU w Sakskim krajnym sejmje wčera wobzamknyła. Za najbytostniši nadawk maja „wjelka do wobłuka normalneho managementa dźiwich zwěrjatow přewjezć“. Frakciski městopředsyda Georg-Ludwig von Breitenbuck rjekny, zo „ma wjelk škitny status, kiž sylnosće populacije dla hižo dołho wjace njetrjeba“.

Dom tysac hatow wotewrjeny

Stróža. Wot dźensnišeho je „Dom tysac hatow“ za informaciju wopytowarjow w biosferowym rezerwaće „Hornjołu­žiska hola a haty“ zaso wotewrjeny. Sezona so w 19 hodź. z přednoškom wo produkciji miliny z fotowoltaiku zahaji. Nimo stajneje wustajeńcy wo přirodźe regiona­ je hač do kónca měsaca wosebita wu­stajeńca „SerbskiKonsum – wobchod za serbske accessoiry“ darmotnje přistupna.

Protest přećiwo zaměstnjenju

Krótkopowěsće (31.01.23)

Dienstag, 31. Januar 2023 geschrieben von:

Jasny wuraz za demokratiju

Lipsk. Wjacorych tysac Lipšćanow je so wčera wječor zešło, zo by so widźomnje a jasnje za demokratiju a čłowjeske prawa zwurazniło. Po demonstraciji tworjachu wobdźělnicy rjećaz podłu nutřkoměšćanskeje rynki z wobswětlenymi běłymi předešćnikami. K zarjadowanju namołwjał je mjez druhim tež Sebastian Krumbiegel – znaty spěwar Lipšćanskeje pop-skupiny „Die Prinzen“.

Zastarowanski system wolóžić

Drježdźany. Holcy a hólcy z psychiskimi chorosćemi dóstanu w Drježdźanach hižo bórze lěpšu podpěru. Jutře zahaji Drježdźanski młodźinski zarjad w kooperaciji z dźěćacej a młodźinskej psychiatriju (KJP) na tamnišim uniwersitnym klinikumje projekt, w kotrymž wukubłani pedagogojo młodych pacientow po swojim kliniskim přebytku pod lěkarskim dohladom dale wuwučuja. Projekt wolóžuje mediciniski zastarowanski system.

2023 z nowym – starym předsydu

Krótkopowěsće (30.01.23)

Montag, 30. Januar 2023 geschrieben von:

Gerat Róbl wuznamjenjeny

Razgrad. Gerat Róbl ze Smjerdźaceje je wosebite wuznamjenjenje jako čestny wobydler Razgrada dóstał, najwyše připóznaće bołharskeho města. Wo tym informowaše serbski rozhłós MDR. Z tym komunalni zapósłancy města z 31 000 wobydlerjemi jeho wusahowacy angažement mytuja. Tak je wón w towarstwje swjateje Filomeny na dobro chudych a potrěbnych tež we wukraju skutkował.

Dokumentacija ducy po Łužicy

Mannheim. „Es kommt darauf an das Hoffen zu lernen“, dokumentarny film režiserki Annetty Dorotheje Weber, změje 19. februara premjeru w Mannheimje. Pask wotbłyšćuje „přesydlenske stawizny z brunicoweho rewěra“. Wot 23. februara pokazuja produkciju we wobłuku turneje tež we Łužicy, a to mjez druhim w Choćebuzu, Slepom a we Wojerecach. Trailer je na platformje Youtube přistupny.

Měšćanski budget napjaty

Krótkopowěsće (27.01.23)

Freitag, 27. Januar 2023 geschrieben von:

Připowědźenje ministra witataj

Budyšin. Změnu strategije při zaměstnjenju ćěkancow, kotruž je sakski nutřkowny minister Armin Schuster wčera připowědźił, krajnaj radaj Zhorjelskeho a Budyskeho wokrjesa, dr. Stephan Meyer a Udo Wićaz (wšitcy CDU), witataj. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, płaći to zdobom za to, zo chce Sakska ćišć na zwjazkowe knježerstwo zwyšić, zo by tute přićah njeukrainskich ćěkancow jasnje pomjeńšiło.

Rozmołwa z wyšim měšćanostu

Choćebuz. Wuwiće na Delnjoserbskim gymnaziju, přiwzaće koncepta WITAJ za nowe zakładnošulske stejnišćo na Halleskej dróze a rěčne kursy za měšćanskich zapósłancow běchu někotre z temow, kotrež je Choćebuski wyši měšćanosta Tobias Schick (SPD) wčera ze zastupjerjemi delnjoserbskich institucijow, gremijow a towarstwow rozjimał.

Młodźinsku woboru mytowali

Krótkopowěsće (26.01.23)

Donnerstag, 26. Januar 2023 geschrieben von:

Serbska rěčna hodźina w radnicy

Wojerecy. Prěnja oficialna rěčna hodźina społnomócnjeneje za serbske naležnosće města Diany Karboweje wotměje so w kooperaciji z Domowinu přichodny štwórtk wot 14 do 18 hodź. w radnicy – kaž wotnětka kóždy prěni štwórtk měsaca. Přizjewjenje njeje trěbne. To bu na posedźenju serbskeje přirady pod nawodom Evelin Graf wozjewjene, na kotrymž bě tež wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) přitomny.

Jutrownej wubědźowani zahajili

Budyšin. Towarstwo Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu informuje, zo wuhotuje znowa wubědźowani wo najrjeńše serbske jutrowne jejka. Dorosćeni móža swoje kolekcije po třoch w tradicionalnych technikach wudebjenych jejkach wotnětka hač do 24. februara zapodać, dźěći a młodostni maja za to hač do 17. apryla chwile.

Muzej z nowym direktorom

Krótkopowěsće (25.01.23)

Mittwoch, 25. Januar 2023 geschrieben von:

Muzejej dalšej plastice přepodali

Budyšin. Swójba wuznamneho łužiskeho wuměłca Siegfrieda Schreibera je Muzejej Budyšin wčera dalšej skulpturje přepodała. Z bronzowymaj plastikomaj „Stehende (Rosel II)“ a „Teilfassung des Mädchentorsos mit gesenktem Kopf (Reni)“ je so muzejowy wobstatk twórbow ze zawostajenstwa předewšěm za swoje rězbarske twórby znateho Schreibera podwojił.

Solidariski T-shirt

Zhorjelc. Łužiski modowy label LABA předawa wotnětka wosebity, limitěrowany T-shirt „Swoboda wuměłstwa“, wuraznje njepokazowacy twórbu Hanki Krawcec „Monika“. Dochody maja we wobłuku solidariskeje akcije narunanju kóštow za powołanske jednanje nastupajo wužiwanje motiwa na wudźěłkach labela na wyšim krajnym sudnistwje w Drježdźanach (SN rozprawjachu) słužić.

Naftowód do stareho železa?

Krótkopowěsće (24.01.23)

Dienstag, 24. Januar 2023 geschrieben von:

Předčitanska funkcija přistupna

Budyšin. Digitalna předčitanska funkcija za serbšćinu je wotnětka zjawnje přistupna. Rěčespytnikaj Serbskeho instituta (SI) dr. Astrid Schmiedelowa a Jan Měškank staj w tym zwisku wčera hornjoserbski hłós „Mateja“ a delnjoserbski „Jura“ w Budyšinje předstajiłoj. SI namołwja wužiwarjow, „awtomatiske předčitanje na internetnej stronje instituta wuspytać a pohódnoćić“.

Skóržba prawow mjeńšinow dla

Flensburg. Wobydlerski komitej iniciatiwy Minority SafePack a prezidij Federaciskeje unije europskich narodnosćow (FUEN) stej wčera jednohłósnje wobzamknyłoj, „powołanje (Berufung) nastupajo wotpokazowanje kničomneho jednanja (Nichtigkeitsverfahren) prěčiło Europskej komisiji na sudnistwje EU zapodać“. Kaž FUEN zdźěla, su „nadźijepołni, zo so rozsud z lońšeho nowembra zběhnje. Twjerdźenje, zo je EU hižo wšitke móžnosće nastupajo škit mjeńšinowych rěčow a kulturow wučerpała, je njewobchowajomne“.

Sněhakowarjo wola Pavela

Krótkopowěsće (23.01.23)

Montag, 23. Januar 2023 geschrieben von:

Ultimatum w holi so skónči

Ottendorf-Okrilla. Hač do dźensnišeho maja młodźi ludźo, kotřiž we Łužničanskej holi přećiwo planowanej jamje za wudobywanje šćerka protestuja, lěs wopušćić. Rěčnica přisłušneho krajnoradneho zarjada w Budyšinje, Sabine Rötschke, praješe Serbskim Nowinam, zo „budu so nětko wšitcy dorozumjeć, kak póńdźe dale“. Aktiwisća protestuja přećiwo porubanju 900 hektarow lěsa.

Wjetša podpěra sadowcam

Drježdźany. We wobłuku inwestiwneho spěchowanja za přirodoškit je Sakska loni 1 080 próstwow z wolumenom ně­hdźe 17,5 milionow eurow přizwoliła. K tomu liča mjez druhim saněrowanje sadowych łukow, wožiwjenje lěsnych bahnow kaž tež wuwiće drobnych wodźiznow a hladanje biotopow z posykom. Hladanje młodych sadowcow je nowosć w spěchowanskim scenariju Sakskeje.

„Heřmanička“ njeje zabyta

Krótkopowěsće (20.01.23)

Freitag, 20. Januar 2023 geschrieben von:

Thomas Leberecht kandiduje

Bjedrichecy. K wólbam wjesnjanosty Łazowskeje gmejny 23. apryla mějićel zastojnstwa Thomas Leberecht znowa kandiduje. Jeho je gmejnski zwjazk CDU wčera w Bjedrichecach (Friedersdorf) jednohłósnje nominował. Dotal je Leberecht jenički kandidat. Wón je wot 2016 wjesnjanosta po teritoriju druheje najwjetšeje sakskeje gmejny. Hač do 16. februara móža so hišće namjety zapodać.

Chutny pad zwučowali

Wojerecy. Što činić a kak so zadźeržeć, hdyž strašne zwěrjo twochnje, su wčera we Wojerowskim zwěrjencu zwučowali. Při tym wuchadźachu z toho, zo je so jedyn z dweju mjedwjedźow ze swojeje připrawy wuswobodźił. Krótko po 10 hodź. je zwučowanski signal pola policije dóšoł. Bórze na to policisća, wohnjowi wobornicy a měšćanski hajnik do zwěrjenca přijědźechu a sej dalše kroki dorěčachu.

Na lodźe strach hrozy

Serbska debata

Neuheiten LND