Krótkopowěsće (22.09.22)

Donnerstag, 22. September 2022 geschrieben von:

Evelyn Richter w Düsseldorfu

Düsseldorf. Prěnje wobšěrne předstajenje tworjenja fotografki Evelyn Richter w zapadoněmskim muzeju je nětko w Düsseldorfskim Palasće za wuměłstwo widźeć. W Budyšinje rodźena a loni w oktobrje w starobje 91 lět zemrěta wuměłča je žiwjenje ludźi we wuchodźe kritisce kaž empatisce dokumentowała. Wustajeńca je hač do januara 2023 přistupna.

Wo Domowinje přednošował

Kosarzyn. Wo poćahach Domowiny do wukraja je jeje referent za kulturne naležnosće a wukraj Clemens Škoda wčera mjezynarodnym projektowym zamołwitym w Leaderowym regionje Sprjewja-Nysa-Bobr přednošował. W Kosarzynje blisko Gubina je Škoda mjez druhim čłonstwo Domowiny w mjezynarodnych organizacijach, asociěrowane towarstwa a partnerske komunow předstajił.

Christoph Schroth njeboh

Krótkopowěsće (21.09.22)

Mittwoch, 21. September 2022 geschrieben von:

Z nowym předsydu

Hamor. Budyski krajny rada Udo Wićaz (CDU) je nowy předsyda Zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje. Čłonojo zaměroweje zhromadźizny su jeho na posedźenju wčera w Hamorje jednohłósnje za naslědnika Michaela Hariga wolili. „Mój zaměr je, našu domiznu žiwjenja hódnu wutworić a wuwić“, Wićaz po wólbach wujasni.

Lisćinu kandidatow wozjewili

Frankfurt n. M. Bursowe towarstwo němskeho knihikupstwa je tak mjenowanu shortlist, potajkim finalnu lisćinu kandidatow za lětuše Němske knižne myto wozjewiło. Wuhlady na wuznamjenjenje maja Fatma Aydemir, Kim de l’Horizon, Kristine Bilkau, Daniela Dröscher, Jan Faktor a Eckhart Nicke. Dobyćerce resp. dobyćerjej spožča myto na Frankfurtskich knižnych wikach.

Morjene wowcy pokazali

Krótkopowěsće (20.09.22)

Dienstag, 20. September 2022 geschrieben von:

Rěčny kurs w Bukecach zahajili

Bukecy. Serbski rěčny kurs ze 14 wobdźělnikami su wčera na farje w Bukecach zahajili. Jón nawjeduje Julian Nyča z Rěčneho centruma WITAJ. Bukečanska Bjesada jako iniciatorka chce z kursom mjez druhim serbske korjenje w tej něhdy ryzy serbskej wosadźe skrućić a zajim zbudźić. Kursisća su z Bukec a wokolnych wsow Mješic, Wuježka, Špikałow, Kubšic, Wadec, Trjebjeńcy a Wujězda.

Dale bjez motorskeje łódźe

Zhorjelc. Přećiwo postajenju Sakskeje krajneje direkcije, zo je Bartonjanski jězor (Berzdorf) dotwarjeny, su znapřećiwjenja zapodali. Tak njemóža wot 12. septembra pasažěrske łódźe, njemotorske a motorske sportowe łódźe na jězorje južnje Zhorjelca jězdźić. Hač do zakónčenja skóržbneho jednanja je za wužiwanje motorskeje łódźe na Bartonjanskim jězorje dale wosebita dowolnosć trěbna.

Rólu spisowaćelow sylnić

Krótkopowěsće (19.09.22)

Montag, 19. September 2022 geschrieben von:

Wićaz: Stat dyrbi zapřimnyć

Budyšin. Jako konsekwencu krizy za ludnosć a předewzaća dla razantnje stupacych płaćiznow za płun a milinu žada sej Budyski krajny rada Udo Wićaz (CDU), zo „stat nětko zapřimnje, hewak so tak wjele skóncuje“. Swobodny stat ma wo­krjesam nětko pomhać pola Zwjazka interweněrować, rjekny komunalny politikar w dźensnišim Budyskim wudaću nowiny Sächsische Zeitung.

Čitarjo „taz“ w Serbach

Budyšin. Jědnaće abonentow němskeje nowiny „taz“ wopyta minjeny dny Łužicu, zo bychu so tež ze Serbami zeznali. W Njebjelčicach bě minjenu srjedu zetkanje ze zastupjerjemi gmejny, po tym pokaza Benedikt Dyrlich hosćom Budyšin a po kwasnym wobjedźe we Wjelbiku čitaše spisowaćel ze swojich literarnych dźěłow a wotmołwješe na prašenja k byću serbskeho ludu něhdy a dźensa.

QuizSerb z nowej kategoriju

Krótkopowěsće (16.09.22)

Freitag, 16. September 2022 geschrieben von:

Pjenjezy zběrali

Berlin. Po wudyrjenju wójny w Ukrainje zahaji mjeńšinowe zjednoćenstwo FUEN lětsa w měrcu humanitarnu pomocnu kampanju. Kaž zamołwići zdźěla, maja do nětka 10 000 eurow nazběranych, kotrež chcedźa Ukrainskemu čerwjenemu křižej přepodać. Naposledk du w ramiku Europeady pjenježne dary dóstali. Podpěra je dale móžna pod .

Karel město Charlesa

Praha. Po nastupje a krónowanju noweho britiskeho krala nasta w Čěskej w zwisku z jeho mjenom zasadna změna. Mjeztym, zo su dotal čěske medije lětdźesatki wo naslědniku tróna wo „princu Charlesu“ rěčeli, nětko po nowym wašnju wo Karelu III. pisaja. Płaći dźě zasada, zo so mjena monarchow jako wuwzaće tradicionelnje sčěšćeja.

Kupacych zaso witaja

Korzym. Wot dźensnišeho je terma w Korzymju zaso wotewrjena. Wot póndźele do njedźele wot 12 do 21 hodź. ­witaja tam zaso hosći w kupjeli, sawnje a słonym basenku. Spočatk julija tutoho lěta dyrbješe kupjel falowaceho personala dla zawrěć. Hižo 2020 běše kupjel na połdra lět nuzoweje situacije korony dla zawrjena.

SC Freiburg nětko načolnik

Krótkopowěsće (15.09.22)

Donnerstag, 15. September 2022 geschrieben von:

Sotra nětko tež delnjoserbska

Budyšin. Wotnětka hodźi so přełožowanski program sotra tež w delnjoserbskej rěči wužiwać. Wot měrca tutoho lěta sem běše přełožowanje hižo z němčiny do hornjoserbšćiny móžne. Korpus programa sotry wopřija tuchwilu 90 000 delnjoserbsko-němskich sadowych porikow a 70 000 delnjoserbsko-hornjoserbskich sadowych porikow.

Filmowcy prašani

Budyšin. Za Łužisku filmowu přehladku móža so zaso hač do 20 mjeńšin dołhe krótkofilmy zapodać. Prěnjotnje wupisaja přidatne myto za filmowy koncept młodych filmowcow. Přidatne myto we wysokosći wot 3 000 eurow spožčitej Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu a Filmowy festiwal Choćebuz. Hač do 1. oktobra móža so filmy pod zapodać.

Pominaja wuhnatu mjeńšinu

Krótkopowěsće (14.09.22)

Mittwoch, 14. September 2022 geschrieben von:

Chorownje alarmuja

Drježdźany. Hospodarski ćišć na sakske chorownje njesměrnje stupacych kóštow za energiju a inflacije dla sylnje přiběra. Pod hesłom „alarmowy schodźenk čerwjene“ chcychu towaršnosć chorownjow w Sakskej kaž tež zastupjerjo klinikow dźensa připołdnju wo aktualnym połoženju w tutych medicinskich zarjadnišćach informować. Woni wočakuja za kliniki hnydomne wurunanje inflacije dla.

Lay: Jasne wuznaće trěbne

Wojerecy. „Jasne wuznaće sakskeho statneho knježerstwa k Łužiskej jězorinje“ ma Budyska zapósłanča zwjazkoweho sejma Caren Lay (Lěwica) runja dalšim wobdźělnikam rozmołwneho koła w jězorinje wčera we Wojerecach za trěbne. Lěta dołho maja w regionje začuće, zo jich w Drježdźanach woprawdźe chutnje njebjeru. „Statne knježerstwo z wuwićom jězoriny macošnje wobchadźa“, rjekny Lay po zarjadowanju.

Stephan Meyer spřisahany

Krótkopowěsće (13.09.22)

Dienstag, 13. September 2022 geschrieben von:

Myto młynej w Swinjarni

Nowe Jěžercy. Załožba Tykowany dom spožči lětsa 13. raz Myto tykowaneho domu za „pomnikoškitej wotpowědowace wobnowjenje“ twarjenjow w Němskej, Pólskej a Čěskej. Mjez cyłkownje pjeć wuznamjenjenymi imobilijemi je bywši Swinjarčanski wódny młyn. W lěće 1660 natwarjeny dom płaći jako „unikat“, kotrež bu runja „přisłušacym baroknym mólbam přikładnje saněrowany“.

Poměrnje niska incidenca

Budyšin. Z aktualnej incidencu 166 je tuta we wokrjesu Zhorjelc po Roberta Kochowym instituće sobu najniša w Sakskej. W minjenych 24 hodźinach registrowachu tam 112 nowych natyknjenjow z koronawirusom. Incidenca we wokrjesu Budyšin je dźensa 219,1 při 188 dalšich infekcijach. Wo dalšich smjertnych padach w Hornjej Łužicy rěč njeje.

Dźak wobornikam a pomocnikam

Krótkopowěsće (12.09.22)

Montag, 12. September 2022 geschrieben von:

Hospodarske myto maturantam

Choćebuz. Hospodarska iniciatiwa Łužyca je firmje thinkSerbski lětušich absolwentow Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz we wobłuku kóždolětneho mytowanja „młodych předewzaćelow z nowymi idejemi za produkty a posłužby“ wosebite wuznamjenjenje přiznało. Maturanća běchu mjez druhim cychi a pjerowki z módroćišćom wuhotowali.

Wuznamny hłós woćichnył

Madrid. Javjer Marías je njeboh. Španiski spisowaćel słuša k najwuznamnišim awtoram 20. a 21. lětstotka a bě jedyn z „wěčnych kandidatow“ za literarne ­Nobelowe myto. W Němskej najwuspěšnišo běštej jeho romanaj „Alle Seelen“ a „Mein Herz so weiß“. Wčera je Marías w starobje 70 lět w swojim ródnym měsće Madrid zemrěł, po wšěm zdaću w zwisku z koronainfekciju.

Proces přećiwo Babišej

Krótkopowěsće (09.09.22)

Freitag, 09. September 2022 geschrieben von:

Šiman so w LND wobhonił

Budyšin. Na městnje je so zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) dźensa w Ludowym nakładnistwje Domowina wo aktualnje přiwótřenym połoženju informował. Z jednaćelom Symanom Pětrom Cyžom je Šiman mjez druhim wohroženje Serbskich Nowin jako wječornik rozjimał, so za trěbnej podpěru LND wobhonił a na to tež na krótku wuměnu myslow w redakciji pobył.

Powerserb wotprajeny

Wotrow. Lětuše wubědźowanje Powerserb we Wotrowje bu wotprajene. Jako přićinu mjenujetej zarjadowarjej, młodźinski klub a Serbske młodźinske towarstwo Pawk, zo njejstej „w młodźinskich cyłkach motiwaciju zwěsćiłoj, sobu skutkować“. Zdźěla njejstej ani „wotmołwu młodźinskich klubow dóstali“, kaž w zhromadnej nowinarskej zdźělence rěka.

Změna na čole

Serbska debata

Neuheiten LND