Krótkopowěsće (06.05.22)

Freitag, 06. Mai 2022 geschrieben von:

Wuspěšna němska premjera

Berlin. Serbska wirtuozowka na tereminje Carolina Eyckec je z wupředatym koncertom wčera w Berlinskim Zeissowym wulkoplanetariju němsku premjeru swojeje noweje tačele „Thetis 2086“ swjećiła. Dźensa slěduje dalša prezentacija nowostki na samsnym městnje. Za čas redakciskeho kónca běchu nimale wšitke zastupne lisćiki hižo předate.

Snadne wotpinanje pandemije

Budyšin/Zhorjelc. Roberta Kochowemu institutej buchu z Budyskeho wokrjesa 174 nowonatyknjenjow z koronawi­rusom a dwaj smjertnej padaj w zwisku z infekciju přizjewjene. Incidenca tu wučinja aktualnje 322,1. We wokrjesu Zhorjelc zwěsćichu 99 nowownatyknjenjow, dwaj schorjenej pacientaj staj zemrěłoj. Incidenca tam je so snadnje na 249,4 ­znižiła.

Tramwajkowu čaru ponowjeja

Krótkopowěsće (05.05.22)

Donnerstag, 05. Mai 2022 geschrieben von:

Wurjadna „hłowna“ 3. junija

Budyšin. Wurjadna hłowna zhromadźizna Domowiny wotměje so pjatk, 3. junija 2022, wot 17 hodź. w Choćebuzu. To je prezidij zwjazkoweho předsydstwa třěšneho zwjazka na wuradźowanju wčera w Budyšinje rozsudźił. Zdobom je gremij naćisk změnow wustawkow organizacije schwalił, zo bychu wone žadanjam hamtskeho sudnistwa w Drježdźanach wotpowědowali, kotrež wustawki towarstwow juristisce pruwuje.

Niwow lědma změnjeny

Budyšin. Niwow incidency kaž tež nowych natyknjenjow z koronawirusom je nimale njezměnjeny. Roberta Kochowy institut mjenowaše dźensa za Budyski wokrjes incidencu 330,2 a 221 w běhu 24 hodźin zwěsćenych infekcijow. Za wo­krjes Zhorjelc je RKI 212 natyknjenjow a dalšich šěsć smjertnych padow podał, incidenca je 263,4. Zhorjelski wokrjes njeje wčera žane ličby wozjewił.

Cil je bjezbarjernosć

Krótkopowěsće (04.05.22)

Mittwoch, 04. Mai 2022 geschrieben von:

Myto Miny Witkojc wupisane

Podstupim. Třeći raz je Braniborska dźensa Myto Miny Witkojc za angažement na dobro serbskeje rěče a kultury wupisała. Komuny w zdźědźenym serbskim sydlenskim rumje runje tak kaž towarstwa a zwjazki z poćahom k serbstwu a čłonojo jury móža namjety hač do 30. junija braniborskemu ministerstwu za wědomosć, slědźenje a kulturu zapodać. Wuznamjenjenje je z 2 500 eurami dotěrowane.

Incidenca dale spadowaca

Budyšin. Dalše natyknjenja z koronawirusom dožiwjamy runje tak kaž dale woteběracu incidencu. Tuta wučinja po Roberta Kochowym instituće dźensa w Budyskim wokrjesu 332,5. Nimo toho mjenowaše RKI tam 325 zwěsćenych infekcijow a tři smjertne pady. Wokrjes Zhorjelc rozprawješe wčera wo 193 natyknjenjach a štyrjoch zemrětych pacientach, incidenca po RKI je tu dźensa 247,8.

Juristiski dorost w Budyšinje

Krótkopowěsće (03.05.22)

Dienstag, 03. Mai 2022 geschrieben von:

Dźesać lět kontaktny běrow

Wrocław. Ze swjedźenskim zarjadowanjom su wčera wječor dźesaćlětne wobstaće kontaktneho běrowa Sakskeje we Wrocławju woswjećili. Jednaćelka Judith Šołćina sposrědkowa nawodźe zastupnistwa zbožopřeća Domowiny. Wona, direktorka Budyskeho Serbskeho muzeja Christina Boguszowa a referent Domowiny za kulturu a wukraj Clemens Škoda su Serbow tam zastupowali.

Spad bjezdźěłnosće dale traje

Budyšin. Wo dalšim spadźe bjezdźěłnosće we wuchodnej Sakskej rozprawja dźensa Budyska wotnožka Zwjazkoweje agentury za dźěło. W měsacu apryl bě tu 16 912 bjezdźěłnych, 569 (-3,3 procenty) mjenje hač w měrcu. 1 300 wosobow je zaso přistajenje našło. Firmy dale jara ­za nowymi dźěławymi pytaja, wosebje w předźěłacym přemysle, strowotni­stwje, socialnistwje a we wikowanju.

Dźeń a mjenje natyknjenjow

Krótkopowěsće (02.05.22)

Montag, 02. Mai 2022 geschrieben von:

Po poł lěće: Žane smjertne pady

Berlin/Budyšin/Zhorjelc. Roberta Kochowemu institutej (RKI) njebuchu po nimale poł lěće žane dalše smjertne pady w zwisku z koronawirusom zdźělene. Pandemija přiwšěm přewinjenja njeje. Incidenca w Budyskim wokrjesu je po RKI 411,1. W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu 174 nowych infekcijow a incidencu 330,9. Tamniši krajnoradny zarjad informuje dodatnje wo třoch zemrětych pacientach za dobu wot 21. do 23. apryla.

Myto žurnalistomaj z Ukrainy

Bonn. Mjezynarodny zjawnoprawniski sćelak Němska žołma spožči lětuše myto „DW Freedom of Speech Award“ ukrainskimaj žurnalistomaj Jewgenyjej Malolstce a Mstylawej Černowej. Wobaj rozprawjataj tuchwilu z Mariupola. Wuznamjenjenje hódnoći angažement a zasłužby za swobodu rěčenja.

Pakety do Ukrainy zadarmo

Krótkopowěsće (29.04.22)

Freitag, 29. April 2022 geschrieben von:

Staw infekcijow dale woteběra

Budyšin/Zhorjelc. Po Roberta Kochowym instituće (RKI) je so incidenca w Hornjej Łužicy dale znižiła. W Budyskim wokrjesu wučinja wona aktualnje 484,5. We wokrjesu Zhorjelc je so ličba na 397,1 pomjeńšiła. Tamniši krajnoradny zarjad informuje wo 178 nowych natyknjenjach z koronawirusom, mjez kotrymiž zwěsćichu dohromady 14 infekcijow pola dźěći. Jednoho pacienta hladaja tuchwilu na intensiwnej staciji.

Narodne myto Wernerej Schulze

Weimar. Narodna załožba Němskeje spožči lětuše „Narodne myto Němskeje“ něhdyšemu wojowarjej za wobydlerske prawa w Němskej demokratiskej republice Wernerej Schulze. We wopodstatnjeju rěka, zo je so wjelelětny parlamentownik w Berlinje a Brüsselu a čłon Zwjazka 90/Zelenych „lětdźesatki z wulkej prócu a njehladajo tójšto spjećowanjow za natwar a zakitowanje demokratije angažował“.

Wulke plany Praskeje metro

Krótkopowěsće (28.04.22)

Donnerstag, 28. April 2022 geschrieben von:

Myto běłoruskim žurnalistam

Paris. UNESCO spožči lětuše myto „Guillermo Cano World Press Freedom Prize“ Zwjazkej žurnalistow Běłoruskeje. Z nim počesća jednotliwcow, organizacije a institucije, zasadźowace so za swobodu nowinarstwa. „Z mytom solidarizujemy so ze wšěmi žurnalistami na swěće, kotřiž kritisce a dowěrliwje wo awtoritarnych režimach rozprawjeja. Smy jim poboku a česćimy sej jich kuražu“, tak UNESCO.

Statnik wobrućeny

Lipsk. Dawid Statnik wostanje předsyda Sakskeho krajneho wustawa za priwatny rozhłós a nowe medije SLM. Čłonojo gremija su jeho wutoru na skonstituowacym posedźenju w Lipsku wobkrućili, informuje SLM w zdźělence. Kaž Statnik rjekny, je najwažniši nadawk tež w nowej wólbnej dobje dawać skutkowne impulsy za pozitiwne wuhotowanje přichoda medijow w Sakskej.

Lědma změnjena incidenca

Krótkopowěsće (27.04.22)

Mittwoch, 27. April 2022 geschrieben von:

Podwojene přiražki předwidźane

Berlin. W dotal předležacym naćisku zwjazkoweho etata 2022 je skónčnje zwyšenje přiražkow za Berlinski mjeńšinowy sekretariat štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin w Němskej wo 98 000 eurow předwidźane. To je nimale podwojenje dotalnych srědkow, kaž rozprawješe póndźelu Stefan Seidler, zapósłanc Južnoschleswigskeho wolerskeho zwjazka w zwjazkowym sejmje.

Incidenca tróšku niša hač wčera

Budyšin. Pandemija přetrata njeje. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je dźensa w Budyskim wokrjesu z 538,6 a w Zhorjelskim ze 419,1 tróšku niša hač wčera. RKI je za wokrjes Budyšin dale 405 natyknjenjow z koronawirusom a smjertny pad podał. Wo 296 dalšich zwěsćenych infekcijach, mjez nimi je 23 dźěći, a štyrjoch zemrětych z doby 1. do 13. apryla je wokrjes Zhorjelc wčera rozprawjał.

Nalětnje schadźowanje OLGW

Krótkopowěsće (26.04.22)

Dienstag, 26. April 2022 geschrieben von:

Znowa livestream planowany

Budyšin. Přihoty serbskeje wubranki muži na lětušu europeadu w Korutanskej połnje běža. To zhonichu wčera čłonojo přihotowanskeho wuběrka w Budyšinje. Planowane je znowa koparske duele serbskeje wubranki w livestreamje wusyłać, za čož wjedźe tuchwilu team wokoło Michała Cyža planowanske rozmołwy z MDR. Kónc meje chcedźa doskónčny kader wubranki zjawnosći předstajić.

Incidenca zaso wyša

Budyšin. Roberta Kochowy institut ­je dźensa z 557,7 za Budyski wokrjes a 454,6 za Zhorjelski stupacej incidency wozjewił. Za wokrjes Budyšin mjenowaše RKI dale 381 zwěsćenych natyknjenjow z koronawirusom a smjertny pad. Strowotniski zarjad w Zhorjelcu informowaše wčera za dobu wot minjeneje soboty wo 281 infekcijach a třoch w zwisku z koronu zemrětych ze 16. a 17. apryla.

Dwójce telko honjakow

Krótkopowěsće (25.04.22)

Montag, 25. April 2022 geschrieben von:

Schuster zastojnstwo nastupił

Drježdźany. Armin Schuster je dźensa zastojnstwo sakskeho ministra nutřkowneho nastupił a powołanske wopismo z ruki ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (wobaj CDU) dóstał. Wón chce w swojim skutkowanju komunalnej politice wulku wažnosć přicpěwać. 60lětny naslědnik minjeny pjatk pušćeneho Rolanda Wöllera je dotal zwjazkowy zarjad za škit ludnosće a katastrofowu pomoc nawjedował.

Incidenca znowa woteběrała

Budyšin. Přez kónc tydźenja je incidenca w Hornjej Łužicy wobstajnje woteběrała. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes ličbu 481,2 a za Zhorjelski 368,8 podał. Wčera a dźensa njeje RKI za wobaj wokrjesaj žane dalše zwěsćene natyknjenja wozjewił. Wokrjes Zhorjelc informowaše pjatk wo 295 ­infekcijach, mjez nimi bě 31 dźěći, a smjertnym­ padźe wot 11. apryla.

Ukrainske knihi zawěsćić

Neuheiten LND