Krótkopowěsće (25.04.22)

Montag, 25. April 2022 geschrieben von:

Schuster zastojnstwo nastupił

Drježdźany. Armin Schuster je dźensa zastojnstwo sakskeho ministra nutřkowneho nastupił a powołanske wopismo z ruki ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (wobaj CDU) dóstał. Wón chce w swojim skutkowanju komunalnej politice wulku wažnosć přicpěwać. 60lětny naslědnik minjeny pjatk pušćeneho Rolanda Wöllera je dotal zwjazkowy zarjad za škit ludnosće a katastrofowu pomoc nawjedował.

Incidenca znowa woteběrała

Budyšin. Přez kónc tydźenja je incidenca w Hornjej Łužicy wobstajnje woteběrała. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes ličbu 481,2 a za Zhorjelski 368,8 podał. Wčera a dźensa njeje RKI za wobaj wokrjesaj žane dalše zwěsćene natyknjenja wozjewił. Wokrjes Zhorjelc informowaše pjatk wo 295 ­infekcijach, mjez nimi bě 31 dźěći, a smjertnym­ padźe wot 11. apryla.

Ukrainske knihi zawěsćić

Krótkopowěsće (22.04.22)

Freitag, 22. April 2022 geschrieben von:

Juristiske přepruwowanje

Lipsk/Zhorjelc. Wokrjes Zhorjelc da předpisy ze sakskeho zakonja wo zarunanju financow, posledni raz změnjeneho loni 31. měrca, wot wustawoweho sudnistwa w Lipsku přepruwować. Wokrjes widźi so zranjeny w swojim prawje samozarjadnistwa a měni, zo swoje wustawoprawnisce kazane financielne minimalne wuhotowanje zaručene njeje. To wustawowe sudnistwo wčera zdźěli.

Incidenca dale pod 500

Budyšin. Z hódnotomaj 494,6 w Budyskim a 335,7 w Zhorjelskim wokrjesu je incidenca po Roberta Kochowym instituće dźensa w Hornjej Łužicy dale pod 500. RKI je za wokrjes Budyšin 524 natyknjenjow z koronawirusom a smjertnej padaj podał. Wokrjes Zhorjelc rozprawješe wčera wo 274 infekcijach a třoch zemrětych schorjenych z doby 9. do 16. apryla.

Dźeniki Šwjele w LND wušli

Krótkopowěsće (21.04.22)

Donnerstag, 21. April 2022 geschrieben von:

Towarstwo do župy přiwzali

Chrósćicy. Předsydstwo Domowinskeje župy „Michał Hórnik“ Kamjenc je Spěchowanske towarstwo Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy na swojim posedźenju wčera w Chrósćicach do župy přiwzało. Wo tym informowaše tamniša regionalna rěčnica Domowiny Katharina Jurkowa. Hakle loni je čłonstwo župy wo młodźinskej klubaj Konjecy-Šunow a Pančicy-Kukow rozrostło.

Po jutrach wjace natyknjenjow

Budyšin. Po jutrach ličby zwěsćenych natyknjenjow z koronawirusom w Hornjej Łužicy zaso přiběraja. Roberta Kochowy institut mjenowaše dźensa za Budyski wokrjes w běhu 24 hodźin 845 infekcijow a štyri smjertne pady. Aktualna incidenca tu je 449,6. Wokrjes Zhorjelc rozprawješe wčera wo 632 natyknjenjach, mjez nimi je 75 dźěći. Incidenca po RKI je tam dźensa 328,1.

Ekoratarjam premije wupłaća

Krótkopowěsće (20.04.22)

Mittwoch, 20. April 2022 geschrieben von:

Lena Hauptmann nominowana

Halle. Delnjoserbska šansoneta Lena Hauptmannojc je ze swojim duwom LeDazzo nominowana za wubědźowanje „Women in Jazz – next generation virtuell 2022“ a zdobom za Jazzowe myto města Halle 2023. Hač do 12. meje móža zajimcy swoje tři hłosy za dohromady 22 jazzowych hudźbnicow z Argentinskeje, Němskeje, Awstriskeje, Pólskeje, Ruskeje a ze Słowjenskeje zapodać, a to online pod .

Incidenca z kóždym dnjom niša

Budyšin. Incidenca w Hornjej Łužicy dale woteběra. Po Roberta Kochowym instituće je wona dźensa w Budyskim wokrjesu 274,5. RKI zdobom wo dalšich 446 natyknjenjach z koronawirusom informuje. Zhorjelski wokrjes je wčera za dobu wot Zeleneho štwórtka wo 241 infekcijach, mjez nimi je 45 dźěći, rozprawjał. Incidenca po RKI je tam dźensa 186,4.

Pilnje jejka debili

Krótkopowěsće (19.04.22)

Dienstag, 19. April 2022 geschrieben von:

Bohatosć widźomnu sčinić

Podstupim. Braniborske kulturne ministerstwo je namjetowało „Błótowski čołm – twar a wužiwanje“ do cyłozwjazkoweho zapiska za imaterielne kulturne namrěwstwo zapřijeć. Próstwu podało je Błótowske towarstwo z Lubina. Čołm twori identitu za błótowski region a je wusko ze zachowanjom tradicionalneje kulturneje krajiny a ze žiwjenjom Serbow w Delnjej Łužicy zwjazany.

Žane informacije infekcijow dla

Budyšin. Jutrownych swjatych dnjow dla njepředleža Roberta Kochowemu institutej žane informacije wo aktualnych natyknjenjach z koronawirusom w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu. Dźensa wot RKI podata incidenca za wokrjes Budyšin je 371,8, za wokrjes Zhorjelc 248,2. Tam rozprawjachu zeleny štwórtk wo 263 infekcijach a sydom smjertnych padach z doby wot 30. měrca do 8. apryla.

Wjesne tafle přeměnili

Krótkopowěsće (14.04.22)

Donnerstag, 14. April 2022 geschrieben von:

Hra „Šěrcec Hanka“ wuspěšna

Budyšin. Poslednje předstajenje inscenacije „Šěrcec Hanka“ je so wčera wotměło. W sydom předstajenjach je sej wot 12. februara dohromady 1 614 ludźi na hłownym jewišću NSLDź dźiwadłowu hru wobhladało. To je nowy rekord ličby wopytowarjow za serbskorěčnu inscenaciju hladajo na předstajenja minjenych lět. W nowej hrajnej dobje je inscenacija pod titulom „Schierzens Hanka“ za němskorěčne hłowne jewišćo zaplanowana.

Incidenca lochce stupała

Budyšin/Zhorjelc. W hornjołužiskimaj wokrjesomaj je incidenca lochce stupała. Po Roberta Kochowym instituće je wona dźensa w Budyskim wokrjesu 823,5; zwěsćili su wčera 762 natyknjenjow a štyri dalše smjertne pady. Za Zhorjelski wo­krjes podawa RKI incidencnu hódnotu 658,9, 418 nowych infekcijow a štyri smjertne pady w zwisku z koronu.

Jadrowa milina a čěska politika

Krótkopowěsće (13.04.22)

Mittwoch, 13. April 2022 geschrieben von:

Štyri wólbne namjety

Budyšin. Wólbny wuběrk města Budyšina je wčera štyri namjety za wólby tudyšeho wyšeho měšćanosty 12. junija přizwolił. Su to w slědźe, kotryž komunalny wólbny porjad postaja, Alexander Ahrens (SPD), Karsten Vogt (CDU), Andrea Kubank (Lěwica) a Andreas Throni­cker jako požadar-jednotliwc. Dale namjetowany Jens Reime wobkrućeny njebu, trěbna ličba podpěracych podpismow předležała njeje.

Natyknjenja na nišim niwowje

Budyšin. W Budyskim wokrjesu incidenca dale spaduje. Po Roberta Kochowym instituće je wona dźensa 748,0. RKI informowaše zdobom wo 501 natyknjenjach z koronawirusom a dalšim smjertnym padźe. Wo 451 infekcijach, mjez nimi je 70 dźěći, a štyrjoch w zwisku z koronu zemrětych mjez 28. měrcom a 3. aprylom rozprawješe wčera wokrjes Zhorjelc. Tamniša incidenca 649,7 po RKI je dźensa tróšku zwyšena.

Ameriska baza w Čěskej?

Krótkopowěsće (12.04.22)

Dienstag, 12. April 2022 geschrieben von:

Spadowacy trend traje

Budyšin. Do jutrow incidenca dale woteběra. Roberta Kochowy institut je za Budyski wokrjes dźensa hódnotu 849,3 a 195 nowych natyknjenjow z korona­wirusom zapodał, za Zhorjelski 605,4. Wo­krjes Zhorjelc informowaše wčera za dobu wot minjeneho pjatka wo dohromady 484 infekcijach, z toho bě 69 dźěći.

Swobodni wolerjo za Wićaza

Biskopicy. Přichod Budyskeho wokrjesa zhromadnje z Udom Wićazom wuhotować, to móža sej tudyši Swobodni wolerjo derje předstajić. Wo tym informowaše předsyda Budyskeho wokrjesneho zwjazka strony prof. dr. Holm Große. Rozsudźili su so po přeswědčacej a wobšěrnej, konstruktiwnej a hłubokosahacej diskusiji z kandidatom CDU za wólby krajneho rady na posedźenju wokrjesneho předsydstwa a frakcije we wokrjesnym sejmiku.

Zahaja předpředań

Krótkopowěsće (11.04.22)

Montag, 11. April 2022 geschrieben von:

Na jutrownym seminarje

Åbenrå/Apenrade. Nimale 70 młodostnych ze wšeje Europy přebywa hač do pjatka na lětušim jutrownym semi­narje Młodźiny europskich narodnych mjeńšin MENS. Třo čłonojo młodźinskeho towarstwa Pawk zastupuja tam Serbow. W srjedźišću seminara pola němskeje mjeńšiny w Danskej na Knivsbergu steja stawizny němsko-danskeje namjezneje kónčiny a kritiske myslenje młodostnych. Pjatk wotměja tam hłownu zhromadźiznu MENS.

Snadnje zwyšena incidenca

Budyšin. Přez kónc tydźenja je incidenca w Hornjej Łužica znowa snadnje stupała. Roberta Kochowy institut (RKI) je dźensa za Budyski wokrjes hódnotu 974,1 podał a zdobom wo 408 natyknjenjach z koronawirusom informował. Incidenca we wokrjesu Zhorjelc je po RKI 795,0. Tamniši strowotniski zarjad je minjeny pjatk wo dalšich 348 infekcijach a smjertnymaj padomaj rozprawjał.

Potuńši so bencin w Čěskej?

Krótkopowěsće (08.04.22)

Freitag, 08. April 2022 geschrieben von:

Bórze nowa wersija app Sotra

Budyšin. Nowa wersija serbskeje přełožowanskeje app Sotra ma w meji přistupna być. To bě wčera we wobłuku online-zarjadowanja Załožby za serbski lud wo wužiwanju aktualnych móžnosćow, serbske teksty do druhich rěčow přenjesć, zhonić. Nowy system změje neuronalny zakład, tak je eficientniši hač dotalny na statistiskej bazy. Hišće w běhu lěta app wo delnjoserbšćinu rozšěrja.

Kampanja za wučerjowy dorost

Drježdźany. Pod hesłom „LEHRERIN SACHSEN – eine Klasse für sich“ je sakske ministerstwo za kultus nowu kampanju zahajiło. Z njej chcedźa nuznje trjebany dorost za powołanje wučerja wabić. Wo­prašowanja su zwěsćili, zo 18- do 25lětni w Sakskej skeptisce na wučerstwo hladaja. Woni widźa tam skerje mało postupnych šansow, mało česćenja, stres a karjeru bjez wulkeho wuwića hač do renty.

Incidenca woteběra

Neuheiten LND