Krótkopowěsće (18.08.22)

Donnerstag, 18. August 2022 geschrieben von:

Spěchuja Kulturnu fabriku

Wojerecy. Wuznam Wojerowskeje Kulturneje fabriki jako „socialnu městnosć“ chcedźa powyšić, za to Sakska srědki přewostaja. Sociokulturny centrum změje něhdźe 265 000 eurow hač do lěta 2024, wozjewi socialna ministerka Petra Köpping (SPD) wčera při wopyće we Wojerecach. „Trjebamy tajke městna zhromadnosće a spěchujemy je z našim krajnym programom.“

Wohenje a grilowanje zakazane

Budyšin. Wotewrjene wohenje a grilowanje na arealu při Budyskim spjatym jězoru su trajaceje suchoty dla nachwilnje zakazane. Wo tym je tudyše měšćanske zarjadnistwo wčera informowało a na to skedźbniło, zo je strach wudyrjenja lěsnych wohenjow dale njesměrnje wulki. Zakaz měri so runje tak na zjawne woh­nišća při spjatym jězoru.

Čěske plany w Ukrainje

Krótkopowěsće (17.08.22)

Mittwoch, 17. August 2022 geschrieben von:

Mjenje wohnjowych wobornikow

Bad Schandau. Połoženje při lěsnym wohenju w Sakskej Šwicy so změruje. Tak njejsu hižo telko wohnjowych wobornikow trěbnych kaž dotal. Kaž krajnoradny zarjad Sakska Šwica-Wuchodne Rudne horiny zdźěli, su ličbu zasadźenych mocow na 370 zredukowali. Woheń, kotryž bě so 25. julija z Čěskeje Šwicy na Saksku Šwicu rozšěrił, je tam 150 hektarow wulki teren zničił.

Niše žiwjenske wočakowanje

Wiesbaden. Žiwjenske wočakowanje w Sakskej je za čas koronapandemije sylnje wotběrało. Wone ležeše pola nowonarodźenych hólcow 2021 nimale połdra lěta niže hač do pandemije, pola nowonarodźenych holcow tróšku wjace hač lěto. Wo tym je Zwjazkowy institut za ludnostne slědźenje we Wiesbadenje dźensa informował. Spady w tajkim rozměrje su slědźerjo posledni raz ke kóncej NDR zwěsćili.

Turisća tuchwilu faluja

Krótkopowěsće (16.08.22)

Dienstag, 16. August 2022 geschrieben von:

Přepławjenja w Hornjej Łužicy

Wjazońca/Załom. Wčerawše njewjedra z wulkim mnóstwom dešća su tež někotre městna w Hornjej Łužicy přepławili. Wosebje horni kraj bě potrjecheny. W Załomju su něhdźe 37 litrow dešća na kwadratny meter na hodźinu naměrili. Wjesny hat we Wjazońcy bě přez brjohi stupił. Wohnjowa wobora dyrbješe wodu z pincow klumpać.

Wuprawa do Žitawskich hór

Worklecy. Na prózdninsku wuprawu Dekanatneho dušepastyrstwa je sej wčera 30 serbskich dźěći 5. do 8. lětnika do Žitawskich hór dojěło. Dźensa wopytowachu klóšter w Jablonneé v Podještědí. Dale steji na programje wopyt w krosnowanskim parku, pućowanje na horu Oybin a jězba z parnej železnicu.

Najwjace škodow wohenja dla

Krótkopowěsće (15.08.22)

Montag, 15. August 2022 geschrieben von:

Hišće tójšto městnow

Kamjenica. Kónc julija su zawody w Sakskej hišće cyłkownje 9 375 njewobsadźenych wučomniskich městnow přizjewili. To zdźěla Agentura za dźěło. Kaž zarjadnišćo dale informuje pyta pak na tamnym boku hišće 5 565 młodostnych z pomocu młodźinskich powołanskich agenturow za wukubłanjom. Tak je jasnje wjace njewobsadźenych městnow hač požadarjow.

Slědźa za přičinu wohenja

Chojny. Po lěsnym wohenju w Chojny (Koitzsch) pola Wjazońcy přepytuja podhlada njewobhladniweho zapalerstwa dla. Při dróze do Kinsporka je so pjatk popołdnju něhdźe 3 000 kwadratnych metrow lěsa paliło. Na městnje, hdźež je woheń wudyrił, namakachu zbytki cigarety. Hač je to přičina je pak njejasne.

W Sprjewi faluje woda

Krótkopowěsće (12.08.22)

Freitag, 12. August 2022 geschrieben von:

Škitne postajenja dale płaćiwe

Drježdźany. Tuchwilne aktualne škitne naprawy před koronu w Sakskej su dale płaćiwe. Sakske knježerstwo je wčera rjadowanja wo škiće před koronu hač do 10. septembra podlěšiła, zdźěli wčera Sakske ministerstwo za socialne. Tak je dale předpisane w zjawnym wobchadźe a w lěkarskich praksach medicinisku masku wužiwać. W hladarnjach je samo předpisane FFP2-masku wužiwać.

Znowa wuwinowany

Budyšin. Krajnoradny zarjad je bywšeho wjesnjanostu Njebjelčic Tomaša Čornaka znowa z wumjetowanjow w zwisku z rešeršowej skupinu Šadowic wuwinował. W pismje Čornakej, kotrež redakciji SN předleži, pisa wokrjes jako prawnisce dohladowanska instanca, zo njewuchadźa z toho, zo je so Čornak „wosobinsce wobohaćał. Tež njelegalne jednanje z wašeje strony njeje spóznać“, tak wokrjes.

Čěske zakitowanske plany

Krótkopowěsće (11.08.22)

Donnerstag, 11. August 2022 geschrieben von:

Njewšědny protest

Miłoraz. Njewšědny protest nastupajo wobchadźenje ze strukturnej změnu je gmejna Trjebin wčera w Miłorazu wotměła. Tam su mjeńšinu dołho zwony zwonili. Wjesnjanosta Waldemar Locke skedźbni na njesprawne rozdźělowanje pjenjez za strukturnu reformu. Biskopicy dóstawaja miliony, mjeztym zo w Trjebinje, kotryž je z kónca wudobywanja brunicy chětro potrjecheny, lědma něšto dochadźa.

Wodźikowa unija nastawa

Drježdźany. Techniske uniwersity Kamjenica, Freiberg a Drježdźany su so wčera z memorandumom na „intensiwniše zhromadne dźěło nastupajo wuslědźenja wodźikowych technologijow“ dojednali. Nastać ma „wodźikowa unija“, kotraž „na wysokim niwowje energijowu změnu ze Sakskeje sem sobu wuhotuje“, kaž w zdźělence Sakskeho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm rěka.

„Velveta“ insolwenzna

Krótkopowěsće (10.08.22)

Mittwoch, 10. August 2022 geschrieben von:

Přećiwo planam knježerstwa

Bórkowy. W běhu jeno jeničkeho měsaca je peticiju “Błóta su swětowe kulturne namrěwstwo, nic swětowe dźiwiznowe herbstwo“ wjac hač 4 000 ludźi podpisało. Z njej protestuja wobydlerjo přećiwo planam Braniborskeho knježerstwa, w biosferowym rezerwaće Błóta wulke płoniny jako dźiwiznu woznamjenić. Woni njeboja so jeno škodow za přirodu, ale tež hospodarskeho ruina. 24. awgusta chcedźa wobydlersku iniciatiwu załožić.

Za dobru klimu kolesować

Budyšin. Wot 5. do 25. septembra wobdźěli so město Budyšin znowa na akciji „Kolesować po měsće“. Město namołwja wobydlerjow sobu činić a w akciskim času tak husto kaž móžno wšědnje po puću na dźěło, do šule abo tež w dowolu koleso wužiwać a tak kilometry za swój team a Budyšin zběrać. Přizjewjenje je móžne pod: .

Produkciju chcedźa rozšěrić

Krótkopowěsće (09.08.22)

Dienstag, 09. August 2022 geschrieben von:

Nowa nawodnica muzeja

Hórnikecy. Energijowa fabrika w Hórnikecach ma nowu nawodnicu. Dotalna muzejowa pedagogowka Maria Schöne je jednaćelstwo industrijneho muzeja ­1. awgusta přewzała. Z Drježdźan pochadźaca architekta a kulturna wědomostnica naslěduje Kirsten Zinke, kotraž bě po dźesaćlětnym skutkowanju na čole muzeja do Sakskeho krajneho zwjazka sociokultura šła.

Poł miliona eurow za centrum

Mužakow. Wopytowarski a informaciski centrum, kotryž chcedźa hač do kónca lěta w Kawalěrowym domje Mužakowskeho Pückleroweho parka zaměstnić, ma „wuwiće regiona wot lodoweje doby hač k temam dźensnišeho dnja, kaž brunica, škleńčerstwo, změna klimy a strukturna změna“ wotbłyšćować, w zdźělence powěsćernje dpa rěka. Cyłkownje nałožuja za přetwar 500 000 eurow.

Peter Schowtka njeboh

Krótkopowěsće (08.08.22)

Montag, 08. August 2022 geschrieben von:

Ferialny kurs zakónčeny

Budyšin. Z wudawanjom wopismow wo wobdźělenju wšitkim kursistam a kursistkam je so pjatk w awli Budyskeho Serbskeho gymnazija lětuši mjezynarodny ferialny kurs serbšćiny Serbskeho instituta zakónčił. 13 wobdźělenych zdoby sej z pruwowanjemi certifikat po mjezynarodnym referencnym ramiku w stopnjach wot A1 hač do B2.

Intendantka RBB wotstupiła

Berlin. Patricia Schlesinger njeje hižo intendantka sćelaka RBB. Kaž powěsćernja dpa zdźěla, je wona zastojnstwo wčera złožiła. Prawdźepodobnje je wona mjez druhim wysoke poradźowanske zrěčenja wotzamkowała a sej sama nadměrnu mzdu popřała. Dźensa wuradźowaše rozhłosowa rada RBB kak měło dale hić. Wumjetowanja dadźa tuchwilu eksternje pruwować. Schlesinger bě wot 2016 intendantka RBB.

Podpěruja wučomnikow

Krótkopowěsće (05.08.22)

Freitag, 05. August 2022 geschrieben von:

Šek za Luttnerowu załožbu

Budyšin. Rozžohnowacy so Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) je Luttnerowej załožbje šek přepodał. Předsydka Margitta Luttner přija pjenježny dar we wysokosći 5 330 eurow. Harig bě nastupajo swoje rozžohnowanje ze zastojnstwa w juliju hosći prosył so kwětkow a darow wzdać a za to załožbje, kotraž podpěruje financnje potrěbnych šulerjow pjenjezy posrědkować.

Žadaja sej reformy

Podstupim. Braniborscy Zeleni žadaja sej reformu tamnišeho lěsneho zakonja. Za přičinu mjenuje krajna předsydka strony Julia Schmidt powěsćerni dpa přiběracy strach lěsnych wohenjow, kaž bě minjene tydźenje nazornje dožiwić. Mjez druhim žada sej wona zakonsce postajić, wusyki wutworić, studnje za hašensku wodu točić a suche drjewo z lěsow wotstronić.

Na měsačk so nastajili

Neuheiten LND