Krótkopowěsće (01.12.23)

Freitag, 01. Dezember 2023 geschrieben von:

Towarstwo z nowej předsydku

Budyšin. Čłonojo Towaršnosće za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla z.t. dźakowachu so wčera na hłownej a wólbnej zhromadźiznje swojemu dołholětnemu předsydźe Sieghardej Kozelej za nawod towarstwa. Po rozprawje dźěławosće minjenych štyrjoch lět a wuwjazanju dotalneho předsydstwa ze zamołwitosće wuzwolichu nowe předsydstwo z předsydku Jěwu-Marju Čornakec.

Frank Hirche direktny kandidat

Wulke Zdźary. Direktny kandidat CDU za klětuše wólby sakskeho krajneho sejma we wólbnym wokrjesu 55 (Budyšin 4) je Frank Hirche. 62lětny bywši krajny zapósłanc (2009–2019) z Wojerec docpě wčera na wólbnej zhromadźi­znje CDU we Wulkich Zdźarach w druhim wólbnym kole 32 hłosow. W prěnim kole njejsu Hirche (28), Birgit Elsnerowa z Ra­dworja (20) a Christian Behring z Wojerec (11) trěbnu wjetšinu 30 hłosow měli.

Regionalny adwentny kalender

Krótkopowěsće (30.11.23)

Donnerstag, 30. November 2023 geschrieben von:

Bjezdźěłnosć snadnje rozrostła

Budyšin. We wuchodnej Sakskej běše w nowembrje 19 594 bjezdźěłnych, 142 resp. 0,7 procentow wjace hač w okto­brje. Wo tym je Budyska wotnožka Zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa informowała. Jako přičinje snadneho rozrosta bjezdźěłnosće w regionje mjenuja słabu konjunkturu, nowy job dóstać je wo wjele ćešo. Zdobom su prěnje přizjewjenja bjezdźěłnych ze sezonowym dźěłom z ratarstwa, lěsnistwa a zahrodnistwa

Pjenjezy za dźiwadła

Drježdźany. Sakska statna ministerka za kulturu a turizm, Barbara Klepsch (CDU), je so ze zastupjerjemi regionalnych dźiwadłow a orchestrow na to dojednała, je za pobrachowace pjenjezy 2023/2024 ze 4,6 milionami eurow podpěrać. Předsyda krajneho zwjazka Němskeho jewišćoweho towarstwa, Lutz Hillmann, je přez tute wuwiće jara zbožowny.

Potrjechenych podpěrować

Krótkopowěsće (29.11.23)

Mittwoch, 29. November 2023 geschrieben von:

Wjelka popadnyli

Ochranow. Sakski zarjad za wobswětoškit, ratarstwo a geologiju je wčera wopodstatniło, zo dyrbjachu fachowcy choru wjelčicu popadnyć a zasparnić. Młode zwěrjo běše widźomnje słabe. Wjacore ludźi su wjelka minjenu njedźelu w Großhennersdorfje blisko Ochranowa wuhladali a to přizjewili.

Cyłoněmski semesterski tiket

Drježdźany. Na jednotny semesterski tiket, kotryž ma z lětnim semestrom 2024 startować, su so Zwjazk a kraje předwčerawšim dojednali. Studentam zmóžni so tak tiket z měsačnej płaćiznu 29,40 eurow. Woni smědźa z nim wšitke wobchadne srědki zjawneho wosoboweho bliskowobchada wužiwać. Studentske zastupnistwa dojednaja so k tomu z wotpowědnymi tarifowymi zwjazkami.

Darja Ukrainje helikopter

Krótkopowěsće (28.11.23)

Dienstag, 28. November 2023 geschrieben von:

Daty nětko tež přez online

Drježdźany. Hajnkojo maja nětko móžnosć w aplikaciji „Sächsisches Wildmonitoring“, kotraž hižo dlěši čas eksistuje, tež namakanja a wuslědki nastupajo afriskeje swinjaceje mrětwy zapodać. Wo tym informuje sakske socialne ministerstwo. Aplikacija budźe w přichodźe online abo jako app za šmóratko k dispoziciji.

Mišterske wopisma dóstali

Lipsk. Cyłkownje 343 rjemjeslnikow Drježdźanskeho komorneho wobwoda, kotremuž přisłušatej tež Zhorjelski a Budyski wokrjes, je tele dny mišterske wopismo dóstało. Najwjac z nich su mechatronikarjo jězdźidłow. Kaž sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) zwurazni, su rjemjeslnicy wažny stołp sakskeho hospodarstwa.

Havelowy kabat přesadźili

Krótkopowěsće (27.11.23)

Montag, 27. November 2023 geschrieben von:

Projektaj wuznamjenjenej

Mittweida. We wobłuku Sakskeho statneho myta za twarjenje we wjesnych kónčinach bu předwčerawšim mjez druhim Hórčanski Smolic statok wuznamjenjeny. Młoda swójba je sej tam přikładnje konjenc na bydlenski dom wutwariła. Tež ponowjeny tykowany dom bjezposrědnje Njeswačanskeje cyrkwje je wuznamjenjenje dóstało.

Předstaja wuslědki ewaluacije

Budyšin. Wědomostnicy Serbskeho instituta su we wobłuku nowinarskeje konferency dźensa wo přednoškach na zajutřišim, srjedu, so wotměwacym Institutnym dnju informowali. Zarjadowanje budźe w Serbskim domje a změje jako jedne temowe ćežišćo „Wubrane wuslědki ewaluacije koncepta ,2plus‘ a wliw wobchadneje rěče na komunikatiwnu kompetencu šulerjow 9. lětnika“.

Bankowe konta wozjawnić

Krótkopowěsće (24.11.23)

Freitag, 24. November 2023 geschrieben von:

Łužiski kruh wuradźował

Grodk. Pod hesłom „zwjazkowa poli­tika a wědomosć“ je so zwjazkarstwo Łužiski­ kruh dźensa w Grodku na poslednje lětuše zjawne zetkanje zešło. Hódnoćili su mjez druhim dotalne postupowanje nastupajo změnu strukturow po kóncu zmilinjenja brunicy. K tomu witachu tež statneho ministra a społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za wuchodnu Němsku, Carstena Schneidera (SPD).

Fred Kaiser 2. naměstnik

Baršć. Wokrjesny sejmik Sprjewja-Nysa je wokrjesneho radźićela a wjesnjanostu gmejny Dešno-Strjažow, Freda Kaisera, na swojim posedźenju předwčerawšim w Baršću za 2. naměstnika předsydy sejmika wuzwoliła. Prěnje prawo namjetowanja měješe frakcija CDU, kotrejž Kaiser jako njestronjan přisłuša. W tajnych wólbach hłosowaše 34 z 38 radźićelow za kandidata CDU.

Bayern Paris porazył

Krótkopowěsće (23.11.23)

Donnerstag, 23. November 2023 geschrieben von:

Fotograf Erich Schutt zemrěł

Choćebuz. Znaty delnjołužiski fotograf a wobrazowy chronist Erich Schutt je minjenu njedźelu, 19. nowembra, 92lětny w Choćebuzu zemrěł. We Wětošowje narodźeny je hač do 1994 za nowinu Lausitzer Rundschau dźěłał. Jeho fota wobohaćichu tež Nowy Casnik, Nowu dobu, Serbske Nowiny, Rozhlad a dalše edicije Ludoweho nakładnistwa Domowina.

Wučerjej z Bórkowow mytowanaj

Berlin. Mjez dźensa z „Mytom za ciwilnu kuražu – přećiwo prawicarskemu radikalizmej, antisemitizmej a rasizmej“ w Berlinje počesćenymi, staj tež něhdyšej wučerjej na Bórkowskej šuli Laura Nickel a Max Teske. Myto je ze 4 000 eurami dotěrowane. Wučerjej běštaj z anonymnym listom zjawnosć na prawicarske podawki na swojej šuli skedźbniłoj.

Z kardinalom so zetkali

Krótkopowěsće (21.11.23)

Dienstag, 21. November 2023 geschrieben von:

Wjace přenocowanjow

Błóta. Dowol w tukraju je za wobydlerjow Němskeje dźeń a atraktiwniši. Tak přenocowa z cyłkownje 11,5 milionow wopytowarjow Braniborskeje w prěnich třoch kwartalach lěta 2023 něhdźe 1,8 milionow w Błótach. Zajim za jězorinu Wódra-Sprjewja, Ruppinsku jězorinu, město Podstupim a jězorinu Dubje je tež přiběrał. Ličby přenocowanjow su samo lěpše hač do časa korony.

SJ Chrósćicy w filmje

Chrósćicy/Mnichow. We wobłuku projekta Mnichowskeje Wysokeje šule za film a telewiziju (HFF), filmoweho festiwala Berlinale a Załožby Phillipa Lahma ma so dohromady jědnaće krótkofilmow produkować, wotbłyšćowace „rólu kopańcy za towaršnosć“. Mjez druhim su w tym zwisku tele dny wjacorych młodych hrajerjow SJ Chrósćicy z kameru přewodźeli. Premjernje maja so paski na klětušej Berlinali předstajić.

Wučba prawowědy na DSG

Krótkopowěsće (20.11.23)

Montag, 20. November 2023 geschrieben von:

Stawk na wysokich šulach

Drježdźany. Sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo wysokich šulow w Sakskej dźensa stawkuja. Potrjechene su kubłanišća w Lipsku, Drježdźanach a Kamjenicy. Do stawkowanja bě dźěłarnistwo GEW namołwjało. Přičina su zdźěla prekarne dźěłowe wuměnjenja, wosebje za studentiske pomocne mocy. Přichodne dny su dalše stawki, tež na šulach planowane.

Ze Schirdewanom a Rackete

Augsburg. Lěwica je swoju lisćinu za wólby Europskeho parlamenta 9. junija 2024 kónc tydźenja na zwjazkowym zjězdźe w Augsburgu wuzwoliła. Na čole stejitaj kopředsyda strony Martin Schirdewan a 35lětna njestronjanka, ekologowka a wuchowarka ćěkancow z nuzy Carola Rackete. Wona bě redakciju SN njedawno wopytała. Najlěpši wólbny wuslědk 98,6 procentow docpě lěkar Gerhard Trabert z Mainza na štwórtym městnje

Wjele wobškodźenych awtow

Krótkopowěsće (17.11.23)

Freitag, 17. November 2023 geschrieben von:

Herbst: Žane skrótšenja

Berlin. Skrótšenje srědkow za mjeńšinowy sekretariat je po posedźenju financneho wuběrka zwjazkoweho sejma z blida. Naćisk etata ministerstwa nutřkowneho su wotpowědnje změnili, zdźěli parlamentariski jednaćel frakcije FDP Torsten Herbst wječornikej. Za Łužicu tež wažne: nowy němsko-pólski młodźinski tiket za železnicu a slědźerski centrum za ekologiske twarjenje w Budyšinje.

Dalše pjenjezy za škit přirody

Podstupim. Wokrjesy w Braniborskej dóstanu w zwisku ze škitom přirody wjace financielneje podpěry. Rada załožby fondsa za přirodoškit je na swojim nazymskim posedźenju dalše spěchowanske srědki we wobjimje 2,6 milionow eurow přizwoliła, wozjewi wčera braniborske wobswětowe ministerstwo.

Mangowe póčki zwužitkuja

Neuheiten LND