Krótkopowěsće (11.04.23)

Dienstag, 11. April 2023 geschrieben von:

Serbski přinošk na festiwalu

Lipsk. Na w srjedźnej Němskej produkowane krótkofilmy wusměrjeny festiwal „Kurzsüchtig“ bu dźensa w Lipsku zahajeny. Wosebity hóstny kraj je lětsa Čěska. Mjez paskami, kotrež so w cyłkownje šěsć segmentach wo wuznamjenjenje wubědźuja, je tež dokumentacija „Hinterberg“ režisera Erika Šyški.

Nowa Doba single wozjewiła

Budyšin. Skupina „Nowa Doba“ je wozjewiła nowu single. Hudźbna produkcija z titulom „nalěćo“ je mjeztym druha pokazka na album skupiny „stara šula“, kotryž ma w lěću wuńć. Za nowy spěw móžachu sebi Gretu Čórlichec jako interpretku zdobyć, kaž band na Instagramje piše. Spěw je wot wčerawšeho na wšěch streamingowych platformach přistupny.

300 póstow zběhnu

Krótkopowěsće (06.04.23)

Donnerstag, 06. April 2023 geschrieben von:

Jednanja bjez chłostanja

Kamjenc. Jednanja přećiwo Serbam-křižerjam, kotřiž běchu 2020 najebać zakaz procesionow wobrjad pěstowali, su nětko ze stron Kamjenskeho hamtskeho sudnistwa bjez chłostanja zakónčene. Sudnicy su paragraf 47 wotstawk 2 Zakonja wo přeńdźenjach přećiwo porjadej (OWiG) nałožowali. Tam rěka: „Sudnistwo chłostanje za přiměrjene nima“, kaž prawiznik Hajko Kozel informuje.

Serbska pěstowarnja dobyćerka

Kamjenc. Serbska pěstowarnja „Jan Radyserb-Wjela“ Budyšin je najbóle sportowska po cyłym wokrjesu. Jeje mustwo je wčera w Kamjencu prěnje městno „olympiady pěstowarnjow we wokrjesu“ dobyło. Kaž wokrjesny sportowy zwjazk informowaše, je so najlěpšich 22 wot 164 wobdźělenych pěstowarnjow na finalu wubědźowało. Druhe městno je „Kraj palčikow“ z Rakec docpěł.

Naše jutrowne jejka w Estiskej

Krótkopowěsće (05.04.23)

Mittwoch, 05. April 2023 geschrieben von:

Milan Hrabal swoje basnje čitał

Drježdźany. Basnik Milan Hrabal z Varnsdorfa bě hósć čitanskeho rjadu „Literarne alfabety“ wčera w Drježdźanskim Měšćanskim muzeju. Wón přednjese před něhdźe 40 připosłucharjemi, mjez nimi wjacori Serbja, mnohe swoje basnje. Basnikaj Patrick Beck a Benedikt Dyrlich je němsce a zdźěla tež serbsce recitowaštaj. W zasadnje dwurěčnej – serbsce a němsce – bjesadźe po čitanju so Hrabal wo swojim tworjenju wupraji.

Z awdijoturu po Bórkowach

Bórkowy. Z „Awdijoturu Bórkowski duch časa“ móža sej hosćo błótowsku wjes wotkrywać. „Na pjeć wšelakich stacijach budźe šmóratko z powědarjom stawizničkow – bjezpłatne a w kóždym času“, rozprawja Jessica Ziebe, nawodnica wěcneho wobłuka turizm w hamće Bórkowy/Błóta. Woni zanurja so do swěta bajow a tradicijow, do stawiznow regiona z jeho wosebitosćemi.

Čěski prezident zaso w senaće

Krótkopowěsće (04.04.23)

Dienstag, 04. April 2023 geschrieben von:

Syričan wjesnjanosta

Ostelsheim. W šwabskim Ostelsheimje su wobydlerjo 29lětneho Ryyana Alshebla za hłowu swojeje gmejny wu­zwolili. 2015 dyrbješe wón ze Syriskeje ćeknyć, nětko doby wón wólby ze 55,41 procentami wšěch wotedatych hłosow. Z tym zamó so wón přećiwo dwěmaj kandidatomaj přesadźić. Po swojim dobyću žněješe přewšo pozitiwny wothłós, ale tež někotre njelubozne komentary.

CDU podpěra hatarjow

Drježdźany. CDU w sakskim krajnym sejmje chce hatarjow w swobodnym staće bóle podpěrać. Hižo lěta bědźa so woni z přirodnymi njepřećelemi kaž bobrami abo wudrami, kiž wulku škodu načinja. Wčera je strona pozicisku papjeru předstajiła, w kotrejž su naprawy wopisane, kak móhli družiny zwěrjatow škitać.

Woheń na Vlčej horje

Krótkopowěsće (03.04.23)

Montag, 03. April 2023 geschrieben von:

Pawkojo w Awstriskej

Budyšin. Wčera podachu so štyrjo zastupjerjo Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk na jutrowny seminar Młodźiny europskich narodnych skupinow (MENS) do Awstriskeje. Pod temu tradicije zaběra so tam cyłkownje 45 młodostnych z cyłeje Europy hač do Wulkeho pjatka ze swójskimi tradicijemi a pyta za móž­nymi nowymi pućemi, je přesadźić.

Sezonu ze swjedźenjom zahajili

Slopišća. W Błótach su čołmikarjo minjeny kónc tydźenja lěćnu sezonu zahajili. Zawčerawšim su prěnje čołmy w Slopišćach startowali, k čemuž su zamołwići tež wopytowarjow witali. Na swjedźenju je tež Lubnjowski žónski chór w serbskej swjedźenskej drasće wustupił. Tež na tamnych znatych blakach, kaž w Lubnjowje, zaso čołmy po groblach jězdźa.

Přihłosowanje je signal

Krótkopowěsće (31.03.23)

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:

Serbske nałožki online

Budyšin. Towarstwo Serbski kulturny turizm informuje, zo je wotnětka „prěnje z dohromady sydom widejow wo serbskich nałožkach a cyrkwinskich swjedźenjach, nastatych loni we wobłuku wubědźowanja Simul+, pod https://sorben-tourismus.de kaž tež na Facebooku, Instagramje a Youtube“ přistupne. Klip wotbłyšćuje jutrowne tradicije w Serbach. W meji maja přinoški wo mejemjetanju a Božim ćěle slědować.

Do radneje žurle so tłóčili

Žitawa. Po swojim protesće přećiwo planowanemu kwartěrej za požadarjow azyla w měšćanskim dźělu Hirschfelde su so rozhorjeni wobdźělnicy wčera do radnicy w Žitawje tłóčili. Tam bě so paralelnje měšćanska rada schadźowała. Po słowach Žitawskeho wyšeho měšćanosty Thomasa Zenkera (Žitawa móže wjace) je „jasnje pře wjele a zdźěla jara agresiwnych wosobow do žurle“ přišło. Hłowa města je policiju wo pomoc wołał.

Madźarsku w „klubje“ powitał

Krótkopowěsće (30.03.23)

Donnerstag, 30. März 2023 geschrieben von:

Nowa społnomócnjena

Zhorjelc. Kati Struckowa je nowa hłownohamtska społnomócnjena za serbske naležnosće Zhorjelskeho wokrjesa. Wo­krjesny sejmik je jej zastojnstwo na swojim posedźenju wčera dowěrił. Wuzwolena dźěła dotal jako projektowa managerka Domowiny za Slepjanski region. Kaž radźićelam wčera připowědźi, chce wona serbsku rěč we wokrjesu skrućić.

Mjezynarodnej přinoškaj SI

Praha/Lwiw. Wědomostnikaj Serbskeho instituta wobdźělitaj so na slědźenskimaj konferencomaj w Ukrainje resp. Čěskej. Dźensa je dr. Fabian Kaulfürst na zarjadowanju Instituta za slawistiku Lwiskeje uniwersity digitalny němsko-delnjoserbski słownik předstajił. Dr. Friedrich Pollack přednošuje jutře w Praskim Masarykowym instituće wo „institucionalizowanju serbskeho stawiznopisa w Němskej demokratiskej republice“.

Dwělomny křiž skóncowali

Krótkopowěsće (29.03.23)

Mittwoch, 29. März 2023 geschrieben von:

Start Olympiady serbskeje rĕče

Wodowe Hendrichecy. Serbske šulske towarstwo (SŠT) zahaji dźensa 55. Centralnu olympiadu serbskeje rĕče we Wodowych Hendrichecach. Lětsa wobdźěli so 63 šulerjow 6. lĕtnikow serbskich wyšich šulow, Budyskeho Serbskeho gymnazija, wyšeje šule w Slepom kaž tež 11 šulerjow 6. lĕtnika Choćebuskeho Delnjo-serbskeho gymnazija, zo bychu hač do pjatka swoje kmanosće w serbšćinje měrili.

Pjenjezy za sotrownju

Budyšin. Zwjazk a Sakska podpěrujetej z dohromady 445 000 eurami saněrowanje sotrownje Bratrowskeje unity w Małym Wjelkowje. Wo tym informowaše sakski minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt (CDU). Tuta w Sakskej poslednja hišće eksistowaca sotrownja słuša k najstaršim a najdrohotnišim swědkam Ochranowskeho twarstwa a ma tež nadregionalny wuznam.

Najrjeńše jejko dźěći a młodźiny

Krótkopowěsće (28.03.23)

Dienstag, 28. März 2023 geschrieben von:

Domowina: My smy přichod

Budyšin. W zdźělence předsydy Domowiny Dawida Statnika je so třěšny zwjazk wot njedawneje nowinskeje konferency Serbskeho sejma distancowała: „Nowe a přidatne struktury kaž etablěrowanje parlamenta njejsu ze wšelakorych přičin z našeho wida praktikabelne“, Statnik piše. Wón widźi „naš přichod“ wosebje „we wobłuku Domowinskeho dźěła“ a hižo eksistowacych gremijach.

So za zelenu energiju wuprajiłoj

Budyšin. Energijowe předewzaće LEAG a město Njedźichow podpisaštej póndźelu zaměrowu papjeru, w kotrejž so za zhromadne pruwowanje móžnosćow zastaranja miliny a ćopłoty ze zeleneje produkcije w Budyskim wokrjesu wuprajitej. Njedźichowski wjesnjanosta Harry Habel (CDU) wuzběhny: „To je projekt, kotryž ma bjezposrědny wužitk za přichod gmejny a regiona.“

Wyšu mzdu „filozofam“

Krótkopowěsće (27.03.23)

Montag, 27. März 2023 geschrieben von:

Literarny dorost spěchowali

Budyšin. Lubina a Dušan Hajduk-Veljković staj z podpěru Zwjazka serbskich wuměłcow, Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud wospjet literarnu dźěłarničku wuhotowałoj. Minjenu sobotu analyzowachu dohromady štyri dorostowych awtorkow a awtorow swójske kaž tež cuze teksty a rozjimachu pisanske techniki a strategije.

Maksimalne dypki Wotrowčanej

Šwikawa. We wobłuku krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“, kotrež bu předwčerawšim w Šwikawje (Zwickau) zakónčene, docpě Wotrowčan Valentin Simon na klawěrje w swojej starobnej klasy prěnje městno, a to z maksimalnje móžnymi 25 dypkami. Dujerskej skupinje Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule wobsadźištej prěnje a druhe městno.

Češa w Žitawje wuspěšni

Neuheiten LND