Krótkopowěsće (25.05.22)

Mittwoch, 25. Mai 2022 geschrieben von:

Přijimaja projekty za „Simul+“

Drježdźany. Sakski statny minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt (CDU) je druhe koło wubědźowanja we wobłuku fondsa „Simul+ Čiń sobu!“ zahajił. Hač do 15. julija móža zajimcy wotnětka projekty zapodać. 500 najlěpšich namjetow budźe wuzwolene a z dohromady 7,6 milionami eurami spěchowane. Wubědźowanje ma „kreatiwiće a inowaciji w Sakskej polěkować a žiwjenjahódnosć regionow stopnjować“.

Pjenjezy za slědźenje

Drježdźany. Sakske ministerstwo za kultus podpěruje natwar „Konrad Zuse School“ za kumštnu inteligencu. Wo natwar třoch tajkich šulow běchu so po cyłej Němskej wjacore konsorcije požadali. Sakski namjet je pod nawodom Drježdźanskeje techniskeje a Lipšćanskeje uniwersity přeswědčił. Zwjazkowe ministerstwo za kubłanje přewostaji za tónle wotmysł spočatnje 24 milionow eurow.

Škitne naprawy podlěšeli

Krótkopowěsće (24.05.22)

Dienstag, 24. Mai 2022 geschrieben von:

Nowa radźićelka spřisahana

Budyšin. W Budyskim wokrjesnym sejmiku bu na wčerawšim posedźenju Elke Jung jako wokrjesna radźićelka Lěwicy spřisahana. Wona naslěduje zemrěteho wokrjesneho radźićela Ralpha Büchnera. Serbskemu čłonej sejmika Hajkej Kozelej su nadawk zastupowaceho čłona w zwjazkowej zhromadźiznje Euroregiona Nysa dowěrili. Tež wón funkciju přewo­zmje, kotruž bě Büchner wukonjał.

Podpěra studowacym

Podstupim. Něhdźe 500 000 eurow chce Braniborska přewostajić wysokim šulam a slědźenišćam w kraju za ukrainskich ćěkancow. Europa-uniwersita Viadrina chce srědki mjez druhim za tutorow/ki kaž tež studentske pomocy wužiwać. Zdobom słuža za coachingi, dźěłarnički a za kursy jendźelšćiny a němčiny.

Přepruwuja ruske wobsydstwo

Krótkopowěsće (23.05.22)

Montag, 23. Mai 2022 geschrieben von:

Muž w zmysle Pücklera

Choćebuz. Pücklerowej załožbje w Mužakowje a Rogeńcu wopominatej z nekrologom krajinoweho architekta prof. Helmuta Rippla. Wón je jako slědźer a wot 1984 hladar zahrodniskich pomnikow w by­wšim Choćebuskim wobwodźe, ale tež jako tworjacy krajinowy architekt Łužicu w zmysle wjercha Pücklera tworił. Rippl bě w aprylu 96lětny zemrěł, jutře budźe pohrjeb w Choćebuzu.

Komponista wopominali

Łaz. Komponist Jan Pawoł Nagel (1934–1997) ze Złyčina wostanje ze swojej hudźbu a swojim žiwjenskim skutkom njezapomnity. Tole zwuraznichu minjeny pjatk čłonojo Spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja ­a Smolerja. Składnostnje 25. posmjertnin komponista połožichu při jeho rowje we Łazu kwěćel. Pódla bě Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU).

Brunica nachwilnje dale trěbna

Krótkopowěsće (20.05.22)

Freitag, 20. Mai 2022 geschrieben von:

Wjace pjenjez Danam a Frizam

Berlin. Za danski kulturny třěšny zwjazk Sydslesvigsk Forening (SSF) a za frizisku ludowu skupinu steji po 50 000 eurow wjace w zwjazkowym etaće 2022 k dispoziciji. Wo tym informowaše dźensa zapósłanc SSW w zwjazkowym sejmje Stefan Seidler z wuporjedźenskeho posedźenja etatoweho wuběrka parlamenta. „To je so bjez swójskeje frakcije poradźiło, hoberski wuspěch“, Seidler piše.

Hoberski wětrnik

Šipkow. W Šipkowje (Schipkau), wokrjes Hornje Błóta-Łužica, ma klětu w parku wětrnikow 300 metrow wysoki milinowětrnik stać, kaž nawoda komunalneho twarskeho zarjada wčera informowaše. Najprjedy chcedźa w přihotach runje tak 300 metrow wysoku wěžu k měrjenju powětra natwarić. Na to firma Gicon tak mjenowanu wysokostnu powětrowu wěžu jako pilotowu připrawu montěruje.

Za městopředsydu wuzwoleny

Krótkopowěsće (19.05.22)

Donnerstag, 19. Mai 2022 geschrieben von:

Solokoncert Jana Brězana

Drježdźany. W Němskich dźěłarnjach w Drježdźanach-Hellerauwje běchu sej wčera swojeho něhdyšeho stipendiata, studenta wučerstwa hudźby Jana Brězana přeprosyli. Wón zanošowaše na křidle najwšelakoriše twórby z jazzowymi a južnoameriskimi elementami. Rodźeny Smječkečan skedźbni publikum na swoju maćeršćinu a předstaji spěw w serbskej rěči.

Publikum Šwicarku wuzwoliło

Halle nad Solawu. Dobyćerka lětušeho wubědźowanja „Next Generation“ tele dny wotměwaceho so festiwala „Women in Jazz“ je šwicarska spěwarka Fiona Grond. Wona bu we wobłuku publikumoweho wothłosowanja ze 26 kandidatkow wuzwolena. Nominowana bě tež wokalistka Choćebuskeho duwa LeDazzo Lena Hauptmann ze serbske spěwy wopřijimacym programom.

Leopardy do Čěskeje

Krótkopowěsće (18.05.22)

Mittwoch, 18. Mai 2022 geschrieben von:

Logo za jubilej pytany

Chrósćicy. Na róčnicu swojeho 800lětneho wobstaća chcedźa w Chrósćicach kónc junija 2025 z wosebitym gmejnskim a wosadnym tydźenjom spominać. Za njón ma nastać wosebite logo. To je přihotowanski wuběrk jubilejneho swjedźenja na swojim wčerawšim štwórtym zetkanju w Chrósćicach wobzamknył. Namjety přijimuja hač kónca septembra w gmejnskim zarjedźe abo na tamnišej farje.

Planuja „žiwe konzerwy“

Praha. Na změnu wěstotneho połoženja w Europje nětko tež čěski Zarjad statnych materialnych rezerwow reaguje. Tak měli přichodnje žiwe kruwy wobstatk jeho składa žiwidłow město dotalneho zamróženeho mjasa być. Kruwy měli plahowarjo za zarjad zastarować. Dalša nowosć je nakup mloka za ćěšenkow. Žiwidłowe rezerwy dyrbja po­trjeby stata za pjatnaće dnjow zawěsćić.

Na finale europa league

Krótkopowěsće (17.05.22)

Dienstag, 17. Mai 2022 geschrieben von:

„Čitanja za měr“ wušli

Ludwigsburg. Awtorojo ze Sakskeje, Braniborskeje a Ukrainy su 16. měrca na „čitanju za měr“ w Drježdźanskim Ericha Kästnerowym Domje za literaturu swój hłós přećiwo Putinowej wójnje w Ukrainy zběhnyli. Nětko su přinoški w ukrainskej, němskej a serbskej rěči pod titulom „Wir ahnten nicht die nahende Gefahr“ w literarnym časopisu BAWÜLON (2/2022) Ludwigsburgskeho nakładnistwa Pop wušli. Předsłowo spisał je Benedikt Dyrlich.

Inscenaciju tjg wuznamjenili

Zwickau. Na zakónčenju lětušeho zetkanja sakskich dźiwadłow minjenu njedźelu w Zwickauje su inscenaciju „Tiere essen“ Drježdźanskeho Dźiwadła „Młoda generacija“ (tjg) ze Sakskim mytom dźiwadła 2022 wuznamjenili. We wopodstatnjenju jury rěka, zo produkcija přez tradicionelne dźiwadłowe formy, kaž staj to sćinohra a grjekski chór, swójsku, hnujacu estetiku wuprudźa.

Alstom pyta za rozrisanjom

Krótkopowěsće (16.05.22)

Montag, 16. Mai 2022 geschrieben von:

Za ekologiske ratarjenje

Nossen. Kompetencny centrum za ekologiske ratarjenje je sakski ratarski minister Wolfram Günther (Zeleni) dźensa w Nossenje wotewrěł. Po jeho słowach „ma ekoratarstwo systematiski přistup k najnowšim wuwićam w teoriji a praksy dóstać“. Tak hodźa so produktiwita zwyšić a ekologiske wašnja plahowanja w Sakskej bóle hač dotal rozšěrić.

Dalše hašenske jězdźidła

Drježdźany/Budyšin. Z trajacej suchotu strach za lěsne wohenje po cyłej Sakskej přiběra. We wosebje wohroženych wokrjesach Budyšin, Zhorjelc a Sewjerna Sakska je kraj stajnje jedyn hašenski ćah katastrofoweho škita přećiwo lěsnym wohenjam zaměstnił. Zo bychu tele jednoty rozšěrili, kupi nutřkowne ministerstwo pjeć hašenskich jězdźidłow typa TLF 4000.

Nowostki z centruma mlóčnicy

Krótkopowěsće (13.05.22)

Freitag, 13. Mai 2022 geschrieben von:

Jan Chlebníček njeboh

Budyšin. Wjelelětny dirigent a nawoda orchestra Serbskeho ludoweho ansambla Jan Chlebníček je předwčerawšim w starobje 86 lět w Budyšinje zemrěł. Wot lěta 1969 do 1981 kaž tež wot 1989 do 2006 bě wón za wuměłske wukony ćělesa zamołwity. Nimo toho skutkowaše jako komponist a jako slědźer na polu serbskeje ludoweje hudźby.

Pytaja elewki a elewow

Budyšin. Činohrajne studijo při NSLDź pyta elewki a elewow za nowu hrajnu dobu 2022/2023. Přeprošeni su młodźi ludźo w starobje wot 18 lět, kotřiž so za powołanje dźiwadźelnika abo dalše dźiwa­dłowe powołanje kaž na přikład režiser, dramaturg, dźiwadłowy pedagoga atd. zajimuja a kotřiž wobknježa hornjo- abo delnjoserbšćinu. Přizjewjeć móža so zajimcy hač do 25. junija.

Dalše smjertne pady korony dla

Budyšin. Za cyłu Němsku je Roberta Kochowy institut dźensa w zwisku z koronu 164 smjertnych padow mjenował. Jedyn z toho je z Budyskeho wokrjesa. Po 161 dalšich natyknjenjach z wirusom je tam aktualna incidenca po RKI 243,6. Wo 114 infekcijach a 6. meje zemrětej wosobje Zhorjelski wokrjes wčera informowaše. Tu je incidenca po RKI dźensa 157,2.

Krótkopowěsće (12.05.22)

Donnerstag, 12. Mai 2022 geschrieben von:

Wojuja wo wjace mzdy

Wjazońca. Sobudźěłaćerjo předewzaća Capron we Wjazońcy wojuja wo moderne a načasne tarifowe zrěčenje. Mjeztym je zawodna tarifowa komisija swoje ža­danja nawodnistwu zawoda přepodała. Přistajeni chcedźa na přikład tarifowe zrěčenje sakskeje metaloweje a elektroindustrije w stejnišću zwoprawdźić. Prěni jednanski termin budźe 24. meje.

Wo samopostajowanju Serbow

Mladá Boleslav. Wosebita pućowanska wustajeńca Serbskeho instituta (SI) „Swoboda kiwa“ je wotnětka w statnym wo­krjesnym archiwje čěskeho města Mladá Boleslav přistupna. We wobłuku wčerawšeje wernisaže je stawiznarka SI dr. Jana Piňosová hosći po přehladce wjedła. Centralna tema wustajeńcy je „narodne prócowanje wo samopostajowanje Serbow mjez swětowymaj wójnomaj“.

Dale lochce znižene hódnoty

Anzeige