Krótkopowěsće (22.09.15)

Dienstag, 22. September 2015 geschrieben von:

Lawreaća Myta Domowiny 2015

Budyšin. Mytowanski wuběrk Domowiny je mjena lětušich lawreatow Myta Domowiny wozjewił, kaž Domowinski zarjad zdźěli. Myto spožča Wernerej Thomasej a Reinhardtej Schneiderej z Łaza, Zali Cyžowej z Chrósćic, Měrce Kozelowej ze Stróže a Frycej Wojtej z Hochozy. Dźesać wosobow dóstanje Čestne znamješko Domowiny. Swjatočne přepodaće budźe 9. oktobra w Budyšinje.

Milinarnje na předań

Stockholm. Brunicowe milinarnje Hamor, Janšojce a Čorna Pumpa su wot dźensnišeho oficialnje na předań. Šwedski energijowy koncern Vattenfall je ju zahajił a prosy zajimcow, zo bychu poskitki zapodali. Nimo milinarnjow chce Vattenfall tež brunicowe jamy Janšojce, Wochozy, Rychwałd, Wjelcej-juh a Choćebuz-sewjer wotbyć.

Ochranowske hesła 2016 wušli

Budyšin. Šěsnaty raz su lětsa w LND „Wšědne hesła“ jako serbska kniha wušli. Po cyłym swěće čitane Ochranowske hesła wobsahuja za kóždy dźeń krótke, jadriwe hrono ze Stareho zakonja a dalše z Noweho zakonja. Serbske wudaće nasta w zhromadnym dźěle ze Serbskim ewangelskim towarstwom.

Krótkopowěsće (21.09.15)

Montag, 21. September 2015 geschrieben von:

Viktor Zakar powołany

Budyšin. Za noweho zastupowaceho nawodu Rěčneho centruma WITAJ je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny sobotu dr. Viktora Zakara powołało. Tuchwilny šefredaktor kulturneho časopisa Rozhlad je so přećiwo třom dalšim poža­darjam přesadźił a nastupi zastojnstwo spočatk lěta 2016. Po wotchadźe Měta Nowaka bě městno wakantne.

Hornjo- delnjoserbska wuměna

Bórkowy. Něhdźe štyrceći kubłarjow a kubłarkow poby sobotu na kubłanskej wuprawje Serbskeho šulskeho towarstwa w Delnjej Łužicy. W Bórkowach diskutowachu woni wo docpětych wukonach dźěći w předšulskej starobje a wo wuměnje trěbnych wučbnych srědkow. Dalša tema bě serbska kubłanska syć w Braniborskej.

Přećiwo płotam w Europje

Berlin. Ewangelskej cyrkwi Němskeje a Šwedskeje starosćitej so pobrachowa­ceje solidarity statow Europskeje unije hladajo na krizu ćěkancow dla. „Nowe płoty twarić, zo by so swójske derjeměće přećiwo nuzy tamnych škitało, njeje za Europu, kotraž so na křesćanske hódnoty powołuje­, prawy puć“, rěka w dźensa wozjewjenej zhromadnej deklaraciji.

Krótkopowěsće (18.09.15)

Freitag, 18. September 2015 geschrieben von:

Schulz warnuje Europu

Berlin. Do wurjadneho wjerška krizy ćěkancow dla je prezident Europskeho parlamenta Martin Schulz před rozpadowanjom kontinenta warnował. „Europa je w špatnym stawje“ rjekny politikar SPD dźensa w Berlinje, hladajo na zwadu wo rozd­źělenje ćěkancow na kraje EU. Wjeršk statnych a knježerstwowych šefow ma so přichodnu srjedu wotměć.

800 pašowarjow ludźi w jastwje

Mnichow. W Bayerskej lepja dźeń a wjace pašowarjow ludźi. Nimale 800 z nich sedźi tuchwilu w přepytowanskej jatbje, kaž rěčnica justicneho ministerstwa w Mnichowje dźensa zdźěli. Dokelž su městna w přepytowanskich jastwach mjeztym wućežene, dyrbja tež normalne jastwa za pašowarjow wužiwać.

W hali sněhakować

Praha. Skupina čěskich předewzaćelow a sportowych funkcionarow chce blisko stolicy Prahi krytu sněhakowarsku halu twarić. Nastać ma 500 metrow dołha a 70 metrow šěroka indoorpista. Projekt planuja, dokelž su sněhakowarske sezony w čěskich horach njedosahaceho přirodneho sněha dla dale a krótše. Nowa pista pak móhła wot septembra hač do junija wužiwajomna być.

Krótkopowěsće (17.09.15)

Donnerstag, 17. September 2015 geschrieben von:

Wuprawa do Čěskeje

Radwor. 22 šulerjow 4. lětnika SZŠ „Dr. Marja Grólmusec“ poda so dźensa na wuprawu do partnerskeje šule w Liberecu. Tam zetkaja so tež ze šulerjemi pólskeje partnerskeje šule. Planowane su sportowe wubědźowanje runje tak kaž krótke kulturne programy. Hosćom chcedźa stawizny šule a města Libereca kaž tež wokolinu předstajić.

Šef zarjada za migraciju wotstupił

Berlin. Prezident Zwjazkoweho zarjada za migraciju a ćěkancow Manfred Schmidt je wotstupił. Po informacijach nutřkowneho ministerstwa mjenowaše wón za to „wosobinske přičiny“. Schmidt bě zarjad wot decembra 2010 nawjedował. Naposledk jón přiběrajcy kritizowachu. Tuchwilu kopi so tam 250 000 próstwow wo azyl.

Energija přichoda wěsta?

Lipsk. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) sej žada, zo njesměła energijowa změna w Němskej na njedobro dźěłowych městnow być. Nimo toho dyrbjała so milina za wobydlerjow potuńšić. Tole rjekny Tilich na dźensnišim 4. wuchodoněmskim energijowym forumje w Lipsku, hdźež wobdźěli so tež zwjazkowy hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD. )

Krótkopowěsće (16.09.15)

Mittwoch, 16. September 2015 geschrieben von:

Z njedostatkami po puću

Frankfurt n. M. Nimale kóžde štwórte awto w Němskej je ze zdźěla wulkimi techniskimi njedostatkami na dróhach po puću. Na to skedźbnja Towaršnosć za techniski dohlad. Nimo zanjechaneho hladanja awtow hraje tež jich přiběraca přerězna staroba – wjace hač dźewjeć lět – wažnu rólu, kaž na awtomobilowych wikach w Frankfurće potwjerdźichu.

Nětko přirodne wobmjezowanje

Wjazońca. Dźěła při rěčce Wjazońca (Wesenitz) we Wjazońcy budu w tutym tydźenju zakónčene. Po tym zo bu stara pobrjóžna murja wottorhana, su ju z přirodnym nasypom narunali. Hižo loni běchu dźěła zahajili, přez zymu pak wone wotpočowachu. Wulka woda minjenych lět je murju při Wjazońcy chětro wobškodźiła. Twarske naprawy płaćachu nimale milion eurow.

Domchowanka so bliži

Lubij. Za 22. wubědźowanje „Najrjeńša žnjenska króna a najrjeńši žnjenski wěnc Sakskeje 2015“ zapodachu w Lubiju 19 krónow a wěncow. Wone su w tamnišej Mikławšowej cyrkwi wustajene. Sobotu budu najrjeńše tři žnjenske króny a wěncy mytowane. Wubědźowanje wotměje so we wobłuku krajneje domchowanki.

Krótkopowěsće (15.09.15)

Dienstag, 15. September 2015 geschrieben von:

Dulig: Rólu Ruskeje spóznać

Drježdźany. Hladajo na syły ćěkancow w Europje sakski minister za hospodarstwo Martin Dulig (SPD) Němsku a EU namołwja, z Ruskej zaso do rozmołwy přińć. „Dyrbimy geopolistiski wuznam Ruskeje spóznać. Je tójšto temow, kotrež dyrbjeli z Ruskej rozjimać, mjez druhim połoženje na Bliskim wuchodźe“, rjekny Dulig dźensa w Drježdźanach.

Němska njetrjeba płaćić

Luxemburg. Němska njeje winowata, wobydlerjam druhich krajow EU, kotřiž so tule za dźěłom rozhladuja, dołhodobnje socialnu pomoc płaćić. To je Europske sudnistwo dźensa rozsudźiło. Potrjecheni su tež ludźo z druhich krajow EU, kotřiž su wěsty čas w Němskej dźěło měli, po tym pak bjezdźěłni byli. Sudnistwo tak dotalnu praksu w Němskej wobkrući. W Čěskej lědma ćěkancy

Praha. Čěska policija je po wožiwjenju pomjeznych kontrolow mjez Němskej a Awstriskej dotal 81 ćěkancow našła, kaž dźensa zdźělichu. To je snadnje wjace hač minjene dny. Poprawom běchu tam wočakowali, zo so wjele wjace ćěkancow za puć po Čěskej do zapadneje Europy rozsudźi. Najwjace z nich je ze Syriskeje a Afghanistana.

Krótkopowěsće (14.09.15)

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

Tež Sakska chce kontrolować

Drježdźany. Sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) je wobydlerjow kraja namołwił, so na móžne pomjezne kontrole nastajić. „Poručam, wupokaz při sebi měć a zrozumjenje za naprawy měć“, rjekny minister sćelakej MDR Info. Kontrole maja ilegalnemu překročenju mjezow zadźěwać. Nimo toho ma nutřkowne ministerstwo wuski zwisk k čěskim wěstotnym zarjadam, zo bychu sej informacije wuměnjeli.

Ponowjeja wulkopósłanstwo

Praha/Berlin. Twarjenje čěskeho wulkopósłanstwa ze 70tych lět wosrjedź Berlina dyrbja nuznje ponowić. Tepjenje a wentilaciski system stej w špatnym stawje­. Čěski wulkopósłanc w Němskej Tomáš J. Podivínský zdźěli, zo čěske wonkowne ministerstwo hižo trěbne ponowjenske naprawy přihotuje.

Mayweather přestanje

Krótkopowěsće (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Serbske institucije zeznali

Choćebuz. Nowačcy 7. lětnika Delnjoserbskeho gymnazija běchu wčera a za­wčerawšim z regionalnej rěčnicu Domowiny Karin Tšukowej w Choćebuzu po puću, zo bychu so z tam zaměstnjenymi serbskimi zarjadnišćemi zeznajomnili. Woni wopytachu tež społnomócnjenu za serbske naležnosće w radnicy.

Planuja prózdninski serbski kurs

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ planuje klětu přewjesć prózdninski serbskorěčny kurs za dźěći 1. do 4. lětnika, kotrež zwonka Łužicy wotrostuja. Budźe-li wosom do dwanaće zajimcow, přewjedu kurs w prěnim tydźenju zymskich prózdnin w Budyšinje. Dopołdnja bychu šulerjo pisać a čitać zwučowali, popołdnju so zabawjeli. Přizjewjenja přijimuje RCW hač do 25. septembra.

Starši bóle motiwowani

Stuttgart. Młodźi dźěławi njejsu po aktualnym přepytowanju tak motiwowani kaž ći starši. Mjeztym zo jenož 32 procentow ludźi w starobje hač do 30 lět praji, zo su při dźěle „wulce motiwowani“, wučinja podźěl 61lětnych a staršich dźěławych 40 procentow. Přiwšěm 61 procentow młodych ludźi měni, zo su z powołanjom „zasadnje spokojom“.

Krótkopowěsće (10.09.15)

Donnerstag, 10. September 2015 geschrieben von:

Wulke lětadło nad Łužicu

Kamjenc. Wjele zadźiwanja zbudźiło je wulke nakładne lětadło dźensa dopoł­dnja nad Kamjencom a Wojerecami, jako tam hodźiny dołho w kruhu lětaše. Mašina typa Boeing 747 bě sej při wotlěće w Lipsku wobruč wobškodźiła. Dyrbješe tuž nad městomaj kružić, zo by ćěriwo přetrjebała. Připołdnju móžeše na Lipšćanskim lětanišću zaso přizemić.

Radio a telewiza dale prědku

Fankfurt n. M. Něhdźe dwě třećinje swojeho medialneho časoweho budgeta wěnuja ludźo nad 14 lětami w Němskej telewizy a rozhłosej. To je wuslědk reprezentatiwneho woprašowanja. Tak hladaja ludźo wšědnje přerěznje 208 mjeńšin telewizor, 173 mjeńšin słuchaja radijo a su 107 mjeńšin w interneće. Wšědnu nowinu čitaja ludźo runje hišće 23 mjeńšin.

Kopacz: Test přistojnosće

Krótkopowěsće (09.09.15)

Mittwoch, 09. September 2015 geschrieben von:

Dźeniki Havela našli

Praha. Při přehladanju pisomneho zawostajenstwa bywšeho čěskeho prezidenta a spisowaćela Václava Havela su njewočakowano wjacore dotal njeznate dźenikowe zapiski wot njeho našli. Po zdźělenju Michaela Žantovskeho, direktora Václava Haveloweje biblioteki w Praze, měli so namakane teksty klětu znajmjeńša w elektroniskej, po móžnosći pak tež w knižnej formje wozjewić.

Nowiny z arabskej přiłohu

Berlin. Z arabskej přiłohu stej dźensa Berlinsko-braniborske wudaće nowiny Bild kaž tež Berlinski dźenik B.Z. wušłoj. Na štyrjoch stronach dóstawaja ćěkancy po tymle puću mjez druhim informacije wo za nich wažnych zarjadnišćach a orientaciji po měsće. Nimo měšćanskeho plana maja w nowinje tež mały němsko-arabski słownik z wažnymi wobrotami.

Dźeń a wjace ludźi bjerje crystal

Neuheiten LND