Krótkopowěsće (28.04.22)

štwórtk, 28. apryla 2022 spisane wot:

Myto běłoruskim žurnalistam

Paris. UNESCO spožči lětuše myto „Guillermo Cano World Press Freedom Prize“ Zwjazkej žurnalistow Běłoruskeje. Z nim počesća jednotliwcow, organizacije a institucije, zasadźowace so za swobodu nowinarstwa. „Z mytom solidarizujemy so ze wšěmi žurnalistami na swěće, kotřiž kritisce a dowěrliwje wo awtoritarnych režimach rozprawjeja. Smy jim poboku a česćimy sej jich kuražu“, tak UNESCO.

Statnik wobrućeny

Lipsk. Dawid Statnik wostanje předsyda Sakskeho krajneho wustawa za priwatny rozhłós a nowe medije SLM. Čłonojo gremija su jeho wutoru na skonstituowacym posedźenju w Lipsku wobkrućili, informuje SLM w zdźělence. Kaž Statnik rjekny, je najwažniši nadawk tež w nowej wólbnej dobje dawać skutkowne impulsy za pozitiwne wuhotowanje přichoda medijow w Sakskej.

Lědma změnjena incidenca

Krótkopowěsće (27.04.22)

srjeda, 27. apryla 2022 spisane wot:

Podwojene přiražki předwidźane

Berlin. W dotal předležacym naćisku zwjazkoweho etata 2022 je skónčnje zwyšenje přiražkow za Berlinski mjeńšinowy sekretariat štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin w Němskej wo 98 000 eurow předwidźane. To je nimale podwojenje dotalnych srědkow, kaž rozprawješe póndźelu Stefan Seidler, zapósłanc Južnoschleswigskeho wolerskeho zwjazka w zwjazkowym sejmje.

Incidenca tróšku niša hač wčera

Budyšin. Pandemija přetrata njeje. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je dźensa w Budyskim wokrjesu z 538,6 a w Zhorjelskim ze 419,1 tróšku niša hač wčera. RKI je za wokrjes Budyšin dale 405 natyknjenjow z koronawirusom a smjertny pad podał. Wo 296 dalšich zwěsćenych infekcijach, mjez nimi je 23 dźěći, a štyrjoch zemrětych z doby 1. do 13. apryla je wokrjes Zhorjelc wčera rozprawjał.

Nalětnje schadźowanje OLGW

Krótkopowěsće (26.04.22)

wutora, 26. apryla 2022 spisane wot:

Znowa livestream planowany

Budyšin. Přihoty serbskeje wubranki muži na lětušu europeadu w Korutanskej połnje běža. To zhonichu wčera čłonojo přihotowanskeho wuběrka w Budyšinje. Planowane je znowa koparske duele serbskeje wubranki w livestreamje wusyłać, za čož wjedźe tuchwilu team wokoło Michała Cyža planowanske rozmołwy z MDR. Kónc meje chcedźa doskónčny kader wubranki zjawnosći předstajić.

Incidenca zaso wyša

Budyšin. Roberta Kochowy institut ­je dźensa z 557,7 za Budyski wokrjes a 454,6 za Zhorjelski stupacej incidency wozjewił. Za wokrjes Budyšin mjenowaše RKI dale 381 zwěsćenych natyknjenjow z koronawirusom a smjertny pad. Strowotniski zarjad w Zhorjelcu informowaše wčera za dobu wot minjeneje soboty wo 281 infekcijach a třoch w zwisku z koronu zemrětych ze 16. a 17. apryla.

Dwójce telko honjakow

Krótkopowěsće (25.04.22)

póndźela, 25. apryla 2022 spisane wot:

Schuster zastojnstwo nastupił

Drježdźany. Armin Schuster je dźensa zastojnstwo sakskeho ministra nutřkowneho nastupił a powołanske wopismo z ruki ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (wobaj CDU) dóstał. Wón chce w swojim skutkowanju komunalnej politice wulku wažnosć přicpěwać. 60lětny naslědnik minjeny pjatk pušćeneho Rolanda Wöllera je dotal zwjazkowy zarjad za škit ludnosće a katastrofowu pomoc nawjedował.

Incidenca znowa woteběrała

Budyšin. Přez kónc tydźenja je incidenca w Hornjej Łužicy wobstajnje woteběrała. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes ličbu 481,2 a za Zhorjelski 368,8 podał. Wčera a dźensa njeje RKI za wobaj wokrjesaj žane dalše zwěsćene natyknjenja wozjewił. Wokrjes Zhorjelc informowaše pjatk wo 295 ­infekcijach, mjez nimi bě 31 dźěći, a smjertnym­ padźe wot 11. apryla.

Ukrainske knihi zawěsćić

Krótkopowěsće (22.04.22)

pjatk, 22. apryla 2022 spisane wot:

Juristiske přepruwowanje

Lipsk/Zhorjelc. Wokrjes Zhorjelc da předpisy ze sakskeho zakonja wo zarunanju financow, posledni raz změnjeneho loni 31. měrca, wot wustawoweho sudnistwa w Lipsku přepruwować. Wokrjes widźi so zranjeny w swojim prawje samozarjadnistwa a měni, zo swoje wustawoprawnisce kazane financielne minimalne wuhotowanje zaručene njeje. To wustawowe sudnistwo wčera zdźěli.

Incidenca dale pod 500

Budyšin. Z hódnotomaj 494,6 w Budyskim a 335,7 w Zhorjelskim wokrjesu je incidenca po Roberta Kochowym instituće dźensa w Hornjej Łužicy dale pod 500. RKI je za wokrjes Budyšin 524 natyknjenjow z koronawirusom a smjertnej padaj podał. Wokrjes Zhorjelc rozprawješe wčera wo 274 infekcijach a třoch zemrětych schorjenych z doby 9. do 16. apryla.

Dźeniki Šwjele w LND wušli

Krótkopowěsće (21.04.22)

štwórtk, 21. apryla 2022 spisane wot:

Towarstwo do župy přiwzali

Chrósćicy. Předsydstwo Domowinskeje župy „Michał Hórnik“ Kamjenc je Spěchowanske towarstwo Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy na swojim posedźenju wčera w Chrósćicach do župy přiwzało. Wo tym informowaše tamniša regionalna rěčnica Domowiny Katharina Jurkowa. Hakle loni je čłonstwo župy wo młodźinskej klubaj Konjecy-Šunow a Pančicy-Kukow rozrostło.

Po jutrach wjace natyknjenjow

Budyšin. Po jutrach ličby zwěsćenych natyknjenjow z koronawirusom w Hornjej Łužicy zaso přiběraja. Roberta Kochowy institut mjenowaše dźensa za Budyski wokrjes w běhu 24 hodźin 845 infekcijow a štyri smjertne pady. Aktualna incidenca tu je 449,6. Wokrjes Zhorjelc rozprawješe wčera wo 632 natyknjenjach, mjez nimi je 75 dźěći. Incidenca po RKI je tam dźensa 328,1.

Ekoratarjam premije wupłaća

Krótkopowěsće (20.04.22)

srjeda, 20. apryla 2022 spisane wot:

Lena Hauptmann nominowana

Halle. Delnjoserbska šansoneta Lena Hauptmannojc je ze swojim duwom LeDazzo nominowana za wubědźowanje „Women in Jazz – next generation virtuell 2022“ a zdobom za Jazzowe myto města Halle 2023. Hač do 12. meje móža zajimcy swoje tři hłosy za dohromady 22 jazzowych hudźbnicow z Argentinskeje, Němskeje, Awstriskeje, Pólskeje, Ruskeje a ze Słowjenskeje zapodać, a to online pod .

Incidenca z kóždym dnjom niša

Budyšin. Incidenca w Hornjej Łužicy dale woteběra. Po Roberta Kochowym instituće je wona dźensa w Budyskim wokrjesu 274,5. RKI zdobom wo dalšich 446 natyknjenjach z koronawirusom informuje. Zhorjelski wokrjes je wčera za dobu wot Zeleneho štwórtka wo 241 infekcijach, mjez nimi je 45 dźěći, rozprawjał. Incidenca po RKI je tam dźensa 186,4.

Pilnje jejka debili

Krótkopowěsće (19.04.22)

wutora, 19. apryla 2022 spisane wot:

Bohatosć widźomnu sčinić

Podstupim. Braniborske kulturne ministerstwo je namjetowało „Błótowski čołm – twar a wužiwanje“ do cyłozwjazkoweho zapiska za imaterielne kulturne namrěwstwo zapřijeć. Próstwu podało je Błótowske towarstwo z Lubina. Čołm twori identitu za błótowski region a je wusko ze zachowanjom tradicionalneje kulturneje krajiny a ze žiwjenjom Serbow w Delnjej Łužicy zwjazany.

Žane informacije infekcijow dla

Budyšin. Jutrownych swjatych dnjow dla njepředleža Roberta Kochowemu institutej žane informacije wo aktualnych natyknjenjach z koronawirusom w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu. Dźensa wot RKI podata incidenca za wokrjes Budyšin je 371,8, za wokrjes Zhorjelc 248,2. Tam rozprawjachu zeleny štwórtk wo 263 infekcijach a sydom smjertnych padach z doby wot 30. měrca do 8. apryla.

Wjesne tafle přeměnili

Krótkopowěsće (14.04.22)

štwórtk, 14. apryla 2022 spisane wot:

Hra „Šěrcec Hanka“ wuspěšna

Budyšin. Poslednje předstajenje inscenacije „Šěrcec Hanka“ je so wčera wotměło. W sydom předstajenjach je sej wot 12. februara dohromady 1 614 ludźi na hłownym jewišću NSLDź dźiwadłowu hru wobhladało. To je nowy rekord ličby wopytowarjow za serbskorěčnu inscenaciju hladajo na předstajenja minjenych lět. W nowej hrajnej dobje je inscenacija pod titulom „Schierzens Hanka“ za němskorěčne hłowne jewišćo zaplanowana.

Incidenca lochce stupała

Budyšin/Zhorjelc. W hornjołužiskimaj wokrjesomaj je incidenca lochce stupała. Po Roberta Kochowym instituće je wona dźensa w Budyskim wokrjesu 823,5; zwěsćili su wčera 762 natyknjenjow a štyri dalše smjertne pady. Za Zhorjelski wo­krjes podawa RKI incidencnu hódnotu 658,9, 418 nowych infekcijow a štyri smjertne pady w zwisku z koronu.

Jadrowa milina a čěska politika

Krótkopowěsće (13.04.22)

srjeda, 13. apryla 2022 spisane wot:

Štyri wólbne namjety

Budyšin. Wólbny wuběrk města Budyšina je wčera štyri namjety za wólby tudyšeho wyšeho měšćanosty 12. junija přizwolił. Su to w slědźe, kotryž komunalny wólbny porjad postaja, Alexander Ahrens (SPD), Karsten Vogt (CDU), Andrea Kubank (Lěwica) a Andreas Throni­cker jako požadar-jednotliwc. Dale namjetowany Jens Reime wobkrućeny njebu, trěbna ličba podpěracych podpismow předležała njeje.

Natyknjenja na nišim niwowje

Budyšin. W Budyskim wokrjesu incidenca dale spaduje. Po Roberta Kochowym instituće je wona dźensa 748,0. RKI informowaše zdobom wo 501 natyknjenjach z koronawirusom a dalšim smjertnym padźe. Wo 451 infekcijach, mjez nimi je 70 dźěći, a štyrjoch w zwisku z koronu zemrětych mjez 28. měrcom a 3. aprylom rozprawješe wčera wokrjes Zhorjelc. Tamniša incidenca 649,7 po RKI je dźensa tróšku zwyšena.

Ameriska baza w Čěskej?

nowostki LND