Krótkopowěsće (09.04.20)

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Dalšej woporaj wirusa

Zhorjelc/Budyšin. W Nišćanskej hladarni je sej koronawirus wčera dalšej smjertnej woporaj žadał. Cyłkownje zemrě dotal w Zhorjelskim wokrjesu sydom ludźi w zwisku z pandemiju. Třinaćoch lěkuja w chorowni. Wčera mějachu we wokrjesu 199 inficěrowanych (+17). W Budyskim bě jich 229 (+7). Dźewjeć pacientow hladaja w chorowni.

K jutram wuspěšnje paslili

Budyšin. Dobyćerki wubědźowanja „Najrjeńša jutrowna paslenka 2020“ su Hana Domšec z Pěskec, Hana Budarjec z Großdittmannsdorfa, Rosie Matješkec z Hórkow, Milena a Helena Wokec z Budyšina a Leandra Nowakec z Chrósćic. Kaž Domowina informuje, bě 25 fotow jutrownych paslenkow dóšło. Wužiwarjo Facebooka su na stronje župy „Michał Hórnik“ sobu wothłosowali.

Sakska pomha plahowarjam

Krótkopowěsće (08.04.20)

srjeda, 08. apryla 2020 spisane wot:

Dalšej wosobje zemrěłoj

Budyšin/Zhorjelc. Z wobydlerjom Wojerowskeje hladarnje je wčera třeći pacient w Budyskim wokrjesu na koronawirus zemrěł. Zdobom mějachu tu 222 natyknjenych, wosom wjace hač dźeń do toho. W Zhorjelskim wokrjesu je nětko pjeć mortwych, po tym zo je dalši, 82lětnym pacient zemrěł. 182 inficěrowanych tam je, sydom wjace hač póndźelu.

Pomocna akcija přestorčena

Budyšin. Čestnohamtsku pomocnu 48hodźinsku akciju je Budyski wokrjes koronapandemije dla přestorčił. Město wot 15. do 17. meje chcedźa akciju pod hesłom ,,… nětko runje!“ wot 9. do 11. oktobra přewjesć. Na to dojednachu so organizatorojo a wokrjesne zarjadnistwo hromadźe z pjenjezydawarjom, Budyskej wo­krjesnej lutowarnju.

Macalic hosćenc prěni zapisany

Krótkopowěsće (06.04.20)

póndźela, 06. apryla 2020 spisane wot:

207 natyknjenych we wokrjesu

Budyšin. Přez kónc tydźenja je ličba z koronawirusom inficěrowanych w Budyskim wokrjesu ze 14 nowonatyknjenymi na dohromady 207 přiběrała, kaž krajnoradny zarjad informuje. W karantenje přebywa tuchwilu 497 ludźi, štož je hišće třećina dotal postajenych karantenow. Ze štyrjomi dalšimi wosobami je tu dohromady 43 wustrowjenych, dwaj pacientaj staj zemrěłoj.

Nowy semester zahajeny

Drježdźany. Lětuši lětni studijny semester na wjetšinje sakskich uniwersitow su dźensa zahajili. Ćežišćo studijnych wobsahow je při tym digitalne wuknjenje. Prezencne wuwučowanje najprjedy raz hač do 4. meje žane njebudźe. Wotpowědne informacije steja na internetnych stronach wysokich šulow. Konferenca kultusowych ministrow Němskeje njeje kruty termin za spočatk lětnjeho semestra pomjenowała, dokelž je tón w zwjazkowych krajach rozdźělny.

Pola LEAG a TSS nětko krótkodźěło

Krótkopowěsće (03.04.20)

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:

Dalši pacient zemrěł

Zhorjelc/Budyšin. W Zhorjelskim wo­krjesu je druhi pacient na koronawirus zemrěł. Ze šěsć nowonatyknjenjemi maja tam nětko 88 inficěrowanych. W kwarantenje přebywa tuchwilu 135 ludźi, w chorowni dwanaće. W Budyskim wo­krjesu zličichu 193 natyknjenych, štyri wjace hač dźeń do toho. W kwarantenje je 609 wosobow. W Budyskim wo­krjesu staj dalšej wustrowjenaj.

Z hladarnjow do „kupjelow“

Praha/Lázně Touškov. Jako srjedźišćo přeměstnjenja a izolacije w hladarnjach z koronawirusom natyknjenych seniorow skutkuja w Čěskej republice poněčim kupjele Lázně Touškov wuchodnje Prahi. Wone su na to přihotowane schorjenych z lóšimi strowotnymi problemami ze starownjow přewzać a w karantenje zastarać.

Dźěćace spěwy online

Krótkopowěsće (02.04.20)

štwórtk, 02. apryla 2020 spisane wot:

Dalši pacient zemrěł

Budyšin/Zhorjelc. Z dźewjeć nowoinficěrowanymi ma Budyski wokrjes mjeztym 189 z koronawirusom natyknjenych. Dalši je wutoru na wirus zemrěł, tak stej tu mjeztym dwaj smjertnaj padaj. Štyri wosoby su w chorowni. We wokrjesu Zhorjelc zličichu wčera 82 natyknjenych, sydom wjace hač dźeń do toho. Wo dwanaće pacientow staraja so w chorowni, wo jednoho intensiwnje. 25. měrca bě tam jedna wosoba na koronawirus zemrěła.

Čěske knižne wiki wotprajene

Praha. Tež zwjazk čěskich knihikupcow a nakładnikow je so rozsudźił, wiki „Svět knihy“ lětsa njewotměć. Po tym zo běchu mejski termin hižo na nazymu přestorčili, su štyridnjowske wulkoza­rjadowanje nětko dokónčnje wotprajili. Ludowe nakładnistwo Domowina wustaja kóždolětnje swoje wudźěłki w Praze a zbudźa tam stajnje wulki zajim.

Tři kraje prawo EU ranili

Krótkopowěsće (01.04.20)

srjeda, 01. apryla 2020 spisane wot:

Dalši inficěrowani

Budyšin/Zhorjelc. 180 wosobow je po wčerawšim stawje w Budyskim wokrjesu z koronawirusom natyknjenych, dźewjeć wjace hač póndźelu. 696 ludźi přebywa w karantenje. Dalši štyrjo pacienća su so wustrowili, třoch tuchwilu w chorowni zastaruja. W Zhorjelskim wokrjesu je so wčera ličba ze šěsć nowoinficěrowanymi na 75 powjetšiła. Tam je 152 wosobow w karantenje, w chorowni dźewjeć.

Nowy wokrjesny jednaćel CDU

Budyšin. Radworčan Filip Wjerš wu­konja wot dźensnišeho zastojnstwo jednaćela Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU. Za Serba staj so wokrjesny předsyda Michael Harig a dotalny wokrjesny jednaćel a nětčiši pokładnik Thomas Israel­ rozsudźiłoj, po tym zo běštaj so z třomi požadarjemi rozmołwjałoj.

Nowy kulturny portal

Krótkopowěsće (31.03.20)

wutora, 31. měrca 2020 spisane wot:

Jenož mało nowonatyknjenych

Budyšin/Zhorjelc. Ze 171 wosobami běchu wčera tři wosoby wjace hač njedźelu w Budyskim wokrjesu z korona­wi­rusom inficěrowani. W karantenje přebywa tuchwilu 774 ludźi. Dalši pacient je so wustrowił. W Zhorjelskim wokrjesu je 69 padow koronawirusa, jedyn wjace hač dźeń do toho. 219 ludźi je w karan­tenje, jednu wosobu intensiwnje medicinsce zastaruja.

Njewěstosć knježi

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w měrcu 17 446 bjezdźěłnych, 550 mjenje hač w februaru. Kaž Budyska wot­nož­ka agentury za dźěło dźensa informuje, njetrjebaše so miłeho wjedra dla telko ludźi­ bjezdźěłnych přizjewić kaž w małym róžku. Aktualne połoženje postaja njewěstosć wuskutkow krizy koronawirusa dla. Kwota bjezdźěłnosće je wo 0,2 na 6,2 procentaj spadnyła.

Zelene wiki zaso dowolene

Krótkopowěsće (30.03.20)

póndźela, 30. měrca 2020 spisane wot:

168 inficěrowanych we wokrjesu

Budyšin. Přez kónc tydźenja je ličba z koronawirusom natyknjenych w Bu­dy­skim wokrjesu wo 45 na 168 přiběrała. Wjetšina z nich su přiwuzni hižo infi­cěrowanych. W karantenje je tuchwilu 741 ludźi. Dalši schorjeny je zaso strowy, tak zo mamy mjeztym cyłkownje dwa­naće wustrowjenych we wokrjesu. Třo pacienća su aktualnje w chorowni.

Łužiski přinošk ze šansu na myto

Drježdźany. Hačrunjež za 4. a 5. junij planowane Němsko-Pólske medijowe dny wupadnu, ma so 23. wubědźowanje wo žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho přewjesć. Mjez cyłkownje 29 zapodatymi namjetami ma tež přinošk Romana Nuka „Na dobre susodstwo – Kak dale po 15 lětach rozšěrjenja EU“ šansu na wuznamjenjenje.

Tež w Błótach turizm ćerpi

Podstupim. Aktualna strowotniska situa­cija so tež na turizm we Łužicy wuskut­kuje. Po informacijach Němskeho zwjazka hotelow a hosćencow woznamjenja 800 000 pobrachowacych přenocowanjow jeničce w aprylu deficit cyłkownje něhdźe 50 milionow eurow. Błótowski turistiski zwjazk w tym zwisku wuzběhnje, zo je tuchwilu něhdźe 300 čołmarjow w Lubinje bjez dochodow.

Krótkopowěsće (27.03.20)

pjatk, 27. měrca 2020 spisane wot:

123 inficěrowanych we wokrjesu

Budyšin/Zhorjelc. Ličba wobkrućenych, z koronawirusom inficěrowanych we wokrjesu Budyšin je wo jědnaće na cyłkownje 123 wosobow přiběrała. Dohromady je tuchwilu 914 ludźi w karantenje. Strowotniski ­zarjad na to skedźbnja, zo su natyknjenja po cyłym wokrjesu a wšitke starobne skupiny potrjechene. W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu cyłkownje 53 in­fekcijow, tam je dotal jedna wosoba ze­mrěła.

Online-poskitk Płomjenja

Budyšin. Wot wčerawšeho poskića Płomjo online-seriju „Krimije přećiwo wostudźe“. Krótke słuchohry redaktor Pětr Šołta doma ze swojimi dźěćimi nahrawa. „Njeńdźe wo profesionelnosć, ale wo to, na serbske teksty słuchać, je zrozumić a krimi prawje wuhódać. Za to kiwaja mjenujcy rjane myta.“ Pytajće na Youtube pod hesłom PŁOMJO.

6,7 milionow eurow za šule

Budyšin. Sakska natwarna banka je Budyskemu wokrjesej dohromady 6,7 milionow eurow za digitalizaciju w šulach přilubiła. Pjenjezy maja so hač do lěta 2024 za „lěpšu digitalnu infrastrukturu na cyłkownje 30 šulach w nošerstwje wokrjesa“ nałožić, w zdźělence krajnoradneho zarjada rěka.

Krótkopowěsće (26.03.20)

štwórtk, 26. měrca 2020 spisane wot:

112 inficěrowanych we wokrjesu

Budyšin. Z jědnaće wosobami wjace hač dźeń do toho je ličba z coronawirusom natyknjenych w Budyskim wokrjesu na 112 stupała. Ličba postajenych karantenow je na 1 090 rozrostła. Faktisce je nětko 845 wosobow w karantenje, dokelž su znowa wjacore zakónčene. Dalša natyknjena wosoba je so wustrowiła, dohromady je jich mjeztym wosom. Jedyn pacient bě minjeny tydźeń zemrěł.

Festiwal filma so njewotměje

Wulke Hendrichecy. Filmowy festiwal Nysa (NFF) so w meji njewotměje. „Organizacija programa z wjace hač 20 hrajnišćemi w třoch krajach je hižo bjez aktualnych wobmjezowanjow wulke wužadanje. Tuchwilna situacija žane spušćomne přihoty njedowola“, zdźěla festiwal organizowace towarstwo Kunstbauerkino. Hač 17. NFF dospołnje wupadnje, tuchwilu hišće jasne njeje.

Sezonu železnicy pozdźišo zahaja

Mužakow. Zahajenje sezony Mužakowskeje lěsneje železnicy je najprjedy raz na 1. meju přestorčene. Wšitke do toho planowane zarjadowanja wupadnu. Zastupne lisćiki pak wostanu płaćiwe resp. budu narunane.

Weirather karjeru zakónčiła

nawěšk