Krótkopowěsće (23.09.20)

srjeda, 23. septembera 2020 spisane wot:

Abrafaxy sej Saksku wotkrywaja

Drježdźany. Oktoberske wudaće znateho comicoweho časopisa MOSAIK je cyle na Saksku wusměrjene. Abrafaxy, kotrež su w běhu lět po wšěm swěće po puću byli, sej nětko swobodny stat wotkrywaja. Jeho třěšna znamka „Tak to w Sakskej dźe.“ a MOSAIK stej składnostnje 30. róčnicy znowazałoženja Sakskeje jónkrótny wosebity zešiwk w nakładźe 110 000 eksemplarow wudałoj, kotrež budu wot 29. septembra na předań.

Postup na 577 padow

Budyšin. Ličba zwěsćenych koronainfekcijow w Budyskim wokrjesu je wčera wo dwě na dohromady 577 postupiła. Strowotniski zarjad rěči wo 42 aktualnje schorjenych wosobach, z kotrychž jednu stacionarnje lěkuja. 129 ludźi ma po­stajenu karantenu dodźeržeć, 29 mjenje hač předwčerawšim. Ličba nowonatyknjenjow wučinješe w minjenych sydom dnjach dwanaće.

Darić knihu za kofej

Krótkopowěsće (22.09.20)

wutora, 22. septembera 2020 spisane wot:

Znowa smjertny pad korony dla

Budyšin. Na sćěhi korony je předwčerawšim w Budyskim wokrjesu starši pacient z předschorjenjemi zemrěł, kaž krajnoradny zarjad informuje. Ličba smjertnych padow w zwisku z koronu abo jeje dla rozrosće tak na 22. Přez kónc tydźenja zwěsćichu dalšu inficěrowanu wosobu, tak zo bě wčera 45 schorjenych. W Zhorjelskim wokrjesu sobotu a njedźelu žane změny njeběchu.

Do zastojnstwa zapokazana

Drježdźany. Psychologowka a starobna slědźerka Ursula M. Staudinger bu wčera oficialnje jako rektorka Techniskeje uniwersity Drježdźany (TUD) do zastojnstwa zapokazana. Na swjatočnym akće w awditoriju maksimumje wobdźěli so tež sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU). Staudinger dźakowaše so swojim předchadnikam „za ekscelentny zakład“ wuspěšneho přichoda TUD.

Twarja a torhaja

Krótkopowěsće (21.09.20)

póndźela, 21. septembera 2020 spisane wot:

Rěčny certifikat złožili

Budyšin. Štyrjo wobdźělnicy z Łužicy a zwonka njeje su sobotu pruwowanje za Rěčny certifikat hornjoserbšćiny na niwowomaj A1 a A2 w Rěčnym centrumje WITAJ złožili. Z pomocu mustrowych pruwowanjow na internetnej stronje www.sprachzertifikat-sorbisch.de móžachu so zajimcy na pruwowanje přihotować. Aktualnje wuwiwa RCW material za schodźenkaj B2 a C1.

Wirus druhi raz zwěsćeny

Budyšin. W Budyskim wokrjesu maja pad, zo su pola wustrowjeneje koronapacientki wirus znowa zwěsćili, kaž strowotniski zarjad minjeny pjatk zdźěli. Samsny dźeń powjetši so ličba pozitiwnje testowanych wo štyri na dohromady 574. Budyski krajnoradny zarjad na to skedźbnja, zo su ludźo-dowolnicy, nawrótnicy z rizikowych kónčin, winowaći na strowotniskim zarjedźe so přizjewić.

Emmy za Mariju Schrader

Krótkopowěsće (18.09.20)

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

Dohromady štyri nowe pady

Budyšin. Budyski kaž tež Zhorjelski stej wčera wobaj dwě nowoinfekciji z koronawirusom wozjewiłoj. Tak cyłkownej ličbje na niskim niwowje přiběratej runje tak kaž postajene karanteny za 197 (+7) ludźi w Budyskim a 61 (+22) wosobow w Zhorjelskim wokrjesu.

Rapper Ares njewitany

Kumwałd. Přećiwo zasydlenju Chrisa Aresa, wot bayerskeho wustawoškita wobkedźbowaneho prawicarskoekstremneho rappera, w Kumwałdźe wupraji so tele dny tamniša gmejnska rada z hłosa­wzdaćom AfD. Gremij je wjesnjanostu Thomasa Martolocka (CDU) społnomócnił, hromadźe ze zarjadami ­přećiwo planam Aresa we wsy zakročić. Tam chce rapper tattoo-studijo a předań scenoweje drasty zarjadować.

Zesylnja awtorske prawa

Krótkopowěsće (17.09.20)

štwórtk, 17. septembera 2020 spisane wot:

Nowa direktorka powołana

Zhorjelc. Kulturna stawiznarka dr. Agnieszka Gąsior přewozmje 1. meje 2021 zastojnstwo direktorki Šleskeho muzeja w Zhorjelcu. Jelenjogórska wědomostnica bě dotal mjez druhim sobudźěłaćerka Leibnitzoweho instituta za stawizny a kulturu wuchodneje Europy na Lipšćanskej uniwersiće. Wona naslěduje dr. Markusa Bauera, kiž je instituciju wot jeje załoženja 1999 nawjedował.

Dalše pady w Hornjej Łužicy

Budyšin. Wo třoch nowych natyknjenjach z koronawirusom je Budyski strowotniski zarjad wčera rozprawjał. Po tym je aktualnje 44 wosobow schorjenych, dwě z nich lěkuja w chorowni. Zwěsćenej dalšej infekciji na nětk dohromady 15 wozjewi wčera Zhorjelski wokrjes, jednu wosobu tam stacionarnje zastaruja. W karantenje bě wčera 188 wosobow w Budyskim a 39 w Zhorjelskim wokrjesu.

Přemysłowy dawk sobu najwyši

Krótkopowěsće (16.09.20)

srjeda, 16. septembera 2020 spisane wot:

Za kandidatow so wuprajili

Budyšin. Roland Ermer měł klětu znowa za wólby zwjazkoweho sejma kandidować, Udo Wićaz lěto pozdźišo k wólbam Budyskeho krajneho rady. Za wobě personaliji je so předsydstwo Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU na swojim wčerawšim posedźenju wuprajiło, kaž strona wozjewi. Zaměr za wólby zwjaz­koweho sejma je, lěta 2017 na AfD zhubjeny wólbny wokrjes wróćo zdobyć.

Hilse nominowany

Łaz. Zapósłanc zwjazkoweho sejma za wólbny wokrjes Budyšin I Karsten Hilse chce klětu znowa jako direktny kandidat strony AfD nastupić. To připowědźi wón tele dny na swojej facebookowej stronje a wozjewi swoju nominaciju. Z 33,2 procentomaj hłosow wolerjow bu wón před třomi lětami jako direktny kandidat do zwjazkoweho sejma woleny. To je tež klětu zaso jeho zaměr.

Baziliku zawru

Krótkopowěsće (15.09.20)

wutora, 15. septembera 2020 spisane wot:

Schadźowanka budźe!

Budyšin. Organizaciski team załožby je rozsudźił lětušu schadźowanku w Budyšinje přewjesć, a to 21. nowembra w „Krónje“. Přihoty su zaběželi, a kul­turne skupiny budu najručišo informowane. Wobšěrny hygienowy koncept, kotryž je z wuměnjenjom, nětko zdźěłuja. Reje pak žane njebudu a bara wostanje za­wrjena.

Dalše štyri koronapady

Budyšin. Přez kónc tydźenja su w Budyskim wokrjesu dalše štyri nowoinfekcije z koronawirusom zwěsćili. Jedyn pacient je so zwonka wokrjesa natyknył, tamni na swójbnych swjedźenjach. Ličba w zwisku z koronu zemrětych wučinja mjeztym 21. Spočatk meje natyknjena 53lětna žona, kotraž bě wot toho časa w chorowni, je komplikacijow korona­infekcije dla zemrěła.

Štó dóstanje myto publikuma?

Krótkopowěsće (14.09.20)

póndźela, 14. septembera 2020 spisane wot:

Z nowym kandidatom

Zhorjelc. Florian Oest je direktny kandidat CDU Zhorjelskeho wólbneho wo­krjesa 157 za klětuše wólby zwjazkoweho sejma. 79,5 procentow čłonow wokrjesneho zwjazka je jemu sobotu dowěru wuprajiło. Oest přewozmje wot Michaela Kretschmera wokrjes, kotryž chcedźa klětu wot AfD wróćo zdobyć. Jej bě tuchwilny ministerski prezident Sakskeje lěta 2017 ze 26,7 procentami hłosow podležał, AfD dósta tehdy 32,9 procentow.

Karpowa sezona zahajena

Rakecy. Sakscy ratarjo su sobotu w Rakecach saksku karpowu sezonu zahajili. Hladajo na suchotu liča skerje ze snadnym wunoškom. Wšako bě znowa wulke wužadanje, haty wobhospodarjeć. Loni žnějachu sakscy rybarjo 1 700 tonow karpow, štož budźe lětsa zawěsće mjenje. Sezonu z publikumom zahajić njebě koronapandemije dla móžno.

Serbskej filmaj pokazali

Krótkopowěsće (11.09.20)

pjatk, 11. septembera 2020 spisane wot:

Z Zusowej plaketu počesćeny

Wojerecy. Wyši měšćanosta Wojerec Stefan Skora (CDU) je wčera prof. dr. Horsta Zusu z Wojerowskej Zusowej plaketu wuznamjenił. 75lětny syn kompjuteroweho pioněra Konrada Zusy je so zdobom do złoteje knihi města zapisał. Horst Zuse bu za swój angažement za město mytowany. Minjene lěta je wón časćišo we Wojerecach přednošował.

Wiki regionalnišo wuhotować

Bikopicy. Město Biskopicy chce swoje lětuše adwentne wiki wot 4. do 6. decembra regionalnišo wuhotować. Pytaja tuž wikowarjow předewšěm z regionalnym poskitkom. Hač do 30. septembra měli so zajimcy pisomnje přizjewić. Na internetnej stronje www.bischofswerda.de/aktuell-und-wissenswert/news podawa město nadrobniše informacije a płaćizny za wi­kowe stejnišća.

Koronawirusowe naprawy

Krótkopowěsće (10.09.20)

štwórtk, 10. septembera 2020 spisane wot:

Tři šule potrjechene

Budyšin. Mjez wčera zwěsćenymi wo­som­ nowymi koronainfekcijemi w Bu­dyskim wokrjesu su třo šulerjo – a to z Kamjenskeho powołanskošulskeho cen­truma, z Ewangelskeho šulskeho cen­truma w Husce a ze Zakładneje šule Frankenthal. Kontaktne wosoby buchu do karanteny pósłane, dalše testy hišće přewjeduja. Strowotniski zarjad mjenuje 26 aktualnje schorjenych. W běhu sydom dnjow bě 18 nowonatyknjenjow.

Wjace kradnjenych awtow

Berlin. Braniborska, Saksko-Anhaltska, Sakska a Mecklenburgsko-Předpomorska steja na čole lońšeje statistiki wo kradnjenych awtach w Němskej, kotruž je cyłkowny zwjazk Němskeho zawěsćenskeho hospodarstwa dźensa předstajił. Tež Hamburg a Bremen matej wulku ličbu­, wšako su wulkoměsta mjez paduchami awtow woblubowaniše.

Mjenje CO2 wustorkowali

nawěšk