Krótkopowěsće (05.02.21)

pjatk, 05. februara 2021 spisane wot:

Tendency snadnje rozdźělnej

Budyšin. Ličba z koronawirusom natyknjenych je so w Budyskim wokrjesu wo 76 na dohromady 570 powjetšiła. Třo pacienća su zemrěli. W chorownjach lěkuja 151 wosobow (- 3), 26 z nich intensiwnje. Tudyša incidenca wučinja 133,33. W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu 47 no­wych infekcijow a sydom smjertnych padow. Incidenca zwyši so na 137,5.

„Krok přećiwo antisemitizmej“

Drježdźany. Społnomócnjeny sakskeho knježerstwa za židowske žiwjenje dr. Thomas Feist a generalna sekretarka To­warstwa 321 – 2021: 1 700 lět židowstwa w Němskej Sylvia Löhrmann staj kooperaciske zrěčenje podpisałoj. Za towarstwo jedna so wo „wuznamny krok zhromadneho boja přećiwo antisemitizmej a wažny přinošk za přichod židowstwa w Němskej“.

Kritizuja rozsud komisije EU

Krótkopowěsće (04.02.21)

štwórtk, 04. februara 2021 spisane wot:

Předsydstwo dźěłać započało

Chrósćicy. Nawodnicy dźěćacych dnjowych­ přebywanišćow w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa su wčera w Chróšćanskej „Jednoće“ nowe před­­sydstwo SŠT zeznali. Kubłarki a kubłarjo rozłožichu ramikowe wuměnjenja za skutkowanje kubłanišćow. Fachowa pora­dźowarka Kerstin Šołćina předstaji swój wobłuk, w kotrymž wot spočatka měsaca dźěła.

Niwow infekcijow spaduje

Budyšin. 69 koronanatyknjenjow zwě­sći­chu wčera w Budyskim wokrjesu. Dalšej pacientaj staj zemrěłoj. Kaž krajnoradny zarjad dale zdźěli, je wot 596 schorjenych wosobow (+3) 154 (-10) w chorowni. Tudyša incidenca wučinja 135,33. We wokrjesu Zhorjelc zličichu wčera 84 dalšich infekcijow a 17 smjertnych padow. Incidenca tam je 134,53.

Serbsce w sto sekundach

Krótkopowěsće (03.02.21)

srjeda, 03. februara 2021 spisane wot:

Komunje bjez natyknjenych

Budyšin. W Budyskim wokrjesu su wčera 23 dalšich natyknjenjow a štyri smjertne pady w zwisku z koronawirusom zwěsćili. Wot 523 schorjenych (-29) je 164 (-4) w chorowni. Incidenca tu wučinja 154,33. Worklecy a Wachau stej komunje wo­krjesa bjez pozitiwnje testowanych. W Zhorjelskim wokrjesu zličichu wčera 61 nowoinfekcijow. Tamniša incidenca je 141,26.

Jasny plan za nowe wučbnicy

Budyšin. Lětsa ma w Ludowym nakładnistwje Domowina wuńć 31 nowych wučbnicow a wučbnych srědkow za serbske a serbšćinu podawace šule. Na dokónčenju sobudźěłaćerjo Rěčneho centrum WITAJ w Budyšinje a Choćebuzu dźěłaja. Budźe to 24 hornjoserbskich a sydom delnjoserbskich titulow. Přidatnje k planej z LND předwidźi pedagogiski wotrjad RCW dźesać dalšich titulow.

Pomoc při digitalizaciji šule

Krótkopowěsće (02.02.21)

wutora, 02. februara 2021 spisane wot:

Mało nowych natyknjenjow

Budyšin. Kónca tydźenja dla je ličba zwěsćenych natyknjenjow z koronu hač do wčerawšeho wo 16 přiběrała, kaž krajnoradny zarjad zdźěli. Třo pacienća w starobje 69 do 92 lět su zemrěli. Wot 622 schorjenych (-70) lěkuja 168 (+9) w chorowni. Aktualna incidenca je 153,6. Wo jednej dalšej infekciji a sydom smjertnych padach informuje Zhorjelski wo­krjes. Incidenca wučinja tam 140,86.

Krajny biskop přeprosył

Drježdźany/Hodźij. Ewangelski krajny biskop Tobias Bilz je serbskich křesćanow Hodźijskeje wosady kónc februara na wosobinsku rozmołwu do Drježdźan přeprosył. Tući běchu so na njeho kaž tež na synodu Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje z próstwu wobroćili, podpěrać serbske zajimy při znapřećiwjenju wot krajneho cyrkwinskeho zarjada jednostronsce přetłóčenej strukturnej reformje.

Namjety hišće hač do pjatka

Krótkopowěsće (01.02.21)

póndźela, 01. februara 2021 spisane wot:

Mutacija w Zhorjelskim wokrjesu

Budyšin. Mutaciju koronawirusa z Wulkeje Britaniskeje su w Zhorjelskim wokrjesu dopokazali, kaž bu kónc tydźenja znate. Tam mějachu wot pjatka 149 dalšich natyknjenjow, wčerawša incidenca bě 142,05. W Budyskim wokrjesu zwěsćichu w samsnym času 216 infekcijow a wosom smjertnych padow. Incidenca wučinješe tu 166,33.

„Mjeńšinopolitiski přełam“

Kiel. Sćelak NDR ma regionalne a mjeńšinowe rěče přichodnje lěpje wobkedźbować. Na to su so krajne knježerstwa Schleswigsko-Holsteinskeje, Mecklenburgsko-Předpomorskeje, Delnjeje Sakskeje a Hamburga w nowym rozhłosowym statnym zrěčenju NDR dorozumili. Danska mjeńšina a Frizojo běchu sej to wjele lět žadali. Nětko je rěč „wo mjeńšinopolitiskim přełamje“.

Dalša kritika komisiji EU

Krótkopowěsće (29.01.21)

pjatk, 29. januara 2021 spisane wot:

Incidenca pod hódnotu 200

Budyšin. Prěni raz po oktobrje 2020 le­ži­ sydomdnjowska incidenca koronawirus nastupajo w Budyskim wokrjesu pod hódnotu 200. Tudyši krajnoradny zarjad mjenowaše wčera ličbu 177. Zdobom infor­mowaše wo 82 dalšich natyknjenjach a štyrjoch smjertnych padach. Kaž zarjad dale zdźěli, postupi cyłkowna ličba w zwisku z koronu zemrětych na 500.

Wjace bjezdźěłnych sezony dla

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je w januarje 19 708 bjezdźěłnych, 1 573 resp. 8,7 procentow wjace hač loni w decem­brje. Bjezdźěłnostna kwota wu­či­nja 7,1 procent. Kaž Budyska wotnožka dźěłoweje agentury dźensa informuje, zepěraja so zawody dale na pjenjezy za krótkodźěło, zo bychu zadźěłanych fachowcow dźerželi. Rozrost bjezdźěłnosće ma sezonalne přičiny.

Nawi přichoda wotprajeny

Krótkopowěsće (28.01.21)

štwórtk, 28. januara 2021 spisane wot:

Wuwiće do praweho směra

Budyšin. Natyknjenja z koronawirusom minjenych sydom dnjow na 100 000 wobydlerjow tež w Hornjej Łužicy dale woteběraja. W Budyskim wokrjesu spadny incidenca wčera na 219 (wutoru 239), w Zhorjelskim na 172,52 (do toho 188,35). W Budyskim wokrjesu zwěsćichu 126 dalšich infekcijow a štyri smjertne pady. W Zhorjelskim bě 101 nowonatyknjenje, 17 pacientow je zemrěło.

Serbska app dale woblubowana

Budyšin. Hornjoserbsku aplikaciju „Serbsce lochko“ je sej dotal 3 000 zajimcow, kotřiž chcedźa serbsku rěč słyšeć a ju wšědny dźeń nałožować, na swojim šmóratku instalowało. Něhdźe 900 ludźi po wšej Němskej app, zestajenu lěta 2014 w pedagogiskim wotrjedźe Rěčneho centruma WITAJ, aktiwnje wužiwa, zdźěli lektorat RCW. App je onlineowa wersija CDjow „Serbsce lochko“, kotrejž stej tež w Smolerjec kniharni na předań.

Wotškódnja swójbu zatřěleneho

Krótkopowěsće (27.01.21)

srjeda, 27. januara 2021 spisane wot:

Hódnota incidency woteběra

Budyšin. Hač do wčerawšeje wutory su w Budyskim wokrjesu 21 dalšich natyknjenjow z koronawirusom zwěsćili, dalšich 13 pacientow zemrě. Aktualnje schorjene su 804 wosoby (-163), z kotrychž 104 (-38) w chorowni lěkuja. Incidenca bě 239,66. Wokrjes Zhorjelc rozprawješe wo 65 nowoinfekcijach a jednym smjertnym padźe. Incidenca tam bě 188,35. Wobaj krajnoradnej zarjadaj na to skedźbnjatej, zo płaća wot jutřišeho štwórtka přiměrjene prawidła w Sakskej.

Wopory přisprawnišo wopominać

Budyšin. Wopory wonkowneho lěhwa kaceta Hohnstein, Kopornika w Budyšinje, dyrbjało město skónčnje přisprawnišo wopominać. To žada sej składnostnje dźensnišeho dnja za wopory nacizma zapósłanča Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay. Wot lěta 1933 běchu w Budyskim Koporniku wjace hač 700 politiskich jatych k dźěłu nućili. Hač do dźensnišeho dopomina město na to z jeničkej sadu na turistiskej tafli.

Přiwótřa naroki za čěšćinu

Krótkopowěsće (26.01.21)

wutora, 26. januara 2021 spisane wot:

Mjenje hač tysac schorjenych

Budyšin. Wokrjes Budyšin je wčera wo 63 dalšich natyknjenjach z korona­wirusom a wo dwěmaj smjertnymaj pado­maj informował. Wot 967 schorjenych (-107) tuchwilu 143 (-13) stacio­narnje lěkuja. Incidenca wučinješe 259. Štyri nowoinfekcije a dźesać zemrětych mějachu wčera we wokrjesu Zhorjelc. Inci­denca tam bě 198,63.

Nowy předsyda rady

Berlin. Heinrich Bahnsen je nowy předsyda Mjeńšinoweje rady Němskeje. To zdźěli sekretariat rady w Berlinje. Sewjerny Friza naslěduje předsydu Domowiny Dawida Statnika. W swojej hamtskej periodźe chce bywši wjesnjanosta Brekluma Europsku uniju nastupajo mjeńšinowe prawa dale k zamołwitosći namołwjeć. Zastupnicy mjeńšin nawodnistwo rady po rotaciskim principje wobsadźeja.

Narěč Jany Simon wušła

Krótkopowěsće (25.01.21)

póndźela, 25. januara 2021 spisane wot:

Spěšnotesty rozšěrjene

Budyšin. Wo 49 dalšich infekcijach z koronawirusom a dwěmaj smjertnymaj padomaj je Budyski wokrjes sobotu rozprawjał. Incidenca wučinješe tu 247,6. Dokelž su wčera w strowotniskim zarjedźe techniku přerjadowali, njejsu žane nowše ličby wottam wozjewili. Wokrjes poskića spěšnotesty nětko póndźelu, wutoru, štwórtk a pjatk. W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu wčera 26 nowonatyknjenjow. Incidenca bě tam 199,82.

Wučbu delnjoserbšćiny skrućić

Podstupim. Braniborske kubłanske ministerstwo chce dalekubłanski studij za wučerjow a přidružnikow organizować. Kaž społnomócnjeny kraja za serbske naležnosće Tobias Dünow informuje, chcedźa tak wučbu delnjoserbšćiny skrućić. Poskitk ma wudospołnić wukubłanje wučerjow a wučerkow na Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity. Klětu nazymu chcedźa powołanje přewodźacy masterski studij zahajić.

Zajim Čechow šćěpjenja dla

nawěšk