Krótkopowěsće (29.11.18)

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:

Stabilne dźěłowe wiki

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 17 842 bjedźěłnych, dwaceći mjenje hač w oktobrje a 1 578 mjenje hač loni w samsnym měsacu. Předstajejo aktualnu dźěłowičnu rozprawu skedźbni Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje dźěłoweje agentury, dźěłodawarjow dźensa na sezonowy pjenjez krótkodźěła dla, zo bychu w zymje pušćenjam zadźěwali.

Olympiada rušćiny zahajena

Aumund-Hammersbeck. Łužica je na 14. zwjazkowej olympiadźe ruskeje rěče sylnje zastupjena. Na wčera blisko Bremena zahajenym wurisanju zastupuje Saksku mjez druhim 17lětna Lejnjanka Tereza Kubicec, šulerka Kamjenskeho Lessingoweho gymnazija. Wšitcy třo wobdźělnicy Braniborskeje, Gustav Konzack, Isabel Möbus a Adam Ratica, su šulerjo Grabinskeho gymnazija.

Módroćišć kulturne herbstwo

Krótkopowěsće (28.11.18)

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Recepty nětko delnjoserbske

Budyšin. Kniha Ludoweho nakładnistwa Domowina „Warimy z Tomašom“ je nětko tež w delnjoserbšćinje wušła. Přełožk je Margot Hašcyna wukonjała. Kuchar Tomaš Lukaš rozłožuje dohromady 55 receptow, kak sej jědźe krok po kroku přihotować. Serbsko-němski kuchinski słownik publikaciju wudospołnja. Na předań je kniha mjez druhim w Smolerjec kniharni a Choćebuskej Lodce.

Debata wo e-sporće

Wiesbaden. Hessenski nutřkowny mini­ster Peter Beuth (CDU) žada sej wopřijeće „e-sport“ wotstronić. W dźeniku Darmstadtske Echo posłownje rěka, zo nima hraće na kompjuteru ničo ze sportom činić a zo ma so tele wopřijeće „wu­ra­dě­rować“. Na platformje Twitter reagowaše Hans Jagnow ze zwjazka e-sporta Němskeje a wumjetuje Beuthej „nje­wuprajomnu retoriku“, kotraž poćah k sportej wobćežuje.

Čěska klětu hóstny kraj wikow

Krótkopowěsće (27.11.18)

wutora, 27. nowembera 2018 spisane wot:

Chce mandat zakitować

Wojerecy. Zapósłanc Frank Hirche chce swój direktny mandat při klětu­šich wólbach Sakskeho krajneho sejma znowa zakitować. Wobdźělnicy wólbno­wo­krjesneje zhromadźizny CDU su 57lět­neho minjeny pjatk we Woje­recach za direktneho kandidata CDU w tamnišim wólbnym wokrjesu 55 wu­zwolili. Hirche přisłuša krajnemu sejmej wot lěta 2009.

Bernardo Bertolucci njeboh

Rom. Wuznamny filmowc Bernardo Bertolucci je wčera 78lětny zemrěł. Mjez jeho často wuznamjenjenymi twórbami najznaćiše su „Posledni Tango w Parisu“, drama „1900“ a „Posledni kejžor“. Składnostnje spožčenja Čestneje palmy za žiwjenski skutk we wobłuku filmoweho festi­wala w Cannesu lěta 2011 počesćichu jeho jako „najskerje najsławnišeho italskeho režisera přitomnosće“.

VW Passat přichodnje z Čěskeje

Krótkopowěsće (26.11.18)

póndźela, 26. nowembera 2018 spisane wot:

Mišterske wopisma přepodate

Drježdźany. Drježdźanska rjemjeslniska komora je sobotu 320 absolwentam mišterske wopismo přepodała. Cyłkownje bě 26 powołanjow zastupjenych. Najwjet­ša skupina nowych mištrow je mechatronikar jězdźidłow ze 67 absolwentami. Slěduja tepjenjotwarcy (25), orto­pediscy šewcy (23), pjekarjo (22) a elektrotechnikarjo (19).

FDP chce do knježerstwa

Biskopicy. Sakska FDP so na to hotuje, zo po klětušich wólbach zaso do krajneho sejma zaćehnje. Za to chce znajmjeńša wosom procentow hłosow wolerjow zdobyć. Nimo toho chce FDP w nowym sakskim knježerstwje sobu skutkować. To je krajne předsydstwo swobodnych demokratow kónc tydźenja na klawsurnym posedźenju w Biskopicach wobzamknyło.

Chcedźa wjes za syroty twarić

Krótkopowěsće (23.11.18)

pjatk, 23. nowembera 2018 spisane wot:

Nowy rozmołwny rjad

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) zahaji dźensa wječor w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow nowy rjad rozmołwow. Pod hesłom „Ze sobu rěčeć! – Wobydlerska dźěłarnička“ chce sej wón časćišo z ludźimi mysle wuměnjeć. Tajke rozmołwy su we wšěch sakskich wokrjesach, Lipsku, Drježdźanach a Kamjenicy, planowane.

Žane přidatne pjenjezy załožbje

Drježdźany. Namjet frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, Załožbje za serbski­ lud přidatnu inflacisku ratu 120 000 eurow płaćić, je zwrěšćił. Kulturny wuběrk krajneho sejma je wčera namjet we wobłuku wuradźowanja wo naćisku dwójneho etata 2019/2020 wotpokazał. Lěwica chcyše, zo Sakska tak dynamizaciju załožbowych pjenjez nastorči.

Z wobrotom zdwórliwosće

Krótkopowěsće (22.11.18)

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:

Pjenjezy za zhromadny projekt

Berlin. Štyri awtochtone mjeńšiny w Němskej móža 2019 wjelelětne zhromadne předewzaće, pućowansku wustajeńcu, zeskutkownić. Wona ma wo stawi­znach, kulturje, identiće a rěči Danow, Frizow, Serbow, Sintow a Romow kaž tež delnjoněmskeje rěčneje skupiny informować. Kaž mjeńšinowy sekretariat w Berlinje zdźěla, změja za to 125 000 eurow­ z klětušeho etata Zwjazka.

Polěpšenja hišće trěbne

Drježdźany. Na dwěmaj městnomaj skedźbnja mjezyrozprawa komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło na serbski lud. „Mjezystaw wuraznje witamy, polěpšenja pak su hišće trěbne“, rjekny­ předsyda Domowiny Dawid Statnik z widom na kónčnu rozprawu. Wón bě so na wuměnje informacijow wo tym předwčerawšim w Drježdźanskej statnej kencliji na přeprošenje statneho minis­tra Olivera Schenka wobdźělił.

Dwanaće kandidatow

Krótkopowěsće (20.11.18)

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Prócowanja wobkedźbować

Wojerecy. Na zetkanju ministerskeju prezidentow Sakskeje a Braniborskeje, Michaela Kretschmera (CDU) a Dietmara Woidkeho (SPD), ze zastupjerjemi Łužiskeho kruha wčera we Wojerecach wobdźěli so tež předsyda Domowiny Dawid Statnik. Wón apelowaše na komunalnych zastupjerjow, prócowanja Serbow wo zachowanje swojeje kultury a identity jako wažny aspekt strukturneho wuwića w regionje wobkedźbować.

Schadźowanka skoro wupředata

Budyšin. Zastupne lisćiki za lětušu 144. schadźowanku su nimale wupředate, wšitke blida su hižo rezerwowane. Załožba za serbski lud zdźěli, zo je jenož hišće něhdźe 20 kartkow na předań. Dale załožba na to skedźbnja, zo wobsteji po-dobnje kaž we wobłuku předstajenja Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła móžnosć, wječer sej dočasnje skazać.

Wabja za powołanje šofera

Krótkopowěsće (19.11.18)

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Kozel znowa direktny kandidat

Połčnica. Swojich direktnych kandidatow za klětuše wólby Sakskeho krajneho sejma je Budyski wokrjesny zwjazk Lěwicy na wolerskej zhromadźiznje sobotu w Połčnicy wuzwolił. Su to Felix Muster (wólbny wokrjes 52), zapósłanča Marion Junge (wk 53), Silvio Lang (wk 54), Ralph Büchner (wk 55) a znowa serbski zapósłanc Hajko Kozel (wk 56).

20 lět němsko-čěske wukubłanje

Pirna. Na Pirnaskim Friedricha Schillerowym gymnaziju swjećachu dźensa 20. jubilej němsko-čěskeho wukubłanja. „Binarodno-bilingualne wukubłanje je jónkrótne po wšej Němskej“, wuzběhny kultusowy minister Christian Piwarz (CDU). Tu wuwučuja čěskich a sakskich šulerjow zhromadnje hač k abiturje. Lěta 1998 stej Sakska a Čěska za to trěbne dojednanje podpisałoj. Wobě stronje chcetej tele wukubłanje dale wjesć.

Kooperaciju dojednali

Krótkopowěsće (16.11.18)

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Synoda wuradźuje wo etaće

Drježdźany. Ćežišćo dźensa zahajeneho zeńdźenja synody Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje je inkluzija. Nimo toho wuradźuja wo klětušim etaće. Naćisk předwidźi 226 milionow eurow. Porno lětsa wo wosom milionow eurow wjetša suma wuchadźa z wyšich dochodow cyrkwinskeho dawka, při­ražkow stata a financneho wurunanja Ewangelskeje cyrkwje Němskeje (EKD).

Rolf Hoppe njebohi

Drježdźany. Wjelelětny dźiwadźelnik Statneho dźiwadła Drježdźany a Němskeho dźiwadła Berlin Rolf Hoppe je za­wčerawšim 87lětny zemrěł. Mjezynarodny renomej zdoby sej Hoppe mjez druhim w róli Hermanna Göringa we filmje „Mephisto“ a jako kral w čěskej produkciji „Tři worješki za Popjelawku“. Hišće loni měješe wustup w rjedźe „Błótowski krimi“ telewizijneho sćelaka ZDF.

Elektrifikacija za lětdźesatkom

Krótkopowěsće (15.11.18)

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Bjarnat Rjentš zemrěł

Choćebuz. Wjelelětny župan župy Del­nja­ Łužica a sobuzałožer Delnjoserb­ske­ho dźěćaceho chóra Bjarnat Rjentš je po krótkej ćežkej chorosći wčera w starobje 81 lět w Choćebuzu zemrěł. Za swój žiwjenski skutk bu njedawno hakle z Mytom Domowiny 2018 wuznamjenjeny. Mjez druhim nawjedowaše Rjentš rjad rejwanskich skupin w Delnjej Łužicy. Hač do wysokeje staroby sposrědkowaše delnjoserbšćinu w rěčnych kružkach.

Komisija w rozsudnej fazy

Berlin. Wurjadna komisija zwjazko­weho knježerstwa ke skónčenju zmilinjenja brunicy je dźensa w Berlinje z wuradźowanjemi pokročowała. Při tym ma hač do jutřišeho wo „centralne prašenja“ hić, kaž z kruhow wobdźělnikow rěkaše. Plan ke skónčenju wudobywanja brunicy móhł w běhu přichodneju tydźenjow předležeć. Wobdźělnicy rěča wo wobćežnych jednanjach a wo „rozsudnej fazy“.

Wo hudźbnym žiwjenju NDR

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND