Krótkopowěsće (18.06.19)

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

Druhi plan naprawow schwalili

Drježdźany. Sakske statne knježerstwo je dźensa druhi plan naprawow wobzamknyło, z kotrymž chce nałožowanje serbšćiny posylnić a wožiwić. Plan wo­přijima dwanaće zaměrow z 21 přede­wzaćemi. Po słowach přisłušneje ministerki dr. Evy-Marije Stange (SPD) „dyrbi wšudźe znate a samozrozumliwe być, zo w Sakskej tež serbsce rěča“.

Bombu namakali

Baršć/Rogow. Znješkódnjenja bomby z Druheje swětoweje wójny dla dyrbješe dźensa něhdźe 1 500 ludźi w Baršću za­wrjeny kruh nimale kilometra wokoło namakanišća wopušćić. 250 kilogramow ćežku bombu běchu wčera při twarskich dźěłach w měšćanskim dźělu Rogowje namakali. Ewakuacija měješe hač do připołdnja wotzamknjena być, a město chcy­še naprawu hišće dźensa zaso zběhnyć.

Bydlenje wurumowane

Krótkopowěsće (17.06.19)

póndźela, 17. junija 2019 spisane wot:

Nowy měšćanosta wuzwoleny

Zhorjelc. Octavian Ursu (CDU) budźe přichodny wyši měšćanosta Zhorjelca. Wón je so na wčerawšich rozsudnych wólbach přećiwo kandidatej AfD Sebastianej Wippelej přesadźił, zdobywši 55,2 procentaj wotedatych hłosow. 56 procentow wólbokmanych bě so na wothłosowanju wobdźěliło.

Michauk nowy wjesnjanosta

Budestecy. Nowy wjesnjanosta gmejny Budestecy je 46lětny Markus Michauk. W rozsudnych wólbach doby wón wčerawše přidatne wólby z 66,5 procentami wotedatych płaćiwych hłosow přećiwo kandidatej CDU Norbertej Gloßej (33,5 procentow). Wólbne wobdźělenje bě 57,3 procenty. To je jasnje mjenje hač 26. meje z nimale 75 procentami.

Muzejopedagogiska dźěłarnička

Kamjenc Na prěnjej němsko-pólskej dźěłarničce „Praksy bliske kubłanske programy za šulske rjadownje – Móžnosće a hranicy“ pjatk w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy su so zajimcy z rjemjesłami zašłych lětstotkow zeznajomili. Wotmysł bě, „kulturnišćam a kubłanišćam přiležnosć skićić so zwjazać a jim zakłady komunikacije a modulow muzejopedagogiskich konceptow spřistupnić“.

Krótkopowěsće (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

Žurnalistiske myta přepodali

Wrócław. Lětušich lawreatow Němsko-Pólskeho žurnalistiskeho myta Tadeusza Mazowieckeho su wčera we wobłuku Němsko-Pólskich medijowych dnjow we Wrócławju počesćili. We wosebitej kategoriji „žurnalizm w pomjeznym regionje“ doby Małgorzata Jurgiel, Polskie Radio Szczecin, z přinoškom „Doma pólsce rěčimy“. W nim dźe wo nawuknjenje rěčow za zhromadny pomorski přichod.

Nowej dźěćacej knize wušłoj

Budyšin. Pod titulomaj „Findus a hara z honačom“ resp. „Findus a kokot-spiwarik“ stej w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłoj knize dyrdomdejow po cyłym swěće znateho a woblubowaneho duwa Petterson a Findus. Šwedski original Svena Nordqvista stej Dorothea Šołćina do hornjo- a Madlena Norbergowa do delnjoserbšćiny přenjesłoj.

Posledni sněh w Kyrkonošach

Krótkopowěsće (13.06.19)

štwórtk, 13. junija 2019 spisane wot:

Kapacity přepruwować

Kiel. W boju přećiwo lěsnym wohenjam wobstawaja nutřkowni ministrojo krajow na tym, zo Zwjazk swoje kapacity za hašenje z powětra přepruwuje. To wuchadźa z předłohi za wobzamknjenje, kotruž rozjimuje tuchwilna konferenca nutřkownych ministrow w Kielu. Předłoha powěsćerni dpa předleži. Kraje maja podpěru z helikopterami Zwjazkoweje wo­bory a Zwjazkoweje policije za rozsudne.

Słona woda na planetoidźe

Köln. Najwyša hora Ahuna Mons na planetoidźe Ceres w pasmje asteroidow je „jedna z najdźiwnišich strukturow našeho słónčneho systema“, rěka w zdźělence Němskeho centruma za lětarstwo a astronawtiku DLR. Objekt je „aktiwny wulkan, nastaty něhdy z erupcijow słoneje wody“. Dotal tajki fenomen wobkedźbowali njeběchu.

Modelowy region za strowotu

Krótkopowěsće (12.06.19)

srjeda, 12. junija 2019 spisane wot:

Škoda za předsydu wuzwoleny

Hochoza. Clemens Škoda předsyduje nowemu wuběrkej Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny „Europeada 2020“. Jeho je wčera dźesaćčłonski gremij na skonstituowanju skupiny wuzwolił, zdźěla Domowina. Clemensa Škodu zastupuje Marcus Końcaŕ. Wuběrk ma serbskej mustwje žonow a muži za koparske europske mišterstwa narodnych mjeńšin-europeadu, kotraž wotměje so klětu pola Korutanskich Słowjencow w Awstriskej, zestajeć.

Zrěčenje na dobro najmjeńšich

Drježdźany. Zwjazkowa ministerka za swójby dr. Franziska Giffey (SPD) a sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) podpisataj jutře w Drježdźanach dojednanje wo zakonju „Gute Kita“. Zwjazk přewostaja krajam mjez druhim za dalewuwiwanje kwality při kubłanju dźěći w lětach 2019 do 2022 něhdźe 5,5 milliardow eurow, Sakska dóstanje z toho 269 milionow eurow.

Wjele pjenjez za pomnikoškit

Krótkopowěsće (11.06.19)

wutora, 11. junija 2019 spisane wot:

Loni wjele mjenje rybow było

Kamjenc. Horcota a suchota stej plahowanje rybow w Sakskej loni jara poćežowałoj. Najwjetše problemy mějachu pstruhi a sajblinki, kaž statistiski krajny zarjad w Kamjencu zdźěla. Někotre akwakulturne zawody su samo dospołnu stratu poćerpjeli. 91 tonow módricy wo­znamjenja minus 40 procentow přirunajo z lětom 2017. Cyłkownje su loni 2 215 tonow jědźneje ryby naprodukowali.

Póńdźe wo škit před wulkej wodu

Frankenberg. Krajna zahrodna přehladka w Frankenbergu steji sobotu, 15. junija, w znamjenju škita před wulkej wodu. We wobłuku 2. tajkeho dnja hosćo zhonja, kak móža swoje domske přećiwo škodam wulkeje wody škitać. Tam předstaja wupokaz za prewenciju, na kotrejež zakładźe hodźi so wěstota twarjenjow nastupajo wulku wodu posudźować a polěpšić.

Češa lubuja „konjacy“ lěk

Krótkopowěsće (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Iniciatiwa Sakskeje a Bayerskeje

Berlin. Lěpšu podpěru ratarjam za žnjowe wupady klimy a wjedra dla stej Sakska a Bayerska dźensa w Zwjazkowej radźe nastorčiłoj. W rezoluciji wuprajatej so za lěpše móžnosće, za­wě­sćić so přećiwo škodam suchoty dla, kaž tež za dawkowe naprawy. Hnydomna pomoc­ kaž loni měła wuwzaće wostać. Pomoc nastupajo prewentiwne naprawy dyrbjała wobstatk rizikoweho managementa być.

Wo mobilitu z wodźikom šło

Choćebuz. Delegacija jednoho z wodźacych chinskich twarcow wodźikowych busow „Wanxiang“ je dźensa Choćebusku Industrijnu a wikowansku komoru wopytała. Mjez předewzaćelemi, slědźerjemi a wobchadnymi ekspertami su so chinscy hosćo wo techniskich prašenjach, dosahu, přizwolenskich procedurach a wo projektach nastupajo mo­bilitu z wodźikom wobhonili, kaž Cho­ćebuska komora zdźěla.

Wołtawu turistisce zwičnić

Krótkopowěsće (06.06.19)

štwórtk, 06. junija 2019 spisane wot:

Měrliwu rewoluciju hódnoćił

Berlin. Zwjazkowy sejm je dźensa měrliwu rewoluciju w NDR před 30 lětami a tehdyšu zmužitosć hibanja za woby­dlerske prawa hódnoćił. „Murja njeje so prosće zwjezła, ale ludźo su aktiwnje jednali, zo so sypnje“, rjekny społnomócnjeny za wuchod zwjazkoweho knježerstwa Christian Hirte (CDU) dźensa w plenumje. Wobydlerjo w NDR su sej swobodu a demokratiju sami wuwojowali.

Serbske potajnosće na statoku

Chrósćicy. Šćěpan Hanuš budźe fasadu Kralec statoka w Chrósćicach wuhotować. Tema maja serbske potajnosće być. Móžny je projekt dźakowano sakskemu statnemu ministerstwu za wobswět a ratarstwo, kotrež zběraše ideje za wjesne kónčiny, při čimž běchu kreatiwne namjety zhromadneho žiwjenja prašane. Přichodnu wutoru ma wuměłc oficialny nadawk za wuhotowanje fasady dóstać.

Wuběrk přiražku přizwolił

Krótkopowěsće (05.06.19)

srjeda, 05. junija 2019 spisane wot:

Módroćišć kulturne herbstwo

Berlin. Wotnětka je módroćišć wobstatk imaterielneho kulturneho herbstwa. Wčera su reprezentanća UNESCO w Berlinje němskim zastupjerjam techniku na­łožowacych dźěłarnjow wopisma přepodali. Na zhromadnu iniciatiwu Němskeje, Awstriskeje, Čěskeje a Słowakskeje bu rjemjesło do lisćiny přiwzate. Módroćišć je mjez druhim wažny element zhotowjenja serbskeje narodneje drasty.

Bańki runohódnje darić

Berlin. Wědomostnicy uniwersity Leopoldina w Halle nad Solawu a unije němskich akademijow wědomosćow su wčera zapósłancam zwjazkoweho sejma poručili, nowelěrować lěta 1990 schwaleny zakoń wo rozpłodźenskej medicinje, kotryž „wobstejnosćam 21. lětstotka hižo njewotpowěduje“. Na přikład měło so darje­nje jejkowych bańkow dowolić.

Přewjeduja naprašowanje

Krótkopowěsće (04.06.19)

wutora, 04. junija 2019 spisane wot:

Chcedźa so lěpje zrozumić

Drježdźany. Poměr mjez sakskej poli­ciju a medijemi ma so polěpšić. Zboka ekstremnych połoženjow měli sej policisća a žurnalisća dźěło tamneho zbližić móc, kaž sakske nutřkowne ministerstwo zdźěla. Němski zwjazk žurnalistow je ze zamołwitymi za wukubłanje nowy koncept zdźěłał, w kotrymž medijowe prawo sylnišo wobkedźbuja. Žurnalisća měli při tym z praksy powědać.

Kuzłarjej na jewišću

Budyšin. Pod hesłom „Magija intuicije“ chce znate duwo kuzłarjow Thomas & Vincent pjatk swój nowy program w Budyskim Dźiwadle na hrodźe pokazać. Zhromadnje z publikumom budźetaj mentalistaj, wobaj z łužiskimi korje­njemi, prašenje rozjimać, hač a w kotrej měrje „čitanje myslow“ z tak mjenowanym brjušnym začuwanjom zwisuje.

Zastanu tež při Serbskim muzeju

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND