Krótkopowěsće (05.12.19)

štwórtk, 05. decembera 2019 spisane wot:

Njewšědna namakanka

Wóspork. Nawoda Wósporskeje po­prjancarnje Sebastian Walther je na hornjej łubi muzeja drohoćinku namakał. Wčera přepoda wón Sakskej krajnej bibliotece dźewjeć spisow z reformaciskeho časa. Dotal běchu fachowcy z toho wuchadźeli, zo su wone zhubjene. Su to wosebje prědowanske dokumenty ze 16., 17. a 18. lětstotka.

Nowe předsydstwo wolili

Kulow. Towarstwo United Clubs for Kulow ma nowe předsydstwo. Martin Kretschmer naslěduje Phillipa Koplanskeho na čole zjednoćenstwa młodźinskich klubow Kulowa a wokoliny. Dalši nowi čłonojo předsydstwa su městopředsyda Matthias Kliemank, pokładnik Franz Wiedemann kaž tež za zjawnostne dźěło zamołwity Ławrjenc Lipič a inwentarnik Daniel Šiman.

Psy w azylowym domje dowolene

Praha. Lětsa smědźa bjezdomni w čěskej stolicy prěni raz do azylowych domow tež swoje psyče lubuški sobu wzać. Dotal běchu mnozy z přičiny zakaza dobro­wólnje zwonka přebywanišćow na hasy zwostawali. Po lětušim přepytowanju ma Praha něhdźe 3 250 bjezdomnych, za cyłu Čěsku republiku trochuja jich ličbu na něhdźe 24 000.

Krótkopowěsće (04.12.19)

srjeda, 04. decembera 2019 spisane wot:

Filmaj z wuhladom na myto

Berlin. Europska filmowa akademija spožči sobotu swoje lětuše filmowe myta. Němska produkcija „Systemsprenger“, w kotrejž serbska dźiwadźelnica Gabriela Marija Šmajdźina sobu hraje, je we wjacorych kategorijach nominowana, mjez druhim jako najlěpši film. Alexandera Scheera móhli jako najlěpšeho hrajerja za jeho wukon w dramje Andreasa Dresena „Gundermann“ wuznamjenić.

Forsa dóstanje nowe studijo

Choćebuz. Institut za wične a měnjenjowe slědźenje forsa chce spočatk 2020 w Choćebuzu telefonowe studijo z laborowym charakterom za naročne woprašowanja w tamnišim měšćanskim centrumje wotewrěć. Wo tym informuje tamniša Industrijna a wikowanska komora. Nastać ma něhdźe 40 dźěłowych městnow. Choćebuz budźe pjate stejnišćo forsy z telefonowym studijom.

Chcedźa w stolicy bydlić

Krótkopowěsće (03.12.19)

wutora, 03. decembera 2019 spisane wot:

Nawodnistwo zaso dospołne

Choćebuz. Ruth Heynen je nowa direktorka činohrajneho studija a Alexander Mercyn nowy generalny hudźbny di­rek­tor Choćebuskeho Statneho dźiwadła. To je rada Braniborskeje kulturneje załožby Choćebuz-Frankfurt nad Wódru wčera wob­zam­knyła. Wuměłstwowe nawodnistwo hłowneho dźiwadła delnjołužiskeje metropole je tuž zaso dospołne.

Nowe płaćizny schwalili

Budyšin. Nowy popłatkowy porjad płaći za Budyski Serbski muzej a za Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy w nošerstwje wokrjesa wot 1. januara 2020. To je Budyski wokrjesny sejmik wčera wobzamknył. Zastupny pjenjez w sku­pinje, normalny a potuńšeny je jedyn, swójbna karta wo dwaj euraj dróše. Runje tak zwyša podruž za zarjadowanja w rumnosćach na 75 do 150 eurow. Wšitke tamne płaćizny wostanu njezměnjene.

Lěwica z nowym předsydu

Krótkopowěsće (02.12.19)

póndźela, 02. decembera 2019 spisane wot:

Juh a wuchod w fokusu

Lipsk. Ćežišćo klětušich Lipšćanskich knižnych wikow je literatura južneje a wuchodneje Europy. Zarjadowarjo chcedźa tak rólu krajow w zwisku z padnjenym železnym zawěškom před 30 lětami wuzběhnyć. Nowosć budźe forum „Sam myslić“, wěnowacy so spušćomnosći informacijow w digitalnym swěće. Za Myto knižnych wikow je něhdźe 400 namjetow cyłkownje 134 nakładnistwow dóšło.

Chrupalla kopředsyda AfD

Braunschweig. Na stronskim zjězdźe AfD w Braunschweigu wuzwolichu Zhorjelčana Tina Chrupallu za kopředsydu. Hižo wot lěta 2017 je wuwučeny moler čłon zwjazkoweho sejma. 44lětny Chrupalla naslěduje Alexandera Gaulanda, kiž bě Zhorjelčana namjetował. Tamny wicenawoda je Jörg Meuthen.

Forum FUEN w Němskej

Krótkopowěsće (29.11.19)

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Stabilne dźěłowe wiki

Budyšin. Dźěłowe wiki we wuchodnej Sakskej su dale stabilne. Kónc nowembra bě 16 094 bjezdźěłnych, šěsnaće wjace hač w oktobrje. To wotpowěduje kwoće 5,7 procentow, kaž Budyska agentura za dźěło informuje. Aktualnje su so prěnje wosoby z powołanjom, kiž wot wjedra wotwisuje, bjezdźěłne přizjewili. Jednaćelka Budyskeje agentury Ilona Winge-Paul skedźbnja tuž na sezonowy pjenjez krótkodźěłacym.

Maja noweho jednaćela

Miłoćicy. Ratarske předewzaće w Mi­łoćicach ma noweho jednaćela. Pawoł Matka z Konjec přewozmje wotnětka nawod­nistwo, kaž towaršnicy wčera na zhro­madźiznje wobzamknychu. Dotalny šef Stefan Wawrich je wo wuwjazanje prosył, čemuž towaršnicy wotpowědowachu. Młody Serb Pawoł Matka bě hižo někotre lěta Stefana Wawricha podpěrał.

Słowo lěta předstajili

Krótkopowěsće (28.11.19)

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

Hort swjeći 25. róčnicu wobstaća

Radwor. Hort Katolskeho serbskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“ w Ra­dworju swjeći dźensa 25lětne wobstaće. Do zarjadnišća w nošerstwje Radwor­skeje wosady chodźi tuchwilu 57 dźěći 1. do 4. lětnika. Wot lońšeho maja tam nowu nawodnicu Andreju Henichowu. Wosebitosć přebywanišća je, zo su dźěći wšitke w jednej skupinje zjednoćene.

Na nastupnym wopyće była

Choćebuz. Braniborska ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu dr. Manja Schüle (SPD) wopyta dźensa Braniborsku technisku uniwersitu Choćebuz-Zły Komorow kaž tež Statne dźiwadło Choćebuz a Braniborski Krajny muzej za načasne wuměłstwo pod třěchu kulturneje załož­by Choćebuz-Frankobrod. Po informaciskim přebytku w zarjadnišćach je so dr. Schüle ze zamołwitymi rozmołwjała.

Cyž z wuspěšnej prapremjeru

Krótkopowěsće (27.11.19)

srjeda, 27. nowembera 2019 spisane wot:

Nowe towarstwo załožili

Mały Wjelkow. 26 wosobow je minjenu sobotu w Małym Wjelkowje nowe towarstwo „Sotrowni Mały Wjelkow“ załožiło. Ochranowska bratrowska jednota jako mějićelka bě to iniciěrowała. Na iniciatiwu dr. Lubiny Malinkoweje je do wustawkow tež serbski aspekt zapisany. Mnohe Serbowki běchu we 18. lětstotku sotrowni sobu natwarili. Předsydka towarstwa je Katrin Böhme z Małeho Wjelkowa.

Wědomostna rada so schadźuje

Choćebuz/Budyšin. Čłonojo wědomostneje přirady Serbskeho instituta so dźensa a jutře schadźuja. Po wopyće Choćebuskeje wotnožki dźensa rano su so popołdnju z Budyskimi sobudźěła­će­rjemi rozmołwjeli. Rozžohnować chcedźa prof. dr. Konrada Köstlina, kiž bě zało­ženje a dalewuwiće instituta sobu přewodźał, kaž tež nětčišeho předsydu rady prof. dr. Winfrieda Müllera.

Tež we Łužicy demonstruja

Krótkopowěsće (26.11.19)

wutora, 26. nowembera 2019 spisane wot:

Wubědźowanje zahajene

Drježdźany. Wubědźowanje wo Němsko-Pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho 2020 je zahajene. Zapodać hodźa so přinoški w kategorijach ćišć, rozhłós, telewizija, multimedia a žurnalizm w pomjeznym regionje. Lawreatow počesća we wobłuku Němsko-Pólskich medijowych dnjow klětu 4. junija w Frankfurće nad Wódru.

Namjety zapodać

Budyšin. Budyšenjo móža hač do 29. februara 2020 namjety za naprawy na dobro zhromadnosće zapodać. Hač su to wozelenjenje płonin abo swjedźeń w bydlenskej štwórći – wšelakore spěchowanja su móžne. Wot 2017 ma město za to kóžde lěto etat 10 000 eurow k dispoziciji. Namjety zapodać móža woby­dlerjo pod abo w běrowje wyšeho měšćanosty.

Eyckec žněje wulki wuspěch

Krótkopowěsće (25.11.19)

póndźela, 25. nowembera 2019 spisane wot:

402 twórbje zapodatej

Lipsk. Za Myto Lipšćanskich knižnych wikow 2020 je 134 nakładnistwow 402 twórbje zapodało. Jury z předsydu Jensom Biskyjom chce z nich pjeć kandidatow za kategorije beletristika, wěcowna literatura a přełožk hač do 11. februara 2020 nominować. Tónraz je so dwójce telko awtorow za wěcownu literaturu požadało. Lipšćanske knižne wiki wotměja so klětu wot 12. do 15. měrca.

Protest haj, njeskutki ně

Choćebuz. Choćebuski wyši měšća­nosta Holger Kelch (CDU) přizamkny so hromadźe z direktorku Picnjanskeho zarjada Elviru Höltzner a dalšimi namołwje zawodneje rady Janšojskeje milinarnje k protestnemu kóncej tydźenja. Namołwjało bě zwjazkarstwo „Ende Gelände“. Měrniwy protest je legitimny, njesmě pak k žanym njeskutkam dóńć.

Wjace turistow zličili

Budyšin. Turizm w Hornjej Łužicy dale přiběra. Kaž Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zdźěli, je ličba turistiskich přichadow lětsa po dźewjeć měsacach porno lońšemu wo 6,4 procenty na 600 984 rozrostła. Pře­no­cowanja přiběrachu wo 4,7 procentow na 1 588 617. Přerězny přebytk leži z 2,6 dnjemi snadnje nad sakskim přerězkom.

Krótkopowěsće (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Druhi dźěl dopomnjenkow

Budyšin. W Ludowym nakładnistwje Domowina je nětko druhi dźěl memoarow Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 2“ wušoł. W nim wěnuje so awtor časej po politiskim přewróće 1989 a wobswětla mjez druhim swoje skutkowanje jako parlamentownik a jako šefredaktor Serbskich Nowin. Knižna premjera budźe štwórtk w Smolerjec kniharni.

Přećiwo zhromadnej šuli

Radebeul. Zwjazk sakskich wučerjow je znowa před zhromadnej šulu warnował a tak debatu wo tule šulsku družinu znowa zahajił. Tajka ničo njeposkića, štož móže abo móhła wyša šula zdokonjeć, rjekny předsyda zwjazka Jens Weichelt wčera w Radebeulu. Jeho poselstwo na CDU, SPD a Zelenych, kotrež jednaja wo koaliciju, je, zo nimaja „wolerski nadawk za eksperimenty na šulskim systemje“.

Spěchowanje přizwolene

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND