Krótkopowěsće (12.04.24)

pjatk, 12. apryla 2024 spisane wot:

Złota medalja šulerce ze Slepoho

Drježdźany. Sakski kultusowy minister Christian Piwarz je wčera wobdźělnikow Sakskeje olympiady cuzych rěčow počesćił. Złotu medalju wudobyštaj sej šulerka Wyšeje šule Slepo Luna Ritze w jendźelšćinje a šuler Serbskeje wyšeje šule Ralbicy Jakub Barč w rušćinje. Luiza Domanic, tež šulerka Ralbičan šule, wudoby sej w rušćinje druhe městno. Cyłkownje běše so 55 šulerjow 8. a 9. lětnikow wobdźěliło.

Finale za mjenowe prawo

Berlin. Dźensa chcyše zwjazkowy sejm reformu mjenoweho prawa Němskeje wobzamknyć. Z tym móža tež Serbowki swoje swójbne mjeno na serbske wašnje do hamtskich dokumentow zapisać dać. Sakski zapósłanc a parlamentariski jednaćel frakcije FDP Torsten Herbst, kiž je so wjele lět za reformu zasadźował, praji, zo ma serbšćina dźěl wšědneje komunikacije tež na zjawnych zarjadach być.

Šiman: Přihot na studij zaručeny

Krótkopowěsće (11.04.24)

štwórtk, 11. apryla 2024 spisane wot:

Na konferency w Helsinkach

Helsinki. Kubłanska referentka Domowiny Katrin Suchec-Dźisławkowa a jednaćel Serbskeho šulskeho towarstwa Andreas­ Ošika přebywataj tele dny w Helsinkach. Tam wobdźělitaj so na zetkanju kubłanskeje skupiny FUEN. Mjez druhim rozestajataj so z kubłanskim systemom­ šwedskeje mjeńšiny w Finskej.

Liča z wjace nadpadami wjelkow

Drježdźany. Hladajo na miłe temperatury a z tym móžnosće swój skót na pastwach pasć, warnuje sakske fachowe zarjadnistwo wjelk před nadpadami rubježneho zwěrjeća. Kaž fachowcy wčera zdźělichu, měli plahowarjo skotu škitne naprawy přepruwować a spěšnje škody wotstronić. Zarjadnišćo wuchadźa z toho, zo dyrbja plahowarjo skotu z wjace wjelčimi nadpadami ličić.

Chcedźa pomnik znowa postajić

Krótkopowěsće (10.04.24)

srjeda, 10. apryla 2024 spisane wot:

Olympiada serbšćiny zahajena

Wodowe Hendrichecy. 56. centralna olympiada serbskeje rěče bu dźensa we Wodowych Hendrichecach zahajena. Hač do pjatka chce tam 63 šulerjow a šulerkow šěstych lětnikow ze šulow w Hornjej a 28 z Delneje Łužicy swoje dokonjanosće w serbskej rěči při spjelnjenju pisomnych a ertnych nadawkow dopokazać. Nošer zarjadowanja je Serbske šulske towarstwo.

Dešno wosebje powabne było

Choćebuz. Předsydstwo towarstwa Serbski kulturny turizm je so na posedźenju wčera w Choćebuskim Serbskim domje skonstituowało. Dale su so čłonojo wo zarjadowanjach k jutram w Delnjej a Hornjej Łužicy wuměnili. Pozitiwnje zwěsćichu, zo pěstuja žony w jědnaće wsach dwurěčneje Łužicy jutrowne spěwanje w serbskej rěči. Dešno běše jutry wosebje powabne w Delnjej Łužicy.

Wojuja dale wo titul UNESCO

Krótkopowěsće (09.04.24)

wutora, 09. apryla 2024 spisane wot:

Spočatk abiturneho pruwowanja Drježdźany. Za 10 674 šulerjow a šulerkow w Sakskej zahaja so dźensa abiturne pruwowanja z předmjetomaj ewangelska a katolska nabožina. Ertne pruwowanja wotměwaja so wot 26. meje. Konkretne terminy šule same postajeja. 2 718 maturantkow a maturantow powołanskich gymnazijow nastupi 16. apryla do pruwowanskeho časa.

70 próstwow dóšło

Budyšin. Za projektowe spěchowanje lětsa w druhim połlěće předleži Załožbje za serbski lud po kóncu požadanskeje doby 31. měrca 70 próstwow. Spěchowanski wolumen wučinja nimale 332 000 eurow, załožba wčera informowaše. Załožbowy zarjad próstwy pruwuje, fachowa přirada 16. meje wo přizwolenju předewzaćow rozsudźi. Na to zapodawarjo zhonja, hač budźe jich projekt spěchowany abo nic.

Zastaranje z wodu zaručić

Krótkopowěsće (08.04.24)

póndźela, 08. apryla 2024 spisane wot:

Dale a wjace bioratarjow

Kamjenc. Trend ekologiskeho ratarjenja tež w Sakskej dale traje. Loni bě 12 procentow wjace zawodow ekologisce ratariło. Jich bě dohromady 810. Tež zawodow, kiž plahuja swój skót po ekologiskich principach, je lěto a wjace – dohromady 480. Mjez dohromady 4500 ratarskimi zawodami w Sakskej je nětko někak 11 procentow ekologiskich

Skóržba wuspěšna

Drježdźany. Krajne sudnistwo je skóržbje Budyskeho předewzaća Hentschke Bau přećiwo rešeršowacemu kolektiwej, kotryž zastupuje antifašistiski zwjazk VVN-BdA Sakska, tydźenja pjatk wopowědowało. Wšelake wuprajenja nastupajo prawicarske zmyslenje jednaćela Jörga Drewsa kaž tež sobudźěłaćerjow přede­wzaća so hižo wospjetować njesmědźa resp. dyrbja so w interneće zhašeć.

Statnik so z młodostnymi zetkał

Krótkopowěsće (05.04.24)

pjatk, 05. apryla 2024 spisane wot:

Wjace wučby wupadnyło

Drježdźany. Na sakskich šulach je w prěnim šulskim połlěće wjace wučbnych hodźin wupadnyło. To bě nimale 8,8 procentow, kaž ze statistiki kultusoweho ministerstwa wuchadźa. Za něhdźe 40 000 wupadnjenych wučbnych hodźin ma ministerstwo warnowanski stawk wuwučowacych loni w nowembru a decembru za hłownu přičinu.

Wobkrućenje njerozumja

Choćebuz. Wobswětowa syć Zelena liga kritizuje, zo njeje planowanje fosilneje płunoweje milinarnje w Janšojcach energijopolitisce sćěhujomne wobkrućene. Přiwjazanje na płunowu abo wodźikowu syć je w Janšojcach nadpřerěznje drohe a analyza kóštow a wužitka za planowane zjawne spěchowanje płunowodow pobrachuje, rěka w zapodatym stejišću Zeleneje ligi předewzaće nastupajo.

Wo projektach so wuměnja

Krótkopowěsće (04.04.24)

štwórtk, 04. apryla 2024 spisane wot:

Pozicija ministra wobkrućena

Drježdźany. Pobrachowacy fachowcy we Łužicy su problem, na kotryž je sakski minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt (CDU) hižo dlěši čas skedźbnił. Hdyž so nětko ifo-institut kaž tež zastupjerjo industrijneje a wikowanskeje komory njedostatka fachowcow boja, to poziciju ministra wobkrući. Změna strukturow žada sej nimo nowych dźěłowych městnow tež inwesticije do mjechkich faktorow stejnišća, rjekny Schmidt.

Łužiska akademija přichoda

Lubnjow. Druhu Łužisku akademiju přichoda wuhotuja wot 7. do 12. julija w konferencnym centrumje LEAG w Lubnowje. 50 młodych ludźi změje tam šansu, so do swěta wobnowjomnych energijow z diskusijnymi kołami, dźěłarničkami a wulětami zanurić. Zajimcy w starobje 18 do 27 lět z Braniborskeje, Sakskeje a Berlina móža so hač do 30. apryla přizjewić. Prěnja akademija běše loni.

Pakt wohroženych městow

Krótkopowěsće (03.04.24)

srjeda, 03. apryla 2024 spisane wot:

Hódnoty běchu jutry přewysoke

Drježdźany. Njewšědne wjedrowe zjawy su minjeny jutrowny kónc tydźenja wobwliwowali, zdźěli wčera sakski wobswětowy zarjad. Njejasne njebjo je nimo procha z pusćiny Sahara tež mikroproch zawinował. Koncentracija procha bě na měrjenskich stacijach minjenu sobotu a njedźelu dnjowu hódnotu 50 mikrogramow na kubikny meter překročiła.

Prawidła spěšnišo předźěłać

Podstupim. Braniborski hońtwjerski zwjazk sej žada, zo maja so prawidła za zatřělenje problematiskich wjelkow spěšnišo předźěłać. „Zatřělenje wjelkow, kotrež su škody zawinowali, dyrbi rutina być“, wuzběhny jednaćel zwjazka Kai Hamann. Mjeztym drje je braniborske knježerstwo postajenja přeměriło, naćiski pak hišće we wuběrkach krajneho sejma wobjednawaja.

Aziatiski šeršeń so rozpřestrěwa

Krótkopowěsće (02.04.24)

wutora, 02. apryla 2024 spisane wot:

Hans-Joachim Meyer njeboh

Podstupim/Drježdźany. Prof. dr. Hans-Joachim Meyer, sakski minister za wědomosć a kulturu wot 1990 do 2002 w kabineće Kurta Biedenkopfa, je minjeny pjatk 87lětny zemrěł. Wón bě Serbam jara přichileny. Jeho ministerstwo je naćisk referentow za sakski Serbski zakoń zdźěłało. Wulke připóznaće zdoby sej Meyer tež w funkciji prezidenta Centralneho komiteja němskich katolikow.

„Křižerjo“ w sewjernej Čěskej

Mikulášovice. Někotre dźesatki swjatočnje zwoblěkanych jěcharjow na wupyšenych konjach su jutrownu njedźelu přez Milulášovice w Šluknowskim wuběžku ćahnyli. Tamniše „jutrowne jěchanje“, kotrež nawjazuje na dawnu tradiciju wuhnatych němskich wobydlerjow, su před 14 lětami wožiwili. Z toho časa nałožk wulku ličbu přihladowarjow z regiona přiwabi.

Nětko rejuja najmjeńši

Krótkopowěsće (28.03.24)

štwórtk, 28. měrca 2024 spisane wot:

Lemke myto Fallady přijała

Neumünster. Spisowaćelka a filmowča Grit Lemke je z lětušej lawreatku Hansa Falladoweho myta města Neumünster. Literarne, z 10 000 eurami dotěrowane wuznamjenjenje spožčichu jej za knihu „Kinder von Hoy“, z kotrejž „z dokumentariskej strózbotu wuwiće Wojerec wot modeloweho města NDR hač k politiskej radikalizaciji po lěće 1989 z kolektiwneje perspektiwy wotbłyšćuje“.

Nowy rěčny rum

Njebjelčicy. Serbske šulske towarstwo wutwori zhromadnje ze Serbskim Sokołom a ZARI w jutrownych prózdninach nowy serbskorěčny rum. Młodźi koparjo nabudu we wobłuku sportoweho projekta na sportnišćach w Njebjelčicach, Ralbicach a Chrósćicach serbskorěčne znajomosće wo woblubowanym sporće a swojim ćěle.

Helikoptery za Ukrainu

nowostki LND