Krótkopowěsće (21.12.20)

póndźela, 21. decembera 2020 spisane wot:

Z najwyšej pokutu pochłostany

Magdeburg. W procesu prawicarsko­teroroweho nadpada w Halle nad Solawu dla je wyše krajne sudnistwo Naumburg wusud dźensa na krajnym sudnistwje w Magdeburgu wozjewiło. Wobskorženy Stephan Balliet je zasudźeny k jastwu na čas­ žiwjenja, čemuž přizamknje so wěstotna jatba. Nimo toho bě Naumburgske wyše sudni­stwo wosebitu ćežkosć winy zwěsćiło.

Wšitke łoža wobsadźene

Budyšin. W Budyskim wokrjesu zwěsćichu wot pjatka hač do wčerawšeho 839 nowonatyknjenjow z koronawirusom. Dalšich 36 wosobow je zemrěło. W chorownjach wokrjesa je wot njedźele wšitke 40 łožow na intensiwnych stacijach z koronapacientami wobsadźenych. Krajnoradny zarjad je pjatk wjacore dźěłowe městna wobmjezowane na dobu pandemije wupisał, zo móhli kontakty lěpje sćěhować.

Sportowcy lěta 2020

Krótkopowěsće (18.12.20)

pjatk, 18. decembera 2020 spisane wot:

Sakska da Serbam wjace pjenjez

Drježdźany. Naćisk za dwójny etat Swobodneho stata Sakskeje 2021/2022 je financne ministerstwo wčera krajnemu sejmej přepodało. Přisłušne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm planuje za financowanje Załožby za serbski lud dohromady 7,972 milionow eu­row.­ Předwidźana cyłkowna suma je 1,761 mio. eurow wyša hač lětuša.

Pjećina padow w hladarnjach

Budyšin. 352 nowych natyknjenjow z koronawirusom su wčera w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, registrowachu něhdźe pje­ćinu aktualnych padow w hladarnjach abo zarjadnišćach za ludźi ze zbraše­njemi. Z 3 429 schorjenych (+288) lěkuja 201 (+6) w klinice. Wokrjes Zhorjelc je wčera 249 nowoinfekcijow a 14 smjertnych padow wozjewił.

Nowostka online přistupna

Krótkopowěsće (17.12.20)

štwórtk, 17. decembera 2020 spisane wot:

Wjace pjenjez serbskej załožbje

Podstupim. Klětuši etat kraja Bra­niborskeje 2021 předwidźi jako přiražka k financowanju Załožby za serbski lud z 3 897 500 eurami 706 500 eurow wjace hač lětsa. K tomu přińdu srědki za zhromadne dźěło ze Sakskej při wu- a dalekubłanju serbskich wučerjow a sorabistow kaž tež za zeskutkownjenje krajneho plana k sylnjenju delnjoserbšćiny.

Natyknjenja njepopušćeja

Budyšin. Strowotniski zarjad rozprawješe wčera za Budyski wokrjes wo ­dalšich 461 natyknjenjach z koronu a wo sydom w tym zwisku zemrětych. Wot 3 141 pacientow (+261) lěkuja 195 (+23) w chorowni. Najbóle potrjechenej serbskej gmejnje su Worklecy a Pančicy-Kukow ze 17 padami na tysac wobydlerjow. W Zhorjelskim wokrjesu bě wčera 476 nowoinfekcijow. Incidenca je tam 701,16; w Budyskim wokrjesu 681.

Dawkowe polěpšenja zbrašenym

Krótkopowěsće (16.12.20)

srjeda, 16. decembera 2020 spisane wot:

Hladarnje jara potrjechene

Budyšin. Wo 295 nowych natyknjenjach z koronawirusom rozprawješe wčera Budyski wokrjes. Třo pacienća zemrěchu. Jara potrjechene su hladarnje w Sprjewinym Dole, Budyšinje, Ohornje, Biskopicach a Kamjencu, hdźež zwěsćichu wot kónca zašłeho tydźenja dohromady 133 infekcijow. W Zhorjelskim wokrjesu bě wčera w zwisku z koronu dalše 223 infekcijow a 14 smjertnych padow.

Hriwny přeco hišće měnjeja

Erfurt/Drježdźany/Frankfurt n. M. Ludźo w Durinskej a Sakskej namakaja přeco hišće mnóstwa stareje měny hriwny, hdyž rumuja abo hdyž namrěwaja. Lětsa měnjachu w filialach zwjazkoweje banki hač do kónca nowembra 1,86 ­milionow hriwnow, kaž z ličbow kreditneho instituta za wobaj krajej wuchadźa. Mějićeljo sumow stareje měny dóstachu za to 952 228 eurow.

Pjerizna dyrbi nutřka wostać

Krótkopowěsće (15.12.20)

wutora, 15. decembera 2020 spisane wot:

Mjenje testow přewjedli

Budyšin. Z mjenje testami kónc tydźenja dla zwěsćichu w Budyskim wokrjesu wčera 42 dalšich koronanatyknjenjow. Ličba smjertnych padow je wo šěsć na 147 rozrostła. Z 2 829 schorjenych lěkuja 161 (-27) w klinikach. Zhorjelski wokrjes informowaše wčera wo sydom nowo­infekcijach a dalšich pjeć pacientach, ­kotřiž su w zwisku z koronu zemrěli.

Sputnik informuje wo Serbach

Lipsk. Młodźinski sćelak MDR Sputnik zetkawa we wusyłanju Popkult tónle tydźeń kóždy wječor „serbsku wosobu, kotraž je mjezynarodnje wuznamna“, kaž na internetnej stronje čitamy. Tydźeń wuhotuja hromadźe z redakciju Radija Satkula. Nimo interviewow připowědźa Sputnik přinoški, zaběrace so ze wšelakimi aspektami serbskeho žiwjenja.

Łužicu do domu přiwzać

Krótkopowěsće (14.12.20)

póndźela, 14. decembera 2020 spisane wot:

Nowoinfekcije njewoteběraja

Budyšin/Zhorjelc. 972 nowych natyknjenjow z koronawirusom su wot pjatka w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Dźewjeć pacientow je zemrěło. Wčera bě 2 829 schorjenych, 188 z nich w klinikach lěkuja. Najwjace inficěrowanych na tysac wobydlerjow maja z 20 w gmejnje Halštrowska Hola, slěduja Pančicy-Kukow z 18. W Zhorjelskim wokrjesu bě wot pjatka 729 nowoinfekcijow. Incidenca je tu 657,24, w Budyskim wokrjesu 641,3.

Za digitalne wuhotowanje

Drježdźany. Montessoriska zakładna šula Budyšin je jedne ze šěsć katolskich kubłanišćow, za kotrychž digitalne wuhotowanje je kultusowy statny sekretar Herbert Wolff dźensa spěchowanske srědki 920 000 eurow biskopej Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy Heinrichej Timmereversej přewostajił. Spěchowanje je z digitalneho pakta.

Druhi nakład předleži

Krótkopowěsće (11.12.20)

pjatk, 11. decembera 2020 spisane wot:

Dypk zaso cofnjeny

Budyšin. Budyski wokrjes je swoje srjedu wozjewjene postajenje korigował a dypk nastupajo wopyt a wuhotowanje kemšow cofnył, dokelž bě so krajne knježerstwo z krajnymaj cyrkwjomaj hižo dojed­nało. Wčera zwěsćichu w Budyskim wo­krjesu 318 nowonatyknjenow korony dla a dalšich pjeć smjertnych padow. Zhorjelski wokrjes měješe 346 nowo­infekcijow, 14 pacientow je zemrěło.

Posedźenje jako livestream

Budyšin. Koronapandemija nuzuje nětko k dalšej premjerje w Domowinskim skutkowanju. Prěni raz móža zajimcy dźensa wot 17.30 hodź. posedźenje jeje zwjazkoweho předsystwa přez livestream sćěhować. To budźe pak na internetnej stronje třěšneho zwjazka http://www.domowina.de/hsb/start/ pak direktnje přez Youtube posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny-YouTube.

Łužicu zhromadnje wuwić

Krótkopowěsće (10.12.20)

štwórtk, 10. decembera 2020 spisane wot:

Dźiwadźelnica prěnjeje hodźiny

Budyšin. Serbska dźiwadźelnica Ludmila Nawka je wutoru w starobje 91 lět w Budyšinje zemrěła. To wobkrući Němsko-Serbske ludowe dźiwadło. Nawka skutkowaše wot 1949 do 1958 w Serbskim ludowym dźiwadle pod intendantom Janom Krawcom. Jako jeho NDRska wyšnosć wotsadźi, so tež jeje karjera přetorh­ny. Po staciji w Zwickauwje bě wona sufleza Budyskeho NSLDź.

Hač do kónca februara zawrjene

Drježdźany. Sakske statne muzeje a dźi­wadła wostanu hač do kónca februara 2021 koronapandemije dla za­wrjene. Na to je so wčera sakska ministerka z kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU) ze zastupjerjemi institucijow dojednała, kotrež su w nošerstwje swobodneho stata. Srjedź januara chcedźa znowa jednać, hač je časowy plan dodźeržomny abo hač ma so dale přiměrić.

Nowa CD z pophudźbu

Krótkopowěsće (09.12.20)

srjeda, 09. decembera 2020 spisane wot:

Incidenca dale nad 500

Budyšin. Z dalšimi štyrjomi zemrětymi a 210 nowoinfekcijemi w zwisku z koronawirusom bě situacija w Budyskim wokrjesu wčera dale napjata. Aktualnje je 2 056 schorjenych (-7), ličba w klinikach hladanych pak rozrosće wo 13 na 181. Wčerawša indicenca wučinješe 532,3. Zhorjelski wokrjes je 246 zwěsćenych nowonatyknjenjow přizjewił. Tam je incidenca ze 498,57 podobnje wulka.

Jolka budźe digitalna

Nuknica. Wjeski Nuknica, Prawoćicy a Kopšin planuja hybridny jolka-swjedźeń z cyle tradicionalnym wobsahom, ale w digitalnym formaće. Wotměć ma so jolka 16. januara 2021. Kaž sobuorganizator Michał „Černo“ Brězan zdźěli, předawaja serbske pjekarnje za to wotnětka jědźne dobropisy. Wobšěrnišo informować móža so zajimcy wot jutřišeho na internetnej stronje jolka-nuknica. de.

Wuznamjenja Johnyja Pitta

Krótkopowěsće (08.12.20)

wutora, 08. decembera 2020 spisane wot:

Dalše hladarnje potrjechene

Budyšin. W dalšich dźewjeć hladarnjach su wot minjeneho kónca tydźenja něhdźe 150 koronainfekcijow zwěsćili, kaž Budyski krajnoradny zarjad wčera informowaše. Za póndźelu poda­chu ličbje 67 nowych natyknjenjow a šěsć dalšich smjertnych padow. Aktualnje schorjenych je 2 063 (+164), z kotrychž 168 (+17) w chorownjach lěkuja. We wokrjesu Zhorjelc bě wčera 16 nowoinfekcijow.

FUEN chwali Domowinu

Budyšin. Połoženje mjeńšin za čas korony staj wčera předsyda Domowiny Dawid Statnik a prezident Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUEN Loránt Vincze rozjimałoj. W telefonaće dźakowaše so Vincze Serbam, zo su dale „aktiwny stołp dźěławosće FUEN“, zdźěli Domowina. Nětko koncentruje so FUEN na to, zo Europski parlament iniciatiwu Minority SafePack 14. decembra wobjedna.

Za wopytowarjow zawrjene

nawěšk