Krótkopowěsće (06.12.18)

štwórtk, 06. decembera 2018 spisane wot:

Komuny měli financy skrućić

Drježdźany. Sakski zličbowanski zarjad je komuny namołwjał, zo bychu swoje financy dale skrućili. Mnohe z nich dołh swojich jadrowych budgetow hižo wjacore lěta pomjeńšeja, je pak trjeba tónle kurs dale wjesć, rjekny šef zarjada Karl-Heinz Binus dźensa w Drježdźanach. Dokładny přehlad wo komunalnym dołhu pak zličbowanski zarjad nima.

Branšowy dźeń w Budyšinje

Budyšin. Předewzaća tekstilneje branše zepěraja so na sobudźěłaćerjow z wukraja, wuchadźa z wčerawšeho zarjadowanja tekstilneje a drastoweje branše w Budyskim załožerskim a technologiskim centrumje. Žadaja sej tuž spěchowanske programy za integraciju ludźi kaž tež dalše­ zawjazowanje němskich zarjadow. Na wuchodźe Němskeje je w branši ně­hdźe 16 000 ludźi přistajenych.

Towarstwam a iniciatiwam

Krótkopowěsće (05.12.18)

srjeda, 05. decembera 2018 spisane wot:

Nasypnišćowa je póda lěta 2019

Berlin. Nasypnišćowu pódu su dźensa we wobłuku swětoweho dnja pódy na swjatočnosći w Berlinje jako „pódu lěta 2019“ wuwołali. Kaž sakske ministerstwo za wobswět a ratarstwo jako patron zdźěli, je po słowach ministra Thomasa Schmidta „nasypnišćowa póda w Sakskej a srjedźnej Němskej wuznamneho wudobywanja brunicy dla jara rozšěrjena“. Za tajku pódu je wosebity škit trěbny, zahajacy so hižo z rekultiwaciju.

Nowaj rjadaj Thespis-centruma

Budyšin. Transkulturny socio-dźiwa­dłowy Thespis-centrum je nowej rjadaj předstajił. Wotnětka wuhotuja kóždy prěni pjatk měsaca koncertny wječor „Bistro“.­ Zazběh twori zajutřišim program z mjezynarodnym ćělesom Mu­sighistan. Wot januara poskića stajnje njedźelu pod hesłom „Za kachlemi so rjenje bachta“ bajki a powěsće w rozdźělnych rěčach.

Warnuja před paduchami

Krótkopowěsće (04.12.18)

wutora, 04. decembera 2018 spisane wot:

Adwent z překwapjenkami

Budyšin. Hladajo na dźesaćlětne wobstaće Budyskeho wokrjesa su sej zamołwići wosebitu adwentnu překwapjenku přemyslili a krótke epizody nahrawali. Tak nastachu štyri krótkowideja, z kotrychž su prěni nětko wozjewili. Tón wěnuje­ so korjenjam regiona. Widźeć stej serbskej nałožkaj jutrowne jěchanja a čerpanje jutrowneje wody.

Andrej Bitow njeboh

Moskwa. Spisowaćel Andrej Georgjewič Bitow je wčera 81lětny zemrěł. Sobuzałožerjej literarno-disidentskeho sowjetskeho almanacha Metropol bě hač do doby pjerjestrojki zakazane zjawnje publikować. 1991 sta so wón z prezidentom nětko ruskeho PEN-centruma. Najznaćiša kniha mjez druhim z mytomaj Platonowa a Móst Berlin wuznamjenjeneho awtora je roman „Puškinowy dom“.

Kelko wobydlerjow budźe 2100?

Krótkopowěsće (03.12.18)

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Mjezybilancu sćahnyli

Pančicy-Kukow. Po dobrym měsacu je skupina młodostnych z mjenom Kukowske prašaki cyłkownje 1 169 podpismow nazběrała. To zdźěli čłon cyłka Fabian Kaulfürst. 1 113 ludźi je so přećiwo Serbskemu sejmej w tuchwilnej formje wuprajiło, štož je wjace hač 95 procentow wšěch wotedatych hłosow. Podpismowa akcija traje hač do 31. decembra.

Imageowa kampanja wokrjesa

Zhorjelc. Nowa internetna strona Zho­rjelskeho wokrjesa wěnuje so fachowcam, kotřiž chcedźa so tam zaměstnić. Poskitk z mjenom www.unbezahlbar.land pokazuje na žiwjenjahódny wokrjes z dobrymi wuměnjenjemi za swójby, z dźěłom, wukubłanjom, kreatiwitu a kulturu. Za kampanju zamołwita je wuwićowa towarš­nosć Delnjošleska Hornja Łužica.

Panda najskerje njepřińdźe

Krótkopowěsće (30.11.18)

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Nowy katalog z 80 objektami

Kamjenc. Nowy katalog mišterskich twórbow su Kamjenske zběrki wčera prěni raz zjawnosći prezentowali. Wobšěrna edicija skići jónkrótnu panoramu bo­hateho wobstatka wuměłskich a kulturnych kubłow Lessingoweho muzeja, sakralneho muzeja Hanineje cyrkwje, měšćanskich stawiznow w słodarni kaž tež měšćanskeho archiwa. Katalog z nich 80 objektow předstaja.

Kompetencny centrum do Łužicy

Choćebuz. Zwjazkowe wobswětowe ministerstwo je wčera připowědźiło, we Łužicy klimoškitny kompetencny centrum za energijointensiwne industrije zarjadować. Móžne stejnišćo za to móhł Choćebuz być. Centrum měł z předewzaćemi, slědźenskimi institucijemi a mjezynarodnymi institutami hromadźe dźěłać. W klětušim zwjazkowym etaće stej za to dwaj milionaj eurow předwidźanej.

Dotal 174 próstwow dóšło

Krótkopowěsće (29.11.18)

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:

Stabilne dźěłowe wiki

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 17 842 bjedźěłnych, dwaceći mjenje hač w oktobrje a 1 578 mjenje hač loni w samsnym měsacu. Předstajejo aktualnu dźěłowičnu rozprawu skedźbni Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje dźěłoweje agentury, dźěłodawarjow dźensa na sezonowy pjenjez krótkodźěła dla, zo bychu w zymje pušćenjam zadźěwali.

Olympiada rušćiny zahajena

Aumund-Hammersbeck. Łužica je na 14. zwjazkowej olympiadźe ruskeje rěče sylnje zastupjena. Na wčera blisko Bremena zahajenym wurisanju zastupuje Saksku mjez druhim 17lětna Lejnjanka Tereza Kubicec, šulerka Kamjenskeho Lessingoweho gymnazija. Wšitcy třo wobdźělnicy Braniborskeje, Gustav Konzack, Isabel Möbus a Adam Ratica, su šulerjo Grabinskeho gymnazija.

Módroćišć kulturne herbstwo

Krótkopowěsće (28.11.18)

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Recepty nětko delnjoserbske

Budyšin. Kniha Ludoweho nakładnistwa Domowina „Warimy z Tomašom“ je nětko tež w delnjoserbšćinje wušła. Přełožk je Margot Hašcyna wukonjała. Kuchar Tomaš Lukaš rozłožuje dohromady 55 receptow, kak sej jědźe krok po kroku přihotować. Serbsko-němski kuchinski słownik publikaciju wudospołnja. Na předań je kniha mjez druhim w Smolerjec kniharni a Choćebuskej Lodce.

Debata wo e-sporće

Wiesbaden. Hessenski nutřkowny mini­ster Peter Beuth (CDU) žada sej wopřijeće „e-sport“ wotstronić. W dźeniku Darmstadtske Echo posłownje rěka, zo nima hraće na kompjuteru ničo ze sportom činić a zo ma so tele wopřijeće „wu­ra­dě­rować“. Na platformje Twitter reagowaše Hans Jagnow ze zwjazka e-sporta Němskeje a wumjetuje Beuthej „nje­wuprajomnu retoriku“, kotraž poćah k sportej wobćežuje.

Čěska klětu hóstny kraj wikow

Krótkopowěsće (27.11.18)

wutora, 27. nowembera 2018 spisane wot:

Chce mandat zakitować

Wojerecy. Zapósłanc Frank Hirche chce swój direktny mandat při klětu­šich wólbach Sakskeho krajneho sejma znowa zakitować. Wobdźělnicy wólbno­wo­krjesneje zhromadźizny CDU su 57lět­neho minjeny pjatk we Woje­recach za direktneho kandidata CDU w tamnišim wólbnym wokrjesu 55 wu­zwolili. Hirche přisłuša krajnemu sejmej wot lěta 2009.

Bernardo Bertolucci njeboh

Rom. Wuznamny filmowc Bernardo Bertolucci je wčera 78lětny zemrěł. Mjez jeho často wuznamjenjenymi twórbami najznaćiše su „Posledni Tango w Parisu“, drama „1900“ a „Posledni kejžor“. Składnostnje spožčenja Čestneje palmy za žiwjenski skutk we wobłuku filmoweho festi­wala w Cannesu lěta 2011 počesćichu jeho jako „najskerje najsławnišeho italskeho režisera přitomnosće“.

VW Passat přichodnje z Čěskeje

Krótkopowěsće (26.11.18)

póndźela, 26. nowembera 2018 spisane wot:

Mišterske wopisma přepodate

Drježdźany. Drježdźanska rjemjeslniska komora je sobotu 320 absolwentam mišterske wopismo přepodała. Cyłkownje bě 26 powołanjow zastupjenych. Najwjet­ša skupina nowych mištrow je mechatronikar jězdźidłow ze 67 absolwentami. Slěduja tepjenjotwarcy (25), orto­pediscy šewcy (23), pjekarjo (22) a elektrotechnikarjo (19).

FDP chce do knježerstwa

Biskopicy. Sakska FDP so na to hotuje, zo po klětušich wólbach zaso do krajneho sejma zaćehnje. Za to chce znajmjeńša wosom procentow hłosow wolerjow zdobyć. Nimo toho chce FDP w nowym sakskim knježerstwje sobu skutkować. To je krajne předsydstwo swobodnych demokratow kónc tydźenja na klawsurnym posedźenju w Biskopicach wobzamknyło.

Chcedźa wjes za syroty twarić

Krótkopowěsće (23.11.18)

pjatk, 23. nowembera 2018 spisane wot:

Nowy rozmołwny rjad

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) zahaji dźensa wječor w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow nowy rjad rozmołwow. Pod hesłom „Ze sobu rěčeć! – Wobydlerska dźěłarnička“ chce sej wón časćišo z ludźimi mysle wuměnjeć. Tajke rozmołwy su we wšěch sakskich wokrjesach, Lipsku, Drježdźanach a Kamjenicy, planowane.

Žane přidatne pjenjezy załožbje

Drježdźany. Namjet frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, Załožbje za serbski­ lud přidatnu inflacisku ratu 120 000 eurow płaćić, je zwrěšćił. Kulturny wuběrk krajneho sejma je wčera namjet we wobłuku wuradźowanja wo naćisku dwójneho etata 2019/2020 wotpokazał. Lěwica chcyše, zo Sakska tak dynamizaciju załožbowych pjenjez nastorči.

Z wobrotom zdwórliwosće

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND