Krótkopowěsće (05.02.19)

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Spěchowanje dóstali

Budyšin. Za přetwar swojeho twarjenja w Pančicach-Kukowje je zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe wčera w Budyšinje spěchowanje sakskeho ministerstwa za ratarstwo a wobswět we wobjimje 900 000 eurow dóstał. Za 1,2 milionaj eurow chcedźa dom přetwarić a přistup bjez zadźěwkow polěpšić. Dźensa chcedźa zastupjerjo gmejnow prěnje planowanske dźěła přepodać.

Nowy superintendent

Budyšin. Drježdźanski farar Tilmann Popp budźe nowy superintendent cyrkwinskeho wobwoda Budyšin-Kamjenc. Wón naslěduje Wernera Waltsgotta, kotryž poda so 1. junija na wuměnk. Synoda cyrkwinskeho wobwoda je 52lětneho Poppa, tuchwilneho fararja Drježdźanskeje studentskeje wosady, minjeny pjatk z 45 hłosami wuzwoliła. Dalši kandidat dr. Sebastian Schurig dósta 29 hłosow.

Planuja „wjelče kwoty“

Krótkopowěsće (04.02.19)

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Serbske filmy w Berlinje

Berlin. Serbsko-němske koło łužiskich filmowcow wuhotuje z podpěru župy Delnja Łužica we wobłuku festiwala Berlinale „Serbsku filmowu zymu“. Sobotu, 16. februara, pokazaja w Berlinskim kinje paski Anny-Kathrin Rentsch, Tonija Bruka, Romana Pernaka a Maje Nagloweje. Wšitcy režiserojo chcedźa so na wječoru wobdźělić.

Wustajeńca w Slepom

Slepo. Pućowaca wustajeńca „Wuchodna Hornja Łužica“ je wotnětka w Kul­turnym centrumje Slepo přistupna. Přehladka přirodoškitneje stacije Dołha Boršć předstaji ze zběrku plakatow hač do kónca měrca w zwučenych wote­wrjenskich časach centruma swoje nadawki kaž tež swojich sobudźěłaćerjow.

Kultus dawa pjenjezy

Krótkopowěsće (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Skóržbu zapodałoj

Berlin/Choćebuz. Němska wobswětowa pomoc je w zhromadnym dźěle ze Zelenej ligu dźensa Choćebuskemu zarjadniskemu sudnistwu skóržbu přećiwo hłownemu zawodnemu planej k dalewjedźenju Janšojskeje brunicoweje jamy zapodała. Zniženje dnowneje wody wohrožuje wjacore škitne bahna. Přede­wzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) chce w jamje hišće hač do lěta 2023 brunicu wudobywać.

Sezony dla wjace bjezdźěłnych

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w januarje 20 438 bjezdźěłnych, 2 011 wjace hač w předměsacu (plus 10,9 proc.). Aktualna kwota bjezdźěłnosće wučinja 7,2 procentaj. Nimale štwórćina nowopři­zjewjenych bjezdźěłnych je we wysoko- a hłubokotwarje kaž tež w nutřkownym wutwarje dźěłała. Za sezonu typiske wuwiće móžachu w Budyskej agenturje za dźěło hižo minjene lěta wobkedźbować.

Etat přizwoleny

Krótkopowěsće (31.01.19)

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:

Za Europeadu so přizjewić

Flensburg. Wotnětka su přizjewjenja za 4. koparske europske mišterstwa awtochtonych narodnych mjeńšin Euro­peadu móžne, kaž Federacija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) zdźěla. Ko­rutanscy Słowjency wubědźowanje wot 20. do 28. junija wuhotuja. Startować smědźa mustwa z njeprofesionalnymi hrajerjemi a hrajerkami.

Komisija za anticyganizm

Berlin. Zwjazkowe knježerstwo je wčera­ čłonow njewotwisneje komisije ekspertow anticyganizm powołało. Wu­tworjenje gremija je w koaliciskim zrěčenju unije a SPD zapisane. Centralna rada němskich Sintow a Romow po słowach jeho předsydy Romanija Rose krok wita a zdobom wočakuje, zo so Němski zwjazkowy sejm wobšěrnje z bojom přećiwo anticyganizmej zaběra.

Na rozmołwu přeprosyć

Krótkopowěsće (30.01.19)

srjeda, 30. januara 2019 spisane wot:

Wo jasnosć so postarać

Drježdźany. Z widom na brexit chce so sakske knježerstwo ze zakonjom wo prawnisku jasnosć postarać, kaž je europski minister Oliver Schenk (CDU) dźensa w krajnym sejmje wu­zběhnył. Po wu­stupje Wulkeje Britaniskeje z EU maja rjadowanja krajneho prawa za přechodny čas za britiskich staćanow w Sakskej nimo wólbneho prawa na europskej a komunalnej runinje dale płaćić.

Tarifowe jednanja zahajene

Kulow. W Kulowskim meblowym zawodźe Maja su wčera tarifowe jednanja zahajili. Dźěłarnistwo IG metal sej wot předewzaća žada, w Sakskej płaćiwe ta­rifowe zrěčenje drjewobdźěłanskeje in­dustrije nałožować. W prěnjej rozmołwje wuprajichu so zamołwići za to, spěšne rozrisanje nańć. Přichodne tři dalše terminy jednanjow su hižo jasne.

Nowy wulkan namakali

Krótkopowěsće (29.01.19)

wutora, 29. januara 2019 spisane wot:

Z třomi Serbami-kandidatami

Budyšin. Z Eriku Bulankowej, Toma­szom Nawku a Benjaminom Wirthom maja třoch Serbow mjez 15 kandidatami SPD za wólby noweje Budyskeje měšćanskeje rady 26. meje. Městne towarstwo SPD Budyšin a wokolina je jich minjeny štwórtk nominowało. Spočatk februara chcedźa wólbny program zestajeć a jón potom wozjewić.

Přehlad aktualizowany

Budyšin. Pjeć sakskich wobchadnych zwjazkow je swój zhromadny plan kolijowych syćow aktualizowało, kaž wobchadny Zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska dźensa zdźěli. „Železnicy w Sakskej“ zaručeja přehlad wo wšitkich železniskich čarach w swobodnym staće, informacije wo tarifach a móžnosćach skontaktowanja. 15 železniskich towaršnosćow je aktualnje w Sakskej po puću.

Za čas smoga darmotnje jězdźić

Krótkopowěsće (28.01.19)

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:

Změnja wotličenje

Drježdźany. Spěchowanske prawidła programa Leader budu přichodnje za priwatnych zajimcow a předewzaćelow jednoriše. Tak njetrjebaja přichodnje na­stupajo saněrowanje twarjenjow hižo žane­ wobličenja abo dopokazy swojich wudawkow zapodać. Předwidźane je, spěchowanje po kwadratnych metrach z wotpowědnej sumu wotličić. Změnu prawidłow je nětko sakski minister za ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) wukazał.

Namołwa Łužiskeje aliancy

Wětošow. Z namołwu „Smy Łužica“ je so Łužiska alianca tele dny na wolerjow w Delnjej Łužicy wobroćiła, kotrymž su serbske naležnosće wažne. „Namołwjamy was, dajće Łužicy hłós tych ludźi, kotřiž­ tu běchu, su a budu! Dajće nam swoje mocy w regionalnopolitiskim zwjazkarstwje wjazać a rosć!“, tam mjez druhim rěka. Zdobom pozbudźeja zajimcow, při lětušich wólbach za parlamenty wšelakich runin kandidować.

Chce na němske wiki

Krótkopowěsće (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Hišće nic na lód

Zły Komorow. Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjad­nistwa (LMBV) a Sakske zarjadnistwo rěčnych­ zawěrow warnujetej před tym, na zamjerznjene wodźizny hić. Tempe­ratury minjenych dnjow drje běchu pod nulu, lód pak njeje dawno hišće tołsty dosć. Tež staw wody w rěkach a jězorach chabła, tak zo njemóže so kruta lodźana woršta wutworić.

Wo prezency serbstwa rěčeli

Wojerecy. Předsydstwo župy „Handrij Zejler“ Wojerecy je swojich delegatow za hłow­nu zhromadźiznu Domowiny wu­zwoliło a z kulturnopolitiskim poradźowarjom Jurjom Łušćanskim, před­sy­du Maćicy Serbskeje, wo lěpšej pre­zency serbstwa w zjawnosći wuradźo­wało. To zdźěli župan Marcel Brauman po srjedownym posedźenju předsydstwa.

Kandidaća nominowani

Krótkopowěsće (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Hansen nowy předsyda rady

Berlin. W lěće 2019 je Jon Hardon Hansen­, Dana z Južneho Schleswiga, nowy­ předsyda rady štyrjoch awtochtonych na­rodnych mjeńšin a ludowych skupin w Němskej. Kaž mjeńšinowy sekre­tariat w Berlinje zdźěli, naslěduje wón Karla-Petera Schramma w zastojn­stwje. Hansen je danski farar na kupje Sylt a před­syda južnoschleswigskeho towar­stwa Sydslesvigsk Forening.

Ciwilnu towaršnosć zapřijeć

Wjelcej. Čłonce wuhloweje komisije Hannelore Wodtke z łužiskeho a Antje Grohus z porynskeho brunicoweho re­wěra sej žadatej, ciwilnu towaršnosć bóle do procesa strukturneje změny zapřijeć. Dale měło zachowanje wot wotbrago­wanja wohroženych wsow kruty wobstatk kónčneje rozprawy być. W komisiji za­stupujetej Wodtke a Grohus wot wuhlowych jamow po­trje­chenych.

Planuja powjaznicu nad Wołtawu

Krótkopowěsće (23.01.19)

srjeda, 23. januara 2019 spisane wot:

Program za mjeńše předewzaća

Drježdźany. Sakski kabinet je wčera spěchowanski program za regionalny rozrost wobzamknył a chce přichodnej dwě lěće mjeńšim předewzaćam nastupajo inwesticije zaměrnje pod pažu přimać. Wosebje firmy we wjesnych kón­činach měli ze spěchowanja profitować, kaž sakske hospodarske ministerstwo zdźěla. Hłowny wotmysł je hospodarske wuwiće na wsach podpěrać.

Wuspěšni šulerjo

Wojerecy. Štyrjo šulerjo z Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija su sakske šulske mišterstwa w šachu dobyli a so za němske šulske mišterstwa w meji w Berlinje kwalifikowali. Gino Rössel, Eddie Friedrich, Maciej Lesnikowski a Ramon Schuh běchu pola wučerja Detlefa Bachmanna šach hrać nawuknyli.

Čěska rodźi wo Ukrainjanow

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND