Krótkopowěsće (07.07.23)

pjatk, 07. julija 2023 spisane wot:

Dorostowe myto Helli Stoletzki

Podstupim. Wuměłču Hellu Stoletzki wuznamjeni kulturna ministerka Anja Schüle (SPD) z Dorostowym spěchowanskim mytom za tworjace wuměłstwo Braniborskeje njedźelu na hrodźe Neuhardenberg. Jeje molowanje a grafiske tworjenje stej bytostnje rysowanej wot předstajenja a kritiskeho woprašowanja traděrowanych předstawow serbskich identitow, rěka we wobkrućenju.

Namołwu k pruwowanju pósłali

Zły Komorow. Społnomócnjeni za serbske naležnosće braniborskeho knježerstwa kaž tež braniborskich wokrjesow su Budyskeho krajneho radu Uda Wićaza (CDU) wčera w lisće namołwili, lětsa wobzamknjene přikrótšenje městna społnomócnjeneje za serbske naležnosće tudyšeho wokrjesa „wobšěrnje“ pruwować .

Pogačar etapu dobył

Cauterets. Kolesowarski profi Tadej Pogačar je druhu a poslednju etapu přez Pyreneje na 110. tour de France dobył. Słowjenc přesadźi so na hórskej etapje w Cauterets-Cambasque a přizjewi so w duelu ze zakitowarjom titula Jonasom Vingegaardom. Dana bu na 6. etapje ze 24 sekundami zastatkom druhio.

Krótkopowěsće (06.07.23)

štwórtk, 06. julija 2023 spisane wot:

Kandidataj nastupitaj

Hory. K wólbam wjesnjanosty w gmejnje Halštrowska Hola 3. septembra nastupitaj dwaj kandidataj. 50lětna prawi­znica Antje Gasterstädt z Horow nastupi za CDU. Wona je wjesna předstejićerka na Horach a gmejnska radźićelka. 42lětny Hannes Smohor z Lejnoho je njestronski kandidat a čłon wjesneje rady Lejno. Dotalny wjesnjanosta Dietmar Koark zastojnstwo strowotniskich přičin dla złoži.

Wot Putina wuznamjenjeny

Drježdźany. Něhdyšemu šefej bala Semperoweje opery Hansej-Joachimej Freyjej a dalšim wosobam je Wladimir Putin w Krjemlu wosebite wuznamjenjenje přepodał. Wo swjatočnym akće kónc meje je Kamjeničanska nowina Freie Presse nětko jako prěnja informowała. Frey bě 2009 za to zamołwity, zo su Putinej „rjad swjateho Jurja“ spožčili, kotryž bu jemu loni zaso woteznaty.

Pućowanska agentura we wizěrje

Krótkopowěsće (05.07.23)

srjeda, 05. julija 2023 spisane wot:

Wjac zawodow profituje

Drježdźany. Sakska z programom „Regionalny rozrost“ pokročuje a spěchowanske wuměnjenja rozšěrja. Hospodarski minister Martin Dulig (SPD) je wčera na kabinetnym posedźenju na to pokazał, zo předewzaća w kónčinach změny strukturow z programa profituja. W dwójnym etaće je nimale 55 milionow eurow za to předwidźane.

Naměsta a dróhi z jewišćom

Zhorjelc. Gerharta Hauptmannowe dźiwadło Zhorjelc-Žitawa wuhotuje wot jutřišeho hač do slědowaceje soboty 27. mjezynarodny nadróžny dźiwadłowy festiwal „Via Thea“. Program wopřijima prezentacije dohromady 20 přinoškow jednotliwych wuměłcow kaž tež skupinow ze 17 krajow, kotřiž wustupja na dróhach a naměstach Zhorjelca a Zgorzeleca.

„Po měsće z Alenu“ znowa wušła

Krótkopowěsće (04.07.23)

wutora, 04. julija 2023 spisane wot:

Socialnje so angažowali

Budyšin. Na akciskim dnju genialnje socialnje su šulerjo so wobdźělacych kubłanišćow dźěłali město toho, zo su w šuli wuknyli. Mzdu přewostaja woni socialnym projektam. Wospjet wobdźělištej so Kulowska wyša šula a Budyski serbski gymnazij. Prěni raz pódla běchu dźensa šulerjo Radworskeje wyšeje šule.

Dźěćace zahrody wuznamjenili

Drježdźany. Mjez dobyćerjemi 8. wubědźowanja sakskich dźěćacych zahrodow je lětsa pjeć mytowanych z Budyskeho wokrjesa. Tak je mjez druhim Worklečanska pěstowarnja „K wódnemu mužej“ 400 eurow dóstała. Wubědźowanje přewjedźe sakske krajne zjednoćenstwo za spěchowanje strowoty. Wčera wječor su akterojo dobyćerjam wuznamjenjenje w Drježdźanskej hygienowym muzeju přepodali.

Saturnowy system: 146 měsačkow

Krótkopowěsće (03.07.23)

póndźela, 03. julija 2023 spisane wot:

Jubilej woswjećili

Choćebuz. Braniborska techniska uniwersita Choćebuz-Zły Komorow swjeći tele dny 10lětne wobstaće. Na campusu w Choćebuzu su zamołwići zawčerawšim swjedźeń zarjadowali, na kotrymž wobdźěli so braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD). Dalše swjedźenske zarjadowanje je přichodny kónc tydźenja w Złym Komorowje předwidźane.

List přećiwo Wagenknecht

Drježdźany. Wšitcy zapósłancy sakskeje Lěwicy chcedźa w padźe załoženja noweje strony Sahry Wagenknecht dale Lěwicy swěrni wostać. To su wšitcy čłonojo frakcije w sakskim krajnym sejmje, štyrjo zapósłancy w zwjazkowym sejmje a zapósłanča w europskim parlamenće w zhromadnym lisće zwuraznili. Zdobom kritizuja towaršow, „kotřiž z resursami strony přećiwo swójskej stronje dźěłaja.“

Nowe jězbne předpisy

Krótkopowěsće (30.06.23)

pjatk, 30. junija 2023 spisane wot:

Znowa wjace bjezdźěłnych

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je bjezdźěłnosć w juniju wo 224 snadnje na 19 244 wosobow rozrostła. Wo tym je Budyska wotnožka agentury za dźěło dźensa informowała. Zwyšena ličba bjezdźěłnych ma hłownje dwě přičinje. Jónu su jobcentery nimale lěto za dohladowanje ćeknjenych z Ukrainy přisłušne, jich ličba je so w juniju hišće raz zwyšiła. Nimo toho so dźěłodawarjo z nowopřistajenjemi dale wróćo zdźerža.

Změja podpěru za projekt

Drježdźany. Budyski powołanskošulski centrum w Schillerowych zelenišćach słuša we wobłuku programa Pegasus k 22 kubłanišćam, kotrež chcedźa lětsa z 25 projektami „pomnik adoptować“. Jich sakske ministerstwo za kultus z 250 do 500 eurami podpěra. Budyski projekt měri so na „Ludźi w Budyšinje – stawizny židowskich swójbow“, židowske pohrjebnišćo w Budyšinje“.

Russell Crowe w Čěskej

Krótkopowěsće (29.06.23)

štwórtk, 29. junija 2023 spisane wot:

Lisćinu herbstwa rozšěrjeli

Podstupim. Zwjazkowa lisćina imaterielneho kulturneho herbstwa wopřijima wot wčerawšeho oficialnje mjez druhim tež „twar a wužiwanje čołmow w Błótach“. We wobłuku wot skupiny Serbska reja hudźbnje wobrubjeneho „swjatočneho nowozapisowanja“ porěčeštej mjez druhim Braniborska kulturna ministerka dr. Manja Schüle a dr. Marlen Meißner z Němskeje UNESCO-komisije.

Předsyda rozprawjał

Wojerecy. Čłonam Serbskeje přirady města Wojerec je předsyda Domowiny Dawid Statnik na jich posedźenju wčera w tamnišej radnicy wo swojim skutkowanju w tymle zastojnstwje rozprawjał. Kaž bě z kruha wobdźělenych zhonić, su so přitomni tež wo serbskim ludowym zastupnistwje Serbskim sejmje wuměnili. Gremijej dźesać wosobow přisłuša, měšćanscy radźićeljo a štyri Serbowki.

Direktor knižne wiki wopušći

Krótkopowěsće (28.06.23)

srjeda, 28. junija 2023 spisane wot:

Za kulisy pohladać

Budyšin. Šulerki a šulerjo 9. a 11. lětnikow z regiona mjěchu dźensa móžnosć za kulisy justicy pohladać. Hamtske sudnistwo Budyšin bě na tak mjenowany „dźeń justicy“ přeprosyło. We wodźenjach po domje, přednoškach a realnych procesach móžachu šulerjo wobraz wo wšědnym dnju w sudnistwje zdobyć. Rozmołwy z wukubłancami běchu we „wukubłanskej kofejowni“ požadane.

Tučelowa chorhoj nad radnicu

Choćebuz. Nad Choćebuskej radnicu tuchwilu tučelowa chorhoj zmawuje. To je znamjo na rjad zarjadowanjow k Christopher Street Day w měsće a w Delnjej Łužicy. Po słowach patronki, měšćanostki Marietty Tzschoppe „wopokazamy z tym mjezsobny respekt, česćownosć čłowjeskeje dostojnosće a wjelestronsku lubosć“.

Łódźnistwo na Łobju rozwiwaja

Krótkopowěsće (27.06.23)

wutora, 27. junija 2023 spisane wot:

Wjace fachowcow přiwabić

Drježdźany. Po słowach Geerta Mackenrotha (CDU), sakskeho społnomócnjeneho za wukrajnikow, dyrbi swobodny stat na swojim imagu dźěłać a wotewrjeniši być, zo by wjace fachowcow do kraja přiwabił a z tym wuwiwanje hospodarstwa podpěrował. „Z dźěćimi, kotrež so pola nas narodźa, to hižo móžne njeje“, praji wón powěsćerni dpa.

Počesći zasłužbnu Bórkowčanku

Podstupim. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) počesći dźensa sydom wosobinow ze zasłužbowym rjadom kraja Braniborskeje. Mjez nimi je Bórkowčanka Lydija Budischin. Dołholětna kantorka Bórkowskeje wo­sady swjeći wot lěta 2021 tež kemše a organizuje wosadne žiwjenje. Nimo toho nawjeduje chóry a instrumentalne skupiny.

Dźěłaja nětko po tarifje

Krótkopowěsće (26.06.23)

póndźela, 26. junija 2023 spisane wot:

Předsydaj znowa wolenaj

Kamjenica. Na swojim zjězdźe kónc tydźenja w Kamjenicy je sakska SPD dotalneju předsydow w zastojnstwje wobkrućiła: Kathrin Michel z 93,2 a Henninga Homanna z 88,6 procentami. W rezoluciji, na zjězdźe schwalenej, žadaja sej mjez druhim lěpši škit komunalnych politikarjow před prawicarskimi nadpadami a zakładne herbstwo we wysokosći 60 000 eurow za młodych ludźi w Sakskej.

Parada hordosće planowana

Budyšin. Prěni raz planuje zjednoćenstwo „Queernetz“ z Budyšina lětsa tak mjenowanu Christopher Street Day-paradu. Je to demonstracija za akceptancu přiwisnikow zhromadnosće LGBTQAI+. Sobotu festiwalneho kónc tydźenja, potajkim 8. julija, startuje parada w 14 hodź. při Budyskim dwórnišću. Wot tam poda so wona přez město.

„Babylon“ we wuchodnej Čěskej

nowostki LND