Krótkopowěsće (27.11.19)

srjeda, 27. nowembera 2019 spisane wot:

Nowe towarstwo załožili

Mały Wjelkow. 26 wosobow je minjenu sobotu w Małym Wjelkowje nowe towarstwo „Sotrowni Mały Wjelkow“ załožiło. Ochranowska bratrowska jednota jako mějićelka bě to iniciěrowała. Na iniciatiwu dr. Lubiny Malinkoweje je do wustawkow tež serbski aspekt zapisany. Mnohe Serbowki běchu we 18. lětstotku sotrowni sobu natwarili. Předsydka towarstwa je Katrin Böhme z Małeho Wjelkowa.

Wědomostna rada so schadźuje

Choćebuz/Budyšin. Čłonojo wědomostneje přirady Serbskeho instituta so dźensa a jutře schadźuja. Po wopyće Choćebuskeje wotnožki dźensa rano su so popołdnju z Budyskimi sobudźěła­će­rjemi rozmołwjeli. Rozžohnować chcedźa prof. dr. Konrada Köstlina, kiž bě zało­ženje a dalewuwiće instituta sobu přewodźał, kaž tež nětčišeho předsydu rady prof. dr. Winfrieda Müllera.

Tež we Łužicy demonstruja

Krótkopowěsće (26.11.19)

wutora, 26. nowembera 2019 spisane wot:

Wubědźowanje zahajene

Drježdźany. Wubědźowanje wo Němsko-Pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho 2020 je zahajene. Zapodać hodźa so přinoški w kategorijach ćišć, rozhłós, telewizija, multimedia a žurnalizm w pomjeznym regionje. Lawreatow počesća we wobłuku Němsko-Pólskich medijowych dnjow klětu 4. junija w Frankfurće nad Wódru.

Namjety zapodać

Budyšin. Budyšenjo móža hač do 29. februara 2020 namjety za naprawy na dobro zhromadnosće zapodać. Hač su to wozelenjenje płonin abo swjedźeń w bydlenskej štwórći – wšelakore spěchowanja su móžne. Wot 2017 ma město za to kóžde lěto etat 10 000 eurow k dispoziciji. Namjety zapodać móža woby­dlerjo pod abo w běrowje wyšeho měšćanosty.

Eyckec žněje wulki wuspěch

Krótkopowěsće (25.11.19)

póndźela, 25. nowembera 2019 spisane wot:

402 twórbje zapodatej

Lipsk. Za Myto Lipšćanskich knižnych wikow 2020 je 134 nakładnistwow 402 twórbje zapodało. Jury z předsydu Jensom Biskyjom chce z nich pjeć kandidatow za kategorije beletristika, wěcowna literatura a přełožk hač do 11. februara 2020 nominować. Tónraz je so dwójce telko awtorow za wěcownu literaturu požadało. Lipšćanske knižne wiki wotměja so klětu wot 12. do 15. měrca.

Protest haj, njeskutki ně

Choćebuz. Choćebuski wyši měšća­nosta Holger Kelch (CDU) přizamkny so hromadźe z direktorku Picnjanskeho zarjada Elviru Höltzner a dalšimi namołwje zawodneje rady Janšojskeje milinarnje k protestnemu kóncej tydźenja. Namołwjało bě zwjazkarstwo „Ende Gelände“. Měrniwy protest je legitimny, njesmě pak k žanym njeskutkam dóńć.

Wjace turistow zličili

Budyšin. Turizm w Hornjej Łužicy dale přiběra. Kaž Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zdźěli, je ličba turistiskich přichadow lětsa po dźewjeć měsacach porno lońšemu wo 6,4 procenty na 600 984 rozrostła. Pře­no­cowanja přiběrachu wo 4,7 procentow na 1 588 617. Přerězny přebytk leži z 2,6 dnjemi snadnje nad sakskim přerězkom.

Krótkopowěsće (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Druhi dźěl dopomnjenkow

Budyšin. W Ludowym nakładnistwje Domowina je nětko druhi dźěl memoarow Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 2“ wušoł. W nim wěnuje so awtor časej po politiskim přewróće 1989 a wobswětla mjez druhim swoje skutkowanje jako parlamentownik a jako šefredaktor Serbskich Nowin. Knižna premjera budźe štwórtk w Smolerjec kniharni.

Přećiwo zhromadnej šuli

Radebeul. Zwjazk sakskich wučerjow je znowa před zhromadnej šulu warnował a tak debatu wo tule šulsku družinu znowa zahajił. Tajka ničo njeposkića, štož móže abo móhła wyša šula zdokonjeć, rjekny předsyda zwjazka Jens Weichelt wčera w Radebeulu. Jeho poselstwo na CDU, SPD a Zelenych, kotrež jednaja wo koaliciju, je, zo nimaja „wolerski nadawk za eksperimenty na šulskim systemje“.

Spěchowanje přizwolene

Krótkopowěsće (21.11.19)

štwórtk, 21. nowembera 2019 spisane wot:

Wjace městnow za wobornikow

Drježdźany. Sakske ministerstwo za nutřkowne naležnosće zdźěla, zo chce kapacity za wu- a dalekubłanje wohnjowych wobornikow wutwarić. Tak poskićuja kursy přichodnje tež zwonka wohnjowoborneje šule w Narću. Přičina je, zo je za aktualnje 5 000 městnow 14 000 naprašowanjow dóšło.

Hillmann nowy předsyda

Drježdźany. Intendant Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Lutz Hillmann je nowy předsyda sakskeho krajneho zwjazka němskich jewišćow. Wón naslěduje wjelelětneho načolnika dr. Christopha Dittricha. Hillmann přilubi „kontinuitu w dźěle zwjazka“ a zo chce so za to zasadźować, „dźiwadło tež jako forum wuměny a diskusije“ sylnić, w zdźělence NSLDź rěka.

Zarjad na nowu twornju

Podstupim. W zwisku z planowanej twornju twarca elektroawtow Tesla w Braniborskej chcedźa jutře wosebity wotrjad ke koordinowanju wotběhow zarjadować. Tole je ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) připowědźił. Předewzaća, gmejny a wokrjesy móža so na wotrjad wobroćić. Nětko čakaja na podłožki awtotwarca, zo móhli je zapodać.

Krótkopowěsće (19.11.19)

wutora, 19. nowembera 2019 spisane wot:

Čěski surealizm w Drježdźanach

Drježdźany. Dźensa wotewru Sakske statne wuměłske zběrki wosebitu wustajeńcu „Move“. Přehladka prezentuje tworjenje čěskeju surealistow Jana a Evy Švankmajer. Kurator je bywši nawoda narodneje galerije Čěskeje Jiří Fajt, kiž bu lětsa pod wulkim protestom zjawnosće ze zastojnstwa wuwjazany.

Ješkec dale mjez faworitami

Mainz. Rodźena Chelnjanka Lubina Ješkec je prěnjej kole finala wubědźowanja telewizijneho sćelaka ZDF „Die Küchenschlacht“ wuspěšnje wobstała. Wčera přeswědči wona jurora, z dwěmaj hwězdomaj Michelin wuznamjenjeneho kucharja Karlheinza Hausera, mjez druhim z jehnjacym karejom, dźensa zdoby sej prěnje městno z menijom, wopřijacym pošěrowaneho třěskowca (Kabeljau).

„Swět meduzow“ w Čěskej

Krótkopowěsće (18.11.19)

póndźela, 18. nowembera 2019 spisane wot:

Nowy biskop zapokazany

Berlin. Sobotu je so Ewangelska cyrkej Berlin-Braniborska-Šleska Hornja Łužica w Berlinskej Marinej cyrkwi z biskopom dr. Markusom Drögu rozžohnowała, kiž bě lětdźesatk w tamnišej cyrkwi skutkował. Runočasnje zapokazachu noweho biskopa dr. Christiana Stäbleina. Na swjatočnych kemšach porěča tež Slepjanska fararka Jadwiga Malinkowa a je noweho biskopa serbsce strowiła.

Próstwu zapodać

Zhorjelc. Zajimcy spěchowanskich srědkow z programa „Bjezbarjerne twarjenje – najlubše městno za wšitkich“ w Zhorjelskim wokrjesu móža hišće hač do 17. decembra swoje próstwy wokrjesnemu wuwićowemu zarjadej zapodać. Za wotpowědne naprawy ma wokrjes lětsa­ 307 900 eurow k dispoziciji.

Wosebity nyšpor kapałnikow

Krótkopowěsće (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Benedikt Dyrlich myto přijał

Düsseldorf. Towarstwo wuměłska gilda Esslingen je wčera w Düsseldorfskim Domje Gerharta Hauptmanna serbskemu basnikej Benediktej Dyrlichej renoměrowane Myto Andreasa Gryphiusa spožčiła. Kóždolětne njedotěrowane wu­znamjenjenje přizwoleja spisowaćelam za jich žiwjenski skutk.

Nowu knihu předstajiłoj

Budyšin. Awtoraj Michał Anders a Pětr Lipič staj wčera swoju njedawno w Lu­dowym nakładnistwje Domowina wušłu knihu „Z Lipicy do hole – Wobrazy a powěsće z dawnych časow“ w Budyskej Smolerjec kniharni předstajiłoj. Po z historiskimi fotografijemi wobrubjenym čitanju je sej tójšto z něhdźe 30 přitomnych zajimcow publikaciju kupiło a wot njeju signować dało.

Medicinski centrum wotewrěli

Krótkopowěsće (14.11.19)

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

Nowy pósłanc za Hornju Łužicu

Budyšin. Předewzaće „UrGetreide“ wjesna pjekarnja Tritt­macher tzwr je wotnětka pósłanc marki Hornja Łužica. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska wuznamjenja přede­wzaća, kotrež Hornjej Łužicy ze swojimi wudźěłkami a z předewzaćelstwom wosebite mjezwočo spožča. Trittmacherecy předźěłuja stare družiny žita, mjez druhim na całty z purpur-pšeńcu.

Dalewjeduce šule sej zbližić

Wojerecy. Šulerjo 4. lětnika Woje­rowskich zakładnych šulow podadźa so 19. a 21. nowembra na kubłansku turu. W běhu tuteju dnjow dóstanu dohlad do poskitka dalewjeducych kubłanišćow. Cyłkownje wotkryje sej na te wašnje wjace hač 200 wobdźělnikow šulske stejnišćo Wojerecy. Zapřijata budźe tež nowonastawaca wyša šula, kotraž ma w šulskim lěće 2020/2021 dźěłać počeć.

Přezmjezny móst do stawiznow

Krótkopowěsće (13.11.19)

srjeda, 13. nowembera 2019 spisane wot:

Čitaja dźěćom z knihow

Budyšin. Lětuši cyłoněmski 16. před­čitanski dźeń wotměje so pjatk, 15. nowembra. Dorosćeni čitaja dźěćom ze swojich najlubšich knihow. Mjez druhim činja to w pěstowarnjach Sulšecy, Pan­čicy-Kukow, Bukecy a Ralbicy, na za­kładnych šulach Radwor, Ralbicy, Pančicy-Kukow, Chrósćicy, Budyšin a Worklecy, na wyšej šuli Worklecy a na Lessingowym gymnaziju Wojerecy.

Dóstanu wuswědčenja

Drježdźany. 275 nowych rjemjeslniskich mištrow ze 26 powołanjow dóstanje swoje wuswědčenje po wuspěšnym pruwowanju we wobłuku swjedźenskeho zarjadowanja 23. nowembra w Drjež­dźa­nach. Tamniša rjemjeslniska komora je po­dawkej dała titul „Mišter 2019 – Wo za­kładnych kamjenjach, měznikach, drohokamjenach“.

Spřećiwjeja so přemysłownišću

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND