Krótkopowěsće (20.09.19)

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Hač do jutřišeho so zapisać

Choćebuz. Doba za zapisanje do wolerskeho zapiska za druhe listowe wólby Rady za naležnosće Serbow Braniborskeje so kónči. Hač do jutřišeje soboty, 21. septembra, maja w Braniborskej bydlacy Serbja składnosć, so registrować dać. Na to hakle wólbny wuběrk jim hłosowanske podłožki připósćele. Wólbna doba traje hač do 28. septembra w 9 hodź.

Prapremjera brunicoweje dramy

Choćebuz. Składnostnje dźensnišeho Swětoweho dnja dźěći připowědźi Choćebuski filmowy festiwal za młody publikum prapremjeru brunicoweje dramy „ZU WEIT WEG“ režiserki Saryh Winkenstetten. Tam powěda wona wo Benje, kotrehož wjeska dyrbi so brunicoweje jamy dla zhubić. W nowej domiznje ani w šuli ani w nowym koparskim towarstwje kaž wočakowane njeběži. Pytnje bórze, zo ma z młodym Tariqom, ćeknjenym ze Syriskeje, wjace zhromadneho, hač sej myslitaj.

Wjeršk „Błótowskeho ateljeja“

Krótkopowěsće (19.09.19)

štwórtk, 19. septembera 2019 spisane wot:

Mały Muk so rozžohnował

Budyšin. Serbske dźěćace dźiwadło při NSLDź je wčera jědnaty a zdobom posledni raz swoju inscenaciju „Mały Muk“ po přełožku Dorotheje Šołćiny hrało. Dohromady je sej hru 1 275 šulerjow a pěstowarskich dźěći z Chrósćic, Ralbic, Worklec, Pančic-Kukowa a Budyšina wobhladało. 2. oktobra wotměja w NSLDź casting, na kotrymž pytaja nowych hrajerjow za přichodnu hru.

Na naprašowanju so wobdźělić

Budyšin. Dźěłarnistwo rjedźerjow IG BAU namołwja něhdźe 1 470 rjedźerjow a rjedźerki Budyskeho wokrjesa so na po cyłej Němskej zahajenym internetnym naprašowanju wobdźělić. Dźe wo to wuslědźić, štó a hdźe su přeńdźenja dźěłowych wuměnjenjow. Ramikowe zrěčenje je wupowědźene. Mnozy dźěłodawarjo spytaja tuž dźěłowe zrěčenja změnić.

Zarjadowanje tež w Zhorjelcu

Krótkopowěsće (18.09.19)

srjeda, 18. septembera 2019 spisane wot:

Stipendiatka slědźi wo Pückleru

Budyšin. Freya Schwachenwald je nowa stipendiatka Mättigoweje załožby. Studentku předmjeta Transkulturne studije na uniwersiće w Heidelbergu podpěruja za masterske dźěło wo skutkowanju wjercha Hermanna Pücklera z 1 200 eurami. Stipendiat njedźelu na bohosłužbje w Budyskej tachantskej cyrkwi swjatočnje přepodadźa.

Z nowej wokrjesnej předsydku

Čorny Chołmc. Susann Kolba a Jens Bitzka z Łutow stejitaj na čole Budyskeho wokrjesneho Zwjazka 90/Zelenych. Wo­krjesna sobustawska zhromadźizna je jeju wčera w Čornym Chołmcu na turnusowych wólbach wuzwoliła. Nowemu wokrjesnemu předsydstwu dale pokładnik Lukas Mosler z Wojerec a přisydnikaj Katrin Kunath ze Sepic a Andreas von Geibler z Budyšina přisłušeja.

„Wjes lěta“ wuzwolili

Krótkopowěsće (17.09.19)

wutora, 17. septembera 2019 spisane wot:

Transdev město Städtebahn

Drježdźany. Ćahi předewzaća Transdev maja přichodnje na dotalnych čarach Städtebahn Sachsen jězdźić, kaž Wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) wčera zdźěli. Po kóncu dźěła Städtebahn a wupowědźenju wobchadneho zrěčenja přez VVO w juliju bě jeho zwjazkowa zhromadźizna nuzowe rozdaće tychle wukonow na dieselowych čarach VVO wobzamknyła. Poskitk Transdev je wuměnjenjam VVO najbóle wotpowědował.

Z hosćom w čěskej stolicy

Praha. Krabatowe towarstwo budźe 10. oktobra z hosćom w zastupni­stwje Sakskeje w Praze. Tole zdźěli předsyda towarstwa Rainer Deutschmann kónc tydźenja na lěćnym swjedźenju w Pra­skim zastupnistwje Serbskemu rozhłosej. Hesło zarjadowanja ma być „Krabat – serbski Faust“. Zdobom přihotuja wustajeńcu. Ze zarjadowanjom chcedźa tež na serbske kulturne lěto w Liberecu skedźbnić.

Mandat złožiła

Krótkopowěsće (16.09.19)

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Karpowu sezonu zahajili

Drjewnica. Prezident krajneho rybarskeho zwjazka, Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) a jednaćel zawoda Peterstör Armin Kittner z Hóznje (Hosena) stej sobotu w Drjewnicy (Großdrebnitz) saksku karpowu sezonu zahajiłoj. Předewzaće je tam swoje nowe stejnišćo wotewrěło. Zdobom mějachu přitomni składnosć regionalne wudźěłki sakskich rybarjow woptać.

Z wědomosću za najmjeńšich

Lipsk. Na kubłansko-wědomostnym instituće Lipšćanskeje uniwersity su pjatk zahajili oficialnje wědomostne a wuwučowanske aktiwity. Na wuwučowanskim dźěćacym dnjowym přebywanišću FRÖBEL-pěstowarnja „Am Elsterbecken“ wukubłuja kubłarki a kubłarjow. Nimo toho maja slědźerki a slědźerjo nětko šansu, wšědny dźeń a wuwiće dźěći wobkedźbować a analyzować.

Tydźeń dušineje strowoty

Krótkopowěsće (13.09.19)

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Zettwitz Zhorjelc wopušći

Zhorjelc. Decernentka Zhorjelskeho wokrjesa Heike Zettwitz budźe nowa społnomócnjena wokrjesa Dubja-Sprjewja. Předwčerawšim je ju tamniši wo­krjesny sejmik ze 44 ze 46 móžnych hłosow wuzwolił. Nowe zastojnstwo chce wona w nowembru nastupić. W Zhorjelskim wokrjesu nawjedowaše Zettwitz wobswětowy, twarski, lěsniski a wokrjesny wuwićowy zarjad kaž tež zarjadnistwo za nadróžny wobchad a porjad.

Wjesnjanostow witali

Radwor. Na žurli Radworskeho hosćenca „Meja“ přewjedźechu dźensa kóždolětne posedźenje přirady energijoweho zastaraćela Enso a Drježdźanskeho zastaraćela Drewag. Wjesnjanosta Wincenc Baberška móžeše měšćanostow a wjesnjanostow ze wšeje wuchodneje Sakskeje witać. Na spočatku rozłoži Tomaš Rječka přitomnym Radworske centralne tepjenje.

Filmy zapodać

Krótkopowěsće (12.09.19)

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:

Za towarstwo Krabata hłosować

Njebjelčicy. Krabatowe towarstwo je za Myto publikuma Němskeho angažementoweho myta namjetowane. Online-wothłosowanje je so dźensa w interneće pod https://www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis/ zahajił. Sakske towarstwo kandiduje we wosom z 19 temowych wobłukow. Po cyłej republice, rozrjadowane po zwjazkowych krajach, wabi 617 cyłkow wo podpěranske hłosy.

Wojerowska šula pódla

Drježdźany/Wojerecy. Wyša šula „Při planetariju“ we Wojerecach je jedne z pjeć sakskich kubłanišćow, hdźež zwoprawdźeja projekt „šula a digitalna demokratija“. Jedne lěto wukmanjeja pro­fijo šulerjow, wučerjow a staršich. We workshopach posrědkuja hódnoty we wobłuku socialnych medijow, zo bychu online-diskriminaciji w formje cyber-mobbinga abo hatespeechow zadźěwali.

Kóncowku „-ová“ zachować

Krótkopowěsće (11.09.19)

srjeda, 11. septembera 2019 spisane wot:

Šula a digitalna demokratija

Drježdźany. Mjez třomi sakskimi wyšimi šulemi a dwěmaj gymnazijomaj chce Wojerowska Wyša šula „Při planetariju“ zwoprawdźić projekt za wjace medijoweje kompetency „Šula a digitalna demokratija“. Z 33 šulow, kotrež běchu so požadali, je tež Wyša šula Arthura Kieslinga w Kinsporku, kotraž so cyłe lěto z tematiku zaběra. Zaměr projekta je, šule za digitalnu změnu sylnić a je při spěchowanju digitalneje šulskeje kultury podpěrać.

Třěcha před kupnicu so paliła

Rakecy. Před kupnicu w Rakecach je so minjenu nóc třěcha paliła, pod kotrejž stejachu nakupowanske wozyčki. Prawdźepodobnje běchu ju njeznaći zapalili, kaž rěčnik policije zdźěli. Wohnjowi wobornicy woheń zhašachu. Nichtó so njezrani. Policija pad nětko přepytuje.

Uniwersity woblubowane

Krótkopowěsće (10.09.19)

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Wjace wody za Sprjewju a Šepc

Kwětanecy. Z Kwětanečanskeje rěčneje zawěry běži nětko wjace wody do Sprjewje a Čorneho Šepca, a to dokelž wěšća wjedrarjo za přichodne tydźenje njedosahace spadki. Přidatnje 1,8 milionow kubiknych metrow wody chcedźa wotpušćić, zdźěli krajny zarjad rěčnych zawěrow. Staw wody w Kwětanečanskej rěčnej zawěrje so tak wo něhdźe poł metra zniži.

Přesadźuja stadło wowcow

Budyšin. Krajnoradny zarjad přesadźuje jutře w 10 hodź. w domje 2, stwa 007 na Budyskej Dwórnišćowej 9 stadło 151 Suffolk-wowcow wšěch starobnych skupin a boranow w jednym losu. Skoćata su w poměrnje dobrym stawje zežiwjenja a ćerpja zdźěla pod chromosću. Zajimcy maja płaćiwe čisło skótneho wobchadneho porjada (VVVO.-Nr.) a wobkrućacy spis skótneho lěkarja wo družinje wotpowědnym plahowanju předpołožić.

Z tramwajku na Ještěd

Krótkopowěsće (09.09.19)

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

NSLDź a SLA durje wotewrěłoj

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je z dnjom wotewrjenych duri nowu­ hrajnu dobu zahajiło. Wjace hač 2 000 zajimcow wuži wčera składnosć, hrajnišća kaž tež wurězki přichodnych insce­nacijow sej wobhladać. Tež Serbski ludowy ansambl je swój dom zjawnosći spřistupnił a bě z wothłosom kaž tež ličbu­ wopytowarjow přewšo spokojom.

Z pomnikowym mytom počesćeni

Lubij. Z projektom „Lubijska cyrkej Swjateho Ducha w změnje časa“ zawěsći sej Lubijski ewangelski šulski centrum Sakske dźěćace a młodźinske pomnikowe myto. Počesćenje přijachu wčera na dnju wotewrjeneho pomnika w Lubiju. Wuknjenska skupina dwanaće zakładnych, wosom spěchowanskich a dwanaće powołanskich šulerjow je wo Božim domje w zwisku z měšćanskimi a nabožinskimi stawiznami slědźiła.

Přewjedźe prěnju rěčnu hodźinu

nawěšk

nowostki LND