Krótkopowěsće (25.05.23)

štwórtk, 25. meje 2023 spisane wot:

Lěpšinu tež za studowacych

Drježdźany. Tiket za Němsku měli w přichodźe na wšěch wysokich šulach jako model połneje solidarity za 29,40 eurow poskićeć. Potuńšenu semestersku jězdźenku je dźěłowa skupina krajow za wuwiće tarifow na nastork Sakskeje namjetowała, kaž statne ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad dźensa zdźěla. Zwjazk dyrbi tomu hišće přihłosować.

Słuchokniha znowa wušła

Budyšin. W Ludowym nakładnistwje Domowina je słuchokniha ze žortnymi powědančkami Jana Wornarja „Naš dźěd a ja“ w druhim nakładźe wušła. Směšne powědančka čita dźiwadźelnik Michał Lorenc. Zabawne powědki su zestajene ze zběrkow „Wajchtar trubi“ a „Po wsy horje, po wsy dele“. Słuchoknihu móžeće sebi za 12,90 eurow na přikład w Smolerjec kniharni kupić.

Psyče pissoiry dobywaja swět

Krótkopowěsće (24.05.23)

srjeda, 24. meje 2023 spisane wot:

Předstaji rěčne slědźenja

Nysa. Dr. Cordula Ratajczakowa, wědomostna sobudźěłaćerka projekta Domowiny ZARI (syć za regionalnu identitu a serbsku rěč), wobdźěli so tuchwilu na mjezynarodnej fachowej konferency w pólskim měsće Nysa. Pod hesłom „Wjacerěčnosć jako šansa“ předstaji wona zajutřišim, pjatk, wuslědki ze slědźenja wo połoženju, serbsku rěč nastupajo, na Budyskim Serbskim gymnaziju.

Kulturny pas za 18lětnych

Budyšin. Młodostni, kotřiž lětsa swoje 18. narodniny woswjeća, móža wot srjedź junija cyłoněmski kulturny pas wužiwać. Na to skedźbnja łužiska zapósłanča zwjazkoweho sejma Kathrin Michel (SPD). Młodostni maja za to wirtuelny budget we wysokosći 200 eurow k dispoziciji. Kulturnicy tuchwilu swoje poskitki, za kotrež maja hišće zastupne lisćiki, na registruja.

Ruska płaćić nochce

Krótkopowěsće (23.05.23)

wutora, 23. meje 2023 spisane wot:

Załožbowa rada konstituowana

Budyšin. Rada Załožby za serbski lud za dobu 2023–2027 je so dźensa we wobłuku nalětnjeho posedźenja gremija w Budyskim Serbskim domje skonstituowała. Za noweho předsydu su radźićelki a radźićeljo Marka Kowara wuzwolili, kiž naslěduje Susann Šenkec. Jeho prěni zastupjer je Budyski wyši měšćanosta Karsten Vogt, druhi zastupjer Helmut Wenzel, měšćanosta Lubnjowa w Błótach.

Taflu za Hronow powalili

Kamjenej pola Radworja. Wopomnjensku taflu za bywšu wjesku Hronow blisko Kamjeneje pola Radworja su nje­znaći na dnju muži powalili. Hakle w lěće 2021 bu na Hronow dopominacy swjaty křiž při drozy mjez Kamjenej a Wulkej Dubrawu spowaleny a wobškodźeny. Škoda wučinješe tehdy 6 000 eurow. Ludźo tukuja na to, zo jedna so při tym wo antiserbske abo antikatolske akcije.

Wotbóčka awtodróhi zawrjena

Krótkopowěsće (22.05.23)

póndźela, 22. meje 2023 spisane wot:

Na kursu stawiznow byli

Budyšin. Seminar „Serbske stawizny“ w Budyskim Serbskim instituće je zašły pjatk a sobotu pjeć wobdźělnicow a wobdźělnikow přiwabił. Wšitcy su studenća sorabistiki na Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity. Na naprašowanje zarjadnišća podawa historikarka dr. Lubina Malinkowa, skutkowaca při Serbskim instituće w Budyšinje, w lětnim semestru 2023 wotpowědny kurs.

Lěkar wjelka zasparnił

Budyšin/Kubšicy. Choreho wjelka, kiž bě předewšěm w gmejnje Kubšicy zadomjeny, je skótny lěkar zasparnił. Něhdźe dwulětne muske zwěrjo měješe wjacore chorosće, zdźělichu minjeny pjatk zamołwite zarjady. Wjelk je mjez ludźimi stajnje zaso njewěstosć wubudźił, dokelž bě we wjeskach za cyrobu abo za schowom pytał.

Młody Kamjenčan derby dobył

Krótkopowěsće (19.05.23)

pjatk, 19. meje 2023 spisane wot:

Zahraja zakónčacy koncert

Budyšin. Dźensa w 19 hodź. zahraja studenća z Europy kaž tež Aziskeje zhromadnje z orchestrom Serbskeho ludoweho ansambla (SLA) na tamnišej žurli zakónčacy koncert festiwala „TŘIANGEL“. Hižo cyły tydźeń su woni swoje hraće na huslach, brači abo violoncellu pod nawodom wuznamnych docentow w mišterskej akademiji wukmanili. Tuta wotmě so lětsa prěni raz w Budyšinje.

Wubědźowanje idejow

Budyšin. „Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet – 2023“ rěka lětuše wubědźowanje idejow Załožby za serbski lud. Wot 1. junija do 25. julija móža so towarstwa, komuny, gmejny, institucije, priwatne wosoby a druzy nošerjo z tu- a wukraja wo mytowanske pjenjezy mjez 1 000 a 10 000 eurami požadać. Załožba pyta za wosebje kreatiwnymi a inowatiwnymi naprawami, kotrež temje wubědźowanja wotpowěduja.

Kyrkonoška „dožiwjenska karta“

Krótkopowěsće (17.05.23)

srjeda, 17. meje 2023 spisane wot:

Pytanje wulětow přestorčili

Budyšin. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska dyrbi zahajenje onlinoweje pytanskeje funkcije FAMIL-O-MAT techniskich ćežow dla wot 1. junija na 7. julija přestorčić. Z funkciju móža zajimcy za wólnočasnymi poskitkami w Hornjej Łužicy pytać, zo móhli swoje wulěty ze swójbu optimalnje planować. W testowej fazy bě wjac hač 300 poskitkow cyłkownje 260 poskićerjow na platformje wopisane.

Spěwy popoweje opery online

Budyšin. Wšitke spěwy předlońšeje serbskeje popoweje opery „Carpe Noctem – njeskónčna nóc“ su wot nětka na wšelkich streamingowych platformach přistupne. Cyłkownje třinaće spěwow namakaće mjez druhim na „Spotify“. Projekt nasta w kooperaciji hudźbneho kolektiwa „Trio a Kumple“ z młodźinskim towarstwom „Pawk z.t.“.

Orlando Bloom a čěske piwo

Krótkopowěsće (16.05.23)

wutora, 16. meje 2023 spisane wot:

Serwisowy běrow zaručeny

Wojerecy. Sakski nutřkowny minister Armin Schuster (CDU) je wčera we Wojerecach zdźělenku wo dalšim spěchowanju serwisoweho běrowa za serbšćinu w komunalnych naležnosćach hač do kónca lěta 2024 nošerjej Domowinje přepo­dał. Město Kulow je 3 500 eurow za restawrowanje wobškodźenych swjatych křižow dóstał.

Serbska filmowa koordinatorka

Choćebuz. Filmowča Angela Šusterec je koordinatorka za Syć serbskich filmowcow. Wot 10. meje znajerka sceny hižo w tutym zastojnstwje skutkuje. Jeje hłowne nadawki su, so wo syć filmowcow a jich poradźowanje starać. Dale chce wona zetkanja dźěći organizować, ze Serbskim institutom přehlad hižo nawjerćanych filmow zestajić a webstronu syće znowa wuhotować kaž tež wobstajnje aktualizować.

Sudetscy Němcy a Čěska

Krótkopowěsće (15.05.23)

póndźela, 15. meje 2023 spisane wot:

Kandidat AfD 47,6 procentow

Beeskow. Dotalny měšćanosta wo­krjesneho města Beeskow Frank Steffen (SPD) je so w druhim kole wólbow krajneho rady wokrjesa Wódra-Sprjewja wusko z 52,4 procentami přećiwo kandidatej AfD Rainerej Galla (47,6 procentow) přesadźił. Po wólbach Steffen CDU a Swobodnych wolerjow pobrachowaceje podpěry dla kritizowaše. W prěnim kole běše Galla na prěnim městnje kandidatow.

Na zahrodźe koncertowali

Pančicy-Kukow. Před wulkej syłu připosłucharjow je chór Lipa wčera w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje nalětni koncert wuhotował. Cyłk pod nawodom Jadwigi Kaulfürstoweje zanjese znate a woblubowane štučki, tež jedna premjera je zaklinčała. Wjacore spěwy přednjese dorostowa skupina Lipki. Wosebita chłóšćenka bě šulerska kapała Šwintuchi. Wjace wo tym jutře.

Njeskutki wotkryli

Krótkopowěsće (12.05.23)

pjatk, 12. meje 2023 spisane wot:

Město přewza kupnicu

Choćebuz. Město Choćebuz přewza ležownosć a twarjenje kupnicy Galeria Kaufhof, kotrejž koncern Galeria Karstadt Kaufhof swojich hospodarskich ćežow dla w juniju spušći. Wjetšina měšćanskich zapósłancow běše so srjedu wječor za to wuprajiła, zdźěli měšćanski rěčnik Jan Gloßmann. Cyłkownje 15 milionow eurow město za to inwestuje. Cil je, žiwe nutřkowne město zachować.

Woswjeća róčnicu

Zhorjelc. Z wobydlerskim swjedźenjom swjećitej susodnej měsće Zhorjelc a Zgorzelec jutře róčnicu 25. róčnicu wobstaća partnerstwa. Prěni raz zhromadnje wustupiłoj stej měsće 5. meje 1998 we wobłuku proklamacije Europske město. Kaž Zhorjelski měšćanski zarjad zdźěli, bě to zakład za zhromadne dźěło. Wjac hač 70 towarstwow, institucijow a wuměłskich skupinow na swjedźenju wustupi.

Minister najlěpšich počesćił

Krótkopowěsće (11.05.23)

štwórtk, 11. meje 2023 spisane wot:

Z naslědnistwom so zaběrali

Radeberg. Mjeztym hižo 12. króć zarjadowaše hospodarske spěchowanje Drježdźanskeje industrijneje a wikowanskeje komory wčera dźeń předewzaćelkow, na kotrymž wobdźělichu so tež žony z Budyskeho wokrjesa. W Radebergu zaběrachu so mějićelki firmy mjez druhim z naslědnistwom. Dale wužiwachu składnosć so mjez sobu wuměnjeć.

Dźiwadłowe dny zahajili

Budyšin. 24. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła su so dźensa w Budyskim dźiwadle na hrodźe zahajili. Hač do jutřišeho dožiwja dźiwadłowe skupiny serbskich zakładnych šulow a hortow zaji­mawe dźěłarnički pod profesionelnym nawodom. Wuslědki tutych jutře předstaja. Wosebity wjeršk lětušich dnjow budźe drje předstajenje dźiwadłoweho krucha „Ptaškowa swjaźba“ horta Žylowskeje zakładneje šule.

Krabat klětu w Choćebuzu

nowostki LND