Krótkopowěsće (17.06.21)

štwórtk, 17. junija 2021 spisane wot:

Hornja Łužica pod incidencu 10

Budyšin. W Budyskim wokrjesu su wčera wo dźewjeć natyknjenjach z koronawirusom a třoch smjertnych padach informowali. Zemrěći běchu w starobje 63 do 81 lět. Incidenca je po Roberta Kochowym instituće dźensa 7,7. Wo třoch nowoinfekcijach a jednej w zwisku z koronu zemrětej wosobje informowachu wčera we wokrjesu Zhorjelc. Incidenca tam wučinja po RKI dźensa 4,7.

Twarnišćo labora wopytałoj

Zhorjelc. Zwjazkowy minister za hospodarstwo Peter Altmaier a sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (wobaj CDU) staj dźensa přichodne twarnišćo wodźikoweho testoweho labora w Zhorjelcu wopytałoj. Labor je jedyn z centralnych projektow strukturneje změny we Łužicy. Kónc lěta chcedźa twarić započeć, wot kónca 2022 ma labor dźěłać. Zwjazk a Sakska přewostajitej jemu 42 milionow eurow.

Rusku a Chinu wuzamknyli

Krótkopowěsće (16.06.21)

srjeda, 16. junija 2021 spisane wot:

Hač do kónca septembra

Budyšin. Šćěpjenskej centrumaj w Kamjencu a Lubiju ze swojimi mobilnymi teamami hač do kónca septembra dale dźěłatej. Prěnje šćěpjenja pak zaručeja tam jenož hišće hač do awgusta. W Budyskim wokrjesu přizjewichu wčera štyri natyknjenja z koronu a jedyn smjertny pad. Incidenca po RKI wučinja tu dźensa hódnotu 10. W Zhorjelskim wokrjesu rozprawjachu wo dwěmaj infekcijomaj. Incidenca po RKI je tam dźensa 6,3.

Hišće wušo z Pólskej dźěłać

Podstupim. Braniborska chce přichodnje hišće wušo ze susodnej Pólskej hromadźe dźěłać a po móžnosći wjele žiwjenskich a politiskich wobłukow splesć. To je krajne knježerstwo po informacijach statneje kenclije wčera wobzamknyło. Tak chcedźa mjezu přesahowacu zhromadnosć sylnić a rozrost pomjezneho regiona zhromadnje zaručić.

Startuja nowy podcast

Krótkopowěsće (15.06.21)

wutora, 15. junija 2021 spisane wot:

Dźeń a mjenje natyknjenjow

Budyšin. W Budyskim wokrjesu informowachu wčera wo jednym natyknjenju z koronawirusom. W tudyšich chorownjach lěkuja tuchwilu 44 koronapacientow, z nich dwanaće na intensiwnej sta­ciji. Incidenca po RKI je tu dźensa 13,7. We wokrjesu Zhorjelc registrowachu wot soboty hač do wčerawšeho tři dalše infekcije a dwaj smjertnej padaj z časa wot 2. do 4. junija. Incidenca po RKI je tam 6,7.

Sputnik z ekologiskeje surowizny

Eespo/Paris. Finske předewzaće Arctic Astronautics a europska swětnišćowa agentura ESA wuwiwatej prěni přewažnje drjewjany satelit, kotryž chcedźa hišće lětsa do orbita dowjezć. Zaměr projekta „WISA Woodsat“ je wobkedźbować, kak so bjezćežitosć a radiacija w kosmosu na drjewo wuskutkujetej, a wuslědźić, hač hodźało so wone tam jako alterna­tiwa na přikład k zwjazowanskim maći­znam (Verbundstoffe) wužiwać.

Nahrawaja w Čěskej Šwicy

Krótkopowěsće (14.06.21)

póndźela, 14. junija 2021 spisane wot:

W mnohich wobłukach bjez testa

Budyšin. W Budyskim wokrjesu njeje wot dźensnišeho w mnohich wobłukach hižo negatiwny koronatest trěbny. Na to skedźbnja krajnoradny zarjad, po tym zo bě incidencna hódnota pjeć dnjow za sobu­ pod 35. Wot pjatka hač do njedźele bě tu 22 nowych natyknjenjow, inci­denca po RKI wučinja dźensa 17,1. Wokrjes Zhorjelc je před­wčerawšim dwě infekciji a dalšej smjertnej padaj wozjewił. Infekcija tam je po RKI dźensa 7,1.

Lisćinu kandidatow schwalili

Njebjelčicy. Kulturna wědomostnica Cosima Stracke-Nawka, filmowc Reiner Nagel a Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak su kandidaća Serbskeho sejma­ za mandat serbskeho čłona Rozhłosoweje rady MDR. Jich mjena steja na li­sćinje, kotruž su sejmarjo na swojim wirtuelnym posedźenju sobotu schwalili. Lisćinu chcedźa za zhromadny namjet nětko Domowinje přepodać.

Berlinala z nowinku

Krótkopowěsće (11.06.21)

pjatk, 11. junija 2021 spisane wot:

Lochce stupace hódnoty

Budyšin/Zhorjelc. 17 dalšich natyk­njenjow su hač do wčerawšeho w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Z nich bě šěsć dodatnje podatych. Dwě wosobje stej zemrěłoj. W Zhorjelskim wokrjesu mějachu wčera šěsć nowoinfekcijow a dweju zemrěteju. Incidenca we woběmaj wo­krjesomaj zaso lochce stupa. Roberta Kocho­wy institut poda za Budyski hódnotu 22,7 a za Zhorjelski 8,7.

Wostrowčenjo wuznamjenjeni

Bonn. Němska biskopska konferenca je iniciatiwu „Měrowy swjedźeń Wostrowc“ z hłownym Katolskim mytom přećiwo ksenofobiji wuznamjeniła. Wostrowčenjo běchu so prawicarjam, w městačku so schadźowacym, mjez druhim na te wašnje spjećowali, zo wobchodam woko­liny wšo piwo wotkupichu, a prawicarjo takrjec na suchim sedźachu.

Zabyty architekt znowa wotkryty

Krótkopowěsće (10.06.21)

štwórtk, 10. junija 2021 spisane wot:

Incidenca dźeń a snadniša

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krje­su zličichu hač do wčerawšeho dohromady 18 dalšich infekcijow z korona­wirusom. Z cyłkownje 43 stacionarnje zastaranych 14 pacientow intensiwnje hladaja, dwanaćo su zemrěli. Incidenca je so na 20,3 znižiła. W Zhorjelskim wo­krjesu zwěsćichu štyri nowonatyknjenja a dwaj smjertnej padaj. Dale woteběraca incidenca tam aktualnje 7,5 wučinja.

Kritizuja wólbne procedere

Budyšin. W lisće Domowinje kritizuja někotři jeje čłonojo přećiwki we wu­stawkach towarstwa, předewšěm wólbne procedere delegatow na hłownu zhro­ma­dźi­znu. Woni sej žadaja, předsydstwo njewuwjazać, doniž njejsu přećiwki wujasnjene. Domowina skedźbnja na bazo­demokratiski princip a zo jako zarjad nje­diktuje, kak towarstwa swojich delegatow wola. Jeli so něchtó postorkuje, njech to najpjedy w towarstwje tematizuje.

Wobchad w Hřensku wolóžić

Krótkopowěsće (09.06.21)

srjeda, 09. junija 2021 spisane wot:

Incidenca niska kaž hišće ženje

Budyšin. 13 nowych natyknjenjow z koronawirusom su wčera w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Dale stej dwě wosobje zemrěłoj. Incidenca po informacijach Roberta Kochoweho instituta dale woteběra. Wottam zdźělichu za dźensa hódnotu 23, tak nisku kaž hišće ženje. Za Zhorjelski wokrjes podawa RKI hódnotu 12,3. Tam zwěsćichu wčera pjeć infekcijow, jednu z britiskej mutantu B.1.1.7.

Nora Schmid nowa intendantka

Drježdźany. Semperowa opera Drježdźany změje wot hrajneje doby 2024/25 nowu intendantku. 42lětna Nora Schmid naslěduje potom Petera Theilera, kotrehož zrěčenje w lěće 2024 wuběži. Z Berna pochadźaca hudźbna wědomostnica skutkowaše hižo w sezonje 2010/2011 na Sakskej statnej operje, a to jako šefdramaturgowka a wot 2012 přidatnje jako wosobinska asistentka intendantki.

Přećiwo drogowej kriminaliće

Krótkopowěsće (08.06.21)

wutora, 08. junija 2021 spisane wot:

Dale woteběraca incidenca

Budyšin. Indicenca w hornjołužiskimaj wokrjesomaj po hódnotach Roberta Kochoweho instituta dale woteběra. RKI mjenuje za Budyski wokrjes dźensa hódnotu 31,4. Tu su wčera wo dźesać natyknjenjach z koronawirusom informowali. Za Zhorjelski wokrjes je RKI dźensa 16,2 podał. Tam wčera žanu dalšu infekciju njemějachu, za to pak tři smjertne pady z časa wot 15. meje do 1. junija.

Namołwa Altmaierej

Budyšin. Budyski krajny rada Michael Harig je zwjazkoweho hospodarskeho ministra Petera Altmaiera (wobaj CDU) namołwjał, zo měł nuzne naprawy přećiwo podróšenju twaršćiznow zawjesć. Za jednu z přičin ma Harig kumštne pomjeńšenje poskitka ze stron producentow. Najebać potrjebu a kapacity su wulke koncerny produkciju wobmjezowali, zo bychu pjenjezy za krótkodźěłacych dóstali, rěka z krajneho zarjada.

Naležnosće Romow polěpšić

Krótkopowěsće (07.06.21)

póndźela, 07. junija 2021 spisane wot:

Wot srjedy dalše wolóženja

Budyšin. W Budyskim wokrjesu rozprawjachu wot pjatka hač do wčerawšeho wo 54 koronanatyknjenjach a pjeć smjertnych padach. Sydomdnjowska incidenca na 100 000 wobydlerjow po RKI je dźensa 36. Dokelž je hódnota znowa pod 50, budu wot srjedy dalše wolóženja. Wokrjes Zhorjelc informowaše wčera wo pjeć­ infekcijach. Incidenca tam sta­bilizuje so po RKI wot minjeneho pjatka pod 30, dźensa je wona 21,4.

Nowe jewišćo wobnowja

Podstupim/Zły Komorow. Dohromady 6,5 milionow eurow dóstanje Zło­­komorowske Nowe jewišćo za saněro­wanje a wutworjenje swojich dźěłarnjow. To zdźěli braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu minjeny pjatk w Podstupimje. Je to prěni komunalny projekt, kotryž su w Braniborskej po zwjazkowym zakonju wo sylnjenju strukturow wobkrućili.

Bydlenske mobile jara požadane

Krótkopowěsće (04.06.21)

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Kardinal Marx chce wotstupić

Mnichow. Mnichowsko-Freisingski arcybiskop, kardinal Reinhard Marx, je bamža Franciskusa prosył jeho ze zastojnstwa wuwjazać. Katolska cyrkej je „mortwy dypk“ docpěła, rěka w dźensnišej zdźělence biskopstwa. „Mi dźe wo to, sobuzamołwitosć za katastrofu splažneho znjewužiwanja přez dostojnikow cyrkwje w minjenych lětdźesatkach přewzać.“

Dalšej wobkrućenskej městnje

Budyšin. Wot noweho tydźenja tež apotece při Garnizonskim naměsće w Kamjencu a na Wojerowskim Hrodowym naměsće šćěpjenje pře koronu digitalnje wobkrućatej. W Budyskim wo­krjesu zwěsćichu hač do wčerawšeho 33 natyknjenjow a dwaj smjertnej padaj. Incidenca tu je po RKI dźensa 39,0. 16 infekcijow a ličbu štyrjoch zemrětych wozjewichu wčera we wokrjesu Zhorjelc. ­Incidenca tam je po RKI dźensa 28,5.

Muzej Budyšin zaso wotewru

nawěšk