Krótkopowěsće (01.09.21)

srjeda, 01. septembera 2021 spisane wot:

Wubědźowanje zahajene

Budyšin. Załožba za serbski lud je dźensa wubědźowanje „Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet“ startowała. Pytane su inowatiwne a naslědne ideje, z kotrymiž móhli serbšćinu wožiwić a we wšědnym dnju lěpje zakótwić, zo by so serbska zhromadnosć zesylniła a iden­tita skrućiła. Projekty njech zajimcy hač do 7. nowembra pod zapodadźa.

Incidenca zaso pod dźesać

Budyšin. W Budyskim wokrjesu najprjedy žane krućiše naprawy koronapandemije dla njebudu. Roberta Kochowy institut je dźensa incidencu 9,7 podał, tak zo njebě pjaty dźeń za sobu hódnota nad 10. Wčera je tudyši krajnoradny zarjad wo sydom natyknjenjach z koronawirusom informował. Runje telko bě jich w Zhorjelskim wokrjesu. Incidenca po RKI wučinja tam dźensa 9,6.

Bjez wosebitych znamješkow

Krótkopowěsće (31.08.21)

wutora, 31. awgusta 2021 spisane wot:

Premjera nimale wupředata

Chrósćicy. Premjerne předstajenje pop­opery „Carpe noctem – Njeskónčna nóc“, 10. septembra w Chrósćicach je nimale wupředate. Jednotliwe kartki ma hišće Chróšćanski časnikar Jürgen Njek, pisa kolektiw Trio a kumple. Za dalše předstajenja kartki hišće su. Wozjewili su wčera w přihotach na operu spěw „Rozsudy“ z Helenu Hejduškec, kotryž móžeće sej pod naposkać.

Wobmjezowanja wotwidźeć

Budyšin. Z dźensnišej incidencu 11,4 po Roberta Kochowym instituće je dźeń a prawdźepodobnišo, zo maja so woby­dlerjo Budyskeho wokrjesa wot pjatka na wobmjezowanja koronapandemije dla nastajić. Tudyša incidenca je štwórty dźeń za sobu hranicu 10 překročiła. Krajnoradny zarjad informuje wo šěsć dalšich natyknjenjach z wirusom. Incidenca wokrjesa Zhorjelc je po RKI dźensa 6,8.

Firmy zaso personal pytaja

Krótkopowěsće (30.08.21)

póndźela, 30. awgusta 2021 spisane wot:

Incidenca třeći dźeń nad dźesać

Budyšin. Po soboće a njedźeli je Ro­ber­ta Kochowy institut dźensa z inci­dencu 11,4 za wokrjes Budyšin třeći dźeń za sobu­ hódnotu nad dźesać podał. Wosta­nje-li wona tež jutře a srjedu, je wotpowědnje aktualnemu sakskemu korona-postajenju wot pjatka w zjawnych wo­błukach zaso nahubnik trěbny. Tež w Zhorjelskim wo­krjesu je z incidencu 10,4 prohowa hódnota překročena.

Po Biedenkopfje pomjenować

Drježdźany. Lětanišću sakskeje krajneje stolicy měli čestne mjeno prof. dr. Kurt Biedenkopf spožčić, namjetuje prezident Sakskeho krajneho sejma dr. Mat­thias Rößler (CDU). „Kurt Biedenkopf ma wo Saksku runje tajke zasłužby kaž Franz­Josef Strauß wo Bayersku abo Willy Brandt wo Berlin“, rěka w informaciji zarjadnistwa sakskeho parlamenta.

Jako čerwjeny kraj zastopnjowany

Krótkopowěsće (27.08.21)

pjatk, 27. awgusta 2021 spisane wot:

Incidenca łahodnje stupa

Budyšin. Łahodnje drje, ale štwórta žołma koronapandemije je tež w Hornjej Łužicy hižo spóznajomna. Wobaj wokrjesaj stej wčera­ wo zwěsćenych štyrjoch natyknjenjach z koronawirusom informowałoj. Roberta Kochowy institut mjenuje dźensa za Budyski wokrjes incidencu 9,4 a za Zhorjelski 8,4. Tam rozprawjachu wčera wo dalšich sydom wobkrućenych padach delta-warianty wirusa.

„Něšto wulkotne zdokonjeli“

Drježdźany. Sakski ministerski pre­zident Michael Kretschmer je so wčera na zarjadowanju w Drježdźanskim rezidencnym hrodźe mnohim pomocnikam a podpěraćelam w zwisku z koronapandemiju dźakował. Woni su so za druhich angažowali, njejsu při dźěle na časnik hladali a čuwy zhu­bili, rjekny politikar CDU před nimale 350 hosćimi. „Woni wšitcy su něšto wulkotne zdokonjeli.“

Projekt RKI kritizowała

Krótkopowěsće (26.08.21)

štwórtk, 26. awgusta 2021 spisane wot:

Incidenca dale pod dźesać

Budyšin. Natyknjenja z koronawirusom tež w Hornjej Łužicy pomałku přibě­raja. Wo 15 padach je Budyski wokrjes wčera informował, w Zhorjelskim běchu to tři. Incidenca je po Roberta Kochowym instituće dźensa z 8,7 we wo­krjesu Budyšin a z 8,0 w Zhorjelskim dale pod 10. Wot dźensnišeho płaći w Sakskej nowe ko­rona-postajenje, po kotrymž incidenca hižo wšo rozsudźacy kriterij njeje.

Serbski informator online

Drježdźany. Drježdźanske zapisane dru­stwo Swobodny społk wobohaća z online-medijom wot spočatka měsaca wid na temy z Łužicy, Němskeje a ze swěta w delnjo- a hornjoserbskej, němskej a jendźelskej rěči. Wobsahowje zamołwity jako šefredaktor je Viktor Zakar, redaktorka je Hańžka Wjeselic. Serbski informator chce „polemiku a debatu w serbskim towaršnostnym žiwjenju hajić a wuwiwać“, kaž rěka.

Alternatiwne rjadowanje wuběži

Krótkopowěsće (25.08.21)

srjeda, 25. awgusta 2021 spisane wot:

Sten Nadolny w Haninej cyrkwi

Kamjenc. 8. Kamjensku narěč změje w Berlinje bydlacy spisowaćel Sten Nadolny. Zarjadowanje budźe 1. septembra w 19 hodź. w Haninej cyrkwi Lessingoweho města, kaž organizowace dźěłanišćo za recepciju Lessinga zdźěli. Jedne prašenje, kotremuž chce so Nadolny přiwobroćić, je: „Móže tónle Lessing nam dale abo snano wróćo pomhać?“ Zastupne lisćiki su w Kamjenskej informaciji na předań.

Župna „hłowna“ simultana

Wojerecy. Přichodna hłowna a wólbna zhromadźizna župy „Handrij Zejler“ Wojerecy budźe pjatk, 17. septembra, w załoženskim domje Domowiny, na žurli Kulturneje fabriki při torhošću stareho města. Prěni raz chce župa „hłownu“ ze si­multanym tołmačenjom přewjesć, zo móhli wjac Domowinjanow regiona do sobudźěła zapřijeć. Župne předsydstwo je na wčerawšim wuradźowanju hłownu zhromadźiznu přihotowało.

Połoženje dale wotputane

Krótkopowěsće (24.08.21)

wutora, 24. awgusta 2021 spisane wot:

Mało dalšich natyknjenjow

Budyšin. Incidenca po Roberta Kochowym instituće wučinja dźensa w Zhorjelskim wokrjesu 2,8, w Budyskim je snadnje na 7,7 postupiła. Tu informowachu wčera wo sydom natyknjenjach z koronawirusom přez kónc tydźenja. Aktualnje je 54 wosobow schorjenych, z kotrychž štyri w chorowni lěkuja. W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu sobotu a njedźelu dohromady štyri dalše infekcije.

Ze Sakskeje serbska delegatka

Drježdźany. Dr. Lubina Malinkowa z Rakec je jedna z dweju delegatkow ze Sakskeje, kotrejž wobdźělitej so na 11. plearnej zhromadźiznje Ekumeniskeje rady cyrkwjow (ÖRK) klětu wot 31. awgusta do 8. septembra w Karlsruhe. Kaž krajny cyrkwinski zarjad w Drježdźanach wčera zdźěli, je ÖRK serbsku stawiznarku jako zastupjerku etniskich mjeńšin pomjenowała. Korony dla njeje zarjadowanje lětsa móžne a bu přestorčene.

Móst budźe skromniši

Krótkopowěsće (23.08.21)

póndźela, 23. awgusta 2021 spisane wot:

Tudyša incidenca dale niska

Budyšin. Z hódnotu 3,2 po Roberta Kocho­wym instituće je dźensa Zhorjelski jedyn z pjeć wokrjesow z najnišej incidencu w Němskej. Ta wokrjesa Budyšina je dźensa 7,3. Minjeny pjatk je tamniši krajnoradny zarjad wo dwěmaj natyk­njenjomaj z koronawirusom a dalšim smjertnym padom rozprawjał, w Zhorjelskim wokrjesu mějachu jednu infekciju.

Eksperća Łužicu wopytaja

Choćebuz. Poradźowacy wuběrk za ramikowe zrěčenje wo skiće narodnych mjeńšin přebywa 26. awgusta we Łužicy. Kaž Domowina informuje, chcedźa so eksperća w Žylowskej pěstowarni „Mato Rizo“ w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa rozhladować. Tu je wuměna wo wužadanjach a perspektiwach bilingualneho kubłanja předwidźana. W Domizniskim muzeju Dešno zhonja hosćo wo projekće imersije dorosćenych „Zorja“.

Dotal 180 padow ASP zwěsćili

Krótkopowěsće (20.08.21)

pjatk, 20. awgusta 2021 spisane wot:

Štwórta žołma započała

Berlin/Budyšin/Zhorjelc. Roberta Kochowy institut je w swojej tydźenskej rozprawje wo połoženju koronawirusa zwěsćił, zo je štwórta žołma započała. Za indic maja woni, zo infekcije hinak hač loni zašo a spěšnišo přiběraja. Wosebje młodźi dorosćeni su dźeń a bóle po­trjecheni. Incidenca w běhu sydom dnjow registrowanych infekcijow z koronawirusom je po cyłej Němskej 48,8, w Budyskim wo­krjesu 7,7 a w Zhorjelskim 4,4.

Serbja w Texasu zaso swjeća

Serbin. Pod serbskim hesłom „Zetkamy so na Serbskim Festiwalu“ přeprošuje towarstwo Texas Wendish Heritage Society lětsa 26. septembra znowa na „Wendish-Fest“. Loni su zarjadowanje koronawirusa dla wotprajili, lětsa wotměwa so 33. króć. Mjez druhim chcedźa wuknjacy šule tamnišeje wosady lutherskeje cyr­kwje St. Paul ptači kwas předstajić.

Staroserbske hrodźišćo namakali?

Krótkopowěsće (19.08.21)

štwórtk, 19. awgusta 2021 spisane wot:

We Łužicy dale snadna incidenca

Budyšin/Zhorjelc. Dohromady dźewjeć nowoinfekcijow je Budyski stro­wotniski zarjad wčera zwěsćił. Roberta Kochowy institut (RKI) poda tu dźensa incidencu 6,7. W Zhorjelskim wokrjesu je poło­ženje dale stabilne, nichtó njeje so tam aktualnje z koronawirusom natyknył. Incidenca po RKI je 4,7.

Nowa serbska dušepastyrka

Zhorjelc/Dešno. Fararka Katharina Köhle­rowa budźe nowa dušepastyrka za serb­ske naležnosće w Ewangelskej cyrkwi Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica w Dešnje, zdźěli wčera tamniši zarjad­. Njedźelu chce ju generalna superintendentka Theresa Rinecker w Dešnje do zastojnstwa zapokazać. Köhlerowa změje so mjez druhim wo serbskorěčne kemše a zarjadowanja starać.

Sakska znowa najlěpša

nawěšk

nowostki LND