Krótkopowěsće (20.06.22)

póndźela, 20. junija 2022 spisane wot:

Połoženje wody dla napjate

Drježdźany. Sakska chce swoje zastaranje z wodu dołhodobnje tež w krizach stabil lizarać a tak tež na doby suchoty přihotowana być. Kaž wobswětowy a ratarski minister Wolfram Günther (Zeleni) powěsćerni dpa rjekny, dyrbja za to zhromadny system mjez rěčnymi zawěrami wutwarić, zo móhli regionalne deficity wody wurunać. Tuchwilne połoženje je napjate, nic pak tak jara kaž w lěće 2020.

Třo kandidaća znowa nastupja

Zhorjelc. W rozsudnym přechodźe wólbow krajneho rady Zhorjelskeho wokrjesa 3. julija ze Sebastianom Wippelom (AfD), dr. Stephanom Meyerom (CDU) a z njewotwisnym kandidatom Sylviom Arndtom třo kandidaća znowa nastupja, zdźěli Zhorjelski krajnoradny zarjad minjeny pjatk. Kandidatka FDP Kristin Schütz je požadanje cofnyła.

Zaměrnje dźiwje swinje třěleja

Krótkopowěsće (17.06.22)

pjatk, 17. junija 2022 spisane wot:

Incidenca zaso přiběra

Budyšin. Natyknjenja z koronawirusom najebać lětnje temperatury tež w Hornjej Łužicy zaso přiběraja. W běhu tydźenja je incidenca po Roberta Kochowym instituće wot pod 100 na dźensa 193,3 w Budyskim wokrjesu a 183,6 we wokrjesu Zhorjelc stupała. Tuchwilu wothladuja w Budyskim wokrjesu jědnaće wosobow z pozitiwnym koronatestom w chorowni.

Wuměłcy móža so přizjewić

Lubin. Za Błótowski wuměłski festiwal aquamediale 15, wotměwacy so klětu wot 3. junija do 30. septembra, staj zarjadowarjej wokrjes Dubja-Błóta a spěchowanske towarstwo aquamediale open call wozjewiłoj. W nim namołwjeja wuměłcow swoje projektowe namjety k lětušej temje „Unart Natur | čłowjek prokontra přiroda“ zapodać, a to hač do 15. julija.

Rudne hory zwičnjeć

Krótkopowěsće (16.06.22)

štwórtk, 16. junija 2022 spisane wot:

Kretschmer w Romje

Drježdźany/Rom. Składnostnje konstituowanja dźěłoweje skupiny Sakska-Latij (Latium) kaž tež k priwatnej awdiency pola bamža Franciskusa přebywa ­sakski ministerski prezident Micheal Kretsch­mer (CDU) wot wčerawšeho hač do soboty w Romje. Jeho mjez druhim delegacija biskopstwa Drježdźany-Mišno pod nawodom biskopa Heinricha Timmereversa přewodźa.

Šulerjo wotpokazani

Worklecy. Wyša šula Worklecy dyrbi na wukaz LaSuB štyrjoch šulerjow z Chróšćanskeje gmejny wotpokazać. Starši měli jich do Ralbic słać. To zdźěli wčera Domowina. Starši su tomu pisomnje znapřećiwili a Serbske šulske towarstwo kaž tež Domowina a wjesnjanostaj Worklec a Ralbic-Róžanta zasadźuja so w lisće ministrej Christianej Piwarzej za wutworjenje dweju 5. lětnikow we Worklecach.

Za změnu krajneje wustawy

Krótkopowěsće (15.06.22)

srjeda, 15. junija 2022 spisane wot:

Korona-postajenje podlěšene

Drježdźany. Sakske knježerstwo je wčera stupacych infekciskich ličbow dla dalše podlěšenje płaćiweho škitneho postajenja korony dla wo štyri njedźele hač do spočatka lětnich prózdnin wobzamknyło. Dotalne naprawy bazoweho škita hač do 16. julija dale płaća, tež winowatosć so znajmjeńša z medicinskej masku w busach a ćahach škitać.

15 lět syće za prewentiwny škit

Drježdźany. Mjeztym 15 lět syće za prewentiwny škit dźěći po cyłej Sakskej wobsteja. We wokrjesach a bjezwokrjesnych městach wone najwšelakorišu pomoc za swójby a samokubłacych do poroda dźěsća a po tym koordinuja. Kraj jim za to lětnje 3,2 milionaj eurow přewostaja. Po słowach socialneje ministerki Petry Köpping (SPD) stej lěće pod wuměnjenjemi korony wuwědomiłoj, kotry wuznam fungowace struktury syćow za wšěch maja.

Powědki za dźěći hornjoserbsce

Krótkopowěsće (14.06.22)

wutora, 14. junija 2022 spisane wot:

Wšitcy znowa nastupja

Budyšin. Wšitcy štyrjo kandidaća wo zastojnstwo noweho krajneho rady Budyšina Udo Wićaz (CDU), Alex Theile (zhromadny kandidat Lěwicy, SPD a Zwja­zka 90/Zelenych), Tobias Jantsch (swobodny kandidat) a Frank Peschel (AfD) k wólbam 3. julija znowa nastupja. W Zhorjelskim wokrjesu porno tomu njeje hišće jasne, hač wšitcy kandidaća 3. julija znowa nastupja.

Wutwarja serwis na městnje

Drježdźany. Drježdźanska rjemjeslniska komora swój serwis na městnje dale wutwarja. Wotnětka móža so rjemjeslnicy tež w Sprjewinym Dole nastupajo podpěru swojich prašenjow dla wobhonić. Poskitk wopřija wobłuki dale-a wukubłanja, dawki, prawo, personalny management, wodźenje zawoda atd. Dwójce wob měsac su fachowcy w tamnišim kompetencnym centrumje docpějomne.

Dwurěčna zběrka wušła

Krótkopowěsće (13.06.22)

póndźela, 13. junija 2022 spisane wot:

Tydźeń mjeńšinowych rěčow

Lipsk. Institut za sorabistiku Uniwersity Lipsk kaž tež towarstwo ERIU stej dźensa „Tydźeń europskich mjeńšinowych rěčow“ zahajiłoj. Hač do pjatka maja zajimcy móžnosć, so z čitanjemi, seminarami a koncertami ze šotiskej gelišćinu, ze serbšćinomaj, z kymrišćinu a iršćinu zeznajomić. Mjez druhim wuhotujetaj je „narodny poet Walizow“ Ifor ap Gyn a japanski sorabist prof. Goro Kimura w sociokulturnym centrumje Villa Leipzig.

Wjele zajimcow přišło

Lubij. Na tradicionalnych wukubłanskich wikach Insidertreff zawčerawšim w Lubiju witachu organizatorojo tysacow zajimcow. Wjac hač 130 wustajerjow je tam atraktiwne wukubłanske poskitki w domiznje předstajiło a wo dorost wabiło, při čimž bě lětuše ćežišćo strowotniski wobłuk.

Sudetscy Němcy w syći

Krótkopowěsće (10.06.22)

pjatk, 10. junija 2022 spisane wot:

Bernda Langu wuznamjenili

Zhorjelc. Krajny rada Zhorjelskeho wokrjesa Bernd Lange (CDU) je we wobłuku jubilejneho zarjadowanja „30 lět Neisse-Nisa-Nysa“ minjenu wutoru wu­znamjenjenje slěborny zasłužbowy křiž republiki Pólskeje dóstał. Z tym hódnoćeše prezident Andrzej Duda jeho angažement za wuwiće němsko-pólskich poćahow mjezy přesahowaceho regiona.

Myta Mazowieckeho spožčene

Zhrojelc/Zgorzelec. Ze swjatočnej ceremoniju su wčera na žurli Zhorjelskeho Gerharda Hauptmannoweho dźiwadła žurnalistiske myta Tadeusza Mazowieckeho spožčili. Mjez druhim přepoda sakski statny minister za zwjazkowe a europske naležnosće Oliver Schenk (CDU) wosebite myto „Žurnalizm w namjeznej kónčinje“ Bettinje Wobst za jeje reportažu wo Turówskej jamje.

Nimale wšudźe dwě rjadowni

Krótkopowěsće (09.06.22)

štwórtk, 09. junija 2022 spisane wot:

Twórby Zejlerja znowa wušli

Budyšin. „Ja sym wulki muzikanta na lik a na škorodej“ basnješe a spěwaše Handrij Zejler swojimaj dźowkomaj. Wuběr jeho basnjow za dźěći bě Ingrid Juršikowa 2004 pod titulom „Babka pčołka/Tante Biene“ w Ludowym nakładnistwje Domowina wudała. Wotnětka je druhi nakład na předań. Tekstam su přidate němske přełožki znatych spisowaćelow, kaž Jurja Brězana abo Kita Lorenca.

Chłostanske přizjewjenje

Budyšin. Alex Theile, kandidat Lěwicy, SPD a Zelenych za wólby Budyskeho krajneho rady, je předwčerawšim přećiwo wokrjesnemu radźićelej CDU Maikej Försterej chłostanske přizjewjenje přisłodźenja dla zapodał. Förster je pječa kandidata we Facebooku „lěwicarskeho ekstremista“ mjenował. Theile rěči wo komentarje hidy, kotryž sej lubić njeda. Wón je Försterej poskićił, zo so tón zamołwi.

Krosnowanje bórze herbstwo

Krótkopowěsće (08.06.22)

srjeda, 08. junija 2022 spisane wot:

Dale jako zastojnikow přistajeć

Drježdźany. Pedagogow w Sakskej měli po lěće 2023 dale jako zastojnikow při­stajeć. To poruča Berlinski poradźowanski zawod Interva w posudku, kotryž je Sakske kultusowe ministerstwo do nadawka dało. Njeslěduja-li poručenje, dyrbja z jasnje mjenje pedagogiskim dorostom ličić, rěka w spisu. Wot 2019 wučerki a wučerjow jako zastojnikow přistajeja, štož wunjese wo tójšto wjac pedagogow.

Kurs wo eficientnej mobiliće

Drježdźany. Sakska energijowa agentura SAENA tzwr poskića nowy bjezpłatny online-kurs „Eficienta mobilita“ za mjeńše a srjedźne předewzaća w Sakskej. Prěni kubłanski cyklus budźe 28. a 30. junija, 5. a 7. julija. Z přiběracym poskitkom elektriskich wozydłow na wikach zapřija je do flotow. Z toho prašenja nabiwanskeje infrastruktury wurostu. Tu chce kubłanje mjez druhim nawjazać.

Ukrainske mocy pomhaja

Krótkopowěsće (07.06.22)

wutora, 07. junija 2022 spisane wot:

Ramnow zastupuje wokrjes

Budyšin. Ramnow je dobyćer 11. wo­krjesneho wubědźowanja „Naša wjes ma přichod“ a hornjołužiski zwjazk gmejnow přichodnje na krajnej runinje zastupuje. Kaž w dźensnišej zdźělence krajnoradneho zarjada Budyšin dale rěka, při­zna wěcywustojna komisija Oberlichtenauwej druhe a Koćinje trěće městno. Nosaćicy/Jama (Nostitz/Grube) a Čerwjene Noslicy (Rothnaußlitz) dźěla sej štwórte městno.

Njewšědny wupad miliny

Praha. Něhdźe třećina čěskeje stolicy bě přez masiwny wupad miliny zańdźeny štwórtk rano potrjechena. Tole nastupaše zdobom syći metro a tramwajkow. Dźesatki ludźi su w liftach tčacy wostali. „Blackout“ tajkeho rozměra njedožiwi Praha hižo 20 lět – wot katastrofalnych přepławjenjow w lěće 2002.

Za tezu „žiwjenja ze swětnišća“

nawěšk

nowostki LND