Krótkopowěsće (12.06.19)

srjeda, 12. junija 2019 spisane wot:

Škoda za předsydu wuzwoleny

Hochoza. Clemens Škoda předsyduje nowemu wuběrkej Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny „Europeada 2020“. Jeho je wčera dźesaćčłonski gremij na skonstituowanju skupiny wuzwolił, zdźěla Domowina. Clemensa Škodu zastupuje Marcus Końcaŕ. Wuběrk ma serbskej mustwje žonow a muži za koparske europske mišterstwa narodnych mjeńšin-europeadu, kotraž wotměje so klětu pola Korutanskich Słowjencow w Awstriskej, zestajeć.

Zrěčenje na dobro najmjeńšich

Drježdźany. Zwjazkowa ministerka za swójby dr. Franziska Giffey (SPD) a sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) podpisataj jutře w Drježdźanach dojednanje wo zakonju „Gute Kita“. Zwjazk přewostaja krajam mjez druhim za dalewuwiwanje kwality při kubłanju dźěći w lětach 2019 do 2022 něhdźe 5,5 milliardow eurow, Sakska dóstanje z toho 269 milionow eurow.

Wjele pjenjez za pomnikoškit

Krótkopowěsće (11.06.19)

wutora, 11. junija 2019 spisane wot:

Loni wjele mjenje rybow było

Kamjenc. Horcota a suchota stej plahowanje rybow w Sakskej loni jara poćežowałoj. Najwjetše problemy mějachu pstruhi a sajblinki, kaž statistiski krajny zarjad w Kamjencu zdźěla. Někotre akwakulturne zawody su samo dospołnu stratu poćerpjeli. 91 tonow módricy wo­znamjenja minus 40 procentow přirunajo z lětom 2017. Cyłkownje su loni 2 215 tonow jědźneje ryby naprodukowali.

Póńdźe wo škit před wulkej wodu

Frankenberg. Krajna zahrodna přehladka w Frankenbergu steji sobotu, 15. junija, w znamjenju škita před wulkej wodu. We wobłuku 2. tajkeho dnja hosćo zhonja, kak móža swoje domske přećiwo škodam wulkeje wody škitać. Tam předstaja wupokaz za prewenciju, na kotrejež zakładźe hodźi so wěstota twarjenjow nastupajo wulku wodu posudźować a polěpšić.

Češa lubuja „konjacy“ lěk

Krótkopowěsće (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Iniciatiwa Sakskeje a Bayerskeje

Berlin. Lěpšu podpěru ratarjam za žnjowe wupady klimy a wjedra dla stej Sakska a Bayerska dźensa w Zwjazkowej radźe nastorčiłoj. W rezoluciji wuprajatej so za lěpše móžnosće, za­wě­sćić so přećiwo škodam suchoty dla, kaž tež za dawkowe naprawy. Hnydomna pomoc­ kaž loni měła wuwzaće wostać. Pomoc nastupajo prewentiwne naprawy dyrbjała wobstatk rizikoweho managementa być.

Wo mobilitu z wodźikom šło

Choćebuz. Delegacija jednoho z wodźacych chinskich twarcow wodźikowych busow „Wanxiang“ je dźensa Choćebusku Industrijnu a wikowansku komoru wopytała. Mjez předewzaćelemi, slědźerjemi a wobchadnymi ekspertami su so chinscy hosćo wo techniskich prašenjach, dosahu, přizwolenskich procedurach a wo projektach nastupajo mo­bilitu z wodźikom wobhonili, kaž Cho­ćebuska komora zdźěla.

Wołtawu turistisce zwičnić

Krótkopowěsće (06.06.19)

štwórtk, 06. junija 2019 spisane wot:

Měrliwu rewoluciju hódnoćił

Berlin. Zwjazkowy sejm je dźensa měrliwu rewoluciju w NDR před 30 lětami a tehdyšu zmužitosć hibanja za woby­dlerske prawa hódnoćił. „Murja njeje so prosće zwjezła, ale ludźo su aktiwnje jednali, zo so sypnje“, rjekny społnomócnjeny za wuchod zwjazkoweho knježerstwa Christian Hirte (CDU) dźensa w plenumje. Wobydlerjo w NDR su sej swobodu a demokratiju sami wuwojowali.

Serbske potajnosće na statoku

Chrósćicy. Šćěpan Hanuš budźe fasadu Kralec statoka w Chrósćicach wuhotować. Tema maja serbske potajnosće być. Móžny je projekt dźakowano sakskemu statnemu ministerstwu za wobswět a ratarstwo, kotrež zběraše ideje za wjesne kónčiny, při čimž běchu kreatiwne namjety zhromadneho žiwjenja prašane. Přichodnu wutoru ma wuměłc oficialny nadawk za wuhotowanje fasady dóstać.

Wuběrk přiražku přizwolił

Krótkopowěsće (05.06.19)

srjeda, 05. junija 2019 spisane wot:

Módroćišć kulturne herbstwo

Berlin. Wotnětka je módroćišć wobstatk imaterielneho kulturneho herbstwa. Wčera su reprezentanća UNESCO w Berlinje němskim zastupjerjam techniku na­łožowacych dźěłarnjow wopisma přepodali. Na zhromadnu iniciatiwu Němskeje, Awstriskeje, Čěskeje a Słowakskeje bu rjemjesło do lisćiny přiwzate. Módroćišć je mjez druhim wažny element zhotowjenja serbskeje narodneje drasty.

Bańki runohódnje darić

Berlin. Wědomostnicy uniwersity Leopoldina w Halle nad Solawu a unije němskich akademijow wědomosćow su wčera zapósłancam zwjazkoweho sejma poručili, nowelěrować lěta 1990 schwaleny zakoń wo rozpłodźenskej medicinje, kotryž „wobstejnosćam 21. lětstotka hižo njewotpowěduje“. Na přikład měło so darje­nje jejkowych bańkow dowolić.

Přewjeduja naprašowanje

Krótkopowěsće (04.06.19)

wutora, 04. junija 2019 spisane wot:

Chcedźa so lěpje zrozumić

Drježdźany. Poměr mjez sakskej poli­ciju a medijemi ma so polěpšić. Zboka ekstremnych połoženjow měli sej policisća a žurnalisća dźěło tamneho zbližić móc, kaž sakske nutřkowne ministerstwo zdźěla. Němski zwjazk žurnalistow je ze zamołwitymi za wukubłanje nowy koncept zdźěłał, w kotrymž medijowe prawo sylnišo wobkedźbuja. Žurnalisća měli při tym z praksy powědać.

Kuzłarjej na jewišću

Budyšin. Pod hesłom „Magija intuicije“ chce znate duwo kuzłarjow Thomas & Vincent pjatk swój nowy program w Budyskim Dźiwadle na hrodźe pokazać. Zhromadnje z publikumom budźetaj mentalistaj, wobaj z łužiskimi korje­njemi, prašenje rozjimać, hač a w kotrej měrje „čitanje myslow“ z tak mjenowanym brjušnym začuwanjom zwisuje.

Zastanu tež při Serbskim muzeju

Krótkopowěsće (03.06.19)

póndźela, 03. junija 2019 spisane wot:

Strowotniske zwjazkarstwo

Drježdźany. Ze sylnymi partnerami chce Sakska strowotniske zastaranje za přichod zawěsćić a předewšěm na wsach z modelemi nowe puće kročić. Za to wu­tworichu dźensa w Drježdźanach zwjazkarstwo, kotremuž přisłušeja nimo strowot­niskeho ministerstwa Komora lěka­rjow Sakskeje, kasowolěkarske zjednoćenstwo, Towaršnosć chorownjow Sakskeje a chorobna kasa AOK Plus.

Wjace wukrajnikow w Sakskej

Drježdźany. Dobre połoženje na dźěłowych wikach wujewja, zo dale a wjace wukrajnikow w Sakskej dźěła. Wjac hač 78 500 ludźi z wukraja wukonja tuchwilu w swobodnym staće k socialnemu za­wěsćenju winowate dźěło. To je něhdźe 4,8 proc. cyłkowneho podźěla dźěławych a dotal najwjace. Před třomi lětami bě­štej 3,2 procentaj přistajenych z wukraja.

Schubert znowa njenastupi

Krótkopowěsće (31.05.19)

pjatk, 31. meje 2019 spisane wot:

Skawća pućowali

Slepo. Serbske skawtske pućowanje su dźensa při Lěsnym haće pola Slepoho zakónčili. Na dwudnjowskim pućowanju Slepjanskeje ewangelskeje wosady wobdźěli so dźesać skawtow, kotřiž na Slepjanskej zakładnej šuli serbšćinu wuknu. Pod nawodom fararki Malinkoweje běchu zhromadnje po puću, su čołmikowali a stanowali. Při wječornym lěhwowym wohenju su tež serbske pěsnje spěwali.

Wo strukturnej změnje

Budyšin. Strukturna změna we Łužicy bě tema diskusijneho wječora srjedu w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Rozjimane bu prašenje, što přińdźe po brunicy. Wo tym je 25 zajimcow zdźěla chětro emocionalnje diskutowało. Jasne wuprajenje bě, zo jeničce inwesticije a spěchowanske programy za pozitiwnu změnu njedosahaja.

Do partnerskeho wokrjesa

Krótkopowěsće (29.05.19)

srjeda, 29. meje 2019 spisane wot:

Najmjenje bjezdźěłnych po 1990

Budyšin. 17 270 bjezdźěłnych, tak mało kaž hišće ženje po lěće 1990, je w meji we wuchodnej Sakskej. Kaž Budyska wotnožka Agentury za dźěło informuje, je jich 907 (minus pjeć procentow) mjenje hač w aprylu. Kwota bjezdźěłnosće wučinja 6,1 procent. Budyska dźěłowa agentura ma 4 241 socialneho zawěsćenja winowatych městnow za dźěło pytacych registrowane.

Po „Apollu“ nětko „Artemis“

Washington. Swětnišćowa agentura NASA je projekt „Artemis“ předstajiła, kotryž zjima plany, hač do lěta 2024 znowa astronawtow a prěni raz astronawtku na měsačk pósłać. Hinak hač z europskimi partnerami dorěčane chcedźa Američenjo projekt sami zwoprawdźić.

Dóstawaja přemało wolija

Lipsk. Zanjerodźeneho wolijowoda z mjenom Družba dla nimaja wikowarjo na wuchodźe Němskeje hižo dosć wolija. Někotři su samo w eksistency wohroženi, kaž Sakski zwjazk wolijoweho wikowanja wčera w Lipsku zdźěli. Hakle w juniju liča z rozrisanjom problema. Přičina zanjerodźenja je přewjele chlorida we woliju, kotryž z Ruskeje do Němskeje dodawaja.­

Zverev koło dale

Krótkopowěsće (28.05.19)

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:

Myto dźiwadłu tež za kubłanje

Choćebuz. Choćebuske Piccolo-dźiwadło dósta wčera w Gerje dźiwadłowe myto Zwjazka. Ze 119 požadarjow su jědnaćoch wuzwolili. Myto je 75 000 eurow hódne. Braniborska ministerka za kulturu Martina Münch (SPD) ma počesćenje Piccolo-dźiwadła za wulkotne připóznaće, dokelž „je institucija wuraz ekscelentneho kulturneho kubłanja“.

Sezona zahajena

Drježdźany. Truskalcowa sezona w Sakskej a Braniborskej je oficialnje zahajena. Tuchwilu drje je wunošk hišće minimalny, ale wot Božeho spěća liči krajny zwjazk Sakski sad z wjace zrawymi płodami. Potom móža sej ludźo swoje truskalcy pola wobhospodarjerjow polow sami šćipać. Lětsa pak budźe po informaciji zwjazka mjenje słódkich płodow, dokelž je so jich plahowanska pře­strjeń trochu pomjeńšiła.

Biblioteka wustaja fotografije

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND