Krótkopowěsće (06.11.20)

pjatk, 06. nowembera 2020 spisane wot:

Korona-hotspot Němskeje

Budyšin/Zhorjelc. Budyski a Zhorjelski wokrjes stej korona-hotspot Němskeje. Krajnoradnej zarjadaj stej wčera ličbje 328 resp. 305 natyknjenjow na 100 000 wobydlerjow w minjenych sydom dnjach wozjewiłoj. Ličba zwěsćenych koronainfekcijow je wo 169 na 2 545, smjertnych padow wo sydom na 36 w Budyskim wokrjesu rozrostła. W Zhorjelskim powjetši so ličba natyknjenjow wo 109 na 1 416 a smjertnych padow wo dwaj na 32.

Hłowna wólbna wotprajena

Chrósćicy. Župa Kamjenc je swoju hłownu a wólbnu zhromadźiznu 18. nowembra wotprajiła, Domowina dźensa zdźěli. Za přičinu mjenuja aktualne postajenja koronakrizy dla. Kaž čłonka župneho předsydstwa Katharina Jurkowa rjekny, „dyrbimy nětko zamołwiće jednać a dalšemu rozpřestrěću korony zadźěwać, zo móžemy hromadźe hody swjećić“. Zhromadźiznu chce Kamjenska župa spočatk 2021 nachwatać.

Schow před koronu w klóštrje

Krótkopowěsće (05.11.20)

štwórtk, 05. nowembera 2020 spisane wot:

Dale mnohe nowonatyknjenja

Budyšin/Zhorjelc. Ličba wšitkich wobkrućenych koronainfekcijow w Budyskim wokrjesu je wčera wo 250 na cyłkownje 2 376 rozrostła. Aktualnje schorjenych je 1 459 ludźi (+230). Z nich 36 (+7) w chorowni lěkuja. Zhorjelski wo­krjes je wčera 194 nowonatyknjenjow přizjewił, cyłkownje 1 814. W klinikach staraja so wo 110 pacientow (+5).

Wokrjesny zjězd přestorčeny

Budyšin. Za 14. nowember planowany zjězd Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU přesunu trajaceje koronapandemije dla najprjedy raz na 9. januar 2021. To je wokrjesne předsydstwo rozsudźiło, rěka w nowinskej zdźělence wokrjesneho běrowa. Wot přestorčenja je zdobom nominacija direktneho kandidata za klětuše wólby zwjazkoweho sejma potrjechena. Po zakonju móhli zjězd wotměć. Tuchwilnych wobmjezowanjow zetkawanja dla pak chcedźa ludnosći z přikładom być, tak so tež po tym maja.

Symbol města ponowjeja

Krótkopowěsće (04.11.20)

srjeda, 04. nowembera 2020 spisane wot:

Dalša pacientka wumrěła

Budyšin/Zhorjelc. Ličba na korona­wirus schorjenych, kotrychž klinisce lěkuja, bě wčera w Budyskim wokrjesu 29, w Zhorjelskim wokrjesu je wo 46 na 105 rozrostła. Tam zastaruja w klinice we wokrjesu 102 wosobje, dalšej w chorowni w Budyskim wo­krjesu a w Drježdźanskej klinice jednu. W Budyskim wokrjesu je dalša pacientka wumrěła, cyłkownje je nětko 29 smjertnych padow­. Po testach zwěsćichu tam wčera 79 nowoinfekcijow, w Zhorjelskim 151.

Wohrožena kónčina postajena

Drježdźany. Sakska je wčera powšitkowne postajenje wukazała, zo by rozšěrjenju afriskeje swinjaceje mrětwy (ASP) zadźěwała. Postajena je tak mjenowana wohrožena kónčina kołowokoło měst­nosće třělenja z ASP inficěrowaneho dźiwjeho swinjeća na teritoriju Krušwica/Pěchč w Zhorjelskim wokrjesu. Tam za hońtwjerjow, plahowarjow swini a po­wšitkownosć wosebite rjadowanja płaća.

Inwestuja do stejnišća

Krótkopowěsće (03.11.20)

wutora, 03. nowembera 2020 spisane wot:

Woidke z koronu natyknjeny

Podstupim. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) bu pozitiwnje na koronawirus testowany. Wón njeje po prěnich zjawach nazymjenja njedźelu žane dalše słužbne terminy wuko­njał, zdźěli dźensa knježerstwowy rěčnik Florian Engels. Nětko kontaktowe wosoby identifikuja.

Podpěra promowowacym

Drježdźany. Sakska tři městna promowowacych na Uniwersiće Zjednoćenych narodow w Drježdźanach financnje podpěruje. Spěchuja doktorandki a doktorandow z prohowych a wuwićowych krajow­ při slědźenjach na temu „Wot Covid-19­ wotkryte prašenja resursoweho zwiska powołanskich skupin w agarnym a žiwidłowym zastaranskim rjećazu“. Při tym dźěłaja tež ze slědźenskim institutom za globalne změny Čěskeje akademije wědomosće CzechGlobe hromadźe.

Zetkanje přestorčene

Krótkopowěsće (02.11.20)

póndźela, 02. nowembera 2020 spisane wot:

120 nowych infekcijow

Budyšin. W Budyskim wokrjesu bu wčera 120 nowych infekcijow z koronawirusom zwěsćenych. Z tym je ličba w sydom dnjach poćahowana na ličbu wobydlerstwa 781. W karantenje je 2 415 ludźi. 41 dalšich pacientow je wuhojenych. Tuchwilu je we wokrjesu 1 166 ludźi­ inficěrowanych. 32 z nich so w klinikach hoja. Mjeztym je dalši pacient zemrěł.

Myto Büchnera Elce Erb

Darmstadt. Autorka Elke Erb je sobotu w Darmstadtskim Statnym dźiwadle Myto­ Georga Büchnera přijała. Korony dla bě tam lědma publikuma. Z mytom bu 82lětna lyrikarka a basnica za swoje „njezaměnliwe“ literarne žiwjenske tworjenje wuznamjenjena. Myto we wyso­kosći 50 000 eurow Němskeje akademije za rěč a basnjenje je najwažniše wuznamjenjenje na polu literatury w Němskej.

Filmowy festiwal přesunjeny

Choćebuz. Organizatorojo 30. filmoweho festiwala Choćebuz (FFC) su po­dawk na 8. do 13. decembra 2020 přesunyli. Dualny festiwal wotměwa so w tych dnjach z předstajenjom filmow w kinach delnjołužiskeho města kaž tež na internetnej stronje festiwala. Kartki za předstajenje filmow w kinach wot 3. do 8. nowembra dale płaća.

Krótkopowěsće (30.10.20)

pjatk, 30. oktobera 2020 spisane wot:

Dalše infekcije zwěsćili

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu su wčera 141 dalšich nowonatyknjenych z koronawirusom zwěsćili. Tuchwilu je tu dohromady 793 wosobow inficěrowanych, dwanaće z nich w chorowni lěkuja. Budysku pěstowarnju „Friedrich Schiller“ su jednoho koronoweho pada dla zawrěli. W Zhorjelskim wokrjesu je so 40 ludźi znowa natyknyło, dohromady maja tam 716 inficěrowanych, z kotrychž je 28 w chorowni.

Serbska rada wuradźowała

Budyšin. Digitalnje zetkachu so wče­ra čło­nojo Rady za serbske naležnosće Sak­ske­je. Radźićeljo zaběrachu so mjez druhim z wot statneho knježerstwa před­połoženym naćiskom zakonja k skru­ćenju zažneho a šulskeho kubłanja. ­W lisće Sakskej statnej kencliji kritizuja w jeje nadaw­ku wudaty wosebity zešiwk „Mosaika“, w kotrymž serbska rěč a kultura ze žanym słowom njenaspomnjenej njejstej­.

Žadna cyrkej so wotpaliła

Krótkopowěsće (29.10.20)

štwórtk, 29. oktobera 2020 spisane wot:

Z časom slědować hižo njemóža

Budyšin/Zhorjelc. 139 nowych natyknjenjow z koronawirusom su wčera w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Wulkeje ličby padow dla njemóže strowotniski zarjad hižo wšitke kontaktowe wosoby pozitiwnje testowanych informować, w zdźělence rěka. W Zhorjelskim wokrjesu su wčera 146 nowoinfekcijow zwěsćili.

Statnik gratuluje Kamjenicy

Budyšin. Předsyda Domowiny Dawid Statnik je Kamjenicy k wuzwolenju jako Europska kulturna stolica 2025 gratu­lował. „Kamjenica skići ze swojim słowjanskim pochadom dobry zwisk k ideji, w třikrajowym róžku 2018 abo 2019 mjezy přesahowacu kulturnu stolicu wutworić. By rjenje było, hdyž by Łužica jónu takrjec štafelowy stab wot Kamjenicy w rjedźe europskich kulturnych stolicow přewzać móhła“. (hlej tež 2. stronu)

Móst přez dróhu do Łužicy

Krótkopowěsće (28.10.20)

srjeda, 28. oktobera 2020 spisane wot:

Etat za 2021 rozjimali

Budyšin. Komisija rady Załožby za serbski lud je wčera na swojej prěnjej widejowej konferency scyła klětuši hospodarski plan załožby rozjimała. Kaž załožbowy direktor Jan Budar informuje, pokazuja drje prěnje signale pjenjezydawarjow na stopnjowanje přiražkow, njejasne pak je, hač hodźa so priority w trěbnej šěrokosći zwoprawdźić. Etat ma załožbowa rada 8. decembra wobzamknyć.

Połoženje njezměnjene

Budyšin/Zhorjelc. Połoženje nastupajo koronawirus so njezměruje. Tak zličichu wčera w Budyskim wokrjesu 43 no­wych­ natyknjenjow, 16 su zaso wu­strowjeni. Kwota infekcijow na 100 000 wobydlerjow w běchu sydom dnjow wu­činja 126. W Zhorjelskim wokrjesu maja 22 nowych natyknjenjow, kwota wučinja tam 130. Wčera je 89lětna žona z Hamora w zwisku z koronu zemrěła.

Lessing za dźěći

Krótkopowěsće (27.10.20)

wutora, 27. oktobera 2020 spisane wot:

Ličby dale stupaja

Budyšin/Zhorjelc. Ličba na koronu infi­cěrowanych w Hornjej Łužicy dale stupa. Wčera zličichu w Budyskim wo­krjesa 15 nowych infekcijow, sydom­dnjowska kwota na 100 000 wobydlerjow wučinja 119. Tuchwilu je 523 ludźi na­tyknjenych, 692 je so wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu mějachu wčera tři nowe­ infekcije. Sydomdnjowska kwota wučinja tam 132. Aktualnje je tam 510 ludźi chorych, 409 je zaso strowych.

Nowy cyrkwinski hudźbnik

Chróstawa. Hans Christian Martin naslě­duje wjelelětneho cyrkwinskeho hudźbnika Chróstawskeje ewangelsko-lutherskeje wosady Lucasa Pohla. 8. nowembra chcedźa bywšeho organista znatych Naumburgskich pišćelow we cyrkwi swj. Wjacława z kemšemi jako kantora w Chróstawje zapokazać.

Nowy šef frakcije AfD

Podstupim. Dwaj měsacaj po wot­stupje Andreasa Kalbitza je frakcija AfD w Braniborskim krajnym sejmje dźensa Hansa-Christopha Berndta za noweho předsydu wuzwoliła. Berndt naslěduje Kalbitza, kiž dyrbješe jako frakciski šef wotstupić, po tym zo běchu jeho w awgusće ze strony wuzamknyli.

1860 wróćo na čole

Krótkopowěsće (26.10.20)

póndźela, 26. oktobera 2020 spisane wot:

Digitalna zhromadźizna

Budyšin/Flensburg. Europski parlament chce so hišće lětsa z wobydlerskej iniciatiwu Minority SafePack rozestajeć a rezoluciju wobzamknyć. To připowědźi prezident Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUEN Loránt Vincze, kotryž je sam zapósłanc w Brüsselu, sobotu na digitalnej delegatnej zhromadźiznje FUEN. Wobzamknyli su wjacore rezolucije wo škiće narodnych mjeńšin.

Filmowy přinoški zapodać

Wulke Hendrichecy. Za 18. Nysowy filmowy festiwal, planowany klětu wot 18. do 23. měje w němsko-pólsko-čěskim třikrajowym róžku pytaja zarjadowarjo wubědźowanske přinoški za kategorije hrajny film, krótkofilm a dokumentaciski film. Hač do 31. decembra móža filmowcy swoje přinoški zapodać. Produkowane dyrbja wone być 2020 abo 2021 w jednym z třoch festiwalowych krajow.

Politiske wuměłstwo

nawěšk