Krótkopowěsće (03.06.22)

pjatk, 03. junija 2022 spisane wot:

Drohoćinku „wróćo zdobyli“

Budyšin. Dźakowano spěchowanju Swobodneho stata Sakskeje a Kulturneje załožby Sakskeje kaž tež darom priwatnikow zamó Muzej Budyšin awkciju dobyć a wuznamny kapsny časnik „Tourbillon čo. 41 000“ kupić. Drohoćinka, zhotowjena w zawodźe Lange & Söhne, bě něhdy we wobsydstwje Otta Weiganga a je so po Druhej swětowej wójnje zhubiła. Přichodnje hodźi so „mišterska twórba“ w trajnej wustajeńcy muzeja wobdźiwać.

50 projektow wuzwolenych

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za kulturu a turizm je cyłkownje 50 namjetam wubědźowanja „Sachsen geht weiter“ spěchowanje po 5 000 eurach přizwoliło. Hač do oktobra maja zapodawacy, mjez druhim Wojerowska Kulturna fabrika a łužiski festiwal „Přińć a woteńć“, chwile, swoje projekty dale wuwiwać.

„Čorna scena“ so schadźuje

Krótkopowěsće (02.06.22)

štwórtk, 02. junija 2022 spisane wot:

Přewodnik wotnětka tež čěsce

Budyšin. Šulerki a šulerjo z Libereca kaž tež z Worklec a Budyšina su dźensa dopołdnja nowy čěskorěčny awdijoguide trajneje wustajeńcy Budyskeho Serbskeho muzeja wuspytali. Wudospołnjeny poskitk muzeja dožiwi tak swoju zjawnu premjeru. Mjez šulerjemi z Čěskeje bě­štej holcy, kotrejž stej za elektroniski přewodnik powěsćowymaj figuromaj swój hłós spožčiłoj.

Krabata bosy sej wotkryć

Čorny Chołmc. Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu hodźi so wotnětka tež bosy pěškujo wotkrywać. Wotpowědna wosebita šćežka, zhotowjena mjez druhim z pěska a gumijowych elementow, bu wčera zjawnosći spřistupnjena. Areal wobhospodarjace towarstwo Krabatowy młyn mjenuje nowostku „magnet za woči“ a chce ju do swojeho pedagogiskeho poskitka za dźěći zapřijeć.

Čakaja na „cyle nowe dohlady“

Krótkopowěsće (01.06.22)

srjeda, 01. junija 2022 spisane wot:

Serbske medije tematizowali

Budyšin. We wobłuku dwudnowskeho workshopa Němskeho žurnalistiskeho zwjazka (DVJ) wo žurnalizmje w zadnim kraju wěnowaše so diskusijne koło dźensa dopołdnja dźěławosći serbskich medijow. Zarjadowanje wotmě so na wulkej žurli Budyskeho krajnoradneho zarjada. Wčera bě tudyši znaty fotograf Rolf Dvoracek wobdźělnikam přednošował.

Kocorowa biografija w němčinje

Budyšin. Publicistka Chrysta Měškankowa je dotal jeničku biografiju wo Korli Awgusće Kocoru z pjera Zbigniewa Kościówa, wudata lěta 1972 w Ludowym nakładnistwje Domowina, do němčiny přełožiła. Knižna premjera budźe njedźelu, 12. junija, na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja. Nimo awtora a přełožowarki porěčitaj Měrko Šołta a wudawaćel noweje publikacije Matthias Donath. Serbski ludowy ansambl zarjadowanje z twórbami Kocora hudźbnje wobrubi.

Wuznamjenja čestnohamtskich

Krótkopowěsće (31.05.22)

wutora, 31. meje 2022 spisane wot:

Kultura a turizm stej přichod

Zhorjelc. We wobłuku zhromadneho rjadu zarjadowanjow Krajneho turistiskeho zwjazka Sakskeje a sakskeho ministerstwa za kulturu a turizm „Dialog hosćićelow“ wčera w Zhorjelcu podšmórny ministerka Barbara Klepsch (CDU) „postajowacu rólu kultury a turizma runje za Łužicu“ w zwisku ze strukturnej změnu. Tak nałožuje ministerstwo na přikład cyłkownje 400 000 eurow za marketing UNESCO-herbstwa Mužakowski park.

Wuznamny hłós woćichnył

Triest. Boris Pahor je njeboh. Přisłušnik słowjenskeje mjeńšiny w Italskej zemrě wčera 108lětny w swojim ródnym měsće Triest. Pahor słuša k najwuznamnišim zastupjerjam přitomnostneje słowjenskeje literatury. Jeho najznaćiše knihi su „Spopad s pomladjo“, „Mesto v zalivu“ a roman „Nekropolis“, wotbłyšćowacy jatbu awtora we wjacorych kacetach za čas Druheje swětoweje wójny.

Incidenca w Sakskej pod sto

Krótkopowěsće (30.05.22)

póndźela, 30. meje 2022 spisane wot:

Jubilej takrjec nachwatali

Radebeul. Dźiwadźelnik Gojko Mitić je – takrjec z dwulětnym zapozdźenjom – we wobłuku wčera zakónčenych 29. Karla Mayjowych swjedźenskich dnjow swoje wosomdźesaćiny „nachwatał“. Kaž swjedźeń wuhotowacy kulturny zarjad města Radebeul dale zdźěla, zličichu lětsa cyłkownje 25 000 wopytowarjow.

Mjenje amfibijow

Podstupim. We wodźiznach Braniborskeje je ličba amfibijow, kaž su to žaby abo krokawy, w minjenych lětach jasnje woteběrała. Britta Schmidt, nawodnica Přirodneje straže Braniborskeje, rěči wo „pododólnej jězbje“ populaciju amfibijow nastupajo. Za hłownu přičinu toho ma Schmidt přiběracu suchotu jako sćěh změnjeneje klimy. Towarstwo 15 „narodnych přirodnych krajinow“ dohladuje.

Čěski tepjer w Žitawje

Krótkopowěsće (27.05.22)

pjatk, 27. meje 2022 spisane wot:

Klepsch patronatstwo přewozmje

Drježdźany/Smochćicy. Sakska statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU) přewozmje patronatstwo lětušeho hudźbneho swjedźenja „Čěske nocy“, kotryž Smochćičanske kubłanišćo swj. Bena a Serbski ludowy ansambl 1. a 2. julija wuhotujetej. Wo tym je ministerstwo dźensa informowało.

Žně hromaka redukowali

Hory. K połčasej hromakoweje sezony skorža plahowarjo wo problemach, woblubowanu zeleninu předawać. Horjanska ratarska towaršnosć je žně na někotrych płoninach dočasa zakónčiła, kaž rjekny jednaćel Roland Nuck powěsćerni dpa. Rostliny běchu so derje wuwiwali, bilanca bě dosć positiwna. Zo ludźo hromak „tak prawje njekupuja“, zwisuje snadź z tym, zo pytaja za móžnosćemi lutować, Nuck tuka.

Dźěłaja na sirenowym koncepće

Krótkopowěsće (25.05.22)

srjeda, 25. meje 2022 spisane wot:

Přijimaja projekty za „Simul+“

Drježdźany. Sakski statny minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt (CDU) je druhe koło wubědźowanja we wobłuku fondsa „Simul+ Čiń sobu!“ zahajił. Hač do 15. julija móža zajimcy wotnětka projekty zapodać. 500 najlěpšich namjetow budźe wuzwolene a z dohromady 7,6 milionami eurami spěchowane. Wubědźowanje ma „kreatiwiće a inowaciji w Sakskej polěkować a žiwjenjahódnosć regionow stopnjować“.

Pjenjezy za slědźenje

Drježdźany. Sakske ministerstwo za kultus podpěruje natwar „Konrad Zuse School“ za kumštnu inteligencu. Wo natwar třoch tajkich šulow běchu so po cyłej Němskej wjacore konsorcije požadali. Sakski namjet je pod nawodom Drježdźanskeje techniskeje a Lipšćanskeje uniwersity přeswědčił. Zwjazkowe ministerstwo za kubłanje přewostaji za tónle wotmysł spočatnje 24 milionow eurow.

Škitne naprawy podlěšeli

Krótkopowěsće (24.05.22)

wutora, 24. meje 2022 spisane wot:

Nowa radźićelka spřisahana

Budyšin. W Budyskim wokrjesnym sejmiku bu na wčerawšim posedźenju Elke Jung jako wokrjesna radźićelka Lěwicy spřisahana. Wona naslěduje zemrěteho wokrjesneho radźićela Ralpha Büchnera. Serbskemu čłonej sejmika Hajkej Kozelej su nadawk zastupowaceho čłona w zwjazkowej zhromadźiznje Euroregiona Nysa dowěrili. Tež wón funkciju přewo­zmje, kotruž bě Büchner wukonjał.

Podpěra studowacym

Podstupim. Něhdźe 500 000 eurow chce Braniborska přewostajić wysokim šulam a slědźenišćam w kraju za ukrainskich ćěkancow. Europa-uniwersita Viadrina chce srědki mjez druhim za tutorow/ki kaž tež studentske pomocy wužiwać. Zdobom słuža za coachingi, dźěłarnički a za kursy jendźelšćiny a němčiny.

Přepruwuja ruske wobsydstwo

Krótkopowěsće (23.05.22)

póndźela, 23. meje 2022 spisane wot:

Muž w zmysle Pücklera

Choćebuz. Pücklerowej załožbje w Mužakowje a Rogeńcu wopominatej z nekrologom krajinoweho architekta prof. Helmuta Rippla. Wón je jako slědźer a wot 1984 hladar zahrodniskich pomnikow w by­wšim Choćebuskim wobwodźe, ale tež jako tworjacy krajinowy architekt Łužicu w zmysle wjercha Pücklera tworił. Rippl bě w aprylu 96lětny zemrěł, jutře budźe pohrjeb w Choćebuzu.

Komponista wopominali

Łaz. Komponist Jan Pawoł Nagel (1934–1997) ze Złyčina wostanje ze swojej hudźbu a swojim žiwjenskim skutkom njezapomnity. Tole zwuraznichu minjeny pjatk čłonojo Spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja ­a Smolerja. Składnostnje 25. posmjertnin komponista połožichu při jeho rowje we Łazu kwěćel. Pódla bě Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU).

Brunica nachwilnje dale trěbna

Krótkopowěsće (20.05.22)

pjatk, 20. meje 2022 spisane wot:

Wjace pjenjez Danam a Frizam

Berlin. Za danski kulturny třěšny zwjazk Sydslesvigsk Forening (SSF) a za frizisku ludowu skupinu steji po 50 000 eurow wjace w zwjazkowym etaće 2022 k dispoziciji. Wo tym informowaše dźensa zapósłanc SSW w zwjazkowym sejmje Stefan Seidler z wuporjedźenskeho posedźenja etatoweho wuběrka parlamenta. „To je so bjez swójskeje frakcije poradźiło, hoberski wuspěch“, Seidler piše.

Hoberski wětrnik

Šipkow. W Šipkowje (Schipkau), wokrjes Hornje Błóta-Łužica, ma klětu w parku wětrnikow 300 metrow wysoki milinowětrnik stać, kaž nawoda komunalneho twarskeho zarjada wčera informowaše. Najprjedy chcedźa w přihotach runje tak 300 metrow wysoku wěžu k měrjenju powětra natwarić. Na to firma Gicon tak mjenowanu wysokostnu powětrowu wěžu jako pilotowu připrawu montěruje.

Za městopředsydu wuzwoleny

nowostki LND