Krótkopowěsće (20.05.22)

pjatk, 20. meje 2022 spisane wot:

Wjace pjenjez Danam a Frizam

Berlin. Za danski kulturny třěšny zwjazk Sydslesvigsk Forening (SSF) a za frizisku ludowu skupinu steji po 50 000 eurow wjace w zwjazkowym etaće 2022 k dispoziciji. Wo tym informowaše dźensa zapósłanc SSW w zwjazkowym sejmje Stefan Seidler z wuporjedźenskeho posedźenja etatoweho wuběrka parlamenta. „To je so bjez swójskeje frakcije poradźiło, hoberski wuspěch“, Seidler piše.

Hoberski wětrnik

Šipkow. W Šipkowje (Schipkau), wokrjes Hornje Błóta-Łužica, ma klětu w parku wětrnikow 300 metrow wysoki milinowětrnik stać, kaž nawoda komunalneho twarskeho zarjada wčera informowaše. Najprjedy chcedźa w přihotach runje tak 300 metrow wysoku wěžu k měrjenju powětra natwarić. Na to firma Gicon tak mjenowanu wysokostnu powětrowu wěžu jako pilotowu připrawu montěruje.

Za městopředsydu wuzwoleny

Krótkopowěsće (19.05.22)

štwórtk, 19. meje 2022 spisane wot:

Solokoncert Jana Brězana

Drježdźany. W Němskich dźěłarnjach w Drježdźanach-Hellerauwje běchu sej wčera swojeho něhdyšeho stipendiata, studenta wučerstwa hudźby Jana Brězana přeprosyli. Wón zanošowaše na křidle najwšelakoriše twórby z jazzowymi a južnoameriskimi elementami. Rodźeny Smječkečan skedźbni publikum na swoju maćeršćinu a předstaji spěw w serbskej rěči.

Publikum Šwicarku wuzwoliło

Halle nad Solawu. Dobyćerka lětušeho wubědźowanja „Next Generation“ tele dny wotměwaceho so festiwala „Women in Jazz“ je šwicarska spěwarka Fiona Grond. Wona bu we wobłuku publikumoweho wothłosowanja ze 26 kandidatkow wuzwolena. Nominowana bě tež wokalistka Choćebuskeho duwa LeDazzo Lena Hauptmann ze serbske spěwy wopřijimacym programom.

Leopardy do Čěskeje

Krótkopowěsće (18.05.22)

srjeda, 18. meje 2022 spisane wot:

Logo za jubilej pytany

Chrósćicy. Na róčnicu swojeho 800lětneho wobstaća chcedźa w Chrósćicach kónc junija 2025 z wosebitym gmejnskim a wosadnym tydźenjom spominać. Za njón ma nastać wosebite logo. To je přihotowanski wuběrk jubilejneho swjedźenja na swojim wčerawšim štwórtym zetkanju w Chrósćicach wobzamknył. Namjety přijimuja hač kónca septembra w gmejnskim zarjedźe abo na tamnišej farje.

Planuja „žiwe konzerwy“

Praha. Na změnu wěstotneho połoženja w Europje nětko tež čěski Zarjad statnych materialnych rezerwow reaguje. Tak měli přichodnje žiwe kruwy wobstatk jeho składa žiwidłow město dotalneho zamróženeho mjasa być. Kruwy měli plahowarjo za zarjad zastarować. Dalša nowosć je nakup mloka za ćěšenkow. Žiwidłowe rezerwy dyrbja po­trjeby stata za pjatnaće dnjow zawěsćić.

Na finale europa league

Krótkopowěsće (17.05.22)

wutora, 17. meje 2022 spisane wot:

„Čitanja za měr“ wušli

Ludwigsburg. Awtorojo ze Sakskeje, Braniborskeje a Ukrainy su 16. měrca na „čitanju za měr“ w Drježdźanskim Ericha Kästnerowym Domje za literaturu swój hłós přećiwo Putinowej wójnje w Ukrainy zběhnyli. Nětko su přinoški w ukrainskej, němskej a serbskej rěči pod titulom „Wir ahnten nicht die nahende Gefahr“ w literarnym časopisu BAWÜLON (2/2022) Ludwigsburgskeho nakładnistwa Pop wušli. Předsłowo spisał je Benedikt Dyrlich.

Inscenaciju tjg wuznamjenili

Zwickau. Na zakónčenju lětušeho zetkanja sakskich dźiwadłow minjenu njedźelu w Zwickauje su inscenaciju „Tiere essen“ Drježdźanskeho Dźiwadła „Młoda generacija“ (tjg) ze Sakskim mytom dźiwadła 2022 wuznamjenili. We wopodstatnjenju jury rěka, zo produkcija přez tradicionelne dźiwadłowe formy, kaž staj to sćinohra a grjekski chór, swójsku, hnujacu estetiku wuprudźa.

Alstom pyta za rozrisanjom

Krótkopowěsće (16.05.22)

póndźela, 16. meje 2022 spisane wot:

Za ekologiske ratarjenje

Nossen. Kompetencny centrum za ekologiske ratarjenje je sakski ratarski minister Wolfram Günther (Zeleni) dźensa w Nossenje wotewrěł. Po jeho słowach „ma ekoratarstwo systematiski přistup k najnowšim wuwićam w teoriji a praksy dóstać“. Tak hodźa so produktiwita zwyšić a ekologiske wašnja plahowanja w Sakskej bóle hač dotal rozšěrić.

Dalše hašenske jězdźidła

Drježdźany/Budyšin. Z trajacej suchotu strach za lěsne wohenje po cyłej Sakskej přiběra. We wosebje wohroženych wokrjesach Budyšin, Zhorjelc a Sewjerna Sakska je kraj stajnje jedyn hašenski ćah katastrofoweho škita přećiwo lěsnym wohenjam zaměstnił. Zo bychu tele jednoty rozšěrili, kupi nutřkowne ministerstwo pjeć hašenskich jězdźidłow typa TLF 4000.

Nowostki z centruma mlóčnicy

Krótkopowěsće (13.05.22)

pjatk, 13. meje 2022 spisane wot:

Jan Chlebníček njeboh

Budyšin. Wjelelětny dirigent a nawoda orchestra Serbskeho ludoweho ansambla Jan Chlebníček je předwčerawšim w starobje 86 lět w Budyšinje zemrěł. Wot lěta 1969 do 1981 kaž tež wot 1989 do 2006 bě wón za wuměłske wukony ćělesa zamołwity. Nimo toho skutkowaše jako komponist a jako slědźer na polu serbskeje ludoweje hudźby.

Pytaja elewki a elewow

Budyšin. Činohrajne studijo při NSLDź pyta elewki a elewow za nowu hrajnu dobu 2022/2023. Přeprošeni su młodźi ludźo w starobje wot 18 lět, kotřiž so za powołanje dźiwadźelnika abo dalše dźiwa­dłowe powołanje kaž na přikład režiser, dramaturg, dźiwadłowy pedagoga atd. zajimuja a kotřiž wobknježa hornjo- abo delnjoserbšćinu. Přizjewjeć móža so zajimcy hač do 25. junija.

Dalše smjertne pady korony dla

Budyšin. Za cyłu Němsku je Roberta Kochowy institut dźensa w zwisku z koronu 164 smjertnych padow mjenował. Jedyn z toho je z Budyskeho wokrjesa. Po 161 dalšich natyknjenjach z wirusom je tam aktualna incidenca po RKI 243,6. Wo 114 infekcijach a 6. meje zemrětej wosobje Zhorjelski wokrjes wčera informowaše. Tu je incidenca po RKI dźensa 157,2.

Krótkopowěsće (12.05.22)

štwórtk, 12. meje 2022 spisane wot:

Wojuja wo wjace mzdy

Wjazońca. Sobudźěłaćerjo předewzaća Capron we Wjazońcy wojuja wo moderne a načasne tarifowe zrěčenje. Mjeztym je zawodna tarifowa komisija swoje ža­danja nawodnistwu zawoda přepodała. Přistajeni chcedźa na přikład tarifowe zrěčenje sakskeje metaloweje a elektroindustrije w stejnišću zwoprawdźić. Prěni jednanski termin budźe 24. meje.

Wo samopostajowanju Serbow

Mladá Boleslav. Wosebita pućowanska wustajeńca Serbskeho instituta (SI) „Swoboda kiwa“ je wotnětka w statnym wo­krjesnym archiwje čěskeho města Mladá Boleslav přistupna. We wobłuku wčerawšeje wernisaže je stawiznarka SI dr. Jana Piňosová hosći po přehladce wjedła. Centralna tema wustajeńcy je „narodne prócowanje wo samopostajowanje Serbow mjez swětowymaj wójnomaj“.

Dale lochce znižene hódnoty

Krótkopowěsće (11.05.22)

srjeda, 11. meje 2022 spisane wot:

Zetkanje dźiwadłow zahajene

Plauen/Zwickau. Pod patronatstwom prezidenta sakskeho krajneho sejma dr. Matthiasa Rößlera a sakskeje krajneje ministerki za kulturu a turizm Barbary Klepsch (wobaj CDU) bu wčera 11. zetkanje sakskich dźiwadłow zahajene. Hosćićel je dźiwadło Plauen-Zwickau. Mjez cyłkownje jědnaće wobdźělacymi so jewišćemi je tež Němsko-Serbske ludowe dźiwadło ze swojej inscenaciju „Gott“.

Kompetencny centrum załoža

Nossen. Kompetencny centrum za ekologiske ratarstwo chce sakski minister za ratarstwo Wolfram Günther (Zwjazk 90/Zeleni) póndźelu w Nossenje wote­wrić. Zaměraj Krajnemu zarjadej za wobswět, ratarstwo a geologiju přisłušaceje institucije stej mjez druhim produktiwitu družin ekologiskeho plahowanja stopnjować a jich atraktiwitu z na praksu orientowanymi poručenjemi powjetšić.

Znowa smjertne pady

Krótkopowěsće (10.05.22)

wutora, 10. meje 2022 spisane wot:

W prawidłownych rjadownjach

Berlin. Ćeknjeni wuknjacy z Ukrainy wuknu w Němskej prěnjorjadnje hromadźe z tudyšimi šulerjemi a nic we wosebitych rjadownjach. To wuchadźa z reprezentatiwneho woprašowanja wučerkow a wučerjow za Roberta Boschowu załožbu. 78 procentow tych, kotrychž šule su hižo ukrainske dźěći a młodostni při­wzali, rjekny, zo je cyle abo zdźěla w prawidłownych rjadownjach wuwučuja.

Sobu najniša incidenca w Sakskej

Budyšin. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes incidencu 241,3 podał a zdobom wo 144 natyknjenjach z koronawirusom informował. Wokrjes Zhorjelc je wčera wo 78 infekcijach rozprawjał, kotrež su minjenu sobotu a wčera zwěsćili. Incidenca tam je po RKI dźensa 183,2. Hornjołužiskej wokrjesaj matej hromadźe z Rudnohórskim wokrjesom najnišu incidencu w Sakskej.

Wo ličbje wobydlerstwa w Čěskej

Krótkopowěsće (09.05.22)

póndźela, 09. meje 2022 spisane wot:

Dóstanu wjace mzdy

Choćebuz. Po dwanaće hodźin trajacym jednanju stej so dźěłarnistwo za chemiju, hórnistwo a energiju (IG BCE) a Choćebuski koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) skónčnje dojednałoj. Přistajeni předewzaća dóstanu štyri procenty wjace mzdy a jónkrótnu sumu we wysokosći 600 eurow. Pjatk popołdnju stej stronje dojednanje podpisałoj.

Start za tydźenje šulskeho kina

Budyšin. Po dwulětnej přestawce su organizatorojo šulskich kinowych tydźenjow přijeli dotal 22 000 přizjewjenjow w 46 kinach Sakskeje. Wot 9. do 20. meje wotewru kina šulskim rjadownjam wšitkich starobnych skupin swoje žurle. Zo by so we wučbje poradźiło wo filmje, kotryž su sej šulerjo wobhladali, rěčeć, předleži wšitkim filmam přewodny pedagogiski material. Zdobom poskićuja kina husto tež rozmołwy k jednotliwym filmam.

Žane nowe pady přizjewili

HSSL23

nowostki LND