Krótkopowěsće (19.07.19)

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Serbski přinošk w Pólskej

Wolimierz. Duwo Hara Crash zakónči jutře z wustupom na festiwalu Anarcho Folk Fest mału turneju po Pólskej. Předstaja tam swoju EP „Halfway Reveries“, kotraž nazymu tež jako winylowa tačel wuńdźe. Hudźbnikaj cyłka, kotryž hodźi so žanrej indietronica přirjadować, staj dotal mjez druhim w skupinomaj stoned hajtzer a Berlinska Dróha skutkowałoj.

Přećiwo hidźe w syći

Berlin. Składnostnje mjezynarodneho akciskeho dnja za potrjechenych kriminality z hidy póndźelu namołwitej narodny komitej hibanja No Hate Speech a Zwjazk žurnalistow Němskeje (DJV), w interneće „digitalnu ciwilnu kuražu“ pokazać a „preč njehladać, ale aktiwni a solidarni być. Mjeztym so tak hani, rani a hrozy, zo wěcowna diskusija často wjace móžna njeje“, w zdźělence DJV rěka.

Próstwy wo spěchowanje stajić

Krótkopowěsće (18.07.19)

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Přehladka wo mjeńšinach

Drježdźany. Pućowanska wustajeńca „Narod a mjeńšina w Europje“ je wot­nětka w Sakskim statnym ministerstwje za nutřkowne přistupna. Wona wobswětluje wuznam awtochtonych ludow w dobje historiskeho nacionalizma a z tuteje nastatych narodnych krajow. Wuhotowarka přehladki je towarstwo „Spominanje a zetkanje“, zastupowace zajimy něhdy wuhnatych Němcow.

Žane chłostanki w Sakskej

Drježdźany. Wobdźělenja na demonstracijach Fridays for Future dla njeje hižo žana swójba w Sakskej dźělenku wo pokutnych pjenjezach dóstała. W Mannheimje (Badensko-Württembergska) su štyri swójby dźělenku wo pokutnych pjenjezach we wysokosći 88,50 eurow dóstali.

Potomnikow wotkryli

Krótkopowěsće (17.07.19)

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:

Łužiske jězory nimale połne

Rań. Wjetšina bywšich brunicowych ja­mow­ we Łužicy je k 88 procentam z wodu pjelnjena. To rjekny jednaćel Łuži­ske­je a srjedźoněmskeje towaršnosće hór­­nistwoweho zarjadnistwa Klaus Zschied­rich na kromje wopyta wobswětoweje ministerki Svenje Schulze (SPD) minjeny tydźeń w Ranju (Großräschen). Pławjenje chcedźa za tři lěta wotzamknjene měć. Zahajili běchu je před 23 lětami.

Městnje wupisanej

Zły Komorow/Lubin. Wokrjesaj Hornje Błóta-Łužica a Dubje-Błóta stej městnje zamołwiteju za serbske naležnosće na swojich internetnych stronach wupisałoj. Nadawk zamołwiteho je we wšěch naležnosćach komuny zajimy Serbow zastupować. Požadać móža so zajimcy w Złym Komorowje (Senftenberg) hač do 8. awgusta, w Lubinje (Lübben) hač do 10. awgusta.

Sydlišćo na jězorje dźesać lět

Krótkopowěsće (16.07.19)

wutora, 16. julija 2019 spisane wot:

Wolóženja ratarjam

Drježdźany. Sakscy ratarjo smědźa tež lětsa puste a njewobdźěłane płoniny za dźěłanje picy a jako pastwu wužiwać. To zdźěli wčera Sakske ratarske ministerstwo. Přičina je trajaca suchota. Rjadowanje, z kotrymž chce swobodny stat ratarjam aktualne połoženje trochu wolóžić je wot dźensnišeho po cyłej Sakskej płaćiwe.

Wólbne haćenje

Huštań. Łužiska alianca (ŁA) njeliči do na­zymy z jednanjom skóržby haćenja komunalnych wólbow w Kamjencu dla. Strona bě ju njedawno Drježdźanskemu zarjadniskemu sudnistwu zapodała. Předsyda ŁA Hanzo Wylem-Kell měni, zo bu strona při zběranju podpěraćelskich podpismow w Kamjencu masiwnje haćena. Tam chcyše mj. dr. za měšćansku radu kandidować. Pobrachowało je k wobdźělenju skónčnje jeničke podpismo.

Dalekubłanja trěbne

Krótkopowěsće (15.07.19)

póndźela, 15. julija 2019 spisane wot:

Předmjena nětko online

Budyšin. Na internetnej stronje soblex.de­ su nětko předmjena z knižki Tima­ Meškanka „Serbske předmjena“ zapři­jate. Kaž zdźěli Serbski institut, su jeho­ sobudźěłaćerjo wjac hač 1 200 předmjenow do internetoweho słownika za­dźě­łali. Za kóžde pokazaja tam tež ta­bulku ze wšěmi gramatiskimi formami. Podate su tež pokiwy k dźělenju. Podpěrał je naprawu Rěčny centrum WITAJ.

Nowa taflička na A 4

Budyšin. Na Silbermannowe pišćele w Chróstawje ma přichodnje tafla na awtodróze A 4 skedźbnjeć. Nimo přiražki wuchodoněmskeho zwjazka lutowarnjow su předewšěm priwatnicy přede­wzaće spěchowali. Gottfried Silbermann bě najwuznamniši twarc pišćelow baroka. W Sakskej je hišće 30 pišćelow wot njeho. Přichodny tydźeń tafličku na A 4 do směra na Zhorjelc připrawja.

Začinja „Łužisku chorownju“?

Krótkopowěsće (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Slědy wjedu do bronzoweje doby

Choćebuz/Slepo. Při přepytowanju zasy­dlenskeho areala za Nowy Miłoraz w Slepom su archeologojo nimo popjelnicoweho rowa z bronzoweje doby na dźělnej přestrjeni blisko po­hrjebnišća sydlen­ske městno wotkryli, kaž přede­wzaće LEAG informuje. Rěč je dale wo wjace hač 400 jednotliwych nama­kan­kach z rozdźělnych dobow. Kedźby­hódne su powostanki nimale sto wuškrěwanskich pjecow za dobywanje železa.

Dešno złotu medalju dóstało

Berlin/Dešno. Dešno pola Choćebuza je jedna z wosom wsow, kotrež su juro­rojo wubědźowanja zwjazkoweho ministerstwa za zežiwjenje a ratarstwo „Naša wjes ma přichod“ ze złotej medalju počesćili. Z njej zwjazany je mytowanski pjenjez 15 000 eurow. Z něhdźe 1 900 wobdźělenych wsow bě so 30 do finala dóstało. 15 wsow mytowachu ze slěbrom.

Wodźenja tež za slepych

Krótkopowěsće (11.07.19)

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:

Wo šansy strukturneje změny šło

Wochozy. Strukturna změna tworješe žro wčerawšeho wopyta zamołwiteho Zwjazka za turizm Thomasa Bareißa we Wo­chožanskim parku błudźenkow. Wo­na měła so direktnje na dobro woby­dlerjow wuskutkować, sej Bareiß žadaše. Wčera we Wochozach je wón tež ze zastupnikami sakskeje statneje kenclije a hospodarskeho ministerstwa šansy a ćeže strukturneje změny rozjimał.

Wjeršk nabožnych dnjow dožiwili

Róžant. Z putnikowanjom do Róžanta dožiwi lětuši nabožny tydźeń serbskich wosadow wčera swój wjeršk. Dopołdnišim kemšam přizamkny so zhromadny wobjed, a putnicy mějachu na łuce za Božim domom wšelaku zaběru. Z nyšporom so dźěćace putnikowanje zakónči. Lětsa je telko dźěći na nabožnych dnjach wobdźělenych kaž hišće ženje. Jeničce w Chrósćicach je jich 170.

Za mišterstwa kwalifikowanej

Krótkopowěsće (10.07.19)

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

Metropola modelowy projekt

Berlin/Choćebuz. Delnjołužiska metropola Choćebuz je jedyn z 13 „mode­lowych projektow Smart Cities“. To je zwjazkowy nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) dźensa wozjewił. Za prěnje koło předležeše nimale sto poža­danjow. Modelowy projekt Smart Cities měri so na integrowane, wobłuki přesahowace a na rumy poćahowane strategije wuwića městow a jich zwoprawdźenje.

Jězor zdźěla zaso wužiwajomny

Seenland. Po wobšěrnych saněrowanskich a zawěsćenskich naprawach je Concordia-jězor, kotryž je z bywšeje bruni­coweje jamy Nachterstedt nastał, na někotrych wotrězkach zaso wužiwajomny. Po dźesać lětach je tuž zaso turistam přistup­ny. To zdźělištej dźensa saksko­anhaltske město Seenland zhromadnje z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa.

Planuja buddhistiski centrum

Krótkopowěsće (09.07.19)

wutora, 09. julija 2019 spisane wot:

Na swoje wašnje so dźakowali

Chrósćicy. Pomocnikam a wobsedźerjam Chróšćanskich statokow su so zamołwići Mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica 2019“ wčera z małym swjedźenjom pod Fulkec hórku dźakowali. Peruska folklorna skupina Qhaswa je tam hišće raz wurězki ze swojeho programa předstajiła a so tak z pomocnikami a ze wsu rozžohnowała. Jutře poda so na dalši festiwal w Nižozemskej.

Frakcija AfD předsydu woliła

Budyšin. Frakcija AfD Budyskeho wo­krjesneho sejmika je tydźenja w Budyskim krajnoradnym zarjedźe swoje konstituowace posedźenje přewjedła. Za frak­ciskeho předsydu wuzwolichu Henryja Nitzscheho, bywšeho čłona CDU w Sakskim krajnym sejmje a w zwjazkowym sejmje. Frakcija AfD w Budyšinje ma 29 čłonow, runje telko kaž CDU.

Nowosłowjanšćina w filmje

Krótkopowěsće (08.07.19)

póndźela, 08. julija 2019 spisane wot:

Dalše kulturne namrěwstwo

Drježdźany/Baku. W Sakskej mamy dal­še swětowe kulturne namrěwstwo. UNESCO je serbsko-čěsku historisku hórnisku kónčinu Rudne horiny-Krušnohoří na sobotnym posedźenju w azerbaj­dźan­skej stolicy Bakuwje do lisćiny škitahódneho namrěwstwa swěta při­wza­ła. Region běštej wobaj krajej namjetowałoj. Delegaća mjenowachu jón „mištersku twórbu čłowjeskeje kreatiwity“.

Putaca wustajeńca wotewrjena

Dobri Ług. Přichodne lěta ma wose­bita wustajeńca w muzeju na hrodźe Dobri Ług (Doberlug) zajimcow přiwabić. Pórclin z Berlinskich zběrkow swědči wo srjedźoeuropskich kulturnych stawi­znach. Braniborska kulturna statna sekretarka Ulrike Gutheil (SPD) je ekspo­ziciju wčera we wobłuku lětnjeho bra­niborsko-sakskeho zetkanja pod hesłom „Kryjemy taflu“ wotewrěła.

Lětanišćo za južnu Čěsku

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND