Krótkopowěsće (06.12.23)

srjeda, 06. decembera 2023 spisane wot:

Burja dóstanu zarunanje

Drježdźany. Hladajo na pozdźišo wupłaćene pjenjezy EU, kotrež so wot decembra na februar přesunu, dóstanu ratarjo w Sakskej pjenježne wurunanje. Na to dojednachu so wčera zapósłancy kabineta. Wurunanje je jónkrótne a pawšalne a dyrbi kóšty na přikład danje kreditow zarunać. Kelko ratarskich zawodow je w nuzy a budźe próstwu zapodać, dotal jasne njeje.

Wjesne kónčiny spěchować

Drježdźany. Sakska wobdźěli so z wosom regionami na zwjazkowym programje „Aller.Land“, z kotrymž so wjesne kónčiny w kulturnym wobłuku spěchuja. Nimo Budyskich wjesnych kónčinow je tež sewjerny Zhorjelski wokrjes zapřijaty. W cyłku je 93 wjesnych regionow po cyłej Němskej wobdźělene, zdźěli zwjazkowe ministerstwo za kulturu a turizm.

Při ponowjenju pomhać

Krótkopowěsće (05.12.23)

wutora, 05. decembera 2023 spisane wot:

Mobilnje operować

Wojerecy. Sobudźěłaćerjo Wojerowskeho klinikuma Łužiska jězorina změja jutře wosebite dalekubłanje. Na hospodarski dwór klinikuma přijědźe mobilna operaciska žurla. Tam móža mjez druhim lěkarjo, personal za operacije a we wobłuku hladanja skutkowacy operaciske instrumenty testować abo implantaty do kumštnych kosćow zasadźić.

Serbskej klubaj dobyłoj

Biskopicy. Mjez dobyćerjemi Myta za młodźinski angažement w Budyskim wokrjesu stej młodźinskej klubaj Chrósćicy a Radwor. Lětsa je so 16 klubow, zarjadnišćow a jednotliwcow wo myto pola Biskopičanskeje Syće za dźěći a młodźinu (KiJu) požadało. Mjez nimi běchu runje tak nominowani akterojo. Z młodostnych wobstejaca jury je dźesać dobyćerjow wuzwoliła.

Wučerjo za sněhakowanje faluja

Krótkopowěsće (04.12.23)

póndźela, 04. decembera 2023 spisane wot:

Nětko za šulske myto požadać

Drježdźany. Sakske kultusowe ministerstwo pyta sedmy raz kubłanišća, kotrež wuznamjenjeja so z wosebitymi projektami hladajo na wudźeržliwosć a poćah k šulskemu programej abo kotrež zapřijeja na wosebite wašnje tež wulku ličbu staršich a eksternych partnerow. Požadać móža so šule wšitkich družin hač do 8. januara. Wšě informacije www.schulpreis.sachsen.de

SŠT wo změnach informuje

Budyšin. Na hłownej wólbnej zhromadźiznje 15. decembra chce předsydstwo Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT) swojich čłonow wo tuchwilnym stawje změnow Sakskeho ministerstwa za kultus hladajo na serbske šule informować. Zhromadnje z Domowinu prócuje so SŠT mjeztym hižo dlěje hač lěto wo aktualizowanje płaćiwych postajenjow. Planowane je mjez druhim koło serbskich šulskich nawodow.

Swětowe mišterstwo we Łužicy

Krótkopowěsće (01.12.23)

pjatk, 01. decembera 2023 spisane wot:

Towarstwo z nowej předsydku

Budyšin. Čłonojo Towaršnosće za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla z.t. dźakowachu so wčera na hłownej a wólbnej zhromadźiznje swojemu dołholětnemu předsydźe Sieghardej Kozelej za nawod towarstwa. Po rozprawje dźěławosće minjenych štyrjoch lět a wuwjazanju dotalneho předsydstwa ze zamołwitosće wuzwolichu nowe předsydstwo z předsydku Jěwu-Marju Čornakec.

Frank Hirche direktny kandidat

Wulke Zdźary. Direktny kandidat CDU za klětuše wólby sakskeho krajneho sejma we wólbnym wokrjesu 55 (Budyšin 4) je Frank Hirche. 62lětny bywši krajny zapósłanc (2009–2019) z Wojerec docpě wčera na wólbnej zhromadźi­znje CDU we Wulkich Zdźarach w druhim wólbnym kole 32 hłosow. W prěnim kole njejsu Hirche (28), Birgit Elsnerowa z Ra­dworja (20) a Christian Behring z Wojerec (11) trěbnu wjetšinu 30 hłosow měli.

Regionalny adwentny kalender

Krótkopowěsće (30.11.23)

štwórtk, 30. nowembera 2023 spisane wot:

Bjezdźěłnosć snadnje rozrostła

Budyšin. We wuchodnej Sakskej běše w nowembrje 19 594 bjezdźěłnych, 142 resp. 0,7 procentow wjace hač w okto­brje. Wo tym je Budyska wotnožka Zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa informowała. Jako přičinje snadneho rozrosta bjezdźěłnosće w regionje mjenuja słabu konjunkturu, nowy job dóstać je wo wjele ćešo. Zdobom su prěnje přizjewjenja bjezdźěłnych ze sezonowym dźěłom z ratarstwa, lěsnistwa a zahrodnistwa

Pjenjezy za dźiwadła

Drježdźany. Sakska statna ministerka za kulturu a turizm, Barbara Klepsch (CDU), je so ze zastupjerjemi regionalnych dźiwadłow a orchestrow na to dojednała, je za pobrachowace pjenjezy 2023/2024 ze 4,6 milionami eurow podpěrać. Předsyda krajneho zwjazka Němskeho jewišćoweho towarstwa, Lutz Hillmann, je přez tute wuwiće jara zbožowny.

Potrjechenych podpěrować

Krótkopowěsće (29.11.23)

srjeda, 29. nowembera 2023 spisane wot:

Wjelka popadnyli

Ochranow. Sakski zarjad za wobswětoškit, ratarstwo a geologiju je wčera wopodstatniło, zo dyrbjachu fachowcy choru wjelčicu popadnyć a zasparnić. Młode zwěrjo běše widźomnje słabe. Wjacore ludźi su wjelka minjenu njedźelu w Großhennersdorfje blisko Ochranowa wuhladali a to přizjewili.

Cyłoněmski semesterski tiket

Drježdźany. Na jednotny semesterski tiket, kotryž ma z lětnim semestrom 2024 startować, su so Zwjazk a kraje předwčerawšim dojednali. Studentam zmóžni so tak tiket z měsačnej płaćiznu 29,40 eurow. Woni smědźa z nim wšitke wobchadne srědki zjawneho wosoboweho bliskowobchada wužiwać. Studentske zastupnistwa dojednaja so k tomu z wotpowědnymi tarifowymi zwjazkami.

Darja Ukrainje helikopter

Krótkopowěsće (28.11.23)

wutora, 28. nowembera 2023 spisane wot:

Daty nětko tež přez online

Drježdźany. Hajnkojo maja nětko móžnosć w aplikaciji „Sächsisches Wildmonitoring“, kotraž hižo dlěši čas eksistuje, tež namakanja a wuslědki nastupajo afriskeje swinjaceje mrětwy zapodać. Wo tym informuje sakske socialne ministerstwo. Aplikacija budźe w přichodźe online abo jako app za šmóratko k dispoziciji.

Mišterske wopisma dóstali

Lipsk. Cyłkownje 343 rjemjeslnikow Drježdźanskeho komorneho wobwoda, kotremuž přisłušatej tež Zhorjelski a Budyski wokrjes, je tele dny mišterske wopismo dóstało. Najwjac z nich su mechatronikarjo jězdźidłow. Kaž sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) zwurazni, su rjemjeslnicy wažny stołp sakskeho hospodarstwa.

Havelowy kabat přesadźili

Krótkopowěsće (27.11.23)

póndźela, 27. nowembera 2023 spisane wot:

Projektaj wuznamjenjenej

Mittweida. We wobłuku Sakskeho statneho myta za twarjenje we wjesnych kónčinach bu předwčerawšim mjez druhim Hórčanski Smolic statok wuznamjenjeny. Młoda swójba je sej tam přikładnje konjenc na bydlenski dom wutwariła. Tež ponowjeny tykowany dom bjezposrědnje Njeswačanskeje cyrkwje je wuznamjenjenje dóstało.

Předstaja wuslědki ewaluacije

Budyšin. Wědomostnicy Serbskeho instituta su we wobłuku nowinarskeje konferency dźensa wo přednoškach na zajutřišim, srjedu, so wotměwacym Institutnym dnju informowali. Zarjadowanje budźe w Serbskim domje a změje jako jedne temowe ćežišćo „Wubrane wuslědki ewaluacije koncepta ,2plus‘ a wliw wobchadneje rěče na komunikatiwnu kompetencu šulerjow 9. lětnika“.

Bankowe konta wozjawnić

Krótkopowěsće (24.11.23)

pjatk, 24. nowembera 2023 spisane wot:

Łužiski kruh wuradźował

Grodk. Pod hesłom „zwjazkowa poli­tika a wědomosć“ je so zwjazkarstwo Łužiski­ kruh dźensa w Grodku na poslednje lětuše zjawne zetkanje zešło. Hódnoćili su mjez druhim dotalne postupowanje nastupajo změnu strukturow po kóncu zmilinjenja brunicy. K tomu witachu tež statneho ministra a społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za wuchodnu Němsku, Carstena Schneidera (SPD).

Fred Kaiser 2. naměstnik

Baršć. Wokrjesny sejmik Sprjewja-Nysa je wokrjesneho radźićela a wjesnjanostu gmejny Dešno-Strjažow, Freda Kaisera, na swojim posedźenju předwčerawšim w Baršću za 2. naměstnika předsydy sejmika wuzwoliła. Prěnje prawo namjetowanja měješe frakcija CDU, kotrejž Kaiser jako njestronjan přisłuša. W tajnych wólbach hłosowaše 34 z 38 radźićelow za kandidata CDU.

Bayern Paris porazył

Krótkopowěsće (23.11.23)

štwórtk, 23. nowembera 2023 spisane wot:

Fotograf Erich Schutt zemrěł

Choćebuz. Znaty delnjołužiski fotograf a wobrazowy chronist Erich Schutt je minjenu njedźelu, 19. nowembra, 92lětny w Choćebuzu zemrěł. We Wětošowje narodźeny je hač do 1994 za nowinu Lausitzer Rundschau dźěłał. Jeho fota wobohaćichu tež Nowy Casnik, Nowu dobu, Serbske Nowiny, Rozhlad a dalše edicije Ludoweho nakładnistwa Domowina.

Wučerjej z Bórkowow mytowanaj

Berlin. Mjez dźensa z „Mytom za ciwilnu kuražu – přećiwo prawicarskemu radikalizmej, antisemitizmej a rasizmej“ w Berlinje počesćenymi, staj tež něhdyšej wučerjej na Bórkowskej šuli Laura Nickel a Max Teske. Myto je ze 4 000 eurami dotěrowane. Wučerjej běštaj z anonymnym listom zjawnosć na prawicarske podawki na swojej šuli skedźbniłoj.

Z kardinalom so zetkali

nowostki LND