Dźak pomocnikam

póndźela, 09. decembera 2019 spisane wot:
Hač stej to spěwaj „Recept“ abo „Jedyn, dwaj, tři po štyri ...“, w kotrymž so skupina PoŠtyrjoch lóštnje předstaja, a dalše zaručeja kóždolětnje na Rynčec statoku w Jaseńcy dobru serbsku zabawu. A rjenje je, zo chcedźa tam tež klětu zaso tajki koncert zarjadować. Tola bjez pomocnikow to mó­žno njeje. Znowa su Florian Rynč a dobrowólnicy bywšu bróžnju wurumowali a wupyšili, blida a ławki wobstarali a na dworje stan stajili, trěbne wino a piwo nakupowali a na wječoru samym předawali. K tomu poskićachu horce kołbaski a rybičkowe całty. Tuž je dawno načasu so jim wšěm tež raz zjawnje za to dźakować. Přetož jeno z telko lubosću so tajke krasne serbske zarjadowanje radźi. Wone njeje jeno za zabawu myslene, z beneficnym koncertom dźě je tež zhromadne darowanje zwjazane. Hač běchu to pomocne akcije TCM, Gerata Róbla a dalšich, za kotrež su w Jaseńcy dotal pjenjezy zběrali – njech so wšitke projekty poradźa. Bianka Wjeńcyna

„Rjenje, zo směmy tu spěwać“

póndźela, 09. decembera 2019 spisane wot:

Jusk a wulki přiklesk za wulkotny koncert

Jaseńca (BW/SN). Statok Floriana Rynča w Jaseńcy je so sobotu wječor z młodostnymi a ze starodawnymi fanami skupiny PoŠtyrjoch jenož tak pukał.

Něhdźe 120 připosłucharjow dožiwi tam na beneficnym koncerće w dobrym hodźinskim programje nimo cunich dohodownych tež žortne lubozne a friwolne štučki muskeju kwartetow PoŠtyrjoch a Die Hormonischen. Pjenjezy zběrachu lětsa za projekt „first responder“ wo­hnjoweju woborow Chrósćic a Worklec. Z pjenjezami chcedźa zapłaćić wosebite wukubłanje wobornikow za prěnju pomoc při njezbožu a nakupić nuzowej nachribjetnikaj z defilibratorom a dalšimi nastrojemi.

Dźewjaty raz mjeztym móžeše spěwar Jan Rjeda publikum pola Rynčec w bróžni witać, a zhromadnje z Krystofom Rjedu, Benom Hojerom a Marekom Rjelku zanjese kwartet PoŠtyrjoch woblubowane štučki. Po pěsni „Dwě róži kćějetej“ slědowachu žortnej spěwaj wo błótowskich kórkach a wo karpach z Picnja, lubosćinskej štučce a kěrluš „Zešła je krasna róža“. W jeho teksće wšak běchu zmylki zatwarjene, kotrež měješe publikum spóznać.

Tež z handicapom kompetentni

srjeda, 04. decembera 2019 spisane wot:

Budyska agentura za dźěło spěchuje přistajenje ćežko zbrašenych w firmach

Budyšin (CK/SN). W Hornjej Łužicy je 1 159 ćežko zbrašenych bjezdźěłnych registrowanych. To stej 7,2 procentaj wšitkich w regionje wot bjezdźěłnosće po­trjechenych. „Ludźo ze zbrašenjom su zajimowani, na mnohotne wašnje talentowani a indiwiduelnje poćežomni“, rěka ze stron Budyskeje agentury za dźěło. Kaž statistika wujewja, maja 74,3 procenty z nich wotzamknjene wukubłanje. 812 žonow a muži je powołanje nawuknyło, dalšich 49 akademiski stopjeń docpěło. „Tónle potencial mamy dźiwajo na pobrachowacych fachowcow na kóždy pad wužiwać“, zwěsći Ilona Winge-Paul. Operatiwna jednaćelka Budyskeje dźěłoweje agentury skedźbni na wulku motiwaciju a angažement ćežkozbrašenych w jobje. To su z reakcijow předewzaćow zhonili.

Što je lěpše wopřijeće?

srjeda, 04. decembera 2019 spisane wot:
Wčera mějach rozmołwu ze Serbom, kiž je mi wo swojich dožiwjenjach ze zbrašenymi ludźimi powědał. Cyle samozrozumliwje wón wopřijeće wužiwaše. Tak wobkrući zdobom moje nazhonjenja, zo čuje so tón abo tamny potrjecheny sam jako „zbrašeny“ w zwisku z „čłowjekom“ prawje pomjenowany. Wužiwa pak so jeničce słowo „zbrašeny“, to potrjechenych rani. Tuž maja mnozy słowo handicap za přihódniše. Tele słowo pak ma swoje korjenje we „wubědźowanju“. Njeje tuž lěpje wužiwać wot potrjechenych přiwzate wopřijeće? Słowo handicap bu prěni króć 1653 za zwuraznjenje sadźenja w loteriji wužiwane. Lěta 1754 jewješe so w konjacym wubědźowanju a 1883 přeńdźe do wšědneje rěče. A wot toho časa steji wone za runo­stajenje dweju wosobow z rozdźělnym wuchadźišćom. W lěće 1915 wužiwachu je prěni króć za ćělnje zbrašene dźěći, wot 1950 tež za dorosćenych z ćežemi při wuknjenju­. Milenka Rječcyna

Pjenjezy za šulu w Nikaraguwje

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:
Šulerjo a staršiska rada Serbskeje zakładneje šule Budyšin su dźensa dopołdnja towarstwu „Vision 2017“, kotrež skutkuje za pomoc Nikaraguwje a je we Wósporku zaměstnjene, šek 1 000 eurow přepodali. Pjenjezy nazběrali běchu šulerjo we wobłuku běha sponsorow w septembru, krótko po zahajenju šulskeho lěta składnostnje šulskeho swjedźenskeho tydźenja. Z pjenjezami chce towarstwo twar šule w Nikara­guwje podpěrać. Tak su so staršiska rada a wuknjacy rozsudźili mjenowanemu towarstwu­ pjenježny dar přewostajić. Na přepodaću šeka dźakowaše so dr. Zamora Gonzalez­ z towarstwa „Vision­ 2017“ dźěćom z piñatu. Foto: Carmen Schumann

„Tafla“ zaměrnje dale wojuje

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:
We Wojerowskim zetkawanskim domje na Ulricha von Huttenowej staraja so sobudźěłaćerjo wo wobydlerjow, kotrymž so socialnje přederje njeńdźe a kotřiž pomoc trjebaja. Za nich organizuja mjez druhim zastaranje z jědźu a poskićeja jim tež drastu. Nětko pak su pomocnicy sami we wuskosćach. Wospjet zadobychu so njeznaći do rumnosćow a su wosebje pjenjezy kradnyli. Z toho potrjechena je tež „tafla“, kotraž­ potrěbnych ze žiwidłami zastaruje. Padustwow dla pak budu w zetkawanskim domje płaćizny zwyšić dyrbjeć. Wjednica zetkawanišća Madlen Krenz (naprawo) to jara wob­žaruje a prosy ludnosć wo pomoc. Foto: Silke Richter

Regina Kurjatowa ze Šunowa bě wčera nawječor Geratej Róblej w Smjerdźečanskim kulturnym domje při składowanju pakćikow k pomocy. Wšako Towarstwo swj. Filomeny kaž kóžde lěto za potrěbne dźěći a swójby hodowne dary zběra. Dźensa čakachu dźěći a kubłarki we Worklečanskej šuli a pěstowarni kaž tež na Horach a w Sulšecach na transport, zo bychu swoje dariki wotedali. Jutře poda so Gerat Róbl z pomocnikami do Wotrowa a wokoliny kaž tež do Wóslinka. Foto: Feliks Haza

Tež serbscy młodostni witani

wutora, 26. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe) Po přewšo wuspěšnych zarjadowanjach minjenych lět přeprošeja Budyske kluby Lions, Lusatia, Leo, Rotary a Club Soropotimist Budyšina třeći króć na dohodowne beneficne koncerty. Prěni adwentny kónc tydźenja wotměja so wot přichodneho pjatka do njedźele hnydom tři koncerty w swjedźenskim ambienće Budyskeho Kamjentneho domu. Pod titlom „Swingin’ Santa“ je ně­hdźe 30 młodych hudźbnikow a spěwarjow z Budyšina a regiona kaž tež z partnerskeho města Budyšina, Jelenjeje Góry, hižo w nazymskich prózdninach něhdźe połdrahodźinski program jako projekt probowało. Nazwučowali su němske a mjezynarodne dohodowne a hodowne štučki. Planowany serbski spěw dyrbjachu chorosće dla krótkodobnje z reper­toira šmórnyć.

Dochody koncertow su za dobry skutk. Zastup drje je darmotny, organizatorojo pak proša wopytowarjow wo pjenježny dar.

Ponowjeja železniski wagon

wutora, 19. nowembera 2019 spisane wot:

Radwor (SN/BŠe). Towarstwo „Dwórnišćo inkluzije w Radworju“­ swoje stejnišćo mjez Radworjom a Čornym Hodlerjom zaměrnje dale wuhotuje. Hižo wot lěta 2017 wobsedźa železniski wagon, kotryž je na projektnych dnjach, na přikład inkluzijnych akciskich dnjach k swětowemu dnjej rucemyća wažnu rólu hrał. Wagon z myjadłom bě stajnje praktiska stacija, hdźež móžachu dźěćom rozkłasć, kak wažne je sej časćišo wob dźeń ruce myć.

Podpěra samostejacym žonam

wutora, 19. nowembera 2019 spisane wot:
Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) je minjenej tydźenjej dary za swoju akciju „Łužica pomha“ zběrało. Podpěrać chce towarstwo kaž hižo loni dom za samostejace žony z dźěćimi w pólskim Ełku. Namołwje TCM, swoje dary pola Špitankec w Zejicach wotedać­, je tójšto ludźi sćěhowało, mjez nimi minjeny štwórtk Mrózec mandźelskaj z Serbskich Pazlic. Dźěl darow su z předsydu TCM Jurjom Špitankom (nalěwo) hižo do Ełka dowjezli, zbytk w běhu tohole tydźenja. Foto: Feliks Haza

nawěšk

nowostki LND