Šćěpjenje bjez ćežow

štwórtk, 27. januara 2022 spisane wot:
Zwjazk kasowych lěkarjow w Sakskej (KV) zamołwja wažne nadawki organizacije region kryjaceho ambulantneho zastaranja zakonsce zawěsćenych. KV je narěčenski partner za wšitke prašenja lěkarjow z dorěčenjom. Wona zaruča samozarjadnistwo lěkarjow, zubnych lěkarjow a psychoterapeutow w zhromadnosći z lěkarskimi komorami. KV je zdobom posłužbnik kaž tež nadrjadowany zarjadniski organ domjacych lěkarjow, kotřiž maja přizwolenje nimale bjezwu­wzaćnje za lěkowanje zakonsce chorobnje zawěsćenych. KV organizuje přewjedźenje medicinskeho zastaranja zawěsćenych a zmóžnja lěkarjam adekwatne wotličenje jich wukonow napřećo zakonskim chorobnym kasam.

Zwjazk kasowych lěkarjow w Sakskej (KV) je kónc minjeneho lěta wospjet ­na to pokazał, zo šćěpjenske srědki ­za Saksku njedosahaja. Předewšěm ­domjacy lěkarjo mějachu ćeže, zwólniwym šćěpjenje zaručić. Dyrbjachu ­swojich pacientow, kotrychž běchu ­na šćěpjenje skazali, časćišo zaso ­domoj pósłać a termin přesunyć.

Město ma model za slepych dóstać

póndźela, 17. januara 2022 spisane wot:

Na Wojerowskim staroměšćanskim torhošću ma relief města nastać, po ko­trymž­ móžeš z rukomaj tasać. Iniciator je Lionsowy klub, a tón nětko za swój projekt pjenjezy zběra.

Wojerecy (SiR/SN). Štož druhe města maja, dyrbjało so tola tež we Wojerecach zwoprawdźić hodźeć. Měnjeny je model města nad Čornym Halštrowom, kotryž ma předewšěm slepym a špatnje widźacym zaćišć wo měsće dać. Štóž je tajki model hižo raz widźał abo tasał, wě, zo je tajka atrakcija tež za ludźi bjez handi­kapa jara zajimawa a přiwabliwa.

Wot lěta 2019 so Wojerowski Lion­sowy klub z mysličku tajkeho projekta nosy. Mjeztym je to jedne z najwjetšich předewzaćow kluba w jeho 25lětnych stawiznach, praji předsyda Steffen Markgraf. Tak dyrbjachu najprjedy raz wu­měłca namakać, kiž tajki relief zhotowi. Z Egbertom Broerkenom ze sewjerorynsko-westfalskeho města Welver drje su jednoho namakali. Wón pak trjeba cyłe lěto za to, štož je za tajki projekt cyle normalne. Nimo toho w jeho firmje runje generacisku změnu k juniorskemu šefej Felixej Broerkenej organizuja.

Młodostna zwěrjencej pomhała

póndźela, 17. januara 2022 spisane wot:
Dokelž bě 15lětna Abelina Posselt z Drježdźan telewizijny přinošk wo pobracho­wacych wopytowarjach we Wojerowskim zwěrjencu widźała, je so wona spontanje za pomoc rozsudźiła. Za frizerski salon swojeje maćerje pasleše wona darowanske tyzy. Akciji přizamkny so koronowy testowanski centrum. Na te wašnje nazběrachu dohromady 2 000 eurow, kotrež su nětko zwěrjencej přepodali. Foto: Yvonne Bleise

Domjace lěkarki a lěkarjo dale pře koronu šćěpja, předewšěm ludźi staršeje generacije.

Budyšin/Njeswačidło/Mały Wjelkow (SN/MiR). Kónc zašłeho lěta bě so na domjacych lěkarjow wulka ličba pacientow z próstwu wo šćěpjenje wobroćiła. Wšako knježeše po cyłej Němskej deltawarianta korony. Nimo toho skedźbnješe Roberta Kochowy institut dźeń a bóle na přiwa­lacu so žołmu natyknjenja z wariantu omikron. „Njemějachmy pak stajnje šćěpiwa dosć, tež hdyž běchu nam to při­lubili“, wuswětla Budyska lě­karka za powšitkownu medicinu Sabina Miklec, „tak dyrbjachmy pacientam terminy wotprajić a je přestorčić.“ Runje tak bě to w praksomaj dr. Jany Markoweje w Njeswačidle a dr. Anny Reiche w Małym Wjelkowje.

Dr. Jana Markowa zwěsća, zo „jenož jednot­liwcy přichadźeja, zo bychu so prěni króć šćěpić dali, dalši wospjet přińdu, wosebje wulka pak je ličba tych, kotřiž móžnosć boosterowanja wužiwaja.“ Dźěći pod dwanaće lětami wona nješćěpi. „To měli dźěćacy lěkarjo činić. Dźěći a młodo­stnych nad dwanaće lětami mamy tu jenož w małej ličbje, zo bychu so před koronu škitać dali.“

Wjace porodow a přiwšěm mjenje

srjeda, 12. januara 2022 spisane wot:

Budyšin/Kamjenc/Wojerecy (SN/JaW). 2 656 dźěći je so loni w hornjołužiskich chorownjach narodźiło, 136 wjac hač lěta 2020. To wunjese naprašowanje SN.

Za Wojerecy mjenuje nowinski rěčnik jězorinoweho­ klinikuma Gernot Schweitzer ličbu 644 nowonarodźenych. To je 40 wjac hač lěto do toho. „302 holčkomaj a 342 hólčkam smy na swět pomhali. Dwanaće razow mějachmy porod dwójnikow.“ Při małym postupje wo „babyjowym boomje“ koronakrizy dla rěčeć nima Schweitzer za woprawnjene. Najwjac dźěći – 68 – je minjene lěto we Wojerecach w juliju na swět přišło, w septembrje bě jich 65 a w awgusće 64.

Hwězdni spěwarjo po puću byli

wutora, 11. januara 2022 spisane wot:
Runja njeličomnym druhim wosadam běchu hwězdni spěwarjo minjene dny tež w Kulowje ducy. Předrasćeni jako třo kralojo a z hwězdu kaž tež z přewodźerjemi ćehnjechu woni dom wot domu a přejachu wobydlerjam žohnowanje za nowe lěto. Při tym wuprosychu sej darik za dźěći na swěće, kotrymž so tak derje njeńdźe kaž pola nas. Lětuša akcija hwězdnych spěwarjow wěnuje so strowotniskemu zastaranju dźěći w Africe. Jeničce w Kulowje bě minjeny kónc tydźenja 13 skupin dźěći po puću. Dohromady je so tam na hwězdnym spěwanju něhdźe sto holcow a hólcow wob­dźěliło. Foto: Gernot Menzel

Hwězdni spěwarjo po puću byli

pjatk, 07. januara 2022 spisane wot:
Kaž na mnohich druhich městnach běchu hwězdni spěwarjo wčera tež w Grodku po puću. Zahajili su swoju akciju w radnicy, hdźež je jich měšćanostka Christine Herntier (njestronska) přijała. Dale pobychu holcy a hólcy w mnohich wobchodach a zarjadnišćach, hdźež sej tohorunja darik za pomoc potrěbne dźěći na swěće ­wuprosychu. Tradicionalnje wopytaja hwězdni spěwarjo tež energijowy koncern LEAG w Čornej Pumpje, papjerowu fabriku Rieger a manufakturu šokolody „Felicitas“ w Grodkowskim měšćanskim dźělu Lěšće (Hornow). Foto: Jost Schmidtchen

Předewzaće ma nowe mjeno

srjeda, 05. januara 2022 spisane wot:

Wojerowske předewzaće „Fischer & Salow­sky“ je Erfurtskej předewzaćelskej skupinje „aiutanda PflegeBienen“ přistupiło. Za sobudźěłaćerjow, woby­dlerjow a pacientow so ničo dale nje­změni.

Wojerecy (SiR/SN). Wot spočatka lěta 2022 ma Wojerowske předewzaće „Fischer & Salowsky“ nowe mjeno „aiutanda PflegeBienen“. Přičina změny je, zo so Bri­gita Salowscyna na wuměnk roz­žohnuje. Ramona Fischer wostanje dale jednaćelka. Iniciatorce stej před nimale 30 lětami započałoj, we Wojerecach a pozdźišo tež we wokolinje swoje předewzaće natwarjeć. Započałoj stej 1994 z mobilnej hladanskej słužbu. Tón stej angažowanej žonje załožiłoj, zo byštej wužadanjam demografiskeje změny wot­powědowałoj a předewšěm staršim ludźom wšědnu podpěru skićiłoj.

Na wjacorych městnach w dwurěčnych wosadach je so wčera akcija hwězdnych spěwarjow zahajiła, mjez druhim w Chrósćicach, Pančicach-Kukowje a we Worklecach. Na někotrych pućach běchu skupinki hwězdnych spěwarjow hižo po puću a sej kaž tule we Worklecach darik za indigene ludy w brazilskim dešćowym lěsu wuprosychu. Foto: Feliks Haza

Hladanskim słužbam so dźakowali

štwórtk, 23. decembera 2021 spisane wot:
Prezident Budyskeho Lions-kluba Karsten Vogt (naprawo), wiceprezident Jan Kubaš (2. wotlěwa) a zamołwity za zjawnostnu słužbu dr. Dirk Hertle (nalěwo) dźakowachu so wčera sobudźěłaćerkam hladanskeje słužby Diakonije w Budyšinje za dźěło a prócu w ćežkim času korony dla. Nawodnica hladanskeje słužby Krystiana Kunath (2. woprawa) wjeseleše so nad překwapjenku z regionalnymi produktami. Dohro­mady 15 hladanskim słužbam w Budyšinje přepodachu čłonojo Lions-kluba dar. Posled­nje lěto dźakowachu so „lawy“ sobudźěłaćerjam regionalnych chorownjow „za ćežke dźěło na fronće“. Foto: SN/Božena Šimanec

nawěšk

nowostki LND