Organizuja znowa pomoc za dźěći a swójby

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Smjerdźaca (SN). Towarstwo swj. Filomeny chce lětsa znowa dźěći a swójby, kotrež přebywaja w maćerno-dźěćacym domje, w čěskim Dolní Podluží a Jiřetínje kaž tež w bołharskim měsće Razgrad, k hodam zawjeselić. To připowědźi předsyda towarstwa Gerat Róbl.

Kaž Smjerdźečan dale zdźěli, zběraja za to znowa hodowne pakćiki. Jich wobsah towarstwo njepředpisuje. „Zapakować móža zajimcy kakaw, słódčizny, hrajki,­ pisanski material a podobne. Spomóžne­ pak nam je, hdyž nańdźemy na pakćiku zdźělenku, hač je za swójbu, za holcu abo hólca a w kotrej starobje“, Gerat Róbl informuje.

Pakćiki, poćehnjenja a hygieniske twory přijimuja wot póndźele, 25. nowembra, hač do štwórtka, 28. nowembra, stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje. Trjebanu drastu a črije lětsa žane njezběraja. Z pjenježnymi darami chcedźa w prěnim rjedźe transportne kóšty zarunać. Dalše in­formacije pod telefonowymaj čisłomaj 035796/96540 a 0172/794 75 22

Wot klětušeho změja wučomnikow

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

Połčničanska hrodowa klinika VAMED so zaměrnje wo powołanski dorost na polu hladanja stara. Tuž so w brazilskim São Paulu tuchwilu 20 hladarjow na zasadźenje we Łužicy přihotuje.

Połčnica (SN/mwe). Najebać to zo w chorownjach, starownjach kaž tež rehaklinikach fachowy personal, hladarjo w medicinskich a hladansko-terapeutiskich wobłukach faluja, je jich wjele móžnosćow, wosebje młodych ludźi za tele powołanja zdobyć. To měni Połčničanski jednaćel kliniki Carsten Tietze. Šef hrodoweje lěkowarnje podšmórnje, zo chcedźa wot klětušeho w domje zaso wučomnikow za hladanje potrěbnych wukubłać. Wabjenje za tuchwilu po tysacach falowacych hladarjow tež w Hornjej Łužicy měło so doma w swójbje, w šuli a hdźežkuli dru­hdźe započeć.

Wažne po słowach Tietzy w našej towaršnosći bě, sej tajke njesebične powołanje česćić. „Medije su tohorunja wužadane“ a njeměli w reportažach w prěnim rjedźe wo skandalach w hladarnjach rozprawjeć. Měli sej wuwědomić, zo njepomha měć tych, kotřiž so wodnjo a w nocy wo chorych staraja, za bitych. „Smy woprawdźe wšitcy wužadani.“

Wažne dźěło wujednanja

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

Ludowy zwjazk staraćelstwa wo němske wójnske rowy wobsteji 100 lět

Wojerecy (AK/SN). „Ludowy zwjazk staraćelstwa wo němske wójnske rowy wukonja intensiwne wobstajne dźěło za wopominanje, měr a dorozumjenje ludow.“ To wuzběhny Wojerowski wyši měšća­nosta Stefan Skora (CDU) tydźenja na jubilejnym zarjadowanju w tamnišim hrodźe. Na swjatočnosći hódnoćachu stotu róčnicu wobstaća organizacije, kotraž ma mjeztym 20 lět regionalny zwjazk we Wojerecach a w Halštrowskej Holi.

Lěta 2014 běchu we Wojerecach mjezy­narodnu młodźinsku dźěłarničku orga­nizowali, rjekny Stefan Skora k aktiwitam zwjazka. Kóžde lěto wopominaja wopory wójny we Wojerowskim čestnym hajku a na wojerskim pohrjebnišću w Narću. Składnostnje 750. jubileja města Wojerec poskićachu přednoški k stawiznam. Kóžde lěto přewjeduja domowu a nadróžnu zběrku.

Telemedicina njeje wšolěk

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

W dobje pobrachowacych lěkarjow su nowe koncepty trěbne, zo by zastaranje pacientow zaručene było. Kamjenc ma za to modelowy region być. Mnozy pak su skeptiscy.

Kamjenc (UM/SN). Mamy přichodnje hišće sami k lěkarjej hić? Budźe scyła hišće tajki, ke kotremuž móžemy hić? Tróšku prowokantnej prašeni matej swoju při­činu: Hižo dźensa je přićehnjenym Kamjenčanam ćežko domjaceho lěkarja namakać. Pola fachowych medicinarjow lědma lěpje wupada.

Wutworja „Kolebku“

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

W Swinjarni nastawa zhromadna praksa třoch serbskich babow

Swinjarnja (SN/MiR). Tři młode serbske baby maja ideju, kotraž je w Serbach dotal jónkrótna. Christina Smolina, Tereza Wokowa a Hanka Pawlikec wotewru bórze w Swinjarni zhromadnu praksu za přichodne a młode maćerje. To wšak žada sej dosć wulku zmužitosć. Wšako wola babow, wosebje na wsach praksy wote­wrěć, skerje woteběra.

Poradźowanje budźe dale trěbne

srjeda, 09. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Wjelelětne „wobličo“ Budyskeje centrale přetrjebowarjow Dirk Mittrach njemóžeše so wčera chorosće dla na swjedźenju k 25lětnemu wobstaću centrale wobdźělić. Tak staj Andrea Heyer a Robert Hoyer ze sakskeje centrale přetrjebarjow zbožopřeća zastupjerjow města, wokrjesa a Sakskeho krajneho sejma přijimałoj. Wšitke tři runiny centralu tež pjenježnje podpěruja, zo móhli tam ludźi njewotwisnje poradźować.

Lěkarsku praksu přepodała

srjeda, 02. oktobera 2019 spisane wot:
Serbska zubna lěkarka Jadwiga Lorencowa (nalěwo) je swoju lěkarsku praksu na Budyskej Mättigowej wčera symbolisce swojej naslědnicy přepodała. Po 40 lětach zubnolěkarskeho­ skutkowanja so wona rozžohnuje. Nowa lěkarka budźe Jessica Schönlein, kotraž so nětko do powołanskeje samostatnosće zwaži. Młoda žona bě lěta 2008 swój studij w Tübingenje zakónčiła a dźěłaše spočatnje jako asistentna a pozdźišo jako přistajena zubna lěkarka w Budyšinje a wokolinje. Jeje žiwjenski puć přewodźeja mandźelski a dwě dźěsći. Foto: SN/Maćij Bulank

„My za Saksku“ klětu dale wjedu

póndźela, 23. septembera 2019 spisane wot:

Drježdźany (SN). Sakska čestnohamtski angažement wobydlerjow dale spěchuje. Za klětu přewostaja we wobłuku programa „My za Saksku“ dohromady jědnaće milionow eurow. Program bu do noweje směrnicy wo spěchowanju towaršnostneje zwjazanosće přiwzaty, kaž statne ministerstwo za socialne a škit přetrjebarjow w Drježdźanach informuje.

Za swoje přerězne měsačne zasadźenje znajmjeńša 20 hodźin móža wobydlerjo přez nošerja projekta pawšalne zarunanje měsačnje hač do 40 eurow dóstać. Kaž z nowinskeje zdźělenki ministerstwa dale wuchadźa, podpěruje swobodny stat na te wašnje 23 000 čestnohamtsce skutkowacych.

Projektowi nošerjo – to móža towarstwa, zwjazki, załožby, cyrkwje kaž tež města a gmejny być – móža hač do 31. winowca 2019 swoje próstwy za lěto 2020 zapodać. Spěchowany budźe angažement na přikład we wobłukach socialne, kultura, sport, wobswět a towaršnosć. Drježdźanska wobydlerska załožba próstwy wobdźěłuje. Trěbne nowe formu­­lary kaž tež podłožki programa su pod www.ehrenamt.sachsen.de přistupne.

Lětsa drastu a črije njezběraja

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Smjerdźaca (SN). Towarstwo swj. Filomeny chce lětsa znowa dźěći a swójby, kotrež přebywaja w maćerno-dźěćacym domje, w čěskim Dolní Podluží kaž tež w bołharskim měsće Razgrad k hodam zawjeselić. To připowědźi předsyda Gerat Róbl.

Kaž Smjerdźečan zdźěla zběraja za to znowa hodowne pakćiki. Jich wobsah njepředpisuja. „Zapakować móža zajimcy do nich słódčizny, hrajki, pisanski material a podobne. Spomóžne pak nam je, hdyž nańdźemy na pakćiku zdźělenku, hač je za swójbu, holcu abo hólca a tohorunja w kotrej starobje“, piše Róbl.

Pakćiki, poćehnjenja a hygieniske twory přijimuja wot póndźele, 25. nowembra, hač do štwórtka, 28. nowembra, stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje. Tola kedźbu: Trjebanu drastu kaž tež črije pak lětsa njezběraja, Róbl skedźbnja.

Šulerjo so z akciju sami přetrjechili

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Sakski akciski dźeń „genialsocial – twoje­ dźěło přećiwo chudobje“ spočatk julija bě wulki wuspěch, a to z rekordom. 34 000 šulerjow z 287 kubłanišćow je 730 000 eurow nadźěłało.

Budyšin (SN/mwe). „Zajim na našim programje je porno minjenym lětam kaž wočakowane dale přiběrał“, Florian Sievert, programowy sobudźěłaćer „genialsocial“ našemu wječornikej zdźěli. Tuž je so lětsa tež w Hornjej Łužicy wo tójšto wjace šulerjow na akciji wobdźěliło, a to runje tak ze serbskich šulow, kaž z Budyskeho Serbskeho gymnazija. Dorosćacy běchu so w tójšto wjace serbskich rjemjeslniskich firmach, institucijach abo tež domjacnosćach přizjewili, zo bychu tam 2. julija za dobry skutk a něšto mało pjenjez dźěłali. Tež w našej redakciji mějachmy šulerku.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND