Akcija na dobro wšitkich

štwórtk, 29. apryla 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Lětušu 48hodźinsku akciju přewjedźe Budyski wokrjes wot 11. do 13. junija. Kmótřistwo za nju přewzał je krajny rada Michael Harig (CDU). ­Wo­spjet chcedźa młodostni na dobro wobydlerjow na wsach abo w městach něšto zeskutkownić. „Ludźo angažuja so na te wašnje za swoju wjes, za swoje město, swoju wokolinu abo towarstwo. Wotmysł akcije je wurostł ze začuća, sylnić zhromadnosć, sebjewědomje a zwjazanosć z domiznu“, Budyski krajny rada rozłožuje.

Mjez dotal přizjewjenymi su młodźinske wohnjowe wobory Chelno, Hornja Hórka a Ohorn kaž tež młodźinski klub Röhrsdorf, młodźinska měšćanska rada Wojerecy a karnewalowe towarstwo Steinigtwolmsdorf, kotrež so prěni króć na akciji wobdźěli. W zašłych lětach su mjez druhim w Smječkecach, Radworju a Kulowje młodostni něštožkuli zdokonjeli, za čož njeběchu pjenjezy abo kapacity hinašeho razu.

Zběraja pjenjezy za kuchnju

wutora, 27. apryla 2021 spisane wot:

Radworske dwórnišćo měnja so dale a bóle na městnosć zetkawanja

Radwor (SN/BŠe). Radworske dwórnišćo bě městnosć zetkawanja a ma so tež zaso tajke stać. Zaměrnje tuž towarstwo Ra­dworske dwórnišćo inkluzije na tym dźěła a naprawy krok po kroku zwoprawdźa. Hłowny zaměr tuchwilu je twarić projektnu kuchnju, za čož su crowdfunding-akciju zahajili. Lutowarnja poskića za to platformu 99funken, hdźež projekty předstaja. „Wot minjeneje srjedy je projekt takrjec online. Hač do kónca junija chcemy pjenjezy nazběrać“, měni předsydka towarstwa Rafaela Wićazowa. Cyłkownje 10 000 eurow kuchnja płaći, hdźež chcedźa potom projekty přewjesć.

Wjace ludźom šćěpjenje zmóžnić

srjeda, 21. apryla 2021 spisane wot:

W Sakskej poskitk šćěpjenja pře koronu nětko na dalšich ludźi rozšěrja. Za to bu cyłkowny prioritny schodźenk 3 ­wotewrjeny. Nowe rjadowanja płaća ­za šćěpiwo Astrazeneca.

Drježdźany (SN/at). Ličba přećiwo koronawirusej šćěpjenych w Sakskej je minjene dny widźomnje přiběrała. Přisłušna ministerka Petra Köpping (SPD) rěči wo 1,09 milionach wudźělenych dozow seruma. Móžnosć, pře koronu so šćěpić dać, nětko na dalše kruhi wobydlerstwa rozšěrja. Kaž socialne ministerstwo wčera w Drježdźanach informowaše, płaći za přisłušnikow prioritneje skupiny 3 po šćěpjenskim postajenju Zwjazka, zo móža so wotnětka pola domjaceho lěkarja šćěpić dać. Wot dźensnišeho we 18 hodź. su wotpowědne terminy wot přichodneho dnja w šćěpjenskich centrumach knihujomne.

Ludźi k rozmyslowanju pohnuć

wutora, 20. apryla 2021 spisane wot:

Wojerecy (KD/SN). Kulturne zarjadowanja, kotrež ludźi k rozmyslowanju pohnuwaja, hodźa so w času koronoweje pandemije lědma přewjesć. „Dźeń a nóc za tolerancu“ pak staj tele dny we Wojerecach dopokazałoj, kak móže tajke něšto fungować. Tak móžachu dźěći a młodostni rysowanki a fota na temu toleranca zapodać. To je hišće hač do 25. apryla w młodźinskim klubje Ossi abo e-mailnje pod móžno. „Za dobyćerjow mamy někotre myta přihotowane“, praji Cindy Paulick, kotraž je „Dźeń a nóc za tolerancu“ sobu přihotowała.

Z literarno-hudźbnym online-čitanjom je so na přikład Čornochołmčanski Krabatowy młyn wobdźělił. Tam skut­kowaca kulturna pedagogowka Susann Vogel bě so ze swójskim tekstom z Jurja Brězanowym „Čornym młynom“ roze­stajała. Mjez druhim zaběraše so wona z prašenjom, w kotrej měrje wjedźetej wěda k dopóznaćam a móc k swobodźe? Čitanje móža sej zajimcy na internetnej stronje www.krabatmuehle.de wobhladać. Hdyž budu prezencne zarjadowanja zaso móžne, chcedźa je w Krabatowym młynje zjawnje přewjesć.

Wutworja testowansku syć

wutora, 23. měrca 2021 spisane wot:

Spěšnotesty na koronawirus maja so přichodny čas tež w Budyskim wokrjesu z wažnym instrumentom přećiwo koronapandemiji stać. Nětko wozjewichu lisćinu, hdźe móža so ludźo darmotnje testować dać.

Budyšin (SN/MWj). Na dokładnje 21 městnach, mjez druhim w mnohich apotekach a fyzioterapeutiskich praksach Budyskeho wokrjesa móžeš so tuchwilu na koronawirus testować dać. W dalšich 37 wjetšich a mjeńšich centrumach so na to přihotuja. Přichodne dny tam swoje dźěło zahaja, kaž w nowinskej zdźělence wokrjesa rěka. Nimo toho budu tři mobilne testowanske skupiny po puću, kotrež w Budyskim, Kamjenskim a Wojerowskim regionje dohromady 27 gmejnow docpěja. Za testowanje dyrbja sej wobydlerjo termin wujednać. We wjetšich centrumach kaž tež pola mobilnych skupin je we wuwzaćnych padach test tež bjez přizjewjenja móžny.

Nětko so wo městno požadać

pjatk, 12. měrca 2021 spisane wot:
Mjeztym na wšě 25 lět w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji dwěmaj do třom zajimowanym młodostnym zmóžnjeja, wukonjeć dobrowólne ekologiske lěto (FÖJ). Runje nětko wšak je prawy čas, so pola nošerjow dobrowólneho lěta wo městno požadać. W Njeswačidle poskića lětsa wot septembra młodostnym zaso dobrowólne ekologiske lěto jako orientaciske lěto. Wot lońšeho septembra dźěła tam mjez druhim Luise ­Olbrich, kotraž pomha tule mjez Brězynku (Briesing) a Čelchowom (Zschillichau) ­škitne płoćiki za amfibije stajeć. Berlinjanka so jara za přirodoškit zajimuje a so tule we Łužicy derje čuje. Dalše informacije wo dobrowólnym ekologiskim lěće a wo tym, štó ­tajke městna poskića, namakaće pod www.foej.de. Foto: SN/Hanka Šěnec

Dar dowěry přijimać

štwórtk, 11. měrca 2021 spisane wot:

Za mjezsobne zrozumjenje stej zmužitosć a sćerpnosć trěbnej

Wjacore lěta hižo pućuje Konječan Markus­ Bjeńš mjez Łužicu a Južnej Afriku­. W sćěhowacym rozmysluje wón wo motiwach čłowječeho jednanja. Tu­le­ slěduje dalši z rjadu jeho přinoškow w Serbskich Nowinach k socialnym temam.

Dowěra je njeparujomny zakład spo­móžnych čłowjeskich poćahow. Kóždy dźeń njeličomne razy sobučłowjekam dowěrjamy. Z awtom po puću tamnym wobchadnym wobdźělnikam dowěrjamy, zo maja so po płaćiwych prawidłach. Na dźěle so dowěrliwje na to spušćamy, zo kolegojo swoje nadawki swědomiće spjelnjeja a tak k docpěću zhromadnych zaměrow přinošuja. Hdyž někomu něšto požčimy, činimy to w dowěrje, zo nam požčenu wěc zaso wróći. Samo hdyž zrěče­nje podpisamy, tomu dowěrjamy, zo so kóžda strona po nim ma. Jeli pak so dowěra znjewužiwa, smy zrudźeni, snano tež zludani, w najhóršim padźe rozhněwani. Jónu přesłapjeny čłowjek je kedź­bliwiši, wšako nochce, zo so po­dawk wospjetuje. Znjewužiwana dowěra z wěstosću čłowjeskim poćaham škodźi. Bjez dowěry potajkim čłowjeske žiwjenje móžne njeje.

Znowa nachribjetniki pjelnili

srjeda, 10. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Mjeztym hižo pjatnaty raz přewjeduja tuchwilu nachribjetni­ko­wu akciju ewangelskeho cyrkwinskeho wobwoda Budyšin/Kamjenc za partnerski wobwod Meru w Tansaniji. Byrnjež lětuše wobstejnosće koronapandemije dla trochu wobćežniše byli, su wěriwi z wjacorych wosadow kaž tež dźěći ze šulow a pěstowarnjow něhdźe 3 000 šulskich nachribjetnikow napjelnili.

Wosebje wuzběhnyć smě so Serbska zakładna šula Budyšin. Tam su hižo krótko­ po zahajenju akcije 11. nowembra 2020 na wšěch 76 nachribjetnikow spakowali. Dalše tysac nachribjetnikow mó­ža­chu dźakowano pjenježnym daram kupić­ a pjelnić. Kóžda toboła wobsahuje šalku, taler, łžicu kaž tež trjenjo, zešiwki a wšelake pisaki.

Nachribjetniki dowjezechu minjene dny do bróžnje w Smochćicach. Dźesać dobrowólnych pomocnikow spakowa je tam do přećahowanskich kartonow. Ně­hdy běchu za to bananowe kisty wuži­wali. To pak hižo dowolene njeje, ­do­kelž mějachu wone dźěrki za pře­wětrjenje. Nowe kartony je nětko přećahowanska firma Gäbler ze sprjewineho města sponserowała.

Wot apryla šćěpjenje móžne

póndźela, 08. měrca 2021 spisane wot:

Ralbicy (mwe/SN). Kaž Ralbičanski lěkar dipl. med. Gerd Jahny minjeny štwórtk zdźěli, budźe wón w swojej praksy ludźi wot apryla pře koronu šćěpić móc. Dokładny termin pak hišće rjec njemóžeše.

Domjacy lěkarjo a domjace lěkarki chcedźa skónčnje po cyłej Němskej při šćěpjenju pomhać. Tak so tež w dalšich hornjołužiskich lěkarskich praksach na to zaměrnje přihotuja. „Dawno žno so mje pacienća prašeja, hač budźe pola nas skónčnje móžno so šćěpić dać“, so Gerd Jahny bórzomneho šćěpjenskeho starta nadźija. Dotal wšak je to jenož w šćě­pjenskich centrach abo z pomocu mobilnych šćěpjenskich mustwow, mjez druhim w starownjach a hladarnjach, móžno. ­Kotry šćěpjenski srědk budu potom w Ralbicach a druhdźe wužiwać, dotal tež hišće jasne njeje. Dipl. med. Jahny pak cyle jasnje praji, zo je to poprawom wšojedne. „Kóždy srědk je jako škit skutkowny dosć.“

Budyšin/Pěrno (SN/bn). „Mammamobil“ je tajke něšto kaž radiologiska praksa a zdobom labor na kolesach. Jězdźidła wudospołnjeja stacionarne přepytowanja hrudźe k zažnemu spóznawanju na­droweho raka, kotrež žonam w starobje 50 do 69 lět we wobłuku wot zwjazkoweho knježerstwa wobzamknjeneho programa na zakładźe europskich směrnicow wot 2002 kóžde druhe lěto poskićeja.

We wuchodnej Sakskej dojědźe sej mobil mjez druhim do Niskeje, Běłeje Wody a Žitawy. Dźensa kónči so třiměsačny přebytk na Budyskim Třělnišću, wot póndźele změja pacientki we Wjelećinje móžnosć so přepytować dać. Wotpowědne přeprošenja je zamołwita centrala w Kamjenicy hižo rozesłała. W padźe, zo tajke dóšło njeje, móža so žony na stronje www.mammotermin.de při­zjewić. Na portalu nimo toho wuzběhuja, zo njeje tak mjenowany mamografiski screening winowatostny, přiwšěm přepytowanja doraznje doporučeja.

nawěšk

nowostki LND