Budyšin (CS/SN). „Hodźinski plan“ Budyskeho Žónskeho centruma na Budyskej Kamjentnej je derje pjelnjeny. Społnomócnjena za runostajenje města Fränzi Straßberger a nawodnica centruma Sabrina Baumann so wjeselitej, zo je po přestawce korony dla zaso móžno zarjadowanja poskićeć. „Ći, kiž poskitki wužiwaja, su so wo to starali, zo je telefon po zahajenju dźěławosće wobstajnje klinkał“, tak Sabrina Baumann, „runje starši a samostejace žony su kontaktnych zakazow a lockdowna dla ćerpjeli. Nětko móža zaso poskitki kaž žónsku snědań wužiwać.“

Budyšin (SN/bn). Pod hesłom „Zadarmo a wonka“ wuhotuje Dźěćacy a młodźinski centrum Budyskeje ewangelskeje wosady swj. Pětra TiK – „Zetkanišćo w pincy“ stajnje kónc junija festiwal pod hołym njebjom. Lětsa swjećachu na dworje wosadnicy prěni mały jubilej „MiKtival“ mjenowaneho zarjadowanja, kotrež so pjaty króć wotmě. Hižo wot zažneho ­popołdnja wužichu předewšěm młode swójby wobšěrny poskitk zabawy. Tak dachu so dźěći a někotryžkuli dorosćeny pisanje našminkować, druzy wuspy­tachu so w eksperimentalnym laborje w lejtowanju. Za dorostowych wuměłcow bě grafiti-sćěna spřihotowana. Formacija Francircus zahori hosći z artistiku a figurowymi powětrowymi balonkami. Modowy label LABA prezentowaše fairnje a naslědnje w Hornjej Łužicy produkowane drasty tež ze serbskimi motiwami a popisami.

Funguje „lěpje hač wočakowane“

štwórtk, 16. junija 2022 spisane wot:

Platforma Digiserb bě z hosćićelom wirtuelnje wuhotowaneje podijoweje diskusije, w kotrejež wobłuku direktor Załožby za serbski lud Jan Budar a społnomócnjeny samsneje institucije za digitalizaciju Daniel Zoba wo najnowšich wuwićach a wuhladach nastupajo serbšćinu w cyber-swěće informowaštaj. ­Ćežišćo wčerawšeho zarjadowanja bě slědźenski projekt za mašinelne spó­znawanje rěčow.

Wotmołwa njespokoja

wutora, 24. meje 2022 spisane wot:

Na schodach před Budyskim krajnoradnym zarjadom sedźeše wčera Wojerowski farar Jörg Michel a je z hłodowym stawkom na njedostatki krajnoradneho zarjada skedźbnił. Stajił je pódla so plakat z napisom „Knježe krajny rada, čakam na wotmołwu!“

Budyšin/Wojerecy (SN/MiR). Ze swojej akciju, kotruž je mjeztym hižo zakónčił, kritizowaše Wojerowski farar a rěčnik wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wutrobu“, zo je Budyski zarjad za wukrajnikow wosobinske daty třećim spřistupnił a zo njeje narunał financnej požčonce ewangelskeje cyrkwje prošacymaj wo azyl. Farar Michel bě wjackróć pisomnje na to skedźbnił, wotmołwy pak njedóstał.

Maja słužić

wutora, 24. meje 2022 spisane wot:
Přeju sej, zo bychu w zarjadach skutkowacy směli přidać, – bjez toho, zo dyrbjeli so někajkich sćěhow bojeć – zo je něšto misnyło. Potom móhli, kaž we wšědnym žiwjenju, naležnosć zrjadować bjez wulkich wušparanjow. Znajemy tola wšitcy hesło, zo tam, hdźež čłowjekojo dźěłaja, so tež zmylki woraja. Hinak to wězo wupada, hdyž wobsteji podhlad, zo spyta w někajkim zarjedźe něchtó něšto schować abo samo zamjelčeć. To při konfliktnych temach scyła ničo njepřinjese. Wšako stej na tajkich rozestajenjach dwě stronje wobdźělenej. A štož ta jedna po wšěm zdaću hižo njewě a na čož je zabyła – ta tamna ma za to bjezdwěla dopokazy abo wě so cyle dokładnje dopomnić. A hdyž potom wo to dźe, potrěbnym pomoc zaprajić abo pomocnikam „stólc před durje“ stajić – potom so prašam, hač su sobudźěłaćerjo zarjadow na to zabyli, z kotreje přičiny woni tam su. Maja pomhać a čłowjekam słužić, kotřiž pomoc trjebaja. Milenka Rječcyna

Budyšin (CS/SN). Što zaběra žony w Budyskim wokrjesu? Tute prašenje chcyše njestronski kandidat za wólby krajneho rady Alex Theile ze žonami diskutować, kotrež so za runostajenje, inkluziju a prewenciju přećiwo namocy angažuja. Ně­hdźe dwanatk tajkich a jedyn muž běchu wčera wječor do Budyskeho hotela Best Western přišli.

Z rolatorom zwučowali

póndźela, 16. meje 2022 spisane wot:
Kak zalězu najlěpje z busa a do njeho, hdyž mam w rolatoru nakupy? Wotmołwy na tajke a podobne prašenja dósta tele dny nimale 30 staršich ludźi na Wojerowskim Łužiskim naměsće. Woni poskitk přirady seniorow a wobchadnych zawodow rady přiwzachu. Wobstajneho treninga dla je mjeztym mjenje njezbožow a škodow w zwisku z wuměnkarjemi z rolatorami. Přichodne tajke zwučowanje budźe 28. septembra we Wojerowskim starym měsće. Foto: Silke Richter

Jedne z kapłanskich bydlenjow na Chróšćanskej farje tuchwilu tak zarumuja, zo móže zajutřišim ukrainska swójba ze sydom dźěćimi do njeho zaćahnyć. Za to su tam wutworili pomocny kruh pod nawodom předsydki wosadneje rady Jadwigi Nukoweje. ­Pomocnicy chcedźa swójbu tež přewodźeć. Wosadni kaž tež priwatnicy z druhich kónčin darichu blida, kamor, łožo, matracy a poćehnjenja kaž tež kuchnju a samo telewizor. Wulki dźěl su wčera do bydlenja znosyli. Foto: Feliks Haza

Oldtimery zynčeli a rželi

póndźela, 25. apryla 2022 spisane wot:

Bóšicy (SN/MiR). Nadměru wulki bě wothłós na kónctydźensku jězbu dwu- a štyritaktowych oldtimerow po třiróžku mjez Bóšicami a Wětrowom. Wjace hač 1 500 wopytowarjow, kaž běchu organizatorojo wočakowali, je sej wobhladało jězbu 80 motorskich kaž tež tajkich z přiwozom, kotrež jězdźachu, haj samo smalachu, po dróhach, kotrež Wětrow, Bóšicy a Nowe Bóšicy zwjazuja. Wobdźělnicy běchu z cyłeje Němskeje a ze susodneje Čěskeje do Łužicy přijěli.

Pomoc z Budyšina do Lwowa dóšła

pjatk, 22. apryla 2022 spisane wot:
Wulke wjeselo zbudźił je transport pomocnych srědkow z Budyšina pola socialneje załožby Swj. Wolodymyra w ukrainskim Lwowje. Na wšě 3,7 tonow pomocnych srědkow bě towarstwo „Ekumeniski Tachantski wobchod Budyšin“ w zhromadnym dźěle z Němsko-serbskim ludowym dźiwadłom nazběrał. Přepodali su dary při ukrainskej mjezy pola Krakoveca. „Dźakuju so wšitkim, kotřiž su z pjenjezami, wěcnymi darami a druhej podpěru k poradźenju projekta přinošowali“, zdźěla předsyda towarstwa Peter-Paul Straube. Mjeztym je wotmołwa w formje fota z Lwowa dóšła, hdźež su prěnje potrěbne swójby hižo podpěrać móhli. Foto: priwatne

nowostki LND