Lětsa drastu a črije njezběraja

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Smjerdźaca (SN). Towarstwo swj. Filomeny chce lětsa znowa dźěći a swójby, kotrež přebywaja w maćerno-dźěćacym domje, w čěskim Dolní Podluží kaž tež w bołharskim měsće Razgrad k hodam zawjeselić. To připowědźi předsyda Gerat Róbl.

Kaž Smjerdźečan zdźěla zběraja za to znowa hodowne pakćiki. Jich wobsah njepředpisuja. „Zapakować móža zajimcy do nich słódčizny, hrajki, pisanski material a podobne. Spomóžne pak nam je, hdyž nańdźemy na pakćiku zdźělenku, hač je za swójbu, holcu abo hólca a tohorunja w kotrej starobje“, piše Róbl.

Pakćiki, poćehnjenja a hygieniske twory přijimuja wot póndźele, 25. nowembra, hač do štwórtka, 28. nowembra, stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje. Tola kedźbu: Trjebanu drastu kaž tež črije pak lětsa njezběraja, Róbl skedźbnja.

Šulerjo so z akciju sami přetrjechili

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Sakski akciski dźeń „genialsocial – twoje­ dźěło přećiwo chudobje“ spočatk julija bě wulki wuspěch, a to z rekordom. 34 000 šulerjow z 287 kubłanišćow je 730 000 eurow nadźěłało.

Budyšin (SN/mwe). „Zajim na našim programje je porno minjenym lětam kaž wočakowane dale přiběrał“, Florian Sievert, programowy sobudźěłaćer „genialsocial“ našemu wječornikej zdźěli. Tuž je so lětsa tež w Hornjej Łužicy wo tójšto wjace šulerjow na akciji wobdźěliło, a to runje tak ze serbskich šulow, kaž z Budyskeho Serbskeho gymnazija. Dorosćacy běchu so w tójšto wjace serbskich rjemjeslniskich firmach, institucijach abo tež domjacnosćach přizjewili, zo bychu tam 2. julija za dobry skutk a něšto mało pjenjez dźěłali. Tež w našej redakciji mějachmy šulerku.

Logopediska praksa Marije Maccyneje w Pančicach-Kukowje wobsteji dźesać lět

Zo maš z wysokodomow abo z cyrkwinych wěžow dobry wuhlad na wokolinu, njeje ničo noweho. Tajki móžeš tež z dwuposchodoweho twarjenja měć, kaž steji wone při amplowym křižowanišću w Pančicach-Kukowje. Tam jenož nje­wi­dźiš, štó z Kamjenskeho směra jědźe, ale tež­ štó po Halštrowskim puću při­chadźa. Tónle wuhlad ma Maria Maccyna na swojim dźěłowym městnje hižo dźesać lět. Tak dołho mjenujcy wobsteji mjeztym jeje logopediska praksa.

Petra Köpping žada sej připóznaće žiwjenskeho wukona wuchodnych

Budyšin (SN/CoR). Čehodla stej njedo­wěra a distanca k demokratiji a politice w Sakskej a wuchodnej Němskej tak wulkej? Zwotkel pochadźa wulki hněw? Na tajke a podobne prašenja je wčera sakska ministerka za integraciju Petra Köpping (SPD) na połnej žurli Budyskeje měšćanskeje rady spytała wotmołwić, jako předstaji swoju loni prěni raz a mjeztym w pjatym nakładźe wušłu knihu „Inte­grujće tla najprjedy nas! Polemiski spis za wuchod“. Politikarka, kotraž bě po přewróće wjesnjanostka a krajna radźićelka Lipšćanskeho regiona, sej tam žada čas přewróta wobdźěłać a znowa pohódnoćić. W njezmištrowanych sponiženjach a njesprawnosćach, w biografiskich łamkach bjezdźěłnosće a wukorjenjenja wuchodoněmskeho wobydlerstwa dla widźi wona poprawnu přičinu dźensnišeje dilemy – a wothłosa za AfD. Zarjadowanje wotmě so we wobłuku kubłanskopolitiskeho projekta Cyrkwinskeho žónskeho dźěła sakskeje ewangelskeje krajneje cyr­kwje w kooperaciji z Budyskej zamołwitej za runostajenje Andreju Spee-Keller.

Respekt za solidarnosć!

wutora, 02. julija 2019 spisane wot:
Wot lěta 2005 wotměwa so stajnje w poslednim tydźenju do lětnich prózdnin akciski dźeń „genial-social – twoje dźěło přećiwo chudobje“. Šulerjo njeńdu tón dźeń do šule, ale na dźěło. Do toho sej dźěłowe městno pytaja a z dźěłodawarjom zrěčenje wujednawaja. Zasłužba pak njepřisteji šulerjam, ale socialnym projektam. Tež Serbski gymnazij Budyšin so na akciji wobdźěla. A tak je dźensa Magdalena Wokec redaktorow Serbskich Nowin podpěrała. Jeje sobušulerjo běchu mjez druhim w pěstowarnjach abo rjemjeslniskich zawodach zasadźeni. Mjenowana akcija zmóžnja dohlad­ do najwšelakorišich powołanjow, a w jeje wobłuku so šulerjo zdobom na socialnej runinje angažuja. Dźakowano jim hodźi so wulka suma pjenjez nazběrać a wjetše projekty zwoprawdźić. Loni bě to rekordna suma něhdźe 700 000 eurow, ke kotrejž je 282 sakskich šulow přinošowało. Lubi šulerjo – wulki respekt za wašu solidarnosć! Bianka Šeferowa

Sobudźěłaćerjo hladarnjow maja tež w ćopłym počasu wosebitu zamołwitosć za swojich wobydlerjow. Kursana-domicil w Běłej Wodźe je na horce dny derje nastajeny a poskića k wobjedu mjez druhim tež zymne jědźe. Popołdnju přijědźe lodowe awto. Wčera su wuměnkarjam samo mały bazenk ze zymnej wodu spřihotowali a jim wočerstwjace napoje poskićili. Foto: Joachim Rjela

Seniorojo dźeń a aktiwniši

póndźela, 24. junija 2019 spisane wot:

Němsko-pólski projekt Europskeje unije wuspěšnje zakónčeny

Wostrowc (AK/SN). Z konkretnymi, do přichoda pokazowacymi wuslědkami su projekt Europskeje unije „Na- a wutwar kompetencnych teamow 55+ w něm­sko-pólskim pomjeznym rumje tydźenja zakónčili. „W srjedźišću wšitkich zarja­dowanjow steješe zetkawanje. Němscy a pólscy seniorojo su zhromadnje wuknyli, rejwali, spěwali a swjećili. Projekt skutkuje dołhodobnje a trajnje“, potwjerdźi dr. Michael Schlitt, jednaćel Mjezynarodneho zetkawanskeho centruma (IBZ) w klóštrje Marijinym dole. Spočatk lěta 2017 běchu projekt zahajili, a wjace hač 200 němskich a pólskich seniorow je so na nim wobdźěliło. Iniciatoraj a nošerjej běštej IBZ we Wostrowcu na němskim a Agentura za regionalne wuwiwanje Kyrkonošow (KARR) w Jelenjej Górje na pólskim boku. Cyłkowny etat wopřiješe 669 000 eurow, z njeho bě 568 000 eurow EU ze spěchowanskeho programa „Interreg Pólska-Sakska“, 101 000 eurow staj projektowaj partneraj přinošowałoj.

Młodych ludźi sčasom kubłać

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

Zwjazkowa ministerka dr. Franziska Giffey so wo Budyšin starosći

Budyšin (SN/MiR). „Z wami chcu rěčeć, wosebje wot was chcu wědźeć, na čim klaca“, rjekny zwjazkowa ministerka za swójby a socialne dr. Franziska Giffey wčera w Budyšinje. Politikarka přebywaše na přeprošenje zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Haralda Baumann-Hasskeho (wobaj SPD) w sprjewinym měsće. W Kamjentnym domje witaše ju syła zastupjerjow socialnych zarjadow a politisce skutkowacych cyłkow. Wotpowědnje wuprajenju ministerki dósta kóždy składnosć, swoje nazhonjenja na polu socialneho dźěła a wobchada z demo­kratiju a jej spřećiwjacym so prudam w towaršnosći města zwuraznić. Zastupjerce młodźinskeho kluba KURTI na Pchalekowej Marie Hofmann a Liesbeth Heine rysowaštej prócowanja, młodostnych ze wšelakich politiskich kruhow do kluba­ integrować, štož je wosebje ćežko nastupajo prawicarsce zmyslenych. Zdobom wonej zwurazništej, zo su ći, kotřiž so w klubje zetkawaja, z hidu, hroženjemi a ćělnymi nadběhami konfrontowani.

Dźakowna klientel

pjatk, 31. meje 2019 spisane wot:
Bjez barjerow dowol dožiwić – za wjetšinu ludźi je to jednora naležnosć. Druhdy wšak maja sej hinaši puć pytać, hač su sej to předstajili. Zwjetša pak cil docpěwaja. Ćešo maja sej ludźo z handicapom, to rěka z wobmjezowanjom – wšojedne hač ćělneho abo duchowneho razu –, sej tajke přeća spjelnić. Wšako chcedźa so tež woni wočerstwjeć. Mam tuž jara spomóžne, zo ma łužiska jězorina za nje přidatne poskitki. Wězo lubi wosebita klientel přidatne dobytki. Za to pak maja w jězorinje na te wašnje přidatnych dźakownych dowolerjow. Po cyłej Łužicy je čas lětnich swjedźenjow zahajeny. W kotrej měrje mysla jich wuhotowarjo na ludźi z handicapom? Dopominam so na lońše Budyske nalěćo. Na wječornym koncerće rozmołwjachu so pódla mje na ławkomaj wopytowarjo z mimiku a gestiku. A su tež mje sobu zapřijeli, štož bě wobohaćace začuće. Hač jich lětsa zaso zetkam? Bych so wjeseliła. Milenka Rječcyna

Dobry wothłós na wužitnu akciju

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:

Smječkecy/Łaz (AK/SN). 48hodźinska akcija Budyskeho wokrjesa skruća zhromadnosć a socialnu žiłku w młodostnych. To podšmórny Worklečanska šulska socialna dźěłaćerka Franciska Zopic minjeny pjatk w Kulowje. „Socialny angažement je za šulerjow wažne nazhonjenje“, wona zwurazni a přepoda zakładnym šulerjam pokal a wopismo za jich wobdźělenje. Woni běchu insektowe hotele zhotowili. Druzy barbjachu skaterowe nastroje při měšćanskim haće. Kulowčenjo słušachu minjeny kónc tydźenja k wjace hač 1 000 wobdźělnikam lětušeje akcije. W 93 skupinach angažowa- chu so šulerjo Budyskeho wokrjesa za socialne, ekologiske, kulturne a politiske projekty.

nawěšk

nowostki LND