Pytaja wukubłancow

štwórtk, 03. februara 2022 spisane wot:

Wojerecy/Budyšin (SN/MiR). We Wojerowskim klinikumje Łužiska jězorina dotal nješćěpjenym sobudźěłaćerjam dale njesprócniwje móžnosć poskićeja so šćěpić dać. Aktualnje maja w klinikach předewzaća Sana tzwr kampanju, z kotrejž namołwjeja ludźom, kotřiž su hižo dwójce šćěpjeni, so třeći raz šćěpić dać. Chcedźa wosebje nješćěpjenym přistajenym šćěpjenje intensiwnje dale rozjasnić a tak mnohe koleginy a kolegow docpěć. „Ručež budźe tak mjeno­wane mortwe šćěpiwo Novavax na wikach, chcemy tež te poskićić“, zdźěli rěčnik Wojerowskeho klinikuma Gernot Schweitzer, „a ličimy z tym – hromadźe z mjenowanymi aktiwitami – zo změjemy hač do 15. měrca dobru kwotu šćěpjenja. Při­wšěm we Wojerowskim klinikumje nješćěpjenych njewumjezuja. Wo swoje dźěłowe městno so nichtó starosćić njetrjeba. Nawodnistwo kliniki je zašły tydźeń zwurazniło, zo nikoho njepušća, dokelž šćěpjeny njeje. Něhdźe 80 procentow sobudźěłaćerjow kliniki je mjeztym šćěpjenych.

Nječinja žane rozdźěle

štwórtk, 03. februara 2022 spisane wot:

Su na městnje, zo bychu dźěłopytacych podpěrali

Budyšin (SN/MiR). Budyska dźěłowa agentura nastaja so na sylniše naprašowanje sobudźěłaćerjow w powołanjach medicinskeho a hladanskeho wobłuka. Přiwšěm njemóža dotal na aktualne statistiske ličby zhladować, korjenjace na njedawny wukaz Zwjazka wo šćěpjenju přistajenych w chorownjach, hladarnjach a podobnych zarjadnišćach. Přičina, zo agentura ličby hišće nima, je doba mjez wozjewjenjom postajenja wo dopokazu imunity na zarjadnišća poćahowana a na dźeń ličenja po statistice za aktualne daty z dźěłowych wikow. 10. decembra 2021 bě Zwjazk postajenje wozjewił, daty z dźěłowych wikow su 13. decembra zběrali. Mjeztym běše jenički dźěłowy dźeń. „Tuž je hišće přezahe pohódnoćić wuskutki wjetšeje ličby dźěłopytacych we wobłuku strowotniskich a hladanskich powołanjow“, rozłožuje rěčnica dźěłoweje agentury Corina Franke.

Njejasnosć wostanje

srjeda, 02. februara 2022 spisane wot:
Kak nětko z přikazom šćěpjenja za medicinski a hladanski personal wobchadźeć? Na jednym boku su předewzaća a nošerjo chorownjow, hladarnjow a dźěłarnjow na kóždeho angažowaneho přistajeneho jara pokazani. Swojim sobudźěłaćerjam tuž drje njewupowědźa. Čehodla tež dyrbjeli? Tak dźě bychu sej sami dalšu eksistencu znjemóžnili. Wšako pobrachuje jim per­sonal na wšěch runinach. Na tamnym ­boku steja strowotniske zarjady před wažnym prašenjom a rozsudom: Na kotre wašnje žadanje Zwjazka přesadźić? Pósłać nje­šćěpjenych do bjezdźěłnosće, abo pytać za pućemi to wobeńć? Sym woprawdźe wćipna, hač scyła a hdyž, kelko dotal nješćěpjenych drje budźe na kóncu dźěło pytać. Nadźijomnje nichtó! Přetož system hojenja a hladanja w Němskej by so po prognozach fachowcow sypnył. A to w kraju, kotryž steji po wšěm swěće w rjedźe najbohatšich z wysoko wuwitym ­strowotniskim a hladanskim systemom. Milenka Rječcyna

Wužadanja korony dla

štwórtk, 27. januara 2022 spisane wot:

Šćěpjenje přećiwo koronawirusej steji dale w diskusiji. Milenka Rječcyna je so z Kulowskej fachowej lěkarku za nutřkownu medicinu dr. Sabinu Müller ­rozmołwjała.

Štó přińdźe k Wam, zo by so šćěpić dał?

S. Müller: W mojej praksy za nutřkownu a powšitkownu a medicinu šćěpimy zajimcow wšěch starobnych skupin wot 14 lět. Młódšim zajimcam poručamy šćěpjenje pola dźěćaceho lěkarja. Wšako jich tam specifisce poradźuja.

Tuchwilu přińdu mnozy hižo po třeće boosterowe šćěpjenje přećiwo koronje. Je tomu tež we Wašej praksy tak?

S. Müller: Haj, tež tu tuchwilu přewažnje zajimcow třeći króć šćěpimy. Wjetšina z nich su ludźo, kotřiž tež hewak jako naši pacienća sem přichadźeja. Hłownje je to starša generacija. Powšitkownje pak wobkedźbuju dale wulki zjaw, zo mnozy šćěpjenje přećiwo koronje dale wotpokazuja.

Hdźe widźiće za to přičiny?

Šćěpjenje bjez ćežow

štwórtk, 27. januara 2022 spisane wot:
Zwjazk kasowych lěkarjow w Sakskej (KV) zamołwja wažne nadawki organizacije region kryjaceho ambulantneho zastaranja zakonsce zawěsćenych. KV je narěčenski partner za wšitke prašenja lěkarjow z dorěčenjom. Wona zaruča samozarjadnistwo lěkarjow, zubnych lěkarjow a psychoterapeutow w zhromadnosći z lěkarskimi komorami. KV je zdobom posłužbnik kaž tež nadrjadowany zarjadniski organ domjacych lěkarjow, kotřiž maja přizwolenje nimale bjezwu­wzaćnje za lěkowanje zakonsce chorobnje zawěsćenych. KV organizuje přewjedźenje medicinskeho zastaranja zawěsćenych a zmóžnja lěkarjam adekwatne wotličenje jich wukonow napřećo zakonskim chorobnym kasam.

Zwjazk kasowych lěkarjow w Sakskej (KV) je kónc minjeneho lěta wospjet ­na to pokazał, zo šćěpjenske srědki ­za Saksku njedosahaja. Předewšěm ­domjacy lěkarjo mějachu ćeže, zwólniwym šćěpjenje zaručić. Dyrbjachu ­swojich pacientow, kotrychž běchu ­na šćěpjenje skazali, časćišo zaso ­domoj pósłać a termin přesunyć.

Město ma model za slepych dóstać

póndźela, 17. januara 2022 spisane wot:

Na Wojerowskim staroměšćanskim torhošću ma relief města nastać, po ko­trymž­ móžeš z rukomaj tasać. Iniciator je Lionsowy klub, a tón nětko za swój projekt pjenjezy zběra.

Wojerecy (SiR/SN). Štož druhe města maja, dyrbjało so tola tež we Wojerecach zwoprawdźić hodźeć. Měnjeny je model města nad Čornym Halštrowom, kotryž ma předewšěm slepym a špatnje widźacym zaćišć wo měsće dać. Štóž je tajki model hižo raz widźał abo tasał, wě, zo je tajka atrakcija tež za ludźi bjez handi­kapa jara zajimawa a přiwabliwa.

Wot lěta 2019 so Wojerowski Lion­sowy klub z mysličku tajkeho projekta nosy. Mjeztym je to jedne z najwjetšich předewzaćow kluba w jeho 25lětnych stawiznach, praji předsyda Steffen Markgraf. Tak dyrbjachu najprjedy raz wu­měłca namakać, kiž tajki relief zhotowi. Z Egbertom Broerkenom ze sewjerorynsko-westfalskeho města Welver drje su jednoho namakali. Wón pak trjeba cyłe lěto za to, štož je za tajki projekt cyle normalne. Nimo toho w jeho firmje runje generacisku změnu k juniorskemu šefej Felixej Broerkenej organizuja.

Młodostna zwěrjencej pomhała

póndźela, 17. januara 2022 spisane wot:
Dokelž bě 15lětna Abelina Posselt z Drježdźan telewizijny přinošk wo pobracho­wacych wopytowarjach we Wojerowskim zwěrjencu widźała, je so wona spontanje za pomoc rozsudźiła. Za frizerski salon swojeje maćerje pasleše wona darowanske tyzy. Akciji přizamkny so koronowy testowanski centrum. Na te wašnje nazběrachu dohromady 2 000 eurow, kotrež su nětko zwěrjencej přepodali. Foto: Yvonne Bleise

Domjace lěkarki a lěkarjo dale pře koronu šćěpja, předewšěm ludźi staršeje generacije.

Budyšin/Njeswačidło/Mały Wjelkow (SN/MiR). Kónc zašłeho lěta bě so na domjacych lěkarjow wulka ličba pacientow z próstwu wo šćěpjenje wobroćiła. Wšako knježeše po cyłej Němskej deltawarianta korony. Nimo toho skedźbnješe Roberta Kochowy institut dźeń a bóle na přiwa­lacu so žołmu natyknjenja z wariantu omikron. „Njemějachmy pak stajnje šćěpiwa dosć, tež hdyž běchu nam to při­lubili“, wuswětla Budyska lě­karka za powšitkownu medicinu Sabina Miklec, „tak dyrbjachmy pacientam terminy wotprajić a je přestorčić.“ Runje tak bě to w praksomaj dr. Jany Markoweje w Njeswačidle a dr. Anny Reiche w Małym Wjelkowje.

Dr. Jana Markowa zwěsća, zo „jenož jednot­liwcy přichadźeja, zo bychu so prěni króć šćěpić dali, dalši wospjet přińdu, wosebje wulka pak je ličba tych, kotřiž móžnosć boosterowanja wužiwaja.“ Dźěći pod dwanaće lětami wona nješćěpi. „To měli dźěćacy lěkarjo činić. Dźěći a młodo­stnych nad dwanaće lětami mamy tu jenož w małej ličbje, zo bychu so před koronu škitać dali.“

Wjace porodow a přiwšěm mjenje

srjeda, 12. januara 2022 spisane wot:

Budyšin/Kamjenc/Wojerecy (SN/JaW). 2 656 dźěći je so loni w hornjołužiskich chorownjach narodźiło, 136 wjac hač lěta 2020. To wunjese naprašowanje SN.

Za Wojerecy mjenuje nowinski rěčnik jězorinoweho­ klinikuma Gernot Schweitzer ličbu 644 nowonarodźenych. To je 40 wjac hač lěto do toho. „302 holčkomaj a 342 hólčkam smy na swět pomhali. Dwanaće razow mějachmy porod dwójnikow.“ Při małym postupje wo „babyjowym boomje“ koronakrizy dla rěčeć nima Schweitzer za woprawnjene. Najwjac dźěći – 68 – je minjene lěto we Wojerecach w juliju na swět přišło, w septembrje bě jich 65 a w awgusće 64.

Hwězdni spěwarjo po puću byli

wutora, 11. januara 2022 spisane wot:
Runja njeličomnym druhim wosadam běchu hwězdni spěwarjo minjene dny tež w Kulowje ducy. Předrasćeni jako třo kralojo a z hwězdu kaž tež z přewodźerjemi ćehnjechu woni dom wot domu a přejachu wobydlerjam žohnowanje za nowe lěto. Při tym wuprosychu sej darik za dźěći na swěće, kotrymž so tak derje njeńdźe kaž pola nas. Lětuša akcija hwězdnych spěwarjow wěnuje so strowotniskemu zastaranju dźěći w Africe. Jeničce w Kulowje bě minjeny kónc tydźenja 13 skupin dźěći po puću. Dohromady je so tam na hwězdnym spěwanju něhdźe sto holcow a hólcow wob­dźěliło. Foto: Gernot Menzel

nawěšk

nowostki LND