Dohodowne spěšnotestowanje

srjeda, 23. decembera 2020 spisane wot:
Budyski krajnoradny zarjad bě móžnosć dohodowneho korona-spěšnotesta w sprjewinym měsće a we Wojerecach poskićił. Terminy za dwójce 400 testow běchu po wozjewjenju póndźelu hižo wječor wuknihowane. Dźensa bě tak daloko. W Budyskej sportowni na Třělnišću a we Wojerowskim VISAVIS na Hrodowym naměsće (naše foto) su pomocnicy Němskeho čerwjeneho křiža nosowe zetrěća přewjedowali. Po 15 mjeńšinach zhonichu ludźo swój wuslědk. W pozitiwnym padźe su lěkarjo wobkrućacy PSR-test hnydom na městnje wukonjeli. Foto: Gernot Menzel

Jednaja samaritansce

srjeda, 23. decembera 2020 spisane wot:
Wolóženja z kruteho lockdowna za hodowne dny su ze swojim socialnym pozadkom w zmysle swójbow. Słyšimy pak zdobom warnowanja před třećej žołmu korony jako sćěh, zo směmy so w kruhu najblišich zetkawać. Hač w tajkich wokomikach na wšitkich tych myslimy, kotřiž so w chorownjach a jich intensiwnych stacijach wo kowid-pacientow staraja? Kóždažkuli pomoc je tam witana, to wusłyšu z informacijow, kotrež smy z Budyskeje, Kamjenskeje a Wojerowskeje chorownje dóstali. Tež wone běchu w minjenych lětach zatamane lutować. W aktualnej fazy koronapandemije su palnišća kaž ženje do toho. Tohodla je to wulki wosobinski přinošk na dobro ćežkochorych a jich swójbow: Hdyž hladarki a hladarjo swój předwidźany dowol mjez hodami a Nowym lětom njenastupja, zo bychu za kolegowki a kolegow zaskočili, kotřiž swójskeje chorosće abo karanteny dla na dźěło njepřińdu. Jich jednanje je samaritanske a wulkotny hodowny dar. Axel Arlt

Rizika korony chutnje brać

štwórtk, 17. decembera 2020 spisane wot:

Zwjazk „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ kritizuje tuchwilne połoženje w tamnišich azylowych přebywarnjach.

Wojerecy (AK/SN). Wot druheje korona-žołmy su we Wojerecach zhromadne přebywarnje za ćěkancow jara potrjechene. „Wobydlerjow stigmatizuja jako potencielnje inficěrowanych. Wuzamkowanje z kubłanja a socialneho žiwjenja je dźěćom wjetše poćežowanje hač zbytkej wobydlerstwa“, pisa rěčnik zwjazka „Wojerecy pomhaja z wutrobu“, farar Jörg Michel, w zjawnym lisće Budyskemu wokrjesnemu zarjadej za wukrajnikow.

Městnosće jasne

srjeda, 16. decembera 2020 spisane wot:

Budyšin/Drježdźany (SN/JaW). Po wšej Sakskej běža přihoty, zo móhli prawje bórze započeć wobydlerjow přećiwo koronawirusej šćěpić, ručež trěbny serum změja. Wo tym informuje sakske minis­terstwo za socialne a towaršnostnu zwjazanosć na naprašowanje.

Wulki nawal nahubnikow dla

srjeda, 16. decembera 2020 spisane wot:
Wulki nawal knježeše wčera w apotekach, jako smědźachu sej ludźo z rizikowych skupin koronawirusa dla darmotne nahubniki typa FFP2 wotewzać, kaž tule w apotece Thomasa Neumanna (nalěwo) na Salomonowej w Zhorjelcu. Po informacijach zwjazka apotekow posłužowachu sobudźěłaćerjo dwójce telko pacientow kaž hewak. W někotrych lěkarnjach wuchodneje Sakskeje běchu nahubniki hižo připoł­dnju rozdawane. Po woli zwjazkoweho knježerstwa dóstanje 27 milionow ludźi z rizikowych skupin darmotne nahubniki. Hač do 6. januara smě sej kóždy potrjecheny tři tajke wotewzać, w druhej kročeli hišće raz dwanaće. Foto: Matthias Wehnert

Dohodowna překwapjenka

póndźela, 14. decembera 2020 spisane wot:
Njewšědnu překwapjenku dožiwichu minjeny pjatk dźěći Slepjanskeje pěstowarnje „Pfiffikus“. To přijědźechu wjacore wohnjowoborne awta z wulkim „tatitata“. W jednym sedźachu tež rumpodich a jeho palčiki kaž tež Kromolanska kćenjowa kralowna Antonia Jahnke. Najbóle wšak zybolachu so woči dźěći – na wobrazu su najmjeńši chowancy pěstowarnje –, jako přepodachu kóždej skupinje połny koš słódčiznow. Organizowała bě dohodownu překwapjenku staršiska přirada dźěćaceho dnjoweho přebywanišća. Do wopyta w Slepom su wohnjowi wobornicy, rumpodich a kće­njowa kralowna hižo dźěćom we wjacorych pěstowarnjach w Běłej Wodźe kaž tež w tamnišej chorowni wobradźili. Foto: Joachim Rjela

Bjez horceho wina budu pjenjezy pobrachować

srjeda, 02. decembera 2020 spisane wot:

Rotary-klub kaž tež Lionsowy klub w Budyšinje wostanjetej lětsa bjez dochodow z Budyskich Wjacławskich wikow. Přiwšěm wonej projekty za młodych ludźi a přirodu dale podpěrujetej.

Budyšin/Drježdźany (SN/MiR). Dźěćom čitać, je wažne za jich duchowne wuwiće. To njeje ničo nowe. Zwjetša činja to maćerje, wowki a kubłarki. Runje tak hódne za tule zaběru su nanojo, dźědojo a kubłarjo. Stajnje w nowembru wotměwa so předčitanski dźeń. Tež lětsa běchu so zajim­cy na to přihotowali. Mjez druhim ma Rěčny centrum WITAJ kruty zdónk ludźi, kotřiž swoju najlubšu knihu w šulach abo dźěćacych dnjowych přebywanišćach předstajeja. Tola tež nowačcy so přizjewjeja, zo bychu dźěći za literaturu zahorili. Nažel dyrbješe tele zarjadowanje korony dla tónraz wupadnyć.

Hromadźe stać

wutora, 17. nowembera 2020 spisane wot:
W nuzowych situacijach ludźo stajnje wušo hromadźe steja a sej pomhaja. To smy w zašłosći časćišo nazhonili. Wušo hromadźe stać je dźensniši čas wězo ćežko, hdyž nas stajnje a wšudźe na to dopominaja dosć wěstotneho wotstawka dźeržeć, zo bychmy natyknjenju z koronawirusom zadźěwali. Ale w přenjesenym zmysle to tež dźensa płaći, zo jedyn druhemu pomha, hdyž je nuza wulka. A wulka wona w Chróšćanskim Domje swj. Ludmile zawěrno je. Tam dźě njejsu so jenož wobydlerjo z koronawirusom natyknyli, ale tež dźěl personala. Ale starši ludźo maja dale zastarani być, byrnjež wobstejnosće hišće tak špatne byli. Starownju dźě njemóžeš prosće začinić kaž pěstowarnju abo šulu. Tohodla je wšeje chwalby hódne, zo je so na namołwu nawodnicy Chróšćanskeho domu na wšěch 20 dobrowólnikow při­zjewiło, kiž bychu tam wupomhali. To swědči, mi so zda, wo tym, zo smy sej pola nas hišće kusk normalneho swěta wobchowali. Marian Wjeńka

Wotnětka w starowni pomhaja

wutora, 17. nowembera 2020 spisane wot:

Po pjeć dnjach hišće žane wuslědki testy personala nastupajo

Chrósćicy (SN/MWj). Po namołwje Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile minjeny tydźeń w socialnych syćach, zo trjebaja nuznje dobrowólnych pomocnikow za hladanje a zastaranje wobydlerjow, je so něhdźe dwaceći zajimcow přizjewiło. Prěni z nich su tam dźensa dźěłać započeli, zdźěli nawodnica Mónika Wenclowa. Někotři su fachowcy na wuměnku, dalši maja nazhonjenja při hladanju starych. „Su pak tež młodźi ludźo, kotřiž wotydźenja na dźěło chodźa a bychu nam kónc tydźenja pomhali“, rozprawja nawodnica. Jako prěnich zasadźichu dźensa bywšich sobudźěłaćerjow. Woni so wuznawaja a njetrjebaja wjele nawoda, na přikład, kak wobydlerjam hladarnje jědź po­dawać abo kak jich myć.

nawěšk

nowostki LND