Nosy na dźěle rubiško

srjeda, 13. julija 2016 spisane wot:
Hakle něšto dnjow dźěła Syričanka Hiba AlMakhzoum jako praktikantka w Budyskej chorowni. 19lětna chce medicinu studować­. W Němskej wšak móže kóždy z wotpowědnymi wuměnjenjemi, kaž z wuspěšnej maturu, studować. A te wona ma. Štož je skerje njewšědne, Hiba wšědnje rubiško nosy. Wobraz to, kotryž bě dźensa dopołdnja wjetšinje přitomnych we wobłuku wopyta sakskeje strowotniskeje minis­terki Barbary Klepsch w chorowni swojorazny. Njewočakowany zajim medijow Hibu njemyleše; suwerenje je wona němsce na prašenja ministerki a žurnalistow wotmołwjała. Dotal njeje so w klinikumje nichtó hóršił, zo Hiba swoje rubiško nosy. Skerje so sobudźěłaćerjo nadźijeja, zo budźe jim młoda žona dobra partnerka při zastaranju ćěkancow a požadarjow azyla, wosebje nastupajo tołmačenje a rozłoženje kulturnych wosebitosćow pacientow wšelkeje narodnosće. Milenka Rječcyna

Wjace wobdźělnikow hač loni

wutora, 28. junija 2016 spisane wot:

Něhdźe 30 000 sakskich šulerjow je so 21. junija na akciskim dnju „genialsocial“ wobdźěliło. Tón dźeń wuměnichu hólcy a holcy 6. do 10. lětnika šulsku ławku z dźěłowym městnom.

Budyšin (SN/mwe). „Hišće njeje doskónčnje zličene, kelko wobdźělnikow je kelko pjenjez nadźěłało. Srjedź julija to potom wěmy. Je pak wotwidźeć, zo je so lětsa wjace šulow na akciji wobdźěliło.“ To zdźěli Andrea Büttner, jednaćelka sakskeje młodźinskeje załožby a za „genialsocial“ zamołwita, Serbskim Nowinam.

W kehelowanju wubědźowachu so wčera w Chróšćanskim Domje swj. Ludmile jeje wobydlerjo ze staršimi ludźimi z Kamjenskeho Domu swj. Jurja. Tradicionalnje so wobydlerjo wobeju domow časćišo wopytuja, wšako je Wendelin Brězan nawoda wobeju. Wčera dobychu hosćo z Kamjenca, wróćohru přewjedu bórze w Lessingowym měsće. Foto: Feliks Haza

Swoje dźěło zhromadnje wusměrja

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Budyšin (rw/SN). Za hłubše zhromadne dźěło wuprajichu so tele dny na swojim zetkanju socialni dźěłaćerjo a projektowe koordinatorki młodźinskeho dźěła w Domowinje a we wotrjedźe Rěčneho centruma WITAJ Franciska Wróblowa a Juliana Kaulfürstowa (projektowej koordinatorce srjedźna Łužica, Slepo), Lorenc Jankowsky (regionalny team Wojerecy), Franciska Šulcojc (Delnja Łužica, Choćebuz), Franciska Zopic (regionalny team zapadna Łužica), Rejzka Wałdźic (Hornja Łužica, serbski sydlenski rum) a Edit Šurowa (regionalny team Budyšin/Radwor). Tak chcedźa w přichodźe nimo prawi­dłownych zetkanjow tež zhromadne projekty wuwić, terminy wothłosować a za kooperacije mjez teritorialnje šěroko wupřestrětymi projektami na polu serbskeho młodźinskeho dźěła wabić.

Na zhromadne zeńdźenje přeprosyła běše kubłanska referentka Domowiny Rejzka Wałdźic. Do toho běchu wuwili zhromadne logo „my – serbske młodźinske dźěło“, pod kotrymž planuja socialni dźěłaćerjo a koordinatorki w přichodźe jednotne wustupowanje we wobłuku swojeho skutkowanja.

Pomha ćěkancam so zažiwić

srjeda, 08. junija 2016 spisane wot:

Ze swojej wjesołej žiłku wě Carmen Kralowa ludźi zahorić. To začuwaja tež młodźi ćěkancy wot 13 lět, kotřiž su bjez staršich do Němskeje přišli a nětko w Debrikecach přebywaja. Tam skutkuje 37lětna Nukničanka jako kubłarka. Wjacore lěta je wona jako hojerka-kubłarka-hladarka na samsnym městnje dźěłała. Wona je wjesoła, zo je jej Dźěłaćerski dobroćelski skutk zmóžnił dale w objekće skutkować a so wo młodostnych starać, po tym zo běchu zbrašeni z Debrikec wućahnyli.

Wjesołe hodźiny na swjedźenju zetkawanja

póndźela, 06. junija 2016 spisane wot:

Z hesłom „Pój a pohladaj raz přez płót“ je Budyska wosada Jozuwy pjatk na swjedźeń zetkawanja do Parkoweho hotela w Delnjej Hórce přeprosyła. Organizatorojo maja jón za přewšo poradźeny. To nima jónkrótna wěc wostać.

Delnja Hórka (CS/SN). Wjesoły dźeń z tójšto hudźbu a hrami je wosada Jozuwy nimale 160 wobydlerjam domu za požadarjow azyla w Delnjej Hórce wobradźiła. Samo zrali mužojo swjećachu njepoćeženi kaž małe dźěći. Při mjetanju bulikow su so mali kaž wulcy zabawjeli. Zmužići móžachu po powjazowym rěblu łazyć, kotryž bě na kranje připrawjeny. Z nim su prěnjotnje planowanu akciju, staplować piwowe kašćiki, zarunali.

Zahajił bě so swjedźeń z kopańcu na sportnišću. Mustwo Parkoweho hotela je mocy ze zastupnistwom Sprjewineho hotela měriło a jasnje 5:0 dobyło. Zawěsće składnostnje dalša hra slěduje, wšako chcedźa so poraženi rewanšować.

Mjeno za měd hižo maja

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

W Smječkečanskim Domje swj. Jana nětko tež pčołarja

Smječkecy (AK/SN). Pčołki zalětuja wokoło swojich kołćow a pytaja we wokoline za cyrobu. „Móžemy je tule wšědnje derje wobkedźbować a přichadźamy rady sem“, měnja Georg Rosenthal, Manfred Stenzel a Brigita Ričlec na zahrodźe Smječkečanskeho Domu swjateho Jana za duchownje zbrašenych, kotryž je w nošerstwje Křesćanskeho socialneho skutka. Hromadźe z dalšimi wobydlerjemi woni wot lońšeho decembra na pčołarskim projekće sobu dźěłaja. Mjeztym je to za nich wšědny dźeń.

... a hdźe lěkarjo su?

pjatk, 27. meje 2016 spisane wot:
Chorownje su dźeń a moderniše, tež w mjeńšich městach wutwarjeja sej specielne wobłuki a kliniki, zo njebychu pacienća předaloko na lěkowanje jězdźić trjebali. To wšak je tež trjeba, zo bychu hojernje dale wobstać móhli a w mjezsobnym wičnym boju přežiwili. Za to trěbny je wysoko specializowany medicinski personal, a to tež w prowincy. Tam pak je realita často tajka, zo fachowi lěkarjo pobrachuja. Chorownje, kaž Wojerowski klinikum, spytaja tuž z medicinskimi fakultami w susodnych krajach zwiski nawjazać, zo bychu sej wottam dorost zawěsćili. Nimamy dźě w Němskej dosć lěkarjow a hdyž, hdźe woni su abo dokal woni po dostudowanju du? Čeho­dla skutkuja we Wojerowskim wóčnym centrumje Łužica přewažnje lěkarjo z Ukrainy? Jedna wotmołwa móhła rěkać, kaž nowinska rěčnica Wojerowskeho klinikuma našemu wječornikej praji: „Wojerecy njejsu Berlin.“ Měrćin Weclich

Zastaranje na wsach zawěsćić

srjeda, 25. meje 2016 spisane wot:

Demografiske wuwiće tež před strowotnistwom njezastanje

Chrósćicy (JK/SN). Skupina CDU zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zahaji wčera w Chrósćicach rjad zarjadowanjow, na kotrychž chcedźa zhromadnje z wobydlerjemi gmejnow zwjazka rozmyslować, kak měł abo móhł přichod na serbskich wsach wupadać. Wčera wěnowachu­ so wažnej temje strowotniskeho zastaranja na wsy. K tomu witaše Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) před něhdźe dwaceći zajimcami jednaćela Hornjołužiskich klinikow tzwr Reinera E. Rogowskeho, zubneho lěkarja dr. Thomasa Hocha z Wóslinka a nawodu Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile Wendelina Brězana.

Reiner E. Rogowski předstaji tuchwilnu a móžnu přichodnu situaciju strowotnistwa w Budyskim wokrjesu. Strowotniske zastaranje zawěsćić je žadanje časa, kotrež mamy hižo nětko přihotować. Demografija tež před strowotnistwom njezastanje. Politika ma wuměnjenja tworić, zo wostanje najebać ze­starjenje wobydlerstwa strowota tež na wsach dale wěsće zastarane kubło.

Apotekarjo starosće a ćeže naličili

štwórtk, 12. meje 2016 spisane wot:

Na přeprošenje zapósłanca CDU w sakskim krajnym sejmje Alojsa Mikławška wobdźěli so sakska statna ministerka za socialne Barbara Klepsch (CDU) wčera­ na Kamjenskim nalětnim swjedźenju­ seniorow. Program sobu wuhotowała je dorostowa skupina Smjerdźečanskich rejwarjow.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND