Kak šćěpiwo pře koronu skutkuje

štwórtk, 25. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěćaca lěkarka dr. Anett Lösel šćěpi młodostnych pře koronu. Dotal je šćěpjenje wot staroby dwanaće lět přizwolene. Firma Biontech pak wočakuje bórzomnu dowolnosć swojeho šćěpiwa za dźěći wot pjeć lět. Foto: Rene Plaul Dźěćaca lěkarka dr. Anett Lösel šćěpi młodostnych pře koronu. Dotal je šćěpjenje wot staroby dwanaće lět přizwolene. Firma Biontech pak wočakuje bórzomnu dowolnosć swojeho šćěpiwa za dźěći wot pjeć lět. Foto: Rene Plaul

Štyri w Europje dowolene serumy na rozdźělne wašnje před wirusom a tak před chorosću covid-19 škitaja

Nimale 70 procentow wšěch Němcow nad dwanaće lětami je mjeztym dwójce přećiwo koronje šćěpjenych. W našich susodnych krajach kaž w Nižozemskej, Belgiskej a Francoskej maja šćěpjenske kwoty nad 80 procentami. Po informa­cijach strowotniskeje organizacije WHO su po cyłym swěće wjace hač tři miliardy ludźi dwójce šćěpjene, kóždy druhi čłowjek na swěće znajmjeńša jónu. W chudšich krajach swěta so ludźo wo šćěpiwo torhaja, zo bychu skónčnje před wirusom škitani byli. W Němskej pak mamy přeco hišće tójšto ludźi, kotřiž radšo dale a krućiše postajenja za nješćěpjenych znjesu, město toho zo bychu sej srědk, kotremuž njedowěrjeja, injicěrować dali. Přewulke su njewěstosće. Lědma štó dźě wě, kak tajke šćěpjenje scyła funguje. Chcu jako student mediciny štyri šćěpiwa, kotrež su w Europje dotal dowolene, předstajić a rozkłasć, na kotre wašnje wone před koronawirusom škitaja.

Šćěpiwa z mRNA

wozjewjene w: Socialne

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk