Tafle zawrjene, pomoc zaběži

pjatk, 20. měrca 2020 spisane wot:

Coronawirus trjechi nětko wosebje najsłabšich našeje towaršnosće

Wojerecy (SiR/SN). We Wojerecach a Habrachćicach su předawanišća tafle za­wrjene, we Łutach dotal hišće nic. We Wojerowskim „Domje zetkawanja“, kotryž je w nošerstwje towarstwa „Zjednajomnosć powołanja a swójby spěchować“ je połoženje wosebje ćežke. Dom z poliwkowej kuchnju, taflu a dalšimi wobłukami kaž dźěłarnju za meble a šiće na Ulricha von Huttenowej 31–33 je wot 18. měrca zawrjeny. „Orientujemy so tak na zasadne předpisy zwjazkoweho knježerstwa a Swobodneho stata Sakskeje“, zdźěla nawodnica zarjadnišća Madlen Krenz. Mnohim wužiwarjam tafle je to wulke wužadanje, kaž wona potwjerdźa: „Tafla njeběše a njeje tež bjez coronawirusa za to myslena chłódźaki a składy potrěbnych pjelnić. Podpěrujemy a wudospołnjamy jeničce wšědnu potrjebu na žiwidłach, a móžemy našim kupcam jenož to dać, štož darićeljo, kaž wulkopředawanišća, taflam darja.“

Wo swojich so starać!

srjeda, 18. měrca 2020 spisane wot:
Dźěći, kotrež do šule a do dnjowych přebywanišćow chodźa, su tuchwilu doma. Šulerjo maja domjace nadawki spjelnić – wot dźensnišeho je zawěsće wšitcy změja. Potom maja přidatny swobodny čas, runje tak kaž mjeńše dźěći. Z čim pak jón pjelnić? Do dowola jěć je lědma móžno. Wopyt pola dźěda a wowki fachowcy wotradźeja. Mjeztym so někotři starši nadźijeja, zo znajmjeńša na wsach ze susodami abo přećelemi rozrisanje namakaja, snano zhromadnu zaběru resp. zastaranje dźěći. To pak njeje zmysł toho, zo je sakske knježerstwo zarjadnišća zawrěć dało. Runje w tajkej zhromadnosći, tež hdyž słuži wona dźělenju nadawkow při zastaranju dźěći, móže so coronawirus rozpřestrěć. Po słowach fachowcow je woprawdźe wunošne, so přichodny čas jeničce wo swojich starać. Sym sej wěsta, zo su swójby při tym přewšo kreatiwne. Jasne je, zo so wšitko jónu skónči – tež strašna doba coronawirusa. Milenka Rječcyna

W Braniborskim apotekowym muzeju w Choćebuzu je wot spočatka lěta nowa wosebita wustajeńca widźeć. Pod hesłom „K stawiznam zhotowjenja lěkow“ rysuja stawizny lěkowanja wot časa starych Grjekow a Romjanow přez srjedźowěk hač do dźensnišeho. Sobudźěłaćerce Dagmar Braun (nalěwo) a Sabine Bernert wopytowarjow po přehladce wodźitej. Foto: Michael Helbig

Zasłužeja sej wjace respekta

wutora, 04. februara 2020 spisane wot:

Dźeń wotewrjenych duri w dźěłarni za zbrašenych přewjedli

Wojerecy (AK/SN). Na přichod su Wojerowske łužiske dźěłarnje za zbrašenych ludźi derje přihotowane. Tuchwilu maja tam dosć nadawkow, štož podšmórny jednaćel Eckhart Friese minjenu sobotu na dnju wotewrjenych duri. W dźěłarnjach skutkuje něhdźe 450 ludźi, w spěchowanskim a powołanskowukubłanskim wobłuku, w ćišćerni, porjedźerni kolesow, blidarni, płokarni, zahrodni­stwje, w industrijowej montaži kaž tež w zawodach na Horach a w Narću. 110 so­budźěłaćerjow so wo zbrašenych stara. K dźěłarnjam słušeja na wjacorych městnach bydlenja ze wšelakimi bydlenskimi formami. „Wosebje wažne je nam samostatnosć zbrašenych spěchować“, wu­zběhny sobudźěłaćerka Caroline Rudolph. Wšědny dźeń wšak by sej wona wjace wotewrjenosće, zajima a hódnoćenja towaršnosće za swědomite dźěło ze zbrašenymi přała.

Cyrkwinski wobwod Budyšin-Kamjenc pomha partnerskemu wokrjesej Meru w Tansaniji, při čimž mysla předewšěm na podpěru šulskim dźěćom. Zańdźeny pjatk su pomocnicy w Smochćicach 16 europaletow z dohromady 448 bananowymi kistami za transport na Drježdźanske lětanišćo přihotowali, zwotkelž sćelu je z lětadłom do Tansanije. W kistach je 4 000 nachribjetnikow za šulskich nowačkow. 30 wosadow kaž tež pěstowarnje a šule, mjez nimi Serbska zakładna šula Budyšin, su so na akciji wobdźělili. Dary z Hornjeje Łužicy zdobom zmóžnjeja, zo dóstanu šulerjo wob dźeń jednu ćopłu jědź. Foto: Carmen Schumann

600 porodow a dalši certifikat

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Lěto 2019 bě za Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny přewšo wuspěšne. Nimo­ hojenja pacientow jako najwažniši nadawk móžachu chorowni tež wšelake­ certifikaty wobkrućić.

Wojerecy (SN/mwe). Loni je so we Wojerowskej chorowni 615 dźěći narodźiło. Mjez nowonarodźenymi běchu wjacore dwójniki. Přirunujo z lětom do toho je tam 43 holcow a hólcow wjace na swět přišło. Tuchwilu maja w klinice 440 łoži za pacientow, wo chorych stara so ně­hdźe tysac přistajenych, a zaměstnjenych je tam 14 medicinskich klinikow a fachowych wotdźělow. Personalej přisłušeja tež serbscy lěkarjo a chorobne sotry a dalši hladarjo, kotřiž so ze serbskimi pacientami rady w swojej maćeršćinje rozmołwjeja.

Prawidłownje su w foyeru wšelake wustajeńcy tež za měšćanow a dalšich zajimcow přistupne. Hižo pjaty króć je k hodam profijowy kopar Tony Jantsch­ke, kiž z Wojerec pochadźa a tučasnje w mustwje Borussija Mönchengladbach hraje, dźěćacu staciju kliniki wopytał. Tajke a podobne překwapjenki hojenju tyja a wuprudźeja wjeselo.

Kliniki wohrožene?

wutora, 07. januara 2020 spisane wot:
Přeco hišće jasne njeje, štó nošerstwo Kamjenskeje chorownje přewozmje. W prěnim rjedźe je wěc maltezow, naležnosć zrjadować. Hladaš-li dokładnišo na małe chorownje w Sakskej, widźiš, zo so jim financielnje scyła derje njeńdźe, zo su samo plajte a wšudźe personal pobrachuje. Prašam so tuž, kak móža politikarjo scyła rjec a ludźom přilubić, zo chcedźa zawrěću małych klinikow zadźěwać, hdyž docyła jasne argumenty nimaja, kak měli chorownje přichodnje financować. Prašam so, čehodla su minjene lěta 22 chorownjow w Sakskej zawrěć dyrbjeli? Je dźě zamołwitosć­ swobodneho stata a Zwjazka, wuměnjenja tworić, zo so wjesny rum z městnosću „medicinskeho podzastaranja“ njestanje. Móžu so na to spušćeć, zo politikarjo swojej zamołwitosći wotpowěduja, a so staraja, zo by na wsach medicinske zastaranje w formje ambulantno-stacionarnych strukturow dołhodobnje zawěsćene było? Měrćin Weclich

Hwězdni spěwarjo w radnicy

póndźela, 06. januara 2020 spisane wot:
Hwězdni spěwarjo katolskeje fary „Dobreho pastyrja“ su minjeny pjatk Choćebusku radnicu ze znamjenjom „20*C+M+B+20“ žohnowali. Spěwarjow witaštaj wotrjadnikaj Maren Dieckmann a dr. Markus Niggemann. Pod hesłom „Žohnowanje přinjesć, žohnowanje być – Měr w Libanonje a po wšěm swěće“ zanjesechu dźěći cyrkwinske spěwy a prošachu wo pjenježne dary. Při po wšěm swěće najwjetšej pomocnej akciji dźěći na dobro dźěći zasadźeja so hwězdni spěwarjo lětsa za měr w Libanonje. W Němskej wobdźěli so wjace hač 300 000 dźěći na akciji. Jutře budźe skupina tež pola zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) w Berlinje. Foto: Michael Helbig

Z kameru dale po puću

póndźela, 30. decembera 2019 spisane wot:
Jako redaktorojo Serbskich Nowin rozžohnujemy so z wjelelětnym fotografom našeho­ wječornika Maćijom Bulankom. W tym zwisku spominamy bjezdwěla na to, zo je wón mjez tuchwilnym sobudźěłaćerjemi Ludoweho nakładnistwa Domowina najdlěši čas, dlěje hač 45 lět, tu při­stajeny był. Wón znaje nimale kóždy kućik Łužicy a w njej bydlacych ludźi, Serbow kaž Němcow. Parować budźemy mjez druhim jeho rozestajenje z temami na hustodosć jara žortne wašnje, a jeho loyalitu kóždemu napřećo. Na tamnym boku směmy wotnětka witać w rjadach redakije našeho wječornika fotografowku Hanku Šěnec, kotraž je hižo zašłe měsacy zhromadnje z Maćijom Bulankom mnohe putace wokomiki we łužiskim žiwjenju ze swojej kameru zapopadnyła. Woběmaj přejemy na nowym puću přijomne zetkanja z ludźimi, dyrdomdejske dožiwjenja w serbskim a wulkim swěće a dale jasny wid přez objektiw kamery. Milenka Rječcyna

Wšitko za strowotu

wutora, 17. decembera 2019 spisane wot:
W časach špatnych powěsćow njedosahaceho medicinskeho zastaranja na wsach dla zhonimy dźensa nadźijepołny a pozitiwny přikład z Rakec. Před lětomaj zrodźi Rakečan mysličku, wopušćenu kupnicu přetwarić a tam strowotniski centrum zarjadować. W běhu krótkeho časa je ideju zwoprawdźił. Tak poskića tam Melcherec fyzioterapije wosebity trening na nastrojach. W kumštnej selowej prózdnjeńcy je specielne hojenje móžne. Tež optikarka Anett Pötschke w tam zarjadowanym wobchodźe wužiwarjow swojich posłužbow poradźuje. W zaměstnjenych rumnosćach je tež baba Romy Walter dospołnje wućežena. W januaru wotewrje lěkar Joachim­ Teich swoju praksu za powšitkownu medicinu,­ a bórze změja w strowotniskim centrumje samo hišće ergoterapiju. Tak nastanje poliklinika na wsy, z kotrejež ludźo wokoło Rakec njesměrnje profituja. Njech je to přikład druhim­ wjesnym kónčinam! Bianka Šeferowa

nowostki LND