×

Powěsć

Failed loading XML...

Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) je zhromadnje z towarstwom Europaklub International tež lětsa wosebitu adwentničku wuhotował. Hinak hač w minjenych lětach swjećachu z dwaceći dźěćimi w Budyskim Thespis-centrumje. Dźiwadźelnik Moritz Trauzettel předstaji wjacore klanki, Philippe Tibal je na gitarje hodowne spěwy přednjesł. Foto: Carmen Schumann

Choćebuskej tafli dary přepodali

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:
Podpěrani wot pilnych pomocnikow koparskeho ligista FC Energija Choćebuz su wčera tafli w delnjołužiskej metropoli dary přepodali. Při tym jednaše so zwjetša wo žiwidła, kotrež su dlěje wužiwajomne, ale tež hrajki běchu pódla. Sćelak Radijo Choćebuz bě w oktobru z podpěru patrona tafle Rolanda Kaisera mjeztym hižo druhi­ króć wobydlerjow namołwjał, dary přinošować. Na to njeběchu so jeno słucharjo sćelaka přizjewili, ale tež předewzaćeljo a fanojo koparskeho kluba, kotryž je akciju wuraznje podpěrał. Nětko trjebachu štyri transportery, zo bychu dary při­wjezli. Kai Noack (naprawo), nawoda Alberta Schweitzeroweho swójbneho skutka, bě jara wjesoły. Foto: Michael Helbig

Nimo klasikarjow nowosće

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Serbski spěwny wječork za projekt w Ruskej wotměli

Jaseńca (RL/SN). Zhromadnosć mjez Serbami a hudźba stej młodostnu Judith Pjetašec z Pančic-Kukowa runje tak kaž wjace hač sto dalšich ludźi na spěwny wječork sobotu, 8. decembra, do Jaseńcy wabiłoj. Skupina PoŠtyrjoch bě mjeztym wosme lěto pospochi na beneficny koncert do bróžnje Floriana Rynča přeprosyła. Tónraz je hosćićel, kiž so wo wšu logistiku stara, zdobom sam jako hudźbnik w programje sobu skutkował, a to z dujerskej kapału Tuten und Blasen.

Zběrali su na koncerće za projekt biskopa Clemensa Pickela w ruskim Saratowje. Tam hižo wot 1990tych lět swójby mjez druhim z tym podpěruja, zo jim kruwu jako žiwjenski zakład přewostajeja. Moderator Jan Rjeda rozłoži, zo płaći jedna něhdźe 500 eurow. Wunošk wje­čora wučinja tysac eurow – takrjec dwě kruwje za swójbje w Ruskej.

Za čłowjeskosć a tolerancu

póndźela, 26. nowembera 2018 spisane wot:

Wobydlerski zwjazk „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ wobsteji pjeć lět

Wojerecy (AK/SN). Čestnohamtsce dźěłacy wobydlerski zwjazk „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ k integraciji ćěkancow bytostnje přinošuje. Tole podšmórny społnomócnjena za wukrajnikow Budyskeho wokrjesa Anna Piętak-Malinowska tele dny na małym swjedźenju k pjećlětnemu wobstaću zwjazka w měsće nad Čornym Halštrowom. „Wy sće najlěpši přikład za sobučłowjeskosć, dokelž z wutrobu připosłuchaće.“

Wobydlerski zwjazk nasta 2013, hišće prjedy hač su prěni dom za požadarjow azyla we Wojerecach wotewrěli. W nim zwjazachu so wjacori partnerojo, kaž skupina Pro azyl, město, cyrkwje a regionalny běrow za dźěło, demokratiju a žiwjenske perspektiwy (RAA). Něhdźe 80 angažowanych ludźi bě tehdy w zwjazku zjednoćenych. Aktiwne žro wopřijima dźensa połsta wobydlerjow. Wot lěta 2016 ma zwjazk koordinowanski běrow. „Wjeselimy so, zo ćěkancy w dalokej měrje sami zetkawansku kofejownju organizuja“, praji koordinatorka Birgit Radeck. Tuchwilu podpěruja ćěkancow přede­wšěm při zarjadniskich naležnosćach.

Prěni dźěl darow je po puću

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:
Wulka mjerwjeńca knježeše wčera před Smjerdźečanskim kulturnym domom. Tam je tójšto ludźi pomhało wulke awto z pakćikami, łožemi, rolatorami, kolesami, woknami a wjele dalšim nakładować. Dary je Towarstwo swj. Filomeny za potrěbnych w Dolnim Podluží, w Jiřetínje a w bołharskim měsće Razgradźe zběrało. Jutře, pjatk, wot 16 hodź. chcedźa w Smjerdźacej dalše awto nakładować, za čož prosy předsyda towarstwa Gerat Róbl znowa wo dosć pomocnikow. Foto: Feliks Haza

Dary do Pólskeje nakładowali

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:
W Zejicach su pomocnicy minjenu sobotu dary katolskich Serbow nakładowali. Wone su za dom samostejacych žonow z dźěćimi w Ełku w sewjernej Pólskej předwidźane. Wotewzał je tute direktor Carity tamnišeje diecezy, farar Dariusz Kruczyński. Podlěšeny transporter bě kopaty połny. Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) ze swojej akciju „Łužica pomha“ bě wo dary prosyło. Pjenježne dary za cyrkwinski projekt za dźěći a młodźinu w ukrainskim měsće Perwomajsku TCM dale hač do spočatka noweho lěta hromadźi. Wone su za wudźeržowanje sobotnišeje šule a za nuznje trěbne ponowjenje­ jeje rumnosćow postajene. Foto: Rafael Ledźbor

Z pakćikami dźěći zawjeselić

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Smjerdźaca (aha/SN). W lěće 2001 załožene Towarstwo swj. Filomeny z tuchwilu dźewjeć čłonami a swojim agilnym předsydu Geratom Róblom njeje jeno znate z dotal cyłkownje 13 razow we Łazku wuhotowanych beneficnych koncertow. Mjeztym je z dobrej tradiciju, zo přewjeduje w adwentnym času za nuzu ćerpjacych pakćikowu akciju.

Před někotrymi lětami zezna Gerat Róbl připadnje Bołharku dr. Milenu Walewu,­ docentku na uniwersitomaj Niederrhein a Nürnberg. Wona přeprosy jeho do Razgrada, města z 33 000 woby­dlerjemi blisko rumunskeje hranicy. Tam je so Gerat Róbl wo nuzu tradacych swójbach, wo chudych dźěći w syrotownjach a wo njeznjesliwych poměrach tež w starownjach přeswědčił. A spon­tanje so Smjerdźečan rozsudźi, po swojich móžnosćach pomhać.

W Běłowodźanskej chorowni su wčera nowu paliatiwnu staciju zajimcam předstajili. Jeje šeflěkar Cyril Hančik z Radworja (nalěwo) witaše tam mjez druhim nawodu Ochranowskeho stacionarneho hospica Renéja Rixratha a nawodnicu tamnišeje hladanskeje słužby Kathrin Dwornikiewicz (wotprawa), kotrajž přepodaštaj jemu Ochranowsku hwězdu. Foto: Joachim Rjela

Poskićeja meble za snadny fenk

srjeda, 07. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Meblowy wobchod Budyskeho wokrjesneho zwjazka Carity ma swój nowy domicil nětko na Naměsće přećelstwa ludow w Budyskej Strowotnej studni njedaloko kupnicy Kaufland. Do toho bě wón zaměstnjeny w Löblein-centeru na južnej kromje města. Tam pak bě wobchod prosće přewotležany, rozłožuje jednaćel Budyskeje Carity Andreas Ošika. Wosrjedź Strowotneje studnje móhło wjace ludźi do njeho załožić.

W němskim mjenje „Ritas Möbel“ chowa so mjeno Caritas. Kuchnje, kamory, křesła, elektriske nastroje a wjele dalšeho je myslene za ludźi ze snadnymi dochodami, potajkim za přijimarjow Hartza IV a Baföga abo za seniorow ze skromnej rentu. Z wotpowědnymi po­dłožkami dóstanu woni kartku, z kotrejž móža sej meble za symbolisku mału płaćiznu kupić. Wone pochadźeja wot wobydlerjow, kotřiž je hižo njetrjebaja a je Caritas darmotnje přewostajeja. Sobudźěłaćerjo mebloweho wobchoda je pola darićela wotewzaja a pozdźišo tež kupcej dowjezu.

Dohromady maja we wobchodźe šěsć sobudźěłaćerjow, kotřiž za swoje dźěło wotrunanje 1,30 eurow na hodźinu dóstawaja.

Sobu najlěpša chorownja kraja

wutora, 30. oktobera 2018 spisane wot:

Klinikum łužiskeje jězoriny 120. jubilej wobstaća swjećił

Wojerecy (SiR/SN). Dlěje hač 120 lět maja we Wojerecach mjeztym chorownju. W oktobru 1898 započachu w dźensnišim bydlenskim a wikowanskim domje mjez Frenclowej a Liebknechtowej medicinske zastaranje centralizować. Tehdy započachu tam z dwaceći łožemi, operaciskej žurlu, lěkarjom, dwěmaj hladarjomaj a wulkim problemom. Hladajo na ličbu wobydlerjow bě chorownja wot wšeho spočatka přemała, zo móhli lěkarske zastaranje za wšitkich pacientow dołhodobnje zaručić. 1964 połožichu tuž zakładny kamjeń za dźensniši Klinikum łužiskeje jězoriny na Hasy dr. Marje Grólmusec 10, kotryž 1968 jako tajki wote­wrěchu.

Dźensa ma stacionarny wobłuk klinikuma w nošerstwje Sana AG 650 łožow, hdźež kóžde lěto wjace hač 64 000 pacientow lěkarsce zastaruja. Něhdźe 800 sobudźěłaćerjow stara so w 14 wotrjadach a třoch institutach wo profesionalne a moderne hladanje.

nowostki LND