Třeće zetkawanske popołdnjo NSLDź

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:
Hižo třeći raz w hrajnej dobje je NSLDź swójby ćěkancow a domoródnych minjeny pjatk na zetkawanske popołdnjo do Dźiwadła na hrodźe přeprosyło. Znowa steješe hłowna proba noweje produkcije rjadu „Powědanja ze swěta“ na programje, tónraz poda so klankodźiwadźelnica Michelle Bray z publikumom do Afriki. Po inscenaciji mějachu zajimcy hišće dosć chwile so rozmołwjeć, sej mysle wuměnjeć, paslić a sej hrajkać. Foto: Carmen Schumann

Prócuje so wšitkich zapřijeć

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:

Na njedawnym nowolětnym přijeću Kamjenskeho měšćanosty přepodachu prěni­ raz Myto Pětra Barta za inkluziju. Ideju za to zrodźił bě Kamjenski ergo­terapeut Michael Schiewack. Z mytom zwjazane pjenježne připóznaće 1 000 eurow přińdźe tohorunja z rukow Kamjenčana, kiž so hižo z powołanskich přičin z tym zaběra, štož inkluziju bytostnje wuznamjenja: Wón pomha čłowjekam, tak derje kaž móžno so (zaso) na zjawnym žiwjenju wobdźělić. Jako swoju ideju prěni raz zjawnje předstaji, mjenowaše jeho wyši měšćanosta Lessingoweho města Roland Dantz (njestronjan) „pioněra w naležnosćach inkluzije“.

Michael Schiewack sam praji k nastorkej, myto do žiwjenja zwołać: „Husto słyšach w zašłosći w zwisku ze sportom zbrašenych abo ludźi z handicapom mjeno Pětr Bart. Jako loni wo jeho smjerći zhonich, mje to pohnu počesćenje po nim pomjenować, wšako bě wón prócowar a iniciator na tym polu. Po dorěčenju z mandźelskej Weroniku Bartowej bě jasne, zo je myto za inkluziju woprawdźe hódne, nosyć mjeno Pětra Barta.“

Hižo zahe socialnu žiłku začuwała

srjeda, 08. februara 2017 spisane wot:

Wot oktobra 2015 je Lucija Škodźina re­ferentka za dušepastyrstwo młodźiny w serbskich wosadach biskopstwa Drježdźany-Mišno. Swoje dźěłowe městno ma we Worklečanskim Don Boskowym domje. „Ze swojim dźěłom móžu cyrkej žiwu a mnohostronsku wuhotować, a to stajnje po přećach młodostnych“, Lucija Škodźina rozłožuje, „móžu swoju maćeršćinu pěstować. Wěra a rěč słušatej za mnje hromadźe.“

Młoda Serbowka je w Serbskich Pazlicach wotrostła. Hižo zahe začuwaše swoju socialnu žiłku. „Ta leži w swójbje“, měni 23lětna dźensniša Wotrowčanka. „Naša mać skutkuje w Kamjenskim Domje swj. Jurja, kotraž je w nošerstwje Carity. Kaž mać chcych so tež ja za potrěbnych zasadźeć. Začuwach přeće, zbožo, kotrež sama mam, wróćić.“

Přijimarnja w nowych rumnosćach

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:
Dr. Antje Thomas (prědku) a sotra Evelin Schwind słušatej k teamej nuzoweje přijimarnje Budyskeje chorownje, kotraž je dźensa w nowym twarjenju dźěłać započała. Stacija ma dwanaće lěkowanskich rumnosćow, štyri wjac hač dotal. A město jedneje čakarnje maja tam nětko tři. Zasadźeni budu sobudźěłaćerjo w nowej nuzowej přijimarni wodnjo a w nocy, a to přez cyłe lěto. Teamej nuzoweje přijimarnje přisłušeja internist, chirurg a 21 chorobnych sotrow. Foto: Carmen Schumann

W zmysle załožerjow

wutora, 17. januara 2017 spisane wot:
Před iniciatorami noweho Worklečanskeho towarstwa, kotrež chce na terenje ně­hdyšeje chorownje stacionarny hospic wutworić, móžu jenož kłobuk zejmować. Tajke njelochke předewzaće zwoprawdźić spytać žada sej wulku wutrajnosć a dobrych partnerow woznamjenja pak tež wjele dźěła. Hospic, hdźež na smjerć chorych ludźi w poslednjej fazy jich žiwjenja přewodźeja a zastaruja, by so derje do Worklec hodźał a by tež cyle w zmysle załožerjow tamnišeje chorownje był, hdźež su chorym a mrějacym stajnje hižo pomhali. Na te wašnje móhła so tradicija socialneho angažementa na nowe wašnje dale wjesć. Samo za wšu dwurěčnu kón­činu Budyskeho wokrjesa by hospic wo­bohaćenje był, hdyž ludźo wědźa, zo tule tajke zarjadnišćo mamy. Tohodla by spomóžne było, by-li so prawje wjele zajimcow towarstwu přizamknyło a so za jeho zaměr zasadźało. Marian Wjeńka

Wot wčerawšeho zběraja w Smochćicach nachribjetniki, kotrež kónc januara do Tansanije pósćelu. 28 ewangelskich wosadow kaž tež šule a pěstowarnje so na akciji wobdźěleja. Po wšěm zdaću nazběraja něhdźe 4 000 nachribjetnikow, zdźělataj bywši superintendent­ Reinhard Pappai a Katrin Pilz ze superintendentury (prědku wotlěwa). Tež šulerjo Serbskeje wyšeje šule Budyšin pomhaja wotstronić njetrjebawše zapakowanja, kotrež w Africe porjadnje njewotbywaja. Foto: Carmen Schumann

Tole móže přikład być

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:
Rjana to hodowna akcija sobudźěłaćerjow łužiskeho energijoweho předewzaća LEAG dźěćom a młodostnym, w ćežkej žiwjenskej situaciji k hodam wjeselo wobradźić. W Choćebuskej hłownej centrali koncerna LEAG a w Čornopumpskim techniskim sydle běchu sej přistajeni cedlki přećow z tamnišich hodownych štomikow wupytali a dary wobstarali. Dóstała je tajke nětko na přikład dźěsćownja w Běłej Wodźe. Symboliska to akcija, wšako móža wobdarjeni tak začuwać, zo ludźo na nich njezabywaja. Runje w hodownym času dźě so kóždy za harmoniju, zbožom a ćopłotu žedźi. Zo su tež w bjezposrědnim susodstwje dźěći a młodostni, kotřiž nimaja zbožo w swójbje žiwi być, mnohim bo­hužel wědome njeje. Mam tuž hodownu akciju­ sobudźěłaćerjow LEAG za jara spomóžnu.­ Snano je to přikład dalšim předewzaćam,­ podobne darne akcije přewjesć. Bianka Šeferowa

Dźěćom hodowne přeća spjelnili

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:
Sobudźěłaćerjo łužiskeho energijoweho předewzaća LEAG – brunicowa sparta a milinarnje – su so jako hodowni pomocnicy angažowali. Tak běchu sej z hodownych štomikow w centralnym sydle LEAG w Choćebuzu kaž tež w Čornopumpskim techniskim sydle cedlki z hodownymi přećemi dźěći wupytali a je spjelnili. Lětušu akciju přewjedźechu za dźěći a młodostnych intensiwnopedagogiskeho projekta „Neustart“ w Janšojcach, za dom „StattRand“ a dźěsćownju w Běłej Wodźe kaž tež za Choćebuske młodźinske zarjadnišćo „Miteinander“. Foto: LEAG/Kathi Gerstner

Tež ćěkancy mjez akterami byli

štwórtk, 29. decembera 2016 spisane wot:
Něhdźe 420 hosći je sej prěni swjaty dźeń hód w Budyskim NSLDź jewišćowy program Budyskeje ewangelskeje wosady Jozuwy wobhladało. Wobrazy kemšow wosebiteho razu pokazowachu, zo bě mjez něhdźe 75 akterami tójšto ćěkancow, kotřiž tuchwilu w Budyskim wokrjesu přebywaja. Kaž młody farar Clemens Mudrich na­šemu wječornikej zdźěli, je sej wjele ludźi zarjadowanje tež přez livestream wob­hladało. Zličili su 258 přizamknjenych nastrojow. Foto: Clemens Mudrich

Ćah spěcha přez krajinu. Wjedro je rjane, słónčne. Trochu chłódno drje je, ale to je w adwenće normalne. W spěšniku z Berlina do Drježdźan sedźi Simona, młoda žona, kotraž ćěka. To pak sobupućowacy njepytnu, chibazo so dźiwaja, čehodla sedźi młoda žona w rukajcach w poměrnje ćopłym ćahu. Chcu wam stawiznu Simony tuž wot spočatka powědać:

Narodźiła je so do intaktneje swójby w Berlinje. Nan dźěłaše w fabrice, mać na někajkim zarjedźe. Zažne dźě­ćatstwo bě zbožowne. Wjele rjanych do­žiwjenjow měješe ze swojim bratrom Lutzom­. Jako bě Simona dźewjeć lět, pak so bjezstarostne žiwjenje za nju njejapcy skónči. Při ćežkim wobchadnym njezbožu na awtodróze su nan, mać a bratr žiwjenje přisadźili. Při čakanju zatykaneje dróhi dla bě LKW bjez borzdźenja do jich awta zajěł. Njemějachu žanu šansu.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND