Tež serbscy młodostni witani

wutora, 26. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe) Po přewšo wuspěšnych zarjadowanjach minjenych lět přeprošeja Budyske kluby Lions, Lusatia, Leo, Rotary a Club Soropotimist Budyšina třeći króć na dohodowne beneficne koncerty. Prěni adwentny kónc tydźenja wotměja so wot přichodneho pjatka do njedźele hnydom tři koncerty w swjedźenskim ambienće Budyskeho Kamjentneho domu. Pod titlom „Swingin’ Santa“ je ně­hdźe 30 młodych hudźbnikow a spěwarjow z Budyšina a regiona kaž tež z partnerskeho města Budyšina, Jelenjeje Góry, hižo w nazymskich prózdninach něhdźe połdrahodźinski program jako projekt probowało. Nazwučowali su němske a mjezynarodne dohodowne a hodowne štučki. Planowany serbski spěw dyrbjachu chorosće dla krótkodobnje z reper­toira šmórnyć.

Dochody koncertow su za dobry skutk. Zastup drje je darmotny, organizatorojo pak proša wopytowarjow wo pjenježny dar.

Ponowjeja železniski wagon

wutora, 19. nowembera 2019 spisane wot:

Radwor (SN/BŠe). Towarstwo „Dwórnišćo inkluzije w Radworju“­ swoje stejnišćo mjez Radworjom a Čornym Hodlerjom zaměrnje dale wuhotuje. Hižo wot lěta 2017 wobsedźa železniski wagon, kotryž je na projektnych dnjach, na přikład inkluzijnych akciskich dnjach k swětowemu dnjej rucemyća wažnu rólu hrał. Wagon z myjadłom bě stajnje praktiska stacija, hdźež móžachu dźěćom rozkłasć, kak wažne je sej časćišo wob dźeń ruce myć.

Podpěra samostejacym žonam

wutora, 19. nowembera 2019 spisane wot:
Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) je minjenej tydźenjej dary za swoju akciju „Łužica pomha“ zběrało. Podpěrać chce towarstwo kaž hižo loni dom za samostejace žony z dźěćimi w pólskim Ełku. Namołwje TCM, swoje dary pola Špitankec w Zejicach wotedać­, je tójšto ludźi sćěhowało, mjez nimi minjeny štwórtk Mrózec mandźelskaj z Serbskich Pazlic. Dźěl darow su z předsydu TCM Jurjom Špitankom (nalěwo) hižo do Ełka dowjezli, zbytk w běhu tohole tydźenja. Foto: Feliks Haza

Organizuja znowa pomoc za dźěći a swójby

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Smjerdźaca (SN). Towarstwo swj. Filomeny chce lětsa znowa dźěći a swójby, kotrež přebywaja w maćerno-dźěćacym domje, w čěskim Dolní Podluží a Jiřetínje kaž tež w bołharskim měsće Razgrad, k hodam zawjeselić. To připowědźi předsyda towarstwa Gerat Róbl.

Kaž Smjerdźečan dale zdźěli, zběraja za to znowa hodowne pakćiki. Jich wobsah towarstwo njepředpisuje. „Zapakować móža zajimcy kakaw, słódčizny, hrajki,­ pisanski material a podobne. Spomóžne­ pak nam je, hdyž nańdźemy na pakćiku zdźělenku, hač je za swójbu, za holcu abo hólca a w kotrej starobje“, Gerat Róbl informuje.

Pakćiki, poćehnjenja a hygieniske twory přijimuja wot póndźele, 25. nowembra, hač do štwórtka, 28. nowembra, stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje. Trjebanu drastu a črije lětsa žane njezběraja. Z pjenježnymi darami chcedźa w prěnim rjedźe transportne kóšty zarunać. Dalše in­formacije pod telefonowymaj čisłomaj 035796/96540 a 0172/794 75 22

Wot klětušeho změja wučomnikow

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

Połčničanska hrodowa klinika VAMED so zaměrnje wo powołanski dorost na polu hladanja stara. Tuž so w brazilskim São Paulu tuchwilu 20 hladarjow na zasadźenje we Łužicy přihotuje.

Połčnica (SN/mwe). Najebać to zo w chorownjach, starownjach kaž tež rehaklinikach fachowy personal, hladarjo w medicinskich a hladansko-terapeutiskich wobłukach faluja, je jich wjele móžnosćow, wosebje młodych ludźi za tele powołanja zdobyć. To měni Połčničanski jednaćel kliniki Carsten Tietze. Šef hrodoweje lěkowarnje podšmórnje, zo chcedźa wot klětušeho w domje zaso wučomnikow za hladanje potrěbnych wukubłać. Wabjenje za tuchwilu po tysacach falowacych hladarjow tež w Hornjej Łužicy měło so doma w swójbje, w šuli a hdźežkuli dru­hdźe započeć.

Wažne po słowach Tietzy w našej towaršnosći bě, sej tajke njesebične powołanje česćić. „Medije su tohorunja wužadane“ a njeměli w reportažach w prěnim rjedźe wo skandalach w hladarnjach rozprawjeć. Měli sej wuwědomić, zo njepomha měć tych, kotřiž so wodnjo a w nocy wo chorych staraja, za bitych. „Smy woprawdźe wšitcy wužadani.“

Wažne dźěło wujednanja

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

Ludowy zwjazk staraćelstwa wo němske wójnske rowy wobsteji 100 lět

Wojerecy (AK/SN). „Ludowy zwjazk staraćelstwa wo němske wójnske rowy wukonja intensiwne wobstajne dźěło za wopominanje, měr a dorozumjenje ludow.“ To wuzběhny Wojerowski wyši měšća­nosta Stefan Skora (CDU) tydźenja na jubilejnym zarjadowanju w tamnišim hrodźe. Na swjatočnosći hódnoćachu stotu róčnicu wobstaća organizacije, kotraž ma mjeztym 20 lět regionalny zwjazk we Wojerecach a w Halštrowskej Holi.

Lěta 2014 běchu we Wojerecach mjezy­narodnu młodźinsku dźěłarničku orga­nizowali, rjekny Stefan Skora k aktiwitam zwjazka. Kóžde lěto wopominaja wopory wójny we Wojerowskim čestnym hajku a na wojerskim pohrjebnišću w Narću. Składnostnje 750. jubileja města Wojerec poskićachu přednoški k stawiznam. Kóžde lěto přewjeduja domowu a nadróžnu zběrku.

Telemedicina njeje wšolěk

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

W dobje pobrachowacych lěkarjow su nowe koncepty trěbne, zo by zastaranje pacientow zaručene było. Kamjenc ma za to modelowy region być. Mnozy pak su skeptiscy.

Kamjenc (UM/SN). Mamy přichodnje hišće sami k lěkarjej hić? Budźe scyła hišće tajki, ke kotremuž móžemy hić? Tróšku prowokantnej prašeni matej swoju při­činu: Hižo dźensa je přićehnjenym Kamjenčanam ćežko domjaceho lěkarja namakać. Pola fachowych medicinarjow lědma lěpje wupada.

Wutworja „Kolebku“

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

W Swinjarni nastawa zhromadna praksa třoch serbskich babow

Swinjarnja (SN/MiR). Tři młode serbske baby maja ideju, kotraž je w Serbach dotal jónkrótna. Christina Smolina, Tereza Wokowa a Hanka Pawlikec wotewru bórze w Swinjarni zhromadnu praksu za přichodne a młode maćerje. To wšak žada sej dosć wulku zmužitosć. Wšako wola babow, wosebje na wsach praksy wote­wrěć, skerje woteběra.

Poradźowanje budźe dale trěbne

srjeda, 09. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Wjelelětne „wobličo“ Budyskeje centrale přetrjebowarjow Dirk Mittrach njemóžeše so wčera chorosće dla na swjedźenju k 25lětnemu wobstaću centrale wobdźělić. Tak staj Andrea Heyer a Robert Hoyer ze sakskeje centrale přetrjebarjow zbožopřeća zastupjerjow města, wokrjesa a Sakskeho krajneho sejma přijimałoj. Wšitke tři runiny centralu tež pjenježnje podpěruja, zo móhli tam ludźi njewotwisnje poradźować.

Lěkarsku praksu přepodała

srjeda, 02. oktobera 2019 spisane wot:
Serbska zubna lěkarka Jadwiga Lorencowa (nalěwo) je swoju lěkarsku praksu na Budyskej Mättigowej wčera symbolisce swojej naslědnicy přepodała. Po 40 lětach zubnolěkarskeho­ skutkowanja so wona rozžohnuje. Nowa lěkarka budźe Jessica Schönlein, kotraž so nětko do powołanskeje samostatnosće zwaži. Młoda žona bě lěta 2008 swój studij w Tübingenje zakónčiła a dźěłaše spočatnje jako asistentna a pozdźišo jako přistajena zubna lěkarka w Budyšinje a wokolinje. Jeje žiwjenski puć přewodźeja mandźelski a dwě dźěsći. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

nowostki LND