Wjace młodostnych so za hladarja rozsudźiło

srjeda, 26. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Bórze budu na stacijach chorownjow – tak tež we Wojerecach – digitalne nastroje w přiběracej měrje wšelake nadawki přewzać. Bjez derje wukubłanych a motiwowanych hladarjow pak nihdźe, tež w starownjach, njepóńdźe. Foto: Gernot Schweitzer Bórze budu na stacijach chorownjow – tak tež we Wojerecach – digitalne nastroje w přiběracej měrje wšelake nadawki přewzać. Bjez derje wukubłanych a motiwowanych hladarjow pak nihdźe, tež w starownjach, njepóńdźe. Foto: Gernot Schweitzer

Generalistiske wukubłanje we Wojerowskej klinice tež za serbskich šulerjow powabne

1. septembra 2020 zahaji so tež we Wojerowskim klinikumje łužiska jězorowa krajina nowe wukubłanske lěto za hladarjow. Birgit Wolthusen je w chorowni hladanska direktorka. 35 lět bě tam hladansku słužbu na wšelakich stacijach wukonjała, tři a poł lěta pak hižo hladanski wobłuk nawjeduje.

„Zajim za powołanje hladarja přiběra. Wosebje tež tohodla, dokelž młodostnym tak mjenowane generalistiske hladanske wukubłanje poskićamy“, wukubłarka praji. Nowe hladanske wukubłanje njeposkića jenož po cyłej Europje připó­znate wotzamknjenje, ale wobsahuje tež nowu a šěršu bazu skutkowanja. Tak móža­ hladarjo jenož jim přistejace dźěła ­wukonjeć. To rěka w hladanju starych, hladanje chorych dźěći a dorosćenych. K tomu dyrbjachu na medicinskej po­wołanskej fachowej šuli při Klinikumje jězorowa krajina kompletnje nowy wukubłanski plan z nowymi wobsahami w teoriji a praksy nastajić. Nowum je, zo dyrbja wučomnicy we wšitkich wobłukach hladanskeje słužby praktiske ho­dźiny absolwować. K tomu słušeja nimo chorownje a pediatrije tež psychiatrija a słužba w starowni. Nowe a rozšěrjene wukubłanje je za wšitke wukubłanske zawody regiona wulke wužadanje. Te pak so na kóždy pad wupłaći. Birgit Wolthusen wuswětla, zo mějachu před dwěmaj lětomaj hišće problem, zo rjadownju scyła połnu dóstachu. „Lětsa pak je noweho wšowopřijaceho wukubłanja dla wo wjele wjace požadarjow“, so wona wjeseli.

W šulach za hladarjemi pytaja

Spočatk septembra 34 młodostnych we Wojerowskej chorowni swoje wukubłanje jako hladarjo zahaja – telko, kaž hišće ženje. „To zaleži wosebje na tym, zo prawidłownje w šulach za tele powołanje wabimy, zo staramy so wo wozjewjenje nawěškow w nowinach, zo smy tež w socialnych medijach prezentni. Naši wučomnicy su na swoje powołanske wukubłanje jara hordźi a to rady tež swojim znatym, přiwuznym a přećelam dale praja. Tež to pozitiwnu rezonancu wubudźa“, hladanska direktorka zwěsća.

Wukubłancy pak njejsu jenož holcy, ale w minjenych lětach so dale a wjac hólcow za powołanje hladarja zajimuje. „W přichodnym wukubłanskim lěće změju šěsć hólcow w rjadowni. Runje w ćežkich wobłukach kaž w intensiwnej medicinje abo na nuzowej staciji je derje, zo tam młodźi mužojo su.“ Nimo dobrych censurow w šuli je sobu to najwažniše, zo maja holcy a hólcy lóšt a wjeselo při hladanju pacientow a staršich ludźi. „Dyrbiš so rady wo nich starać chcyć a wjele wutrajnosće měć. Tohorunja ko­mu­­nikacija je cyle wažna, dyrbiš woprawdźe wjele z pacientami rěčeć. Přeco praju: dyrbiš cyle jednorje lóšt na čło­wjeka měć. Za mnje njeje to powołanje, ale misija“, Birgit Wolthusen hladanje potrěb­nych wopisuje. „Smy woprawdźe wjeseli, zo so wjetšina našich wučomnikow rozsudźi, zo po wuspěšnym zakónčenju šule jako hladarjo w našim domje wostanu. To je na kóncu za nas tež wu­znamjenjenje a pokazuje, zo so pola nas derje čuja.“

Nastupajo předwidźanu a přiběracu digitalizaciju we Wojerowskim klinikumje łužiska jězorowa krajina hladanska direktorka změnu powołanskeho wobraza hladarja njewidźi. To žno tež rěčnje njepóńdźe.

W chorowni je tójšto pacientow tež ze serb­skich wsow. Dokelž słušeja k me­di­cinskemu personalej lěkarjo a cho­rob­ne sotry serbskeho pochada, móža so z nimi tež serbsce rozmołwjeć. „Tole je za ho­jenski proces přewšo wažny aspekt“, z nawodnistwa kliniki přeco za­so­ rěka. „Witamy, zo mamy sobudźěła­ćerjow, kotřiž­­ serbsce rěča a tak z pacientami, wo­sebje ze staršimi ludźimi, wšědnje swoju maćeršćinu nałožuja. Wšako smy tu serbska kónčina, smy tu wotrostli a za mnje to k domiznje słuša. Tuž je wažne, zo hladarjo jich tradicije znaja. Z tym so druhdy cyle nowe móžnosće za hojenski proces a terapije wotewrja. Wšako čuja so wěsćiši,“ Birgit Wolthusen wažnosć nałožowanja serbskeje rěče w hojerni wopisuje. W tym zwisku doda, zo by so tohorunja zwjeseliła, bychu-li so přichodnje tež serbscy młodostni za wukonjenje dobrowólneje socialneje słuž­by rozsudźili. „To je dobre nazhonjenje za pozdźiše powołanje. Mnozy dźě su přez to w medicinje wostali a su dźensa wulkotni hladarjo a terapeuća. Hač pak budu tež digitalne mašiny serbsce móc, dotal jasne njeje. Měrćin Weclich

wozjewjene w: Socialne

Galerija

dalši wobraz (1) Hladanska direktorka Birgit Wolthusen so wo wučomnikow-hladarjow stara.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND