Wulka pomoc do peruskich Andow

srjeda, 23. septembera 2020 spisane wot:

Budyšin/Frankenberg (SN/MiR). Podpěrać kubłanje je nadawk, kotryž předewzaće DEBAG chutnje bjerje. Tak wone hižo mnohe lěta kooperaciju swojeje twornje w Budyšinje z tamnišim powołanskošulskim centrumom pěstuje. Nětko pak je wuwiwar technologije a producent pječenskeje techniki wospjet pokazał, zo podpěruje ludźi, předewšěm młodostnych w regionach swěta, kotrež nimaja tak wšowopřijacy socialny system kaž Němska. Tak su do Peruwa darili pěc, kotruž wužiwaja tam za jednu chorownju a šulu. „Za nas bě hnydom jasne, zo chcemy podpěrać projekt ,Diospi Suyana’, štož woznamjenja ,Dowěr so Bohu’“, zwurazni jednaćel DEBAG Oliver Theiß.

Respekt!

wutora, 15. septembera 2020 spisane wot:
Čestnohamtski angažement je w dźensnišej towaršnosći njeparujomny. Naš system wosebje we wjesnych kónčinach wot tajkeho wotwisuje. Tak wukonjeja wo­hnjowi wobornicy swěru swoju słužbu. A dalše cyłki prócuja so wo dobru zhromadnosć. Towarstwo Radworske dwórnišćo inkluzije wokoło Chěžkec swójby z Boranec je so na wosebje wulki projekt zwažiło a chce něšto jónkrótne we wokolinje wutworić. Po swojich wizijach dadźa tuchwilu Radworske dwórnišćo na zetkawanski centrum přetwarić, a to z přede­wšěm priwatnymi srědkami. Tajke něšto nječini so tak připódla, ale je z wjele rozsudami a nadawkami zwjazane. Štóž je hižo raz staru chěžu přetwarił, wě, wo čim rěču. Sy-li jónu wjerchi, swisle, třěchu abo sćěnu wočinił, dyrbiš stajnje z njerjanymi překwapjenkami ličić. Mam tuž wulki respekt před towarstwom a angažementom Chěžkec swójby. Nadźijam so, zo sej swoje wizije z dalšej wutrajnosću a sćerpnosću spjelnja. Bianka Šeferowa

Šulerjo chcedźa so gratu přimać

wutora, 15. septembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe). We wosebitych časach měli sej něšto wosebite wumyslić. To płaći tež za wjelelětnu a mjez šulerjemi woblubowanu pomocnu akciju „genialnje-socialnje“. Prawidłownje běchu so na njej minjene lěta tež holcy a hólcy Budyskeho Serbskeho gymnazija, Wojerowskeho křesćanskeho gymnazija Johanneum a Kulowskeje Wyšeje šule „Korla ­Awgust Kocor“ wobdźěleli. Tak bě kóžde lěto jedyn dźeń w juliju město wučby za dźěło rezerwowany. Hač pola pjekarja, w chorowni, w někajkej firmje abo instituciji – šulerjo wyšich lětnikow wukonjachu wšelake dźěła, kotrež jim zawod pjenježnje wotpowědnje zaruna. Runje te pjenjezy pak darichu potrěbnym swěta kaž tež doma. Tak hodźachu so wšelake projekty přewjesć.

Chcedźa so rady z hladarjom stać

wutora, 15. septembera 2020 spisane wot:

Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny tuchwilu 32 młodostnych na hladarjow a hladarkow wukubłuje. Po třoch lětach intensiwneho wuknjenja su w awgusće hižo 14 młodych ­žonow a dwaj mužej swoje wukubłanje zakónčili.

Wojerecy (SN/mwe). Wulke wužadanje běše za lětuši wukubłanski lětnik Wojerowskeje chorownje wězo koronapandemija. Nimo wobmjezowanjow we wobłuku wučby mějachu wučomnicy hladanskeje słužby tež poćežowanja w praksy znjesć. Tak dyrbješe woblubowana šulerska stacija wupadnyć. Najebać to móžachu sej wšitcy wobšěrnu praktisku wědu přiswojić. Dwaj šulerjej absolwowaštaj we wobłuku programa ERASMUS praktiski dźěl w Awstriskej. Pjatnaće hladarjow chorych je z jězorinowej kliniku dźěłowe zrěčenje wotzamknyło, tak zo móža swoje powołanske žiwjenje w domiznje započeć. Zakónčenje jako hladar z eksamenom pak je we Wojerowskej chorowni a na tamnišej hladanskej šuli jenož hišće za přeběhaj móžne, w kotrymajž su 1. septembra wukubłanje zahajili.

Generalistiske wukubłanje we Wojerowskej klinice tež za serbskich šulerjow powabne

1. septembra 2020 zahaji so tež we Wojerowskim klinikumje łužiska jězorowa krajina nowe wukubłanske lěto za hladarjow. Birgit Wolthusen je w chorowni hladanska direktorka. 35 lět bě tam hladansku słužbu na wšelakich stacijach wukonjała, tři a poł lěta pak hižo hladanski wobłuk nawjeduje.

2,8 milionow chudych dźěći

štwórtk, 23. julija 2020 spisane wot:

Bertelsmannowa załožba wulke regionalne rozdźěle w Němskej zwěsćiła

Gütersloh (dpa/SN). Chudoba dźěći w Němskej wostanje po najnowšim přepytowanju z njezměnjenymi wulkimi ličbami dale „njewobdźěłane wulkotwarnišćo“. Něhdźe 2,8 milionow dźěći a młodostnych wotrostuje w chudobje – 21,3 procenty wšěch młódšich hač 18 lět, Bertelsmannowa załožba wčera rozprawješe. „Hižo wjele lět je bój přećiwo chudobje dźěći jedne z najwjetšich towaršnostnych wužadanjow w Němskej.“ Na­jebać to su wot 2014 w cyłoněmskim přerězku lědma polěpšenja spóznajomne. Wjace hač kóždy pjaty wotrostowacy je potrjecheny – z wulkimi regionalnymi rozdźělemi. Koronapandemija hrozy problem hišće přiwótřić, załožba zwěsća.

Filmowe dopokazy mjezynarodneje kooperacije mjez łužiskimi Njebjelčicami a afriskim městom Quidah

Šěsć hodźin filmoweho materiala je sej Nje­bjelčanski wjesny chronist Ulli Schorcht wobhladał. Zestajiwši z nich tři hodźinski wurězk, předstaji jón njedaw­no w Njebjelčicach. Wobsah filmow­ je wuměna mjez gmejnu Njebjelčicy a jeje partnerskim regionom w afriskim Beninje.

Na zarjadowanje do Njebjelčanskeho gmejnskeho centruma přijěła je njedawno mjez druhim kralowska majestosć Maurice princ Dah Bokpe D’Allada zhromadnje ze swojej mandźelskej Tah ­Noutché Daho. Kaž dobrych přećelow přijachu jeju Njebjelčenjo, kotřiž běchu na filmowy wječork přichwatali.

„Wuraz žiweje solidarity“

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:

Sakska załožba za młodźinu je za přichodnu wutoru planowany akciski dźeń „genialsocial“ na 15. oktober přestorčiła. Nowy termin, kotryž je tuchwilna pandemija wuskutkowała, pak njeje jenička změna na projekće.

Drježdźany (SN/bn). Nowe hesło lětušeje akcije rěka: „Daj, štož móžeš.“ Z nim chce programowe wjednistwo „w času krizy pozitiwny signal za naše dźěći a jich staršich kaž tež mjezsobnosć w našich městach a wsach“ posrědkować. 15. oktobra su šulerjo namołwjeni, w sakskich předewzaćach dźěłać a mzdu za socialne projekty na lokalnej kaž tež globalnej ­runinje darić. „A tež hdyž njemóža wot lockdowna potrjechene mjeńše wobchody abo jednotliwcy ničo zapłaćić, chcemy šulerjow wobsylnić, runje tam wupomhać a hesłu na te wašnje wotpowědować.“

Stacionarny hospic swoje durje wotewrěł

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Biskopicy (UM/SN). Dwanaće ćežkochorych móža wotnětka w Biskopičanskim hospicu „Siloah“ zastarać. Wobhospo­darjer, Křesćanski hospic wuchodneje Sakskeje, ma hižo stacionarny hospic w Ochra­nowje a w Niskej. Biskopičanske zarjadnišćo je mjeztym třeće tajke w Hornjej Łužicy a prěnje w Budyskim wokrjesu. 27 sobudźěłaćerjow chce tam schorjenych na jich poslednim žiwjenskim wot­rězku z česćownosću, luboznje a kompetentnje bjez bolosćow a stracha přewodźeć. Tež přiwuznym poskićeja podpěru. „Zapřijimamy jich indiwiduelnje do zastaranja, a woni smědźa při chorym wostać“, praji rěčnica Ochranowskeje diakonije Kristin Schiffner. Stacionarne dźěło hospica ma swójbny charakter, a kóždy wobydler smě tam swój dnjowy rytmus sam po­stajić. Prěni wobydlerjo su hižo zaćahnyli.

Wosebitosć je rumnosć ćišiny. Wona přeproša wšitkich wobydlerjow, přiwu­znych a sobudźěłaćerjow, wodychnyć, k měrej přińć a so noweje mocy nasrěbać. Tež dušepastyrske rozmołwy su prawidłownje móžne. Wěža, w kotrejž je rumnosć ćišiny zaměstnjena, pochadźa z 13. lětstotka a słužeše něhdy jako twjerdźizna.

Njewšědna to wěc

srjeda, 01. julija 2020 spisane wot:
Pjenjezy do horšće a něšto dožiwić abo sej něšto rjane kupić, to dźěći rady činja. Što pak, hdyž hłubšo rozmysluja a so roz­sudźa z pjenjezami druhim pomhać? Wuknjcy 4. lětnika Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ mějachu wobě móžnosći. Wšako běchu na wšelakich akcijach pjenjezy za to zběrali, zo móhli kónc šul­skeho lěta zhromadnu wotchadnu jězbu přewjesć. Kaž mnohemu dal­šemu pak koronapandemija tež tomu zadźěwa. Dyrbjeli ­pjenjezy tuž mjezsobu rozdźělić abo je na někajke wašnje přepraskać? Ně, Wojerowske dźěći su so rozsudźili, jenak starej šulerce z Chróšćanskeje zakładneje šule pomhać. Kajka to dobra ideja! Woni su 200 eurow darili, po tym zo běchu ­wo chorosći zhonili, na kotruž po cyłej Němskej tuchwilu něhdźe 80 ludźi, předewšěm dźěći, ćerpi. Tak su zdobom swoju wědu rozšěrili. To mam za njewšědnu wěc a dźakuju so jim a jich wučerce. Milenka Rječcyna

nawěšk

nowostki LND