Pomha ćěkancam so zažiwić

srjeda, 08. junija 2016 spisane wot:

Ze swojej wjesołej žiłku wě Carmen Kralowa ludźi zahorić. To začuwaja tež młodźi ćěkancy wot 13 lět, kotřiž su bjez staršich do Němskeje přišli a nětko w Debrikecach přebywaja. Tam skutkuje 37lětna Nukničanka jako kubłarka. Wjacore lěta je wona jako hojerka-kubłarka-hladarka na samsnym městnje dźěłała. Wona je wjesoła, zo je jej Dźěłaćerski dobroćelski skutk zmóžnił dale w objekće skutkować a so wo młodostnych starać, po tym zo běchu zbrašeni z Debrikec wućahnyli.

Wjesołe hodźiny na swjedźenju zetkawanja

póndźela, 06. junija 2016 spisane wot:

Z hesłom „Pój a pohladaj raz přez płót“ je Budyska wosada Jozuwy pjatk na swjedźeń zetkawanja do Parkoweho hotela w Delnjej Hórce přeprosyła. Organizatorojo maja jón za přewšo poradźeny. To nima jónkrótna wěc wostać.

Delnja Hórka (CS/SN). Wjesoły dźeń z tójšto hudźbu a hrami je wosada Jozuwy nimale 160 wobydlerjam domu za požadarjow azyla w Delnjej Hórce wobradźiła. Samo zrali mužojo swjećachu njepoćeženi kaž małe dźěći. Při mjetanju bulikow su so mali kaž wulcy zabawjeli. Zmužići móžachu po powjazowym rěblu łazyć, kotryž bě na kranje připrawjeny. Z nim su prěnjotnje planowanu akciju, staplować piwowe kašćiki, zarunali.

Zahajił bě so swjedźeń z kopańcu na sportnišću. Mustwo Parkoweho hotela je mocy ze zastupnistwom Sprjewineho hotela měriło a jasnje 5:0 dobyło. Zawěsće składnostnje dalša hra slěduje, wšako chcedźa so poraženi rewanšować.

Mjeno za měd hižo maja

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

W Smječkečanskim Domje swj. Jana nětko tež pčołarja

Smječkecy (AK/SN). Pčołki zalětuja wokoło swojich kołćow a pytaja we wokoline za cyrobu. „Móžemy je tule wšědnje derje wobkedźbować a přichadźamy rady sem“, měnja Georg Rosenthal, Manfred Stenzel a Brigita Ričlec na zahrodźe Smječkečanskeho Domu swjateho Jana za duchownje zbrašenych, kotryž je w nošerstwje Křesćanskeho socialneho skutka. Hromadźe z dalšimi wobydlerjemi woni wot lońšeho decembra na pčołarskim projekće sobu dźěłaja. Mjeztym je to za nich wšědny dźeń.

... a hdźe lěkarjo su?

pjatk, 27. meje 2016 spisane wot:
Chorownje su dźeń a moderniše, tež w mjeńšich městach wutwarjeja sej specielne wobłuki a kliniki, zo njebychu pacienća předaloko na lěkowanje jězdźić trjebali. To wšak je tež trjeba, zo bychu hojernje dale wobstać móhli a w mjezsobnym wičnym boju přežiwili. Za to trěbny je wysoko specializowany medicinski personal, a to tež w prowincy. Tam pak je realita často tajka, zo fachowi lěkarjo pobrachuja. Chorownje, kaž Wojerowski klinikum, spytaja tuž z medicinskimi fakultami w susodnych krajach zwiski nawjazać, zo bychu sej wottam dorost zawěsćili. Nimamy dźě w Němskej dosć lěkarjow a hdyž, hdźe woni su abo dokal woni po dostudowanju du? Čeho­dla skutkuja we Wojerowskim wóčnym centrumje Łužica přewažnje lěkarjo z Ukrainy? Jedna wotmołwa móhła rěkać, kaž nowinska rěčnica Wojerowskeho klinikuma našemu wječornikej praji: „Wojerecy njejsu Berlin.“ Měrćin Weclich

Zastaranje na wsach zawěsćić

srjeda, 25. meje 2016 spisane wot:

Demografiske wuwiće tež před strowotnistwom njezastanje

Chrósćicy (JK/SN). Skupina CDU zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zahaji wčera w Chrósćicach rjad zarjadowanjow, na kotrychž chcedźa zhromadnje z wobydlerjemi gmejnow zwjazka rozmyslować, kak měł abo móhł přichod na serbskich wsach wupadać. Wčera wěnowachu­ so wažnej temje strowotniskeho zastaranja na wsy. K tomu witaše Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) před něhdźe dwaceći zajimcami jednaćela Hornjołužiskich klinikow tzwr Reinera E. Rogowskeho, zubneho lěkarja dr. Thomasa Hocha z Wóslinka a nawodu Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile Wendelina Brězana.

Reiner E. Rogowski předstaji tuchwilnu a móžnu přichodnu situaciju strowotnistwa w Budyskim wokrjesu. Strowotniske zastaranje zawěsćić je žadanje časa, kotrež mamy hižo nětko přihotować. Demografija tež před strowotnistwom njezastanje. Politika ma wuměnjenja tworić, zo wostanje najebać ze­starjenje wobydlerstwa strowota tež na wsach dale wěsće zastarane kubło.

Apotekarjo starosće a ćeže naličili

štwórtk, 12. meje 2016 spisane wot:

Na přeprošenje zapósłanca CDU w sakskim krajnym sejmje Alojsa Mikławška wobdźěli so sakska statna ministerka za socialne Barbara Klepsch (CDU) wčera­ na Kamjenskim nalětnim swjedźenju­ seniorow. Program sobu wuhotowała je dorostowa skupina Smjerdźečanskich rejwarjow.

W starowni karty placali

wutora, 10. meje 2016 spisane wot:
Wosebite dopołdnjo dožiwichu minjeny pjatk wobydlerjo Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile. Hromadźe ze štyrjomi aktiwnymi hrajerjemi z blišeje wokoliny su předewšěm mužojo ze starownje zhromadnje škot, dwójnu hłójčku a šach hrali. Při tym so wopokaza, zo zamóža tež wobydlerjo starownje dobywać, štož je jich wězo wo­sebje zwjeseliło. Tónle poskitk chcedźa na kóždy pad wospjetować, dokelž je to wšitkich­ wobdźělnikow wulce wobohaćiło. Foto: Mónika Wenclowa

Měli dom bóle na wědomje brać

srjeda, 13. apryla 2016 spisane wot:

Smochčanski Dom biskopa Bena Serbam­ bóle wuwědomjeć chce Pětr Brězan­. 32lětny Smječkečan je něhdźe poł lěta za zarjadnistwo domu zamołwity. K jeho­ nadawkam słušatej hotelerija­ a gastronomija (Hoga).

Mjeztym poł lěta nawjeduje Smječkečan zarjadnistwo Domu biskopa Bena w Smochćicach. Mjeztym je so wón do swojeho­ dźěła zanurił a sej přehlad stworił.

Z wječornikom w cirkusu byli

wutora, 15. měrca 2016 spisane wot:

Malešecy (SK/SN). Skupina dźěći azylowych požadarjow z přebywanišća w Delnjej Hórce dožiwichu minjenu sobotu popołdnju w Malešecach předstajenje cirkusa William. Nastork k tomu běchu Serbske Nowiny dali, kotrež přewostajichu swojim čitarjam darmotne zastupne lisćiki.

Mjez dobyćerjemi akcije serbskeho wječornika bě tež Kozelec swójba ze Stróže w Malešanskej gmejnje. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) a jeho staršej, kotřiž maja hižo dlěši čas zwiski k domej za požadarjow azyla, so rozsudźichu swoje zastupne kartki dale dać a nimo toho na swoje kóšty dalše dźěći mjenowaneho domu na cirkusowe předstajenje přeprosyć a jim rjane ­popołdnjo zmóžnić. Pjatnaće dźěći ze ­Syriskeje a Afghanistana a hosćićeljo so tuž w Malešecach zetkachu. Cirkusowe předstajenje so dźěćom jara spodobaše. Na kóncu smědźachu samo w maneži na kamelach a konjach jěchać. Někotre dźěći ćěkancow, ­kotřiž su w Malešanskej gmejnje nowu domiznu namakali, chodźa w Barće do zakładneje šule.

Rotary-club dari

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:
Budyšin (SN/CoR). Tři domjace apoteki je Budyski Rotary-club wčera ćěkancam Budyskeho „Sprjewineho hotela“ přepodał. Připołožene je wopisanje medikamentow w dźesać rěčach. Dalše apotekowe boksy ma dom ćěkancow na Drježdźanskej kaž tež přijimarnja za njepřewo­dźane dźěći na Lubijskej dróze dóstać. Ze spěchowanjom zwjazuje Rotary-club nadźiju, „realne rany zawobaleć a zo so nam Budyšanam poradźi, tež emocionalne rany hojić“, kaž w nowinskej zdźělence piše. Nastupajo woheń w azylowym domje „su wšitcy Budyšenjo namołwjeni so na bok čłowjeskosće stupić, so hłupych parolow a njeskutkow pasć a njestać so stracha abo lěnjosće dla winowaći.“

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND