Hladanskim słužbam so dźakowali

štwórtk, 23. decembera 2021 spisane wot:
Prezident Budyskeho Lions-kluba Karsten Vogt (naprawo), wiceprezident Jan Kubaš (2. wotlěwa) a zamołwity za zjawnostnu słužbu dr. Dirk Hertle (nalěwo) dźakowachu so wčera sobudźěłaćerkam hladanskeje słužby Diakonije w Budyšinje za dźěło a prócu w ćežkim času korony dla. Nawodnica hladanskeje słužby Krystiana Kunath (2. woprawa) wjeseleše so nad překwapjenku z regionalnymi produktami. Dohro­mady 15 hladanskim słužbam w Budyšinje přepodachu čłonojo Lions-kluba dar. Posled­nje lěto dźakowachu so „lawy“ sobudźěłaćerjam regionalnych chorownjow „za ćežke dźěło na fronće“. Foto: SN/Božena Šimanec

Wčera popołdnju su Helena Hejduškec, Sophie Hejduškec, Fabian Hejduška a Kito Mark wobydlerjam Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile serbske adwentne a hodowne spěwy přednjesli. Za to běchu sej program zestajeli. Fabian Hejduška z Hory powěda: „To su mjez druhim tajke kaž ,Witamy tebje, naš Zbóžniko‘, ,Dźowka Cion‘, ,Zešła je krasna róža‘, ,Bratřiko, stań‘, ,Přadła je Marja kudźałku‘ a wězo ,Ćicha nóc‘. Prěnje spěwy su wobydlerjo starownje jara nutrnje sćěhowali a so ze sylnym přikleskom dźako­wali. Pola poslednjeju su samo sobu spěwali. To běše tež za nas jara hnujacy, wosebity wokomik.“ „Scyła“, tak Fabian Hejduška dale rozprawja, „smy wjeseli, zo móžachmy tam spěwać. Chcychmy zdobom staršim ludźom dohodowne wjeselo wobradźić. Ćim rjeńšo tuž, hdyž posměwk na jich wobličach wuhladaš.“ Foto: Jan Bogusz

Dary za dźěći Wojerowskeje tafle

štwórtk, 23. decembera 2021 spisane wot:
Wulce zwjeseliła je překwapjenka Madlen Krenz (zady naprawo), nawodnicu Domu zetkanjow na Ulricha von Huttenowej hasy we Wojerecach. Něhdyša sobudźě­ła­ćerka Annelie Masch (nalěwo) pěstuje dobry zwisk k zarjadnišću CityFitness. Te bě před něšto tydźenjemi namołwjało k darowanskej akciji za dźěći, kotrež zastaruja při tafli w nošerstwje towarstwa „Zjednanliwosć powołanja a swójby w Sakskej spěcho­wać“. Z taflu, poliwkowej kuchnju, meblowej dźěłarnju a dalšimi poskitkami angažuja so sobudźěłaćerjo za socialnje słabych. Wothłós na akciju bě přewšo dobry. To je tež zastupowacu nawodnicu sportoweho studija Carolu Nitsche (prědku ­nalěwo) zradowało. Dary nětko potrěbnym dźěćom rozdźěleja a so tak za nje wo wjesołe hody staraja. Foto: Silke Richter

Rjanu překwapjenku dožiwichu wčera wopytowarjo dnjoweje hladarnje „Při Krabatowym puću“ we Worklecach. Jim wo­bradźichu holcy a hólcy tamnišeho horta pisany program z pěsnjemi, basnjemi, rejkami a instrumentalnymi kruchami. Na kón­cu přepodachu mali hosćo staršim ludźom samospaslene dariki. Foto: Feliks Haza

Čestna jehła za čestnohamtskosć

srjeda, 15. decembera 2021 spisane wot:

Wojerecy (KD/SN). Kóžde druhe lěto spožča město Wojerecy Čestnu jehłu Günthera Petersa wobydlerjam, kotřiž často hižo lětdźesatki čestnohamtsce na do­bro wobydlerstwa skutkuja. Njedawno je Uwe Vogel wot wyšeho měšćanosty Torstena Rubana-Zeha (SPD) w starej rad­ni­cy tajke wuznamjenjenje přijimał, do­kelž­ je wón wot lěta 1993 čestnohamtski sudnik na Sakskim krajnym socialnym sudnistwje w Kamjenicy.

Měsačnje jězdźi Uwe Vogel do Ka­mjenicy, hdźež so na prawniskich wu­sudach za zbrašenych ludźi z cyłeje Sakskeje wob­dźěla, kaž 67lětny rozprawja. Při tym móže so jednać wo płaćenje wotškód­nje­nja abo wo wěste zapiski do wupokaza za ćežko­zbrašenych. Zapoda-li něchtó pře­ćiwo wusudam socialnych sudnistwow w Drježdźanach, Kamjenicy a Lipsku zna­pře­ćiwjenje, potom krajne socialne sudnistwo jako druha instanca tajki wusud přepruwuje, Vogel rozłožuje.

Klinice matej noweho nošerja

pjatk, 26. nowembera 2021 spisane wot:

Kamjenc/Zhorjelc (SN/BŠe). Towaršnosć za strowotnistwo a zastaranje w Sakskej (GGS) přewozmje nošerstwo Kamjenskeje chorownje swj. Jana kaž tež Zhorjelskeje Carolusoweje chorownje. Předewzaće chce wšitke hospodarske podźěle maltezow přewzać, wo kotrež so dotal mjenowanej klinice staratej. Wotpowědne zrěčenje su předwčerawšim podpisali. Wobě chorowni matej swoje ćežišća zachować, tak zo je medicinske zastaranje na městnje móžne. Kaž nowy nošer přilubi, wobhospodarjenje mjenowaneju bjez změnow dale dźe, štož je dołhodobnje zawěsćene. Nichtó njebudźe wupowědźeny. Hladanje staršich a pomoc potrěbnych ludźi kaž tež dalše aktiwity, kotrež maltezojo w kónčinje poskićeja, dale wostanu.

W Kamjenskej chorowni je tuchwilu 160 łožow za pacientow. Wo něhdźe 7 600 pacientow so tam 330 sobudźěłaćerjow wob lěto stara. W Zhorjelcu maja 120 łožow k dispoziciji a 270 sobudźěłaćerjow. Wob lěto lěkuja tam něhdźe 4 800 stacionarnych pacientow. W dwěmaj medi­cinskimaj zastaranskimaj centrumomaj hladaja nimo toho něhdźe 20 000 ambulantnych pacientow wob lěto.

Kak šćěpiwo pře koronu skutkuje

štwórtk, 25. nowembera 2021 spisane wot:

Štyri w Europje dowolene serumy na rozdźělne wašnje před wirusom a tak před chorosću covid-19 škitaja

Nimale 70 procentow wšěch Němcow nad dwanaće lětami je mjeztym dwójce přećiwo koronje šćěpjenych. W našich susodnych krajach kaž w Nižozemskej, Belgiskej a Francoskej maja šćěpjenske kwoty nad 80 procentami. Po informa­cijach strowotniskeje organizacije WHO su po cyłym swěće wjace hač tři miliardy ludźi dwójce šćěpjene, kóždy druhi čłowjek na swěće znajmjeńša jónu. W chudšich krajach swěta so ludźo wo šćěpiwo torhaja, zo bychu skónčnje před wirusom škitani byli. W Němskej pak mamy přeco hišće tójšto ludźi, kotřiž radšo dale a krućiše postajenja za nješćěpjenych znjesu, město toho zo bychu sej srědk, kotremuž njedowěrjeja, injicěrować dali. Přewulke su njewěstosće. Lědma štó dźě wě, kak tajke šćěpjenje scyła funguje. Chcu jako student mediciny štyri šćěpiwa, kotrež su w Europje dotal dowolene, předstajić a rozkłasć, na kotre wašnje wone před koronawirusom škitaja.

Šćěpiwa z mRNA

Studij mediciny tež w Madźarskej móžny

wutora, 23. nowembera 2021 spisane wot:

Drježdźany (SN). W Sakskej pobrachuje hižo nětko wjele domjacych lěkarjow, předewšěm we wjesnych kónčinach. Naje­bać to, zo je wjele zajimcow za studij mediciny, wukubłanske kapacity w Němskej njedosahaja, zo móhli wšitkim abiturientam, kotřiž chcyli so z lěkarjom stać, studij zmóžnić. Tohodla je sakske zjednoćenstwo chorobnych kasow (KV) modelowy projekt wuwiło. Pod hesłom „Studować w Europje – přichod w Sakskej“ chcedźa zajimcam přistup na uniwersitu w madźarskim měsće Pécs zmóžnić, zo bychu tam humanu medicinu studowali. Za čas regularneho studija jim studijne popłatki spušća. Po studiju absolwuja wobdźělnicy dalekubłanje na fachoweho lěkarja za powšitkownu medicinu w Sakskej. Pozdźišo zasadźa jich znajmjeńša pjeć lět w praksach domjacych lěkarjow, ale zwonka Lipska/Markkleeberga a Drježdźan/Radebeula. Zo móhli sej dźěło domjaceho lěkarja zbližić, maja studowacy praksu za partnera, hdźež wob lěto dwanaće dnjow hospituja.

Podpěruja šulskich nowačkow

pjatk, 12. nowembera 2021 spisane wot:
Budysko-Kamjenski cyrkwinski wobwod je před 15 lětami pomocnu akciju za ­partnerski cyrkwinski wobwod Meru-Juh w Tansaniji zahajił. Pod hesłom „Nachribjetniki za Tansaniju pakować“ přewostajeja kóžde lěto dohromady 4 000 šulskim nowačkam w afriskim kraju wjedrokrute wačoki, pjelnjene z materialom za wučbu a z jědźnym gratom. Lětsa bě 4. lětnik Budyskeje zakładneje šule prěni, kotryž ­swojich towaršow na južnym kontinenće na tele wašnje podpěruje. Cyrkwinski ­wobwod informuje, zo móža so zajimcy hišće hač do 4. adwenta na akciji wobdźělić, nachribjetniki poskićeja tež na farach. Foto: Katrin Pilz

Wurjadna to žona

štwórtk, 28. oktobera 2021 spisane wot:
Tak často so njestawa, zo je wuzna­mje­njenje na němskej runinje po serbskej woso­binje pomjenowane. Ćim zrudnišo, zo lědma štó w Serbach wě, štó tuta žona je, w kotrejež mjenje wot lěta 2014 Hladanske myto Marje Simonoweje spožčeja. Němski zwjazk městow a gmejnow spěchuje wuznamjenjenje z 2 500 eurami. Nětko je šansa, zo so tónle deficit w serbskim kolektiwnym wědomju změni. Wšako wuwoła Čerwjeny křiž wopominanske lěto 2024 jej k česći. A tu pokazuje so dalša wosebitosć: Wosobina, kotruž chcedźa česćić, je žona. To wězo hladajo na polo skutkowanja njepřekwapja, wšako je hla­da­nje chorych tradicionalnje žónski wobłuk. Tak płaći tež britiska chorobna sotra a rowjenica Simonoweje Florence Nightingale jako załožerka moderneho hladanja chorych. Štož Serbow nastupa: Telko žonow w Nowym biografiskim słowniku njenańdźeš, Marja Simonowa pak je zastupjena. Dajće nam sej ju tuž znowa wotkry­wać! Cordula Ratajczakowa

nawěšk

nowostki LND